Uitspraken van Christus aan het begin – hoofdstuk 88

Mensen kunnen zich eenvoudigweg niet voorstellen hoezeer mijn tempo verhoogd is: dit is een wonder dat gebeurd is, dat onpeilbaar is voor de mens. Mijn tempo is doorgegaan sinds de schepping van de wereld, en mijn werk is nooit opgehouden. De hele universum-wereld verandert van dag tot dag, en ook mensen veranderen voortdurend. Deze maken allemaal deel uit van mijn werk, van mijn plan, en bovendien behoren ze tot mijn management, en geen mens weet of begrijpt deze dingen. Pas wanneer ikzelf het jullie vertel, pas wanneer ik van aangezicht tot aangezicht met jullie communiceer, weten jullie ook maar het geringste beetje; anders kan helemaal niemand enig idee hebben van de blauwdruk voor mijn managementplan. Zo is mijn grote kracht, en meer nog, zo zijn mijn wonderbaarlijke handelingen. Dit zijn dingen die niemand kan veranderen. Daarom is wat ik vandaag zeg van toepassing, en dit kan simpelweg niet veranderen. Menselijke noties bevatten zelfs niet het kleinste beetje kennis van mij – ze bestaan bijna volledig uit onzinnig gebabbel! Denk niet dat jullie genoeg hebben gehad of dat jullie tevreden zijn! Ik zeg je dit: je hebt nog een lange weg te gaan! Van mijn hele managementplan weten jullie maar een beetje, dus jullie moeten luisteren naar wat ik zeg en alles doen wat ik jullie opdraag. Handel in alles naar mijn wensen, en jullie zullen beslist mijn zegeningen hebben; iedereen die gelooft, kan ontvangen, terwijl in ieder die niet gelooft dat ‘niets’ dat hij zich voorstelde, vervuld zal worden. Dit is mijn rechtvaardigheid, en meer nog: het is mijn majesteit, mijn toorn en mijn tuchtiging. Ik zal niemand laten wegkomen met ook maar één enkele gedachte of handeling.

Bij het horen van mijn woorden zijn de meeste mensen bang en beven ze, terwijl hun gelaat gefronst is door rimpels van bezorgdheid. Heb ik je echt tekortgedaan? Is het mogelijk dat je geen kind van de grote rode draak bent? Je doet zelfs alsof je goed bent! Je doet zelfs alsof je mijn eerstgeboren zoon bent! Denk je dat ik blind ben? Denk je dat ik geen onderscheid kan maken tussen mensen? Ik ben de God die het binnenste van de mensenharten doorzoekt: dit is wat ik mijn zonen vertel, en wat ik ook jullie vertel, de kinderen van de grote rode draak. Ik zie alles duidelijk en maak niet de geringste fout. Hoe zou ik niet kunnen weten wat ik doe? Ik ben glashelder over wat ik doe! Waarom zeg ik dat ik God Zelf ben, de Schepper van het universum en alle dingen? Waarom zeg ik dat ik de God ben die het binnenste van de mensenharten onderzoekt? Ik ben me goed bewust van de situatie van elke persoon. Denken jullie dat ik niet weet wat ik moet doen of wat ik moet zeggen? Dit is niet jullie zaak. Pas op dat jullie niet door mijn hand worden gedood; op die manier zouden jullie verlies lijden. Mijn bestuurlijke decreten zijn genadeloos. Begrijpen jullie dat? Al het bovenstaande zijn onderdelen van mijn bestuurlijke decreten. Vanaf de dag waarop ik ze jullie vertel, zal er, als jullie nog meer overtredingen begaan, vergelding zijn, want voorheen begrepen jullie het niet.

Nu vaardig ik mijn bestuurlijke decreten voor jullie uit (die ingaan op de dag van hun uitvaardiging en verschillende tuchtigingen toekennen aan verschillende mensen):

Ik houd me aan mijn beloften en alles is in mijn handen: eenieder die twijfelt, zal beslist gedood worden. Er is geen ruimte voor enige overweging; ze zullen onmiddellijk worden verdelgd, waardoor de haat uit mijn hart zal worden gebannen. (Van nu af is het bevestigd dat eenieder die gedood wordt geen lid van mijn koninkrijk mag zijn, en een nakomeling van Satan moet zijn.)

Als eerstgeboren zonen moeten jullie je eigen functies behouden en je eigen plichten goed vervullen, en niet nieuwsgierig zijn. Jullie dienen jezelf op te offeren voor mijn managementplan, en overal waar jullie gaan, moeten jullie goed getuigen van mij en mijn naam verheerlijken. Pleeg geen schandelijke daden; wees voorbeelden voor al mijn zonen en mijn volk. Wees niet losbandig, zelfs niet eventjes: jullie moeten altijd voor iedereen verschijnen met de identiteit van eerstgeboren zonen, en niet onderdanig zijn; in plaats daarvan moeten jullie voortschrijden met opgeheven hoofd. Ik vraag jullie mijn naam te verheerlijken, niet om mijn naam te schande te maken. Zij die eerstgeboren zonen zijn, hebben allemaal hun eigen, individuele rol en kunnen niet alles doen. Dit is de verantwoordelijkheid die ik jullie heb gegeven, en deze moet niet uit de weg worden gegaan. Jullie moeten jezelf van ganser harte toewijden, met je hele geest en al je kracht, om dat te vervullen wat ik jullie heb toevertrouwd.

Vanaf deze dag zal, door de hele universum-wereld heen, het vervullen van de plicht om al mijn zonen en mijn hele volk te hoeden worden toevertrouwd aan mijn eerstgeboren zonen, en zal ik iedereen tuchtigen die zijn hele hart en geest niet kan wijden aan het vervullen ervan. Dit is mijn rechtvaardigheid. Zelfs mijn eerstgeboren zonen zal ik niet sparen en niet ontzien.

Als er onder mijn zonen of onder mijn volk iemand is die een van mijn eerstgeborenen bespot en beledigt, zal ik hem hardvochtig straffen, want mijn eerstgeboren zonen vertegenwoordigen mijzelf; wat iemand hen aandoet, doet hij ook mij aan. Dit is het strengste van mijn bestuurlijke decreten. Ik zal mijn eerstgeboren zonen toestaan mijn rechtvaardigheid naar wens uit te voeren tegen elke zoon van mij en iedereen van mijn volk die dit decreet overtreedt.

Geleidelijk aan zal ik iedereen verlaten die mij lichtzinnig beschouwt en zich alleen richt op mijn voedsel, kleding en slaap, zich alleen bezighoudt met mijn uitwendige zaken, geen oog heeft voor mijn last en geen aandacht schenkt aan het correct vervullen van zijn eigen rollen. Dit is gericht tot iedereen die oren heeft.

Ieder die zijn dienst aan mij beëindigt, moet zich gehoorzaam terugtrekken zonder ophef te maken. Pas op, anders zal ik je op je plaats zetten. (Dit is een aanvullend decreet.)

Mijn eerstgeboren zonen zullen van nu af aan de ijzeren staaf oppakken en mijn gezag beginnen uit te voeren om over alle naties en volken te heersen, om onder alle naties en volken te wandelen en om onder alle naties en volken mijn oordeel, rechtvaardigheid en majesteit ten uitvoer te brengen. Mijn zonen en mijn volk zullen mij vrezen, mij loven, mij toejuichen en mij verheerlijken zonder ophouden, omdat mijn managementplan vervuld is en mijn eerstgeboren zonen met mij kunnen heersen.

Dit maakt deel uit van mijn bestuurlijke decreten; hierna zal ik ze aan jullie vertellen terwijl het werk vordert. Uit de bovenstaande bestuurlijke decreten zullen jullie opmaken in welk tempo ik mijn werk doe, en ook welke stap mijn werk heeft bereikt. Dit zal een bevestiging zijn.

Ik heb al over Satan geoordeeld. Omdat niets mijn wil in de weg staat en omdat mijn eerstgeboren zonen samen met mij verheerlijkt zijn, heb ik mijn rechtvaardigheid en majesteit al laten gelden jegens de wereld en alle dingen die Satan toebehoren. Ik steek geen vinger uit en besteed geen enkele aandacht aan Satan (want hij verdient het niet eens om met mij te praten). Ik blijf gewoon doen wat ik wil doen. Mijn werk vordert soepel, stap voor stap, en niets op de hele aarde staat mijn wil in de weg. Dit heeft Satan tot op zekere hoogte te schande gezet, en hij is volledig vernietigd, maar dit op zich heeft mijn wil niet vervuld. Ik zal mijn eerstgeboren zonen ook toestaan mijn bestuurlijke decreten over hen uit te voeren. Wat ik Satan aan de ene kant laat zien, is mijn toorn jegens hem; aan de andere kant laat ik hem mijn glorie zien (laat ik hem zien dat mijn eerstgeboren zonen de meest klinkende getuigen zijn van de vernedering van Satan). Ik straf hem niet in persoon; in plaats daarvan laat ik mijn eerstgeboren zonen mijn rechtvaardigheid en majesteit uitvoeren. Omdat Satan voorheen mijn zonen mishandelde, mijn zonen vervolgde en mijn zonen onderdrukte, zal ik vandaag, nadat het uit is met zijn dienst, mijn volwassen eerstgeboren zonen toestaan met hem af te rekenen. Satan is machteloos geweest tegen de val. De verlamming van alle volken in de wereld is de beste getuigenis; vechtende mensen en oorlogvoerende landen zijn de duidelijke manifestaties van het instorten van Satans koninkrijk. De reden dat ik in het verleden geen tekenen en wonderen liet zien, was om Satan te vernederen en mijn naam te verheerlijken, stap voor stap. Wanneer volledig met Satan is afgerekend, begin ik mijn kracht te tonen: wat ik zeg, ontstaat, en de bovennatuurlijke dingen die niet overeenstemmen met menselijke noties zullen worden vervuld (deze verwijzen naar de zegeningen die spoedig zullen volgen). Omdat ik de praktische God Zelf ben en geen regels heb, en omdat ik spreek volgens veranderingen in mijn managementplan, is wat ik in het verleden heb gezegd niet per se van toepassing in het heden. Klamp je niet vast aan je eigen noties! Ik ben geen God die Zich aan regels houdt; in mijn geval is alles vrij, transcendent en volledig vrijgelaten. Misschien is dat wat gisteren werd gezegd, vandaag achterhaald, of misschien zou het vandaag aan de kant geschoven kunnen worden (maar mijn bestuurlijke decreten zullen nooit veranderen, omdat ze afgekondigd worden). Dit zijn de stappen in mijn managementplan. Klamp je niet vast aan reglementen. Elke dag is er nieuw licht en zijn er nieuwe openbaringen, en dat is mijn plan. Elke dag zal mijn licht in je geopenbaard worden en zal mijn stem vrijgegeven worden in de universum-wereld. Begrijp je dat? Dit is je plicht, de verantwoordelijkheid die ik je heb toevertrouwd. Deze moet je geen moment veronachtzamen. Tot het einde zal ik de mensen die ik goedkeur gebruiken, en dit zal nooit veranderen. Omdat ik de almachtige God ben, weet ik welke soort persoon welk ding moet doen, en ook welke soort persoon in staat is welk ding te doen. Dit is mijn almacht.

Vorige: Uitspraken van Christus aan het begin – hoofdstuk 15

Volgende: Uitspraken van Christus aan het begin – hoofdstuk 103

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger