Werk en intrede (2)

Jullie werk en intrede zijn ondermaats. De mens vindt het niet belangrijk hoe hij werkt en is nog nonchalanter ten aanzien van zijn intrede in het leven. De mens beschouwt ze niet als lessen die ze moeten binnengaan; daarom bestaat, volgens jouw ervaring, vrijwel alles wat de mens ziet alleen uit lege luchtkastelen. Ten aanzien van het werk wordt er niet heel veel van jullie gevraagd, maar jullie moeten als mensen die door God vervolmaakt worden, jullie lessen leren over hoe voor God te werken, zodat jullie weldra volgens Gods wil zijn. Door de eeuwen heen zijn degenen die wel werkten werkers of apostelen genoemd. Zij vormen een kleine groep mensen die God gebruikt. Het werk waar ik vandaag over spreek, verwijst echter niet alleen naar die werkers of apostelen. Het is gericht op allen die door God vervolmaakt worden. Velen zijn hier misschien niet echt in geïnteresseerd, maar omwille van jullie intrede is bespreking van deze waarheid zeker gewenst.

De mens verstaat onder werk overal heengaan voor God, in alle plaatsen prediken en zich uitputten voor God. Die opvatting klopt wel, maar is te eenzijdig. God vraagt van de mens namelijk niet alleen overal voor God heen te reizen, het gaat meer om de bediening en zorg in de geest. Veel broeders en zusters hebben zelfs na zoveel jaar ervaring nooit over werken voor God nagedacht. Mensen kijken namelijk heel anders tegen werk aan dan wat God van ze vraagt. De mens heeft dan ook geen enkele interesse in de kwestie van werk. Daarom is de intrede van de mens ook zo eenzijdig. Het binnengaan zou voor jullie allemaal moeten beginnen met werken voor God, zodat jullie alle aspecten ervan beter kunnen ervaren. Daar moeten jullie in opgaan. Werk betekent niet heen en weer rennen voor God, het gaat om de vraag of het leven van de mens en het leven dat hij naleeft God behaagt. Werk verwijst naar de trouw die mensen aan God betonen en de kennis die zij van God hebben om van God te getuigen en anderen te dienen. Dit is de verantwoordelijkheid van de mens en wat alle mensen dienen te beseffen. Met andere woorden: jullie intrede is jullie werk. Jullie proberen binnen te gaan tijdens jullie werk voor God. Gods werk ervaren betekent niet alleen dat je weet hoe je Zijn woord kunt eten en drinken. Wat nog belangrijker is: jullie moeten van God kunnen getuigen, God dienen, anderen dienen en voor hen zorgen. Dit is werk en ook jullie intrede. Dit is wat ieder mens dient te verwezenlijken. Er zijn er velen die zich alleen richten op overal naartoe reizen voor God en prediken op alle plaatsen. Toch zien ze hun persoonlijke ervaring over het hoofd en verwaarlozen ze hun intrede in het geestelijke leven. Daardoor worden zij die God dienen zij die God weerstaan. Zij die God dienen en anderen dienen, hebben werken en prediken al die jaren simpelweg als intrede beschouwd. Niemand heeft zijn eigen geestelijke ervaring als belangrijke intrede beschouwd. Nee, ze profiteren van de verlichting van het werk van de Heilige Geest om anderen te onderwijzen. Wanneer ze prediken, voelen ze de last en ontvangen ze het werk van de Heilige Geest. Daardoor maken ze de stem van de Heilige Geest openbaar. Op die momenten voelen zij die werken zich zelfvoldaan, alsof het werk van de Heilige Geest hun eigen geestelijke ervaring is. Ze voelen dat alle woorden die ze dan spreken hun eigen wezen zijn en ook alsof hun eigen ervaring niet zo duidelijk is als ze beschreven hebben. Bovendien hebben ze geen flauw idee wat ze moeten zeggen voordat ze gaan spreken. Maar wanneer de Heilige Geest in hen werkt, stromen de woorden als vanzelf. Nadat je eenmaal op zo’n manier hebt gepredikt, voel je dat je werkelijke gestalte niet zo klein is als je dacht. Nadat de Heilige Geest een paar keer op die manier in je werkt, stel je vast dat je al gestalte hebt en geloof je onterecht dat het werk van de Heilige Geest je eigen intrede en wezen is. Wanneer je deze ervaring constant hebt, wordt je laks ten opzichte van je eigen intrede. Je wordt dan lui zonder dat op te merken en vindt je eigen intrede helemaal niet belangrijk meer. Wanneer je anderen dus dient, moet je duidelijk onderscheid maken tussen jouw gestalte en het werk van de Heilige Geest. Dat bevordert je intrede en komt je ervaring ten goede. Zodra de mens het werk van de Heilige Geest als zijn eigen ervaring gaat beschouwen, is dat het begin van zijn verval. Wat voor plicht jullie dus ook vervullen, jullie behoren je intrede als belangrijkste les te beschouwen.

Iemand werkt om de wil van God te vervullen, om allen die naar Gods hart zijn voor Zijn aangezicht te brengen, om de mens tot God te brengen en om het werk van de Heilige Geest en Gods leiding aan de mens te introduceren. Daarbij vervolmaakt hij de vruchten van Gods werk. Om die reden is het noodzakelijk dat jullie de essentie van werken vatten. Als mens die door God gebruikt wordt, zijn alle mensen waardig om voor God te werken. Dat wil zeggen: allen zijn in de gelegenheid om door de Heilige Geest te worden gebruikt. Er is echter één punt dat jullie moeten beseffen. Wanneer de mens Gods werk doet, is de mens in de gelegenheid om door God te worden gebruikt. Maar wat de mens zegt en weet, is niet geheel te danken aan de gestalte van de mens. Jullie kunnen alleen beter inzicht in jullie tekortkomingen in jullie werk verkrijgen en meer verlichting van de Heilige Geest ontvangen. Daarmee kunnen jullie een betere intrede in jullie werk verkrijgen. Als de mens leiding van God beschouwt als zijn eigen intrede en wat er inherent is in de mens, kan zijn gestalte geen ontwikkeling meer doormaken. De Heilige Geest verlicht de mens in zijn normale staat. Op die momenten houdt de mens de verlichting die hij ontvangt onterecht voor zijn eigen gestalte in werkelijkheid. De Heilige Geest zorgt namelijk op een doodnormale manier voor verlichting: door gebruik te maken van wat er inherent is in de mens. Wanneer de mens werkt en spreekt, of tijdens zijn gebed in zijn geestelijke meditaties, wordt hem een waarheid opeens duidelijk. Wat de mens ziet, is echter in werkelijkheid verlichting door de Heilige Geest (uiteraard hangt dit af van samenwerking van de mens) en niet de ware gestalte van de mens zelf. Na een periode van ervaring waarin de mens enige moeilijkheden en beproevingen tegenkomt, komt de ware gestalte van de mens onder dergelijke omstandigheden aan het licht. Alleen dan komt de mens erachter dat zijn gestalte niet zo geweldig is. De zelfzucht, persoonlijke overwegingen en hebzucht van de mens steken dan allemaal de kop op. Pas na meerdere ervaringscyclussen zullen velen die in hun geest zijn opgewekt, beseffen dat er geen sprake was van hun eigen werkelijkheid in het verleden, maar van een plotselinge verlichting door de Heilige Geest en dat de mens het licht alleen maar had ontvangen. Wanneer de Heilige Geest de mens verlicht zodat hij de waarheid begrijpt, gebeurt dat vaak op een heldere en duidelijke manier, zonder dat er wordt uitgelegd hoe dingen zijn ontstaan of waar ze heen gaan. Dat wil zeggen dat Hij, in plaats van de moeilijkheden van de mens in deze openbaring op te nemen, de waarheid eerder rechtstreeks openbaart. Wanneer de mens moeilijkheden qua intrede tegenkomt, neemt hij daarbij de verlichting van de Heilige Geest op, wat vervolgens de feitelijke ervaring van de mens wordt. Een ongetrouwde zuster spreekt bijvoorbeeld als volgt tijdens een bijeenkomst: “We zoeken geen glorie en rijkdommen noch begeren we het geluk van de liefde tussen man en vrouw. We streven alleen naar de toewijding van een zuiver hart dat alleen op God is gericht.” Zij zegt verder: “Zodra mensen trouwen, hebben ze veel aan hun hoofd. Hun hart met liefde voor God is dan niet langer oprecht. Hun hart is altijd bezig met hun gezin en hun partner. Hun hart wordt daardoor een stuk gecompliceerder …” Haar woorden lijken zo uit haar hart gegrepen. Haar woorden zijn welluidend en krachtig, alsof alles wat ze zegt uit het diepst van haar hart komt. Ze wil zich graag helemaal aan God toewijden en hoopt dat broeders en zusters net als zij hetzelfde voornemen hebben. Je kunt zeggen dat je voornemen en gevoelens op dit moment geheel van het werk van de Heilige Geest komen. Wanneer de methode van Gods werk verandert, ben je een paar jaartjes ouder geworden. Je ziet dat al je klasgenoten en vriendinnen van jouw leeftijd een man hebben, of je hoort dat die-en-die getrouwd is en haar man haar meenam naar de stad waar ze een baan kreeg. Wanneer je haar ziet, borrelen er afgunstige gevoelens in je hart op. Je ziet dat ze van top tot teen heel charmant en elegant is. Wanneer ze spreekt, heeft ze een kosmopolitische uitstraling, zonder dat er nog iets aan haar over is dat wijst op de lompe plattelandsvrouw. Wanneer je dit ziet, doet dit iets met je gevoelens. Jij hebt je de hele tijd voor God ingezet en hebt geen gezin of carrière. Je hebt veel moeten doorstaan en bent al lang van middelbare leeftijd. Je jeugd is ongemerkt voorbijgegaan, alsof je in een droom hebt geleefd. Je bent helemaal gekomen tot waar je vandaag bent, maar je weet niet waar je moet neerstrijken. Je gedachten gaan op dat moment alle kanten op, alsof je radeloos bent. Je ligt ’s nachts in je eentje in bed en kunt de slaap niet goed vatten. Voordat je er erg in hebt, begin je aan je voornemen en je plechtige beloften aan God te denken, en waarom je toch in zo’n kommervolle toestand verzeild bent geraakt? Voordat je het weet, moet je ongemerkt stilletjes huilen van diep verdriet. Je wendt je tot God in gebed en begint te denken aan de vertrouwelijke omgang en onlosmakelijke hechte band tijdens je gelukkige dagen met God. Je ziet het ene tafereel na het andere voor je en de eed die je die dag aflegde, weerklinkt opnieuw in je oren: “Is God niet mijn enige vertrouweling?” Tegen die tijd snik je: “God! Geliefde God! Ik heb mijn hart al geheel aan u gegeven. Ik wil u graag altijd toebehoren en ik zal u mijn hele leven lang onveranderd liefhebben …” Pas in je extreme zielenstrijd besef je werkelijk hoe liefdevol God is. Pas dan besef je zonneklaar: ik gaf mijn alles lang geleden aan God. Na een dergelijke klap krijg je veel meer ervaring op dit gebied. Je ziet dat het werk van de Heilige Geest op dat moment niet de mens toebehoort. Je bent in je ervaring nadien niet langer beperkt in deze intrede. Het is alsof je littekens je intrede zeer ten goede zijn gekomen. Wanneer je dergelijke omstandigheden weer meemaakt, denk je onmiddellijk terug aan je tranen van die dag, alsof je weer met God wordt herenigd. Je bent voortdurend bang om je band met God weer door te snijden en de emotionele binding (normale relatie) tussen jou en God te schaden. Dit is jouw werk en jouw intrede. Wanneer jullie dus het werk van de Heilige Geest ontvangen, moeten jullie je tegelijkertijd des te meer concentreren op jullie intrede. Jullie moeten erop letten wat het werk van de Heilige Geest is en wat jullie intrede is, en tevens het werk van de Heilige Geest in jullie intrede opnemen. Zo kunnen jullie beter door Hem worden vervolmaakt en de essentie van het werk van de Heilige Geest in jullie laten uitwerken. Jullie leren de Heilige Geest in de loop van jullie ervaring van het werk van de Heilige Geest kennen, evenals jezelf. In de talrijke situaties van extreem leed ontwikkelen jullie een normale relatie met God, en de band tussen jullie en God wordt met de dag hechter. Nadat jullie talloze malen zijn gesnoeid en gelouterd, ontwikkelen jullie ware liefde voor God. Daarom moeten jullie beseffen dat lijden, klappen en moeilijkheden niet beangstigend zijn. Wat wel beangstigend is, is alleen het werk van de Heilige Geest hebben maar niet jullie intrede. Wanneer de dag komt dat Gods werk is voltooid, zullen jullie dan voor niets hebben gearbeid. Hoewel jullie Gods werk dan hebben ervaren, hebben jullie de Heilige Geest niet leren kennen of jullie eigen intrede niet gehad. De verlichting van de mens door de Heilige Geest is niet om de passie van de mens te onderhouden, maar om een weg te openen voor de intrede van de mens en ook om de mens de Heilige Geest te doen leren kennen en op basis daarvan een hart vol eerbied en aanbidding voor God ontwikkelen.

Vorige: Werk en intrede (1)

Volgende: Werk en intrede (3)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger