Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen

16 mei 2019

Veel broeders en zusters zijn niet in staat aandachtig te luisteren wanneer ze iemand horen praten over het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God en durven niet te accepteren wat er wordt gepredikt omdat ze bang zijn gemaakt door de sensationele geruchten die binnen religieuze kringen zijn verzonnen. Misschien horen ze iemand zeggen: “Degenen die in Almachtige God geloven zijn echt heel bijzonder – zodra je met hen in contact komt word je ingepakt. Er zijn vele ware gelovigen uit alle denominaties die goede schapen zijn en zelfs leiders van hoog kaliber, maar ze worden gestolen door mensen die in Almachtige God geloven …” Er zijn ook sommigen die hebben gezegd:“De mensen die in Almachtige God geloven zijn werkelijk enthousiast over het verspreiden van het evangelie. Als ze een gelovige bekeren ontvangen ze een prijs van RMB 2.000, als ze een kerkleider bekeren kunnen ze RMB 10.000 tot 20.000 ontvangen …” En nog anderen hebben gezegd: “Ze houden niet eens goede grenzen in acht tussen mannen en vrouwen – ze zijn allemaal heel promiscue …” Sommigen hebben zelfs gezegd: “Bliksem uit het oosten is een criminele organisatie uit de onderwereld. Als je bij hen betrokken raakt, ontsnap je nooit meer. Als je het probeert, steken ze je ogen uit en snijden je oren af, of ze breken je benen …” enzovoorts enzovoorts. Het zijn geruchten zoals deze die sommige broeders en zusters die de feiten niet duidelijk kennen ervan weerhouden het werk van de laatste dagen van Almachtige God te zoeken en te onderzoeken. Broeders en zusters die deze geruchten geloven, hebben jullie oprecht nagedacht over of onderzoek gedaan naar de vraag of er enige basis is voor deze dingen, en of ze in overeenstemming zijn met de feiten? Hebben jullie er ooit over nagedacht welk soort trieste gevolgen het voor jullie zal hebben als jullie blind al de geruchten die jullie horen geloven en de kans de komst van de Heer te verwelkomen voorbij laten gaan? Voorlopig zullen we eerst eenvoudig van gedachten wisselen over deze geruchten zodat onze broeders en zusters duidelijk hun wezen kunnen zien en duidelijk kunnen onderscheiden wie ze werkelijk verspreiden, wat de motivaties achter hun verzinsels zijn en wat het doel is dat ze willen bereiken.

Het gerucht gaat: “Degenen die in Almachtige God geloven zijn echt heel bijzonder – zodra je met hen in contact komt word je ingepakt. Er zijn vele ware gelovigen uit alle denominaties die goede schapen zijn en zelfs leiders van hoog kaliber, maar ze worden gestolen door mensen die in Almachtige God geloven …” Op dit moment zijn de meeste mensen die in Almachtige God geloven inderdaad afkomstig uit verschillende denominaties en onder hen zijn er velen die in hun denominatie mensen van kaliber en inzicht en toegewijde zoekers waren. Te zeggen dat ze allemaal ingepakt zijn is echter kwaadaardige laster, heel eenvoudig. Denk er maar eens over na: zouden zo veel vrome mensen die uit verschillende denominaties komen om het werk van de laatste dagen van Almachtige God te accepteren allemaal kunnen zijn misleid? Is het logisch dat mensen die al zovelen jaren gelovigen zijn en de Bijbel goed kennen, toch zo weinig onderscheidingsvermogen bezitten? Zelfs als er mensen worden misleid, dan zouden dat alleen degenen kunnen zijn die geen zoekers zijn, degenen die hun broden eten en verzadigd zijn en degenen die verward zijn in hun geloof. Hoe is het zelfs maar mogelijk dat zovele zoekers en zovelen met een oprecht geloof in God zouden zijn misleid? Zoals iedereen weet is lang geleden in de Bijbel geprofeteerd dat God in de laatste dagen zal komen “als een dief” om schatten ‘te stelen’, dat Hij diegenen zal ‘stelen’ die schatten zijn. Dit betekent dat al degenen die zijn ‘gestolen’ van hoog kaliber zijn, ze kunnen de waarheid begrijpen en accepteren, en kennen Gods stem. Degenen die zijn ‘gestolen’ zijn allen goede schapen en de wederkomst van de Heer is bedoeld om hen te redden en te vervolmaken. Het is duidelijk dat ‘gestolen’ worden eigenlijk opgenomen worden om de Heer te ontmoeten betekent. Degenen uit de verschillende denominaties met werkelijk geloof in de Heer lezen de woorden van Almachtige God en zien dat Hij de mysteries van Gods managementplan voor het redden van de mensheid heeft onthuld en zien ook de relatie tussen het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk (de drie fasen van Gods werk), de waarheid en het ware verhaal van de Bijbel, het belang van Gods oordeelswerk in de laatste dagen, hoe God mensen indeelt naar hun soort en hun afloop bepaalt, en ten slotte hoe God dit tijdperk zal afsluiten en hoe het koninkrijk van Christus zal worden gerealiseerd. Wanneer ze dit allemaal zien zijn ze in staat in hun harten te bevestigen dat dit de stem van God is en dat de woorden van Almachtige God verwoorden wat verschillende malen werd geprofeteerd in Openbaring: “wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” Het is allemaal de waarheid. Ze hebben herkend dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is en zijn dus een voor een tot Hem teruggekeerd. Hoe anders dan door Gods verschijnen en werk zou er het gezag en de kracht bestaan om broeders en zusters van alle denominaties te overwinnen en alle geloofsovertuigingen te verenigen? Het is omdat Almachtige God de Heer Jezus is, die is wedergekeerd, is verschenen en werkt in de laatste dagen, dat deze ware zoekers van God Gods stem hebben gehoord en Gods verschijning hebben gezien zodat ze het werk van Almachtige God in de laatste dagen accepteren. Wie wil er nu geen wijze maagd zijn en de voetstappen van het Lam volgen? Dit is de reden dat zo vele zoekers uit verschillende denominaties het werk van de laatste dagen van Almachtige God hebben geaccepteerd. Het idee dat mensen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God hebben geaccepteerd zijn misleid is duidelijk een volstrekte leugen, laster en godslastering.

Sommige mensen hebben gezegd: “De mensen die in Almachtige God geloven zijn werkelijk enthousiast over het verspreiden van het evangelie. Als ze een gelovige bekeren ontvangen ze een prijs van RMB 2.000, als ze een kerkleider bekeren kunnen ze RMB 10.000 tot 20.000 ontvangen …” Bij deze leugen wordt ook vermeld dat mensen die in Almachtige God geloven heel enthousiast zijn over het verspreiden van het evangelie van Almachtige God. Dit deel is inderdaad feitelijk juist, maar de rest over het met geld te worden omgekocht om Zijn evangelie te verspreiden en over hun enthousiasme dat door persoonlijk voordeel zou worden gedreven, is geheel en al verzonnen onzin en een lasterlijk gerucht. Het feit is dat gelovigen in Almachtige God die Zijn evangelie verspreiden geen enkele beloning ontvangen, van welke aard dan ook. In tegendeel, ze besteden hun eigen spaargeld om dit te kunnen doen, en soms alles wat ze bezitten. De reden dat ze zo enthousiast zijn is niet omdat ze met geld worden omgekocht, maar omdat ze de waarheid van de woorden van Almachtige God hebben begrepen, werkelijk de verschijning van God hebben gezien, Zijn geweldige redding hebben ontvangen, Gods liefde hebben ervaren en Gods geestdrift voor het redden van mensen hebben gevoeld. Daarom zijn ze bereid alles wat ze hebben uit te geven en elke ontbering of vernedering te verdragen om het evangelie van Gods koninkrijk te verspreiden. Ze zijn net als de oorspronkelijke discipelen van de Heer Jezus Christus die de stem van God hoorden door middel van het werk en de woorden van Jezus, herkenden dat de Heer Jezus de Messias was waar ze op hadden gewacht, en zagen dat Hij bereid was Zichzelf op te offeren om de mensheid te redden, om te worden gekruisigd. Gods liefde is zo groot, zo werkelijk! Gegrepen door de Heilige Geest, aangespoord door Gods liefde, zijn ze bereid hun huizen en carrières op te geven en allerlei soorten onderdrukking en moeilijkheden te weerstaan om het nieuws te verspreiden, om getuigenis te geven voor de Heer. Het is waar! Misschien hebben sommige broeders en zusters gezien en gehoord wat voor ‘compensatie’ mensen die in Almachtige God geloven krijgen wanneer ze het evangelie verspreiden: sommigen worden vernederd, anderen worden met knuppels geslagen, sommige worden weggejaagd en anderen worden veroordeeld en gevangengenomen door de machthebbers. Ze ondergaan allerlei soorten vervolging. … Ik spoor iedereen aan het volgende te overwegen: wie zou zich willens en wetens onderwerpen aan vervloekingen, slaag en vernedering om Gods evangelie van de laatste dagen te verspreiden zonder Gods grote liefde en het werk van de Heilige Geest? Wie zou het risico willen lopen op gevangenschap of zelfs de dood om Gods redding in de laatste dagen te verspreiden zonder Gods werk? Dus “Als ze een gelovige bekeren ontvangen ze een prijs van RMB 2.000, als ze een kerkleider bekeren kunnen ze RMB 10.000 tot 20.000 ontvangen” is niets anders dan een leugen, een puur verzinsel.

Anderen hebben nog gezegd: “Ze houden niet eens goede grenzen in acht tussen mannen en vrouwen – ze zijn allemaal heel promiscue…” Laten we wat betreft dit punt eens kijken naar de woorden van Almachtige God: “Ik ben de heilige God Zelf, ik kan niet bezoedeld worden en ik kan geen onreine tempel bezitten”(‘Hoofdstuk 109’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). En de regels in “De tien bestuurlijke decreten waaraan de door God uitverkoren mensen in het Tijdperk van het Koninkrijk moeten gehoorzamen” zijn heel duidelijk: “De gezindheid van de mens is verdorven en bovendien is hij bezeten van emoties. Daarom is het absoluut verboden dat twee personen van verschillend geslacht zonder toezicht samenwerken wanneer ze God dienen. Ieder die daarop wordt betrapt, zal zonder uitzondering worden verbannen, en niemand is gevrijwaard.” We kunnen uit de woorden van Almachtige God aflezen dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is en geen enkele overtreding van de mensheid accepteert. Hij woont niet in een onreine tempel. God wil niemand, die zich overgeeft aan promiscue gedrag. Elke volgeling van Almachtige God moet zich strikt houden aan Gods bestuurlijke decreten. Doen ze dat niet, dan worden ze uit de kerk gezet, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Daarnaast zijn de broeders en zusters die in Almachtige God geloven hoofdzakelijk afkomstig uit de groep oprechte zoekers in de verschillende denominaties. Sommigen van hen zijn leiders en medewerkers van verschillende denominaties. Ze weten van het Tijdperk van Genade dat God een jaloerse God is en promiscue gedrag veracht. Ze hebben altijd de geboden van de Heer Jezus gehandhaafd, iets dat werkelijk eerbiedige mensen in het verleden ook altijd hebben gedaan. Zou zo iemand dan nu bewust de bestuurlijke decreten van het Tijdperk van het Koninkrijk schenden? Jullie kunnen dus zien dat de oorsprong van dit gerucht simpelweg onzinnig is en louter bedoeld als lastercampagne.

Er zijn ook mensen die hebben gezegd: “Bliksem uit het oosten is een criminele organisatie uit de onderwereld is. Als je bij hen betrokken raakt, ontsnap je nooit meer. Als je het probeert, steken ze je ogen uit en snijden je oren af, of ze breken je benen …” Wanneer ze organisaties uit de onderwereld ter sprake brengen weten we allemaal dat ze het hebben over organisaties waar moordenaars, brandstichters, dieven en rovers die allerlei slechte dingen doen bij betrokken zijn. Niemand wil dit soort mensen provoceren. Zelfs de Chinese overheid en haar politie durft enkelen van hen niet aan te pakken, is dat niet zo? Laten we dus eens kijken naar de broeders en zusters die het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God verspreiden. Wanneer zij erop uit trekken om mensen tot God te brengen verdragen ze het uitgeworpen, beledigd, geslagen, door honden aangevallen, gearresteerd, gevangengezet en zelfs gemarteld te worden. Ze ondergaan allerlei soorten wrede behandeling. Als deze broeders en zusters werkelijk leden van een organisatie uit de onderwereld zouden zijn, zou iemand ze dan echt zo durven behandelen? Zouden ze dan verbaal geweld verdragen zonder te reageren? Zouden ze als ze worden geslagen niet terugvechten? Kennen jullie gangsters die zo zijn? Kan iemand die bij zoiets betrokken is werkelijk in God geloven? Als ze in God geloofden, zouden ze dan het werk van de Heilige Geest bezitten? Zouden ze het evangelie kunnen verkondigen aan relatief toegewijde zoekers? Bovendien zijn er vele broeders en zusters uit verschillende denominaties die Gods evangelie van de laatste dagen hebben gehoord. Of ze nu het evangelie hebben geaccepteerd en zich vervolgens hebben teruggetrokken uit de kerk om welke reden dan ook, of het om te beginnen niet hebben geaccepteerd, bij wie van hen zijn de ogen uitgestoken, de oren afgesneden of de benen gebroken? Als dit gerucht waar zou zijn, zouden er een aantal mensen moet zijn met uitgestoken ogen en gebroken benen. Hebben jullie er één gezien? Als er werkelijk één zou zijn, zou de CCP-regering de zaak dan niet al lang geleden voor het gerecht hebben gebracht, een oordeel hebben laten uitspreken en vervolgens de gehele pers hebben gemobiliseerd om het nieuws over de hele wereld te verspreiden? Is er ook maar enige feitelijke basis voor de dingen die de geruchtenzaaiers hebben gezegd? Er is ook geen enkele feitelijke basis wanneer ze dingen zeggen als: “Als je betrokken raakt bij het geloof in Almachtige God, is het zo dat wanneer je er binnengaat, je er nooit meer uit komt.” Er staat geschreven in “De tien bestuurlijke decreten waaraan de door God uitverkoren mensen in het Tijdperk van het Koninkrijk moeten gehoorzamen”: “Familieleden die niet gelovig zijn (jouw kinderen, echtgenoot of echtgenote, zussen, ouders, enzovoort) moeten niet de kerk in gedwongen worden. Gods huishouden komt geen leden tekort en het is zinloos om die aantallen te vergroten met mensen die nutteloos zijn. Al diegenen die niet van harte geloven, moeten niet in de kerk binnengeleid worden.De Kerk van Almachtige God heeft geen behoefte aan mensen die niet graag in God geloven om slechts haar aantal te laten groeien. Wanneer ze het evangelie verkondigen kunnen mensen al helemaal niet andere mensen meesleuren of hen dwingen in God te geloven. Dit is Gods bestuurlijke decreet en elk mens moet zich hier strikt aan houden – het kan niet worden geschonden. De waarheid is dat de deur van de kerk openstaat en dat degenen die de kerk en hun geloof willen verlaten op elk moment kunnen vertrekken. Niemand zal hen dwingen. De Kerk van Almachtige God geeft ieder mens altijd de vrijheid zijn eigen keuzes te maken. In werkelijkheid is het niet zo dat degenen die Gods werk in de laatste dagen accepteren niet kunnen vertrekken, maar dat ze zelf niet willen vertrekken. Waarom is dit zo? Almachtige God zegt: “De vleeswording van God heeft schokgolven veroorzaakt in alle religies en sectoren, de oorspronkelijke orde van religieuze kringen is ‘op de kop gezet’ en het hart in beroering gebracht van allen die naar de verschijning van God hunkeren. Wie aanbidt er niet? Wie verlangt er niet naar om God te zien? God is vele jaren persoonlijk onder de mensen geweest, toch heeft de mens dat nooit beseft. Vandaag is God Zelf verschenen en heeft Zijn identiteit aan de massa getoond – hoe kan dit het mensenhart niet verblijden?” (‘Werk en intrede (10)’ in Het ‘Woord verschijnt in het vlees’). “In de laatste dagen werd God nogmaals vlees. Toen Hij dit keer vlees werd, maakte Hij een einde aan het Tijdperk van Genade en bracht Hij het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die de tweede vleeswording van God aanvaarden, worden in het Tijdperk van het Koninkrijk ingeleid en kunnen de leiding van God persoonlijk aanvaarden. […] Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen” (‘Voorwoord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De verschijning en het werk van de geïncarneerde God in de laatste dagen heeft schokgolven door de gehele religieuze wereld gezonden en heeft de harten van degenen die dorsten naar Gods verschijning aan het wankelen gebracht. De reden dat broeders en zusters uit de verschillende denominaties teruggekeerd zijn tot God is dat ze de verschijning van God hebben gezien, Zijn stem hebben gehoord, hebben begrepen dat Christus van de laatste dagen de waarheid, de weg en het leven is, en dat alleen geloof in Almachtige God hen in staat zal stellen redding te ontvangen en binnen te gaan in het koninkrijk van de hemel. Wie zou er willen vertrekken na zo'n redding te hebben ontvangen? Derhalve is het eenvoudig te zien dat de geruchten over mensen die niet willen vertrekken omdat ze bang zijn dat hun ogen worden uitgestoken, hun oren worden afgesneden of hun benen worden gebroken, slechts worden verzonnen door mensen met bijbedoelingen.

Uit hetgeen we hierboven hebben gecommuniceerd kunnen we opmaken dat de lasterlijke opmerkingen over Gods werk in de laatste dagen niets dan compleet verzonnen leugens zijn zonder op de waarheid te berusten. Als we hier ook maar een beetje kritisch naar kijken beginnen de geruchten werkelijk helemaal uiteen te vallen. Een gelovige die leugens verzint en valse getuigenis aflegt vertoont gedrag dat God het meest verafschuwt. Het wordt door God veroordeeld, precies zoals de Bijbel zegt: “Een valse getuige verkondigt slechts leugens” (Spreuken 12:17). “Liegende lippen zijn een gruwel voor Jehova” (Spreuken 12:22). De Heer Jezus sprak: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen” (Johannes 8:44). Waarom zouden ze wanneer ze weten dat het verzinnen van leugens en het afleggen van valse getuigenis dingen zijn die God verafschuwt hier toch mee doorgaan? In Johannes 11 vers 47-48 staat: “Daarop riepen de hogepriesters en de ​farizeeën​ het ​Sanhedrin​ bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze ​tempel​ en ons volk vernietigen.’” Matteüs 28 noteert het volgende feit: Na de opstanding van de Heer Jezus waren de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën bang dat iedereen in de Heer Jezus zou gaan geloven en dat zij hun status en hun inkomen zouden verliezen. Ze spanden vervolgens samen om het feit dat de Heer Jezus was opgestaan in de doofpot te stoppen. Ze kochten de soldaten om met zilver en verzonnen leugens om de mensen te overtuigen dat de Heer Jezus nooit was opgestaan; ze zeiden dat Zijn discipelen Zijn lichaam weg hadden genomen toen de soldaten sliepen. Hieruit blijkt dat mensen bewust leugens kunnen verzinnen, Gods werk kunnen veroordelen en belasteren en God Zelf kunnen lasteren. Ze doen dit om hun eigen reputatie, status en gewin te beschermen. Dit toont hun kwaadaardige natuur, dat ze de waarheid haten en vijanden van God zijn. Het is nu, in de laatste dagen, precies hetzelfde. Toen Almachtige God Zijn werk van de laatste dagen uitbreidde in China, hebben enorme aantallen gelovigen uit talloze verschillende denominaties Gods nieuwe werk aanvaardt. Nu sommige leiders van deze denominaties zien dat meer en meer mensen in Almachtige God geloven en het aantal van hun eigen gelovigen terugloopt, verzinnen ze allerlei soorten leugens en laster om het werk van Almachtige God van de laatste dagen te veroordelen en daarmee hun eigen status en inkomen te beschermen. Dit is de manier waarop ze broeders en zusters misleiden en bang maken Gods werk in de laatste dagen te zoeken, te onderzoeken en te aanvaarden. Hun doel is hun gemeenten voor altijd gevangen te houden en te controleren. Hieruit kunnen we opmaken dat de leiders van de verschillende denominaties de hedendaagse farizeeën zijn die door Gods werk van de laatste dagen worden ontmaskerd. Ze verzinnen geruchten om hun eigen status en inkomen te beschermen – ze hebben hun motieven, hun eigen doelen.

Als we niet in staat zijn deze leugens te herkennen die door de religieuze kringen zijn verzonnen maar ze blind geloven, dan staan we aan de kant van degenen die Gods werk lasteren, zich ertegen verzetten en het verstoren. Dit leidt er niet alleen toe dat je Gods redding in de laatste dagen verliest, maar maakt je ook tot doelwit van Gods afschuw, afwijzing en straf. Dit is net als het werk van de Heer Jezus onder de Joden, waar de farizeeën allerlei soorten leugens en laster tegen Hem verzonnen. Zo zeiden ze bijvoorbeeld dat de Heer Jezus alleen demonen uit kon drijven omdat Hij de vorst der demonen, Beëlzebul, opriep, waarbij ze stelden dat Hij was bezeten door demonen en met nog andere godslasterlijke dingen kwamen. Vanwege de leugens en lasteringen van de farizeeën, vanwege het feit dat het hen aan onderscheidingsvermogen ontbrak, en omdat ze het werk en de woorden van de Heer Jezus niet zorgvuldig bestudeerden, namen vele Joden het kwaadaardige pad van verzet tegen God, waarbij ze blindelings de leugens van de farizeeën accepteerden en meededen aan het verlaten en vermoorden van de Heer Jezus. De farizeeën verspreidden onwaarheden en lasterden God en we kunnen allemaal raden hoe het met hen afliep. Maar hoe zit het met die Joden die deze leugens en laster als waarheid aannamen – liep het niet even tragisch met hen af? Ze kregen een ongekende nationale vernietiging te verduren en de Joden werden naar de vier windstreken verstrooid. Tweeduizend jaar lang hadden ze geen thuis om naar terug te keren. Zijn dit niet de gevolgen van het als waarheid aannemen van de leugens van de farizeeën en van het zich verzetten tegen God? We kunnen dus zien dat degenen die zonder eerbiedig hart in God geloven, die Gods nieuwe werk niet zoeken of onderzoeken, en die makkelijk leugens geloven, handlangers worden van Satan en boosdoeners die zich tegen God verzetten. Uiteindelijk zinken ze af in vernietiging vanwege hun verzet tegen God. Dit vervulde wat in de Bijbel staat geschreven: “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6). “Dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10:21).

Er staat in de Bijbel dat demonen vanaf het allereerste begin liegen. Liegen en lasteren zijn twee alledaagse listen die Satan gebruikt om God tegen te werken en mensen te bedriegen, en zijn boosaardige bedoelingen en listigheid liggen erin verborgen. Gods wijsheid is Satans listen echter altijd een stap voor. Satan is niet in staat Gods werk te vernietigen. In tegendeel: wat hij doet, dient Gods werk. Net zoals toen de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën heel hard probeerden zich tegen het werk van de Heer Jezus te verzetten en het te veroordelen, ze samenzweerden met Rome om Jezus te laten kruisigen, en ze dachten dat hun plan slaagde en ze Jezus' werk zouden wegvagen – maar dat de Heer Jezus toen, tot hun grote verrassing, sprak: “Het is volbracht.” Dit laat ons zien dat God Satans listen gebruikt om Zijn managementplan te realiseren en Zijn verlossing van de mensheid te voltooien. Vandaag is het niet anders. Hoewel er leiders in verschillende denominaties zijn die er niet voor terugdeinzen om leugens en geruchten te creëren om zich tegen het werk van de laatste dagen van Almachtige God te verzetten, is dit alles niet alleen niet in staat Gods werk te schaden, maar helpen deze leiders in feite mee aan het volbrengen van Zijn werk van de laatste dagen: het werk van het oogsten, van het scheiden van het kaf van het koren, de bokken van de schapen, van het indelen van de mens naar zijn soort, en van het belonen van de goede en het straffen van het kwade. Door onze feitelijke ervaring hebben we gezien dat de leugens van de CCP-regering en de religieuze wereld sommige broeders en zusters die de werkelijke situatie niet begrijpen hebben misleid. Door Gods werk van de laatste dagen te zoeken en te onderzoeken en de woorden van Almachtige God te lezen, zien degenen die werkelijk in God geloven en de waarheid liefhebben echter duidelijk het feit in dat de ware weg sinds onheuglijke tijden is onderworpen aan onderdrukking. Ze begrijpen dat hoe meer de CCP-regering en de religieuze wereld de weg tegenwerken en veroordelen, hoe meer ze de ware weg is – en zo keren ze terug tot God. Maar degenen die de waarheid verachten en haten, luisteren gedachteloos naar de leugens en geruchten en volgen andere mensen omdat ze het kwaad liefhebben en macht bewonderen. Als gevolg hiervan raken ze verstrikt in een web van leugens en blijven ze buiten de poort van het koninkrijk steken. Is dat niet Gods wijsheid en almacht? en zelfs leiders het ‘kaf’ stevig verbinden, maar deze leugens doen niet hetzelfde met ‘graankorrels’. De wind blaast het kaf weg terwijl de volle zaden uiteindelijk zullen worden verzameld in de graanschuur. Op deze manier eindigen Satans listen slechts als instrumenten, gebruiksvoorwerpen die bijdragen tot het voltooien van Gods werk in de laatste dagen, het werk van het classificeren van de mensen naar hun soort, en het belonen van het goede en straffen van het kwade. Gods werk is zo wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk.

Op dit punt aangekomen vertrouw ik erop dat jullie enige kennis hebben opgedaan over de oorzaak, het wezen en de schadelijkheid van de geruchten! Het werk van Almachtige God in de laatste dagen heeft nu ongeëvenaarde hoogten bereikt – het nadert de glorieuze afsluiting en Almachtige God zal Zichzelf openbaren zodat alle naties en alle mensen Hem zullen zien. Wil je op z'n kritiek moment je leven verliezen omwille van een paar geruchten? Wil je nu je zo dichtbij bent daarvoor Gods redding van de laatste dagen missen? Ik geloof dat elk intelligent mens zeker de wijze keuze zal maken.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De weg naar zuivering

Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk...

Waarom veroordeelt en weerstaat de religieuze wereld Gods nieuwe werk altijd zo verwoed?

Er zijn twee fundamentele redenen waarom de religieuze leiders de rol van verzet tegen God kunnen spelen en vijanden van God kunnen worden. De eerste reden berust op het feit dat deze mensen geen kennis van het werk van de Heilige Geest hebben, noch kennis van de principes van Gods werk. Ze vertrouwen altijd op hun beperkte kennis van de Bijbel, theologische theorieën en menselijke opvattingen en voorstellingen en beperken daarmee Gods werk dat altijd nieuw en nooit oud is. De tweede reden is dat, omdat de mensheid zo diep verdorven is door Satan, haar natuur arrogant en verwaand is, ze de waarheid veracht en haat, en ze vooral status waardeert. Samen hebben deze twee redenen tot de tragedie van de mensheid geleid, de tragedie waarbij ze door de geschiedenis heen de ware weg telkens weer verzaakt en veroordeelt.

Neem contact op via Messenger