De ware oorzaak van ondoeltreffend werk

Door Xinyi, provincie Shaanxi

Tijdens mijn recente bezoeken aan de kerken hoorde ik vaak leiders en medewerkers zeggen dat sommige mensen negatief en zwak werden en geen motivatie meer hadden om te blijven zoeken, nadat ze een communicatie met mij hadden bijgewoond. Anderen vonden het te moeilijk om in God te geloven en begrepen God verkeerd. Sommigen zeiden dat hun toestand goed was voordat ze mij ontmoetten, maar zodra ze me zagen, voelden ze zich enorm onder druk en ongemakkelijk. … Toen ik dit allemaal hoorde, werd ik moedeloos, en voelde ik me vreselijk verongelijkt. Elke keer dat ik kwam om met hen te communiceren, bleef ik een aantal dagen, en om hun problemen op te lossen, bladerde ik door en citeerde talloze passages van het woord van God, praatte tot mijn mond droog was, en al die tijd dacht ik dat mijn inspanningen goede resultaten hadden opgeleverd. Ik had nooit gedacht dat de dingen zo zouden uitpakken. Waarom was dit gebeurd? Ik hield deze vraag in mijn gedachten terwijl ik tot God bad: “Oh God, ik ben zeker schuldig aan alles wat er is gebeurd, maar ik weet niet waar ik in de fout ging. Ik vraag om uw leiding, zodat ik me beter bewust word van mijn tekortkomingen. Ik ben bereid om te wachten op uw verlichting.”

Na mijn gebed begon ik na te denken over de communicatie met mijn broeders en zusters: Wanneer zij uitdrukking gaven aan problemen die ze hadden met de werkregelingen, dan ontleedde ik hun arrogante natuur en legde ik uit wat de gevolgen zijn van arrogantie, en dat alle arrogantie onvermijdelijk zou gestraft worden. Als ik zag dat er problemen opkwamen in het verkiezingsproces, dan legde ik uit dat door voor de verkeerde mensen te kiezen, het werk van de kerk in het gedrang zou komen en de levens van onze broeders en zusters zouden worden verwoest. Hierdoor zou God ons beginnen te haten en zouden we worden geëlimineerd. Wanneer ik zag dat broeders en zusters slordig werden op het werk, nam ik sommige mensen die geschorst waren als voorbeeld. Ik vertelde hen dat ze bedrieglijk waren en dat dit gelijk stond aan bedrog van God. Als ze hun gedrag niet aanpasten, zou hen hetzelfde lot beschoren zijn als mensen die hebben gefaald. Wanneer zij niet bereid waren om het evangelie te verspreiden, legde ik uit hoe ze door dergelijke daden in opstand kwamen tegen en zich verzetten tegen God. … O God! Op welke manier gebruikte ik de waarheid om hun problemen op te lossen? Ik gebruikte zuivere intimidatie! Geleid door God dacht ik aan de volgende passage uit een preek: “Dienst in overeenstemming met Gods wil vereist dat we in alle dingen en met betrekking tot alle zaken God moeten verheffen, tot God getuigen, Gods wil communiceren, Gods verzoeken inwilligen en anderen toestaan te handelen in overeenstemming met Gods woord. We moeten mensen niet doen handelen in overeenstemming met de principes, regels en uitspraken van de mens. Jullie communicatie moet mensen in staat stellen voor God te verschijnen en Zijn wil te gehoorzamen, te handelen volgens Gods woord en uiteindelijk God te leren kennen en Hem te gehoorzamen” (Communicatie van boven). Op dat moment ervoer ik een plotse openbaring. God vertrouwt leiders met de opdracht om God te verheffen, te getuigen voor God, Gods wil en verzoeken te communiceren, en anderen toe te laten om te handelen in overeenstemming met Gods verzoeken en uiteindelijk God te leren begrijpen en gehoorzamen. Bij het oplossen van de problemen van mijn broeders en zusters sprak ik echter zelden over Gods verzoeken, Zijn wil of Zijn verwachtingen. Ik gebruikte eveneens zelden de waarheid om met mijn broeders en zusters over hun gesteldheid te communiceren. In plaats daarvan ontleedde ik meedogenloos hun natuur en de manier waarop ze handelden. Ik voerde de mogelijke gevolgen aan van hun handelingen om hen onder druk te zetten zichzelf te leren kennen. Hierdoor waren mijn broeders en zusters niet in staat om te realiseren wat Gods wil was, begrepen ze zichzelf niet echt en konden ze nog minder de oprechte bedoeling zien van Gods redding en liefde voor de mensheid. Als gevolg daarvan leefden ze in allerlei abnormale situaties. Pas op dit punt realiseerde ik me dat ik handelde in blinde naleving van mijn eigen verlangens. Ik had God weerstaan! Door mijn zusters en broeders op deze manier te leiden, was ik niet in staat om hen te helpen bij het begrijpen en gehoorzamen van God, en zorgde ik er bovendien ook voor dat ze God verkeerd begrepen en in steeds meer conflicten met God kwamen. Op deze manier raakten ze verder en verder verwijderd van God en begingen ze meer en meer overtredingen. Ondanks het feit dat ik de problemen van mijn zussen en broeders had opgelost volgens Gods woord en alles wat ik zei waar was, werkte ik in werkelijkheid niet op een constructieve manier. Het was in feite ronduit nutteloos wat ik aan het doen was. Deze manier van werken zou zeer schadelijk zijn voor het werk van de kerk. Op dat moment besefte ik dat de beste manier om mijn broeders en zusters te ondersteunen was om hen in staat te stellen Gods wil te begrijpen door het woord van God, de oprechte bedoeling van Gods redding in te zien, de essentie van hun eigen natuur te leren kennen en op die manier ook te leren zichzelf te haten, te handelen volgens Gods verzoeken en uiteindelijk God te leren kennen en gehoorzamen. Dit is de ware betekenis van dienstbaarheid in overeenstemming met Gods wil en alleen dit soort dienst houdt rekening met Gods wil.

Ik dank God omdat Hij me de ware reden heeft getoond waarom mijn werk niet doeltreffend was. Achteraf werkte ik bewust om Gods wil en verzoeken te communiceren afhankelijk van de gesteldheid van mijn broeders en zusters. Ik besprak waarom God wilde dat ze handelden op de manier die Hij verzocht, hoe Zijn oprechte bedoelingen zich in hun levens weerspiegelden, en welk soort effect Hij ervan verwachtte. Ik besprak eveneens hoe ze met God konden werken om in overeenstemming te zijn met Zijn wil. … Na op deze manier te hebben gecommuniceerd, zag ik echt Gods zegeningen: mijn broeders en zusters begonnen Gods wil te begrijpen en waren getuige van Gods redding. Ze kwamen tot het inzicht dat de prijs die God voor de hele mensheid heeft betaald, alle begrip te boven gaat. Ze begonnen hun rebelse natuur te begrijpen, waren bereid de waarheid te zoeken en voelden zich gemotiveerd om hun plichten te vervullen.

Terwijl deze feiten zichzelf openbaarden, kreeg ik een diep gevoel van de ware natuur van Gods liefde. Toen ik volgens mijn eigen wil werkte en God weerstond in mijn dienstbaarheid voor Hem, openbaarde God onmiddellijk mijn tekortkomingen en zwakheden en corrigeerde Hij al de fouten in mijn werk. Anders weet ik echt niet waarheen mijn handelingen mijn broeders en zusters zouden hebben geleid of hoe lang ik hen zou hebben ingesloten. Almachtige God, dank u voor uw echte en ware werk, waardoor ik uw wonderbaarlijke daden kon zien, en de redding die u mij hebt gegeven. Van nu af aan beloof ik dubbel zo hard te werken voor de waarheid en om te voldoen aan uw verzoeken, om uw wil te zoeken en begrijpen en het vermogen te bereiken om op alle gebied te werken in overeenstemming met uw wensen, en u gedienstig te zijn in overeenstemming met uw wil.

Vorige: De ervaring van het beoefenen van de waarheid

Volgende: De geheimen verborgen achter de zoektocht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Ik zag mijn ware gestalte helder

Door Ding Xiang, provincie Shandong Op een vergadering van kerkleiders die ik eens bijwoonde, zei een pas gekozen kerkleider: “Ik heb niet...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek