Houd Gods wil in gedachten om volmaaktheid te bereiken

Hoe beter je Gods wil in gedachten houdt, hoe groter de last die je draagt, en hoe groter de last die je draagt, hoe rijker je ervaring zal zijn. Wanneer je Gods wil in gedachten houdt, zal God je een last opleggen en je vervolgens verlichten over de taken die Hij je heeft toevertrouwd. Wanneer God je deze last geeft, zul je aandacht schenken aan alle waarheden die daarmee te maken hebben terwijl je Gods woorden eet en drinkt. Als je een last hebt die te maken heeft met de gesteldheid van de levens van je broeders en zusters, is dat een last die je is toevertrouwd door God, en zul je deze last steeds met je meedragen in je dagelijkse gebeden. Je bent belast met wat God doet en je bent bereid om datgene te doen wat God wil doen. Dit is wat het betekent om Gods last op je te nemen als je eigen last. Op dit punt zul je je bij het eten en drinken van Gods woorden richten op dit soort kwesties en zul je je afvragen: hoe zal ik deze problemen oplossen? Hoe kan ik mijn broeders en zusters in staat stellen bevrijding en geestelijke vreugde te vinden? Ook als je communiceert, zul je je richten op het oplossen van deze problemen, en wanneer je Gods woorden eet en drinkt, zul je je richten op het eten en drinken van woorden die met deze kwesties te maken hebben. Je zult ook een last dragen terwijl je Zijn woorden eet en drinkt. Wanneer je eenmaal Gods vereisten hebt begrepen, zal het je duidelijker zijn welk pad je moet nemen. Dit is de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, het gevolg van je last, en dit is ook Gods begeleiding die je geschonken is. Waarom zeg ik dit? Als je geen last hebt, zul je niet oplettend zijn onder het eten en drinken van Gods woorden. Wanneer je Gods woorden eet en drinkt tijdens het dragen van een last, kun je de kern ervan begrijpen, je weg vinden en Gods wil in gedachten houden. Daarom moet je in je gebeden wensen dat God meer lasten op je legt en je zelfs nog grotere taken toevertrouwt, zodat je een langer pad vóór je hebt om op te beoefenen, zodat jouw eten en drinken van Gods woorden een groter effect heeft, zodat je uiteindelijk in staat bent de essentie van Zijn woorden te begrijpen en zodat je beter in staat wordt om bewogen te worden door de Heilige Geest.

Gods woorden eten en drinken, het gebed beoefenen, Gods last aanvaarden en de taken aanvaarden die Hij je toevertrouwt – dit alles is zodat er vóór je een pad kan zijn. Hoe meer de last van dat wat God heeft toevertrouwd op je weegt, hoe makkelijker het je zal vallen om door Hem te worden vervolmaakt. Sommigen zijn niet bereid met anderen samen te werken bij het dienen van God, zelfs wanneer er op hen een beroep is gedaan; dit zijn luie mensen die alleen maar willen zwelgen in comfort. Hoe meer je gevraagd wordt te dienen in samenwerking met anderen, hoe meer ervaring je zult opdoen. Door meer lasten en ervaringen te hebben, zul je meer kansen krijgen om te worden vervolmaakt. Als je God oprecht kunt dienen, zul je daarom Gods last in gedachten houden, zo zul je meer kansen hebben om door God te worden vervolmaakt. Precies zo’n groep mensen wordt op het moment vervolmaakt. Hoe meer de Heilige Geest je aanraakt, hoe meer tijd je zult besteden aan het in gedachten houden van Gods last, hoe meer je door God zult worden vervolmaakt en hoe meer je door Hem zult worden gewonnen – tot je uiteindelijk een persoon wordt die door God wordt gebruikt. Op dit moment zijn er sommigen die geen lasten voor de kerk dragen. Deze mensen zijn slap en slordig, en interesseren zich alleen voor hun eigen vlees. Zulke mensen zijn enorm egoïstisch en ze zijn ook blind. Als je deze kwestie niet duidelijk kunt zien, zul je geen enkele last dragen. Hoe beter je Gods wil in gedachten houdt, hoe groter de last die Hij je zal toevertrouwen. Zij die egoïstisch zijn, zijn niet bereid zulke dingen te ondergaan, ze willen de prijs niet betalen en zullen als gevolg daarvan kansen om door God te worden vervolmaakt mislopen. Berokkenen ze zichzelf geen schade? Als je iemand bent die Gods wil in gedachten houdt, zul je een ware last voor de kerk ontwikkelen. In plaats van dit een last te noemen die je voor de kerk draagt, zou het in feite beter zijn om het een last te noemen die je draagt omwille van je eigen leven, want het doel van deze last die je ontwikkelt voor de kerk is dat je zulke ervaringen gebruikt om door God te worden vervolmaakt. Iedereen die de grootste last draagt voor de kerk, iedereen die een last draagt om het leven binnen te gaan, zal daarom iemand zijn die door God wordt vervolmaakt. Heb je dit duidelijk gezien? Als de kerk waar je bij bent verstrooid is als zand, maar jij noch bezorgd noch ongerust bent, en zelfs een oogje dichtknijpt wanneer je broeders en zusters Gods woorden niet normaal eten en drinken, dan draag je geen enkele last. Zulke mensen zijn niet het soort waar God genoegen in schept. Het soort mensen waar God genoegen in schept, hongert en dorst naar rechtvaardigheid en houdt Gods wil in gedachten. Daarom moet je Gods last in gedachten houden, hier en nu; je moet niet wachten tot God Zijn rechtvaardige gezindheid aan de hele mensheid openbaart voordat je Gods last in gedachten begint te houden. Zou het dan niet te laat zijn? Nu is er een goede gelegenheid om door God vervolmaakt te worden. Als je deze kans door je vingers laat glippen, zul je daar voor de rest van je leven spijt van hebben, net zoals Mozes het goede land Kanaän niet binnen kon en daar voor de rest van zijn leven spijt van had, en berouwvol stierf. Wanneer God eenmaal aan alle volkeren Zijn rechtvaardige gezindheid heeft geopenbaard, zul je van spijt vervuld worden. Zelfs als God je niet tuchtigt, zul je jezelf tuchtigen vanwege je eigen wroeging. Sommigen zijn hiervan niet overtuigd, maar als je het niet gelooft, wacht dan maar, dan zul je het zien. Er zijn sommige mensen die als enige doel het vervullen van deze woorden hebben. Ben je bereid jezelf op te offeren omwille van deze woorden?

Als je niet naar kansen uitkijkt om door God te worden vervolmaakt, en als je niet probeert op de menigte vooruit te lopen in je streven naar vervolmaking, zul je uiteindelijk van wroeging vervuld worden. De beste kans om volmaaktheid te bereiken is het heden; nu is een uitstekende tijd. Als je niet oprecht nastreeft door God te worden vervolmaakt, zal het te laat zijn wanneer eenmaal Zijn werk voltooid is – je zult de kans gemist hebben. Hoe groot je aspiraties ook, als God niet langer werk uitvoert, zul je nooit volmaakt kunnen worden, hoeveel moeite je daar ook voor doet. Je moet deze kans grijpen en meewerken terwijl de Heilige Geest Zijn enorme werk uitvoert. Als je deze kans mist, krijg je geen tweede, welke inspanningen je ook verricht. Sommigen van jullie jammeren: “God, ik ben bereid om uw last in gedachten te houden en ik ben bereid aan uw wil te voldoen!” Maar je hebt geen pad om op te beoefenen, dus zijn je lasten niet blijvend. Als je een pad voor je hebt liggen, zul je stapje voor stapje ervaring krijgen en zal je ervaring gestructureerd en georganiseerd zijn. Nadat er één last is voltooid, zal er je een andere gegeven worden. Terwijl je levenservaring dieper wordt, zullen ook je lasten ingrijpender worden. Sommige mensen dragen alleen een last wanneer ze aangeraakt zijn door de Heilige Geest; na een tijdje, wanneer ze geen pad meer hebben om op te beoefenen, dragen ze geen enkele last meer. Je kunt geen lasten ontwikkelen door simpelweg Gods woorden te eten en drinken. Door veel waarheden te begrijpen, zul je onderscheidingsvermogen verkrijgen, problemen leren oplossen door de waarheid te gebruiken, en een preciezer begrip verwerven van Gods woorden en Gods wil. Met deze dingen zul je lasten ontwikkelen om te dragen, en pas dan zul je in staat zijn op gepaste manier werk te doen. Als je een last hebt, maar geen duidelijk begrip hebt van de waarheid, is dat evenmin genoeg. Je moet Gods woorden persoonlijk ervaren en weten hoe ze in praktijk te brengen. Pas nadat je zelf de werkelijkheid bent binnengegaan, zul je anderen kunnen voorzien, anderen kunnen leiden en door God kunnen worden vervolmaakt.

In ‘Het pad … (4)’ staat geschreven dat jullie allemaal de mensen van het koninkrijk zijn, vóór de tijdperken voorbestemd door God, en door niemand kunnen worden weggenomen. Daar staat ook dat God wenst dat iedereen gebruikt en vervolmaakt wordt door God, dat Hij van hen eist dat zij staan als het volk van God, en dat ze alleen door Gods volk te worden Gods wil kunnen vervullen. In die tijd waren jullie allemaal in communicatie over deze kwestie en communiceerden jullie over het pad van intrede op basis van de normen voor Gods volk. Daarom bestond het werk dat de Heilige Geest in die tijd verrichtte eruit om alle mensen uit hun negatieve gesteldheid te halen en een positieve gesteldheid binnen te leiden. In die tijd neigde het werk van de Heilige Geest iedereen in staat te stellen om van Gods woorden te genieten als Gods volk, en neigde het ervoor te zorgen dat elk van jullie duidelijk begreep dat jullie Gods volk zijn, zoals voorbestemd was vóór de tijdperken, en dat Satan jullie niet kan pakken. Dus baden jullie allemaal: “God! Ik ben bereid deel uit te maken van uw volk, omdat wij vóór de tijdperken door u voorbestemd zijn en omdat u ons deze status hebt geschonken. Vanuit deze positie zijn wij bereid u tevreden te stellen.” Steeds wanneer je op zo’n manier bad, raakte de Heilige Geest je aan; dit was hoe de Heilige Geest meestal te werk ging. In deze tijd moeten jullie bidden en jezelf trainen om je hart te stillen voor God, zodat jullie kunnen streven naar het leven en naar intrede in de training van het koninkrijk. Dit is de eerste stap. Op het moment is het Gods werk ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste pad komt, een normaal geestelijk leven leidt en oprechte ervaringen heeft, bewogen wordt door de Heilige Geest en – met die dingen als fundament – Gods opdrachten aanvaardt. Het doel van het binnengaan van de training van het koninkrijk is om elk woord, elke daad, elke beweging, elke gedachte en elk idee van jullie in staat te stellen Gods woorden binnen te gaan; om vaker door God te worden aangeraakt en zo een hart van liefde voor Hem te ontwikkelen, en om jullie meer van de last van Gods wil op je te laten nemen, zodat iedereen zich op het pad van vervolmaking door God bevindt, zodat iedereen zich op het juiste pad bevindt. Wanneer je je op dit pad van vervolmaking door God bevindt, zit je op het juiste spoor. Wanneer je gedachten en ideeën, net als je verkeerde voornemens, gecorrigeerd kunnen worden en je van bewustzijn van het vlees kunt keren naar bewustzijn van Gods wil, en wanneer je de afleiding van verkeerde voornemens kunt weerstaan wanneer die opkomen, en in plaats daarvan in overeenstemming met Gods wil kunt handelen – als je zo’n transformatie kunt bereiken, dan ben je op het juiste pad van levenservaring. Wanneer je gebedsgebruiken op het juiste pad zijn, zul je in je gebeden worden aangeraakt door de Heilige Geest. Telkens als je bidt, zul je door de Heilige Geest worden aangeraakt; telkens als je bidt, zul je je hart kunnen stillen ten overstaan van God. Telkens als je een passage van Gods woorden eet en drinkt, als je het werk kunt begrijpen dat Hij op het moment uitvoert en kunt leren hoe te bidden, hoe samen te werken en hoe intrede te bewerkstelligen, dan pas zal jouw eten en drinken van Gods woorden resultaat boeken. Wanneer je, middels Gods woorden, het pad van intrede kunt vinden en de huidige dynamiek van Gods werk en de richting van het werk van de Heilige Geest kunt onderscheiden, zul je het juiste pad zijn opgegaan. Als je de hoofdpunten niet hebt begrepen bij het eten en drinken van Gods woorden, en nadien nog altijd geen pad kunt vinden om op te beoefenen, zal dat aantonen dat je nog altijd niet weet hoe je Gods woorden op een gepaste manier moet eten en drinken, en dat je de methode of het principe daarvoor niet hebt ontdekt. Als je het werk dat God op het moment uitvoert niet hebt begrepen, zul je de taken die Hij je zou willen toevertrouwen niet kunnen aanvaarden. Het werk dat God op het moment doet, is precies datgene wat mensen op het moment moeten binnengaan en begrijpen. Begrijp je deze dingen?

Als je Gods woorden effectief eet en drinkt, zal je geestelijke leven normaal worden, en – met welke beproevingen je ook wordt geconfronteerd, welke omstandigheden je ook tegenkomt, welke lichamelijke aandoeningen je ook verdraagt, welke vervreemding van broeders en zusters of familieproblemen je ook ervaart – als je Gods woorden normaal kunt eten en drinken, normaal kunt bidden en je kerkleven normaal kunt voortzetten, als je dit alles kunt bereiken, zal dat aantonen dat je op het juiste pad bent. Sommige mensen zijn te fragiel en hebben geen doorzettingsvermogen. Wanneer ze een kleine hindernis tegenkomen, jammeren ze en worden ze negatief. Het nastreven van de waarheid vereist doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Als je er niet in bent geslaagd om deze keer aan Gods wil te voldoen, moet je van jezelf kunnen walgen en moet je diep vanbinnen de stille vastberadenheid hebben om de volgende keer te slagen. Als je deze keer Gods last niet in gedachten hield, zou je vastberaden moeten zijn om tegen het vlees te rebelleren wanneer je in de toekomst dezelfde hindernis tegenkomt en je moeten voornemen aan Gods wil te voldoen. Op die manier zul je prijzenswaardig worden. Sommige mensen weten niet eens of hun eigen gedachten of ideeën juist zijn; die mensen zijn dwazen! Als je je hart wilt onderwerpen en tegen het vlees wilt rebelleren, moet je eerst weten of je voornemens juist zijn; pas dan kun je je hart onderwerpen. Als je niet weet of je voornemens juist zijn, kun je dan ooit je hart onderwerpen en tegen het vlees rebelleren? Zelfs als je wel rebelleert, zul je dat op een verwarde manier doen. Je moet weten hoe je tegen je misplaatste voornemens moet rebelleren; dat is wat het betekent om tegen het vlees te rebelleren. Wanneer je eenmaal inziet dat je voornemens, gedachten en ideeën verkeerd zijn, moet je snel van koers veranderen en het juiste pad bewandelen. Los deze kwestie eerst op, en train jezelf om in dit opzicht intrede te verwezenlijken, want jij weet het beste of je wel of niet de juiste voornemens hebt. Wanneer je onjuiste voornemens gecorrigeerd zijn en nu omwille van God zijn, zul je het doel van het onderwerpen van je hart hebben bereikt.

Het belangrijkste wat jullie nu moeten doen, is kennis verkrijgen over God en Zijn werk. Je moet ook weten hoe de Heilige Geest werk uitvoert aan de mensheid. Deze handelingen zijn essentieel om het juiste pad op te gaan. Het zal je makkelijker vallen dat te doen wanneer je dit essentiële punt hebt begrepen. Je gelooft in God en je kent God, wat aantoont dat je geloof in God oprecht is. Als je ervaring blijft opdoen, maar uiteindelijk nog steeds niet in staat bent God te kennen, dan ben je beslist iemand die zich tegen God verzet. Zij die alleen in Jezus Christus geloven, zonder ook te geloven in de vleesgeworden God van vandaag, zijn allemaal veroordeeld. Zij zijn allemaal farizeeën van de huidige tijd, want ze erkennen niet de tegenwoordige God. Ze zijn allemaal tegen God gekant. Ongeacht hoe toegewijd hun aanbidding van Jezus ook mag zijn, het zal allemaal voor niets zijn, God zal hen niet loven. Al diegenen met een uithangbord waarop beweerd wordt dat ze in God geloven, terwijl ze geen ware kennis van God in hun hart hebben, zijn huichelaars!

Om te proberen door God te worden vervolmaakt, moet men eerst begrijpen wat het betekent om door Hem te worden vervolmaakt, en ook aan welke voorwaarden men moet voldoen om te worden vervolmaakt. Wanneer men zulke zaken eenmaal begrijpt, moet men naar een beoefeningspad zoeken. Om vervolmaakt te worden, moet men van een bepaalde kwaliteit zijn. De inherente kwaliteit van veel mensen is niet hoog genoeg, in welk geval je een prijs moet betalen en subjectief hard moet werken. Hoe lager je kwaliteit, hoe meer subjectieve moeite je moet doen. Hoe beter je begrip van Gods woorden en hoe meer je ze in praktijk brengt, hoe sneller je het pad van vervolmaking kunt betreden. Door gebed kun je vervolmaakt worden op het gebied van gebed. Je kunt ook vervolmaakt worden door de woorden van God te eten en te drinken, de inhoud ervan te begrijpen en de werkelijkheid ervan uit te leven. Door Gods woorden dagelijks te ervaren, moet je erachter komen wat er in jezelf ontbreekt. Bovendien moet je je fatale gebrek en je zwaktes herkennen, en bidden en smeken tot God. Door dat te doen, zul je geleidelijk vervolmaakt worden. Het pad naar de volmaaktheid is: bidden; Gods woorden eten en drinken; de kern van Gods woorden begrijpen; de ervaring van Gods woorden binnengaan; erachter komen wat er in jezelf ontbreekt; je onderwerpen aan Gods werk; Gods last in gedachten houden en het vlees verzaken door je liefde voor God; en veelvuldig communiceren met je broeders en zusters, wat je ervaringen kan verrijken. Of het nu gaat om het gemeenschapsleven of je persoonlijke leven, en of het nu gaat om grote of kleine bijeenkomsten, ze kunnen je allemaal in staat stellen ervaring op te doen en getraind te worden, zodat je hart stil kan zijn voor God en naar Hem kan terugkeren. Dit alles maakt deel uit van het proces van vervolmaking. De woorden van God ervaren, zoals eerder genoemd, betekent dat je in staat bent ze echt te proeven en jezelf toe te staan ze na te leven, zodat je een groter geloof en grotere liefde voor God zult verwerven. Op die manier zul je geleidelijk je verdorven, satanische gezindheid afleggen, jezelf bevrijden van ongepaste drijfveren en de gelijkenis van een normale persoon naleven. Hoe groter de liefde voor God in je – dat wil zeggen: hoe meer er van je vervolmaakt is door God – hoe minder je in de greep zult zijn van Satans verdorvenheid. Door je praktijkervaringen zul je geleidelijk de weg van de vervolmaking opgaan. Als je vervolmaakt wilt worden, is het daarom vooral belangrijk om de wil van God in gedachten te houden en om Zijn woorden te ervaren.

Vorige: Over het stillen van je hart tegenover God

Volgende: God vervolmaakt diegenen die naar Zijn eigen hart zijn

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek