De visie van Gods werk (2)

In het Tijdperk van Genade werd het evangelie van bekering gepredikt en werd iemand gered als hij geloofde. Tegenwoordig is er alleen sprake van overwinning en vervolmaking in plaats van redding. Er wordt nooit gezegd dat als één persoon gelooft, zijn hele familie gezegend zal worden of dat ééns gered altijd gered is. Tegenwoordig spreekt niemand deze woorden en zijn die dingen achterhaald. Jezus’ werk was in die tijd het werk om heel de mensheid te verlossen. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn. Jezus deed in die tijd veel werk dat Zijn discipelen niet konden begrijpen, en Hij zei veel dat mensen niet begrepen. Dat komt omdat Hij in die tijd geen enkele uitleg gaf. Dus stelde Matteüs enkele jaren na Zijn heengaan een geslachtsregister voor Jezus samen en ook anderen deden veel werk dat uit de wil van de mens was. Jezus kwam niet om de mens te vervolmaken en te winnen, maar om één fase van het werk te doen: het evangelie van het koninkrijk van de hemel aan het licht brengen en het werk van de kruisiging volbrengen. En zo kwam Jezus’ werk met Zijn kruisiging volledig ten einde. Maar in de huidige fase − het overwinningswerk − moeten er meer woorden worden gesproken, moet er meer werk worden gedaan en moeten er vele processen zijn. Zo moeten ook de mysteries van het werk van Jezus en Jehova worden geopenbaard, zodat alle mensen begrip en duidelijkheid in hun geloof mogen hebben, want dit is het werk van de laatste dagen, en de laatste dagen zijn het einde van Gods werk, de tijd waarin het werk wordt voltooid. Deze fase van het werk zal de wet van Jehova en de verlossing van Jezus voor je verduidelijken en is er vooral opdat je het hele werk van Gods managementplan van zesduizend jaar kunt begrijpen, de gehele betekenis en het wezen van dit managementplan van zesduizend jaar kunt waarderen, en het doel kunt begrijpen van al het werk dat Jezus deed en de woorden die Hij sprak, en zelfs je blinde geloof in en adoratie voor de Bijbel. Dit alles zal je helpen een diepgaand begrip te verkrijgen. Je zult zowel het werk dat Jezus gedaan heeft als het werk van God vandaag gaan begrijpen; je zult de hele waarheid, het leven en de weg begrijpen en aanschouwen. Waarom ging Jezus werk weg zonder de eindfase van het werk te verrichten? Omdat de fase van Jezus’ werk niet het werk van afronding was. Toen Hij aan het kruis werd genageld, kwam er ook een einde aan Zijn woorden; na Zijn kruisiging was Zijn werk volledig volbracht. De huidige fase is anders: Gods werk zal pas voltooid zijn nadat de woorden tot het einde toe gesproken zijn en Zijn hele werk is afgerond. Er zijn tijdens Jezus’ fase van het werk veel woorden ongezegd gebleven of niet volledig uitgesproken. Maar het maakte Jezus niet uit wat Hij wel of niet zei, want Zijn bediening was geen bediening van woorden. Daarom ging Hij weg nadat Hij aan het kruis werd genageld. Die fase van het werk ging voornamelijk om de kruisiging en verschilt van de huidige fase. Deze huidige fase betreft voornamelijk de voltooiing, de afwikkeling en de afronding van al het werk. Als de woorden niet helemaal tot hun einde toe worden gesproken, kan dit werk geenszins worden afgerond, want in deze fase van het werk wordt al het werk voltooid en volbracht met behulp van woorden. Jezus deed in die tijd veel werk dat mensen niet konden begrijpen. Hij ging stilletjes weg en tegenwoordig zijn er nog velen die Zijn woorden niet begrijpen, die het verkeerd begrijpen en toch het idee hebben dat ze het goed begrijpen, en niet weten niet dat ze ernaast zitten. Uiteindelijk wordt in deze huidige fase Gods werk helemaal voleindigd en afgerond. Iedereen zal Gods managementplan gaan begrijpen en kennen. De noties in de mens, zijn bedoelingen, zijn verkeerde begrip, zijn noties ten aanzien van het werk van Jehova en Jezus, zijn zienswijzen over de heidenvolken, en al zijn afwijkingen en fouten zullen gecorrigeerd worden. En de mens zal alle juiste paden van het leven, al het werk dat God doet en de gehele waarheid begrijpen. Wanneer dat gebeurt, zal deze fase van het werk tot een einde komen. Het werk van Jehova was de schepping van de wereld, dat was het begin; deze fase van het werk is het einde en de afronding van het werk. Gods werk werd aanvankelijk uitgevoerd onder de uitverkorenen van Israël en het luidde een nieuw tijdperk in de heiligste plaats van alle plaatsen in. De laatste fase van het werk wordt uitgevoerd in het meest onreine land van alle landen, om de wereld te oordelen en het tijdperk tot een einde te brengen. In de eerste fase werd Gods werk gedaan in de schitterendste plaats van alle plaatsen en de laatste fase wordt uitgevoerd in de meest duistere plaats van alle plaatsen. Deze duisternis zal verdreven worden, het licht zal voortgebracht worden en de mensen zullen overwonnen worden. Wanneer de mensen uit deze meest onreine en duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, en de hele bevolking heeft erkend dat er een God is, die de ware God is, en ieder individu volkomen overtuigd is, dan zal het overwinningswerk op basis van dit feit worden uitgevoerd door het hele universum. Deze fase van het werk is symbolisch: zodra het werk van dit tijdperk is voltooid, zal het werk van zesduizend jaar management volledig afgerond zijn. Zodra de mensen in de meest duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, spreekt het voor zich dat dit ook overal elders zo zal zijn. Als zodanig draagt alleen het overwinningswerk in China symboliek van betekenis in zich. China belichaamt alle machten van de duisternis en het volk van China vertegenwoordigt allen die van het vlees, van Satan, en van vlees en bloed zijn. Het Chinese volk is het meest verdorven door de grote rode draak, keert zich het felst tegen God, heeft de laagste en meest onreine menselijkheid, en is dus het archetype van de hele verdorven mensheid. Dit wil niet zeggen dat andere landen helemaal geen problemen hebben; de noties van de mens zijn allemaal gelijk. Hoewel het volk uit deze landen van een goed kaliber kan zijn, moet het zo zijn dat ze tegen God opstaan als ze Hem niet kennen. Waarom stonden de Joden ook tegen God op en tartten zij Hem? Waarom keerden de Farizeeën zich ook tegen Hem? Waarom verraadde Judas Jezus? In die tijd kenden velen van de discipelen Jezus niet. Waarom geloofden de mensen nog steeds niet in Jezus nadat Hij gekruisigd en opgestaan was? Is de ongehoorzaamheid van de mens niet allemaal gelijk? Het volk van China wordt gewoon als voorbeeld gesteld en wanneer ze overwonnen zijn, worden ze modellen en voorbeelden en zullen ze als referenties voor anderen dienen. Waarom heb ik altijd gezegd dat jullie een onderdeel van mijn managementplan zijn? In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch, en nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal Gods werk dat hierop volgt veel beter gaan. Als deze stap van het werk voltooid kan worden, verloopt het daaropvolgende werk vanzelfsprekend. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, zal er groot succes zijn geboekt en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn. Het is in feite zo dat wanneer het werk onder jullie succesvol is geweest, dit gelijkstaat aan het succes in het ganse universum. Dit geeft het belang aan waarom ik jullie als model en voorbeeld laat dienen. Opstandigheid, weerstand, onzuiverheid, onrechtvaardigheid − ze zijn allemaal in deze mensen te vinden en in hen is de opstandigheid van de hele mensheid vertegenwoordigd. Ze zijn echt verschrikkelijk. Ze dienen dus als het toonbeeld van overwinning, en nadat ze overwonnen zijn, worden ze op natuurlijke wijze een voorbeeld en model voor anderen. Niets was symbolischer dan de eerste fase die in Israël werd uitgevoerd: de Israëlieten waren het heiligste en minst verdorven volk van alle volken, en dus was de komst van het nieuwe tijdperk in dit land van de grootste betekenis. Je kunt zeggen dat de voorvaderen van de mensheid uit Israël kwamen en dat Israël de geboorteplaats van Gods werk was. Dit volk was in het begin het heiligst, iedereen aanbad Jehova en Gods werk in hen kon de grootste resultaten oogsten. De hele Bijbel tekent het werk van twee tijdperken op: het werk van het Tijdperk van de Wet en het werk van het Tijdperk van Genade. In het Oude Testament staan Jehova’s woorden tot de Israëlieten en Zijn werk in Israël opgetekend; in het Nieuwe Testament staat Jezus’ werk in Judea opgetekend. Maar waarom staan er in de Bijbel geen Chinese namen? Omdat de eerste twee onderdelen van Gods werk in Israël werden uitgevoerd, omdat het volk van Israël uitverkoren was − dat wil zeggen: zij waren de eersten die het werk van Jehova aannamen. Zij waren het minst verdorven van de hele mensheid, en in het begin waren ze geneigd om tot God op te zien en Hem te eren. Zij gehoorzaamden de woorden van Jehova, dienden altijd in de tempel, en droegen priestergewaden of een kroon. Zij waren de eerste mensen die God aanbaden en de eersten onder wie Hij Zijn werk deed. Deze mensen waren een voorbeeld en model voor de hele mensheid. Zij waren een voorbeeld en model van heiligheid en rechtvaardigheid. Mensen zoals Job, Abraham, Lot, of Petrus en Timotheüs − zij waren allemaal Israëlieten, en de heiligste voorbeelden en modellen. Israël was het eerste land dat God aanbad onder de mensheid, en meer rechtvaardige mensen kwamen hier vandaan dan van waar dan ook. God werkte in hen zodat Hij de mensheid door het hele land heen in de toekomst beter kon beheren. Hun prestaties en de rechtvaardigheid van hun aanbidding van Jehova zijn opgetekend, zodat die konden dienen als voorbeeld en model voor de mensen buiten Israël in het Tijdperk van Genade; en hun daden zijn al enkele duizenden jaren een voorbeeld, tot op de dag van vandaag toe.

Na de grondlegging van de wereld werd de eerste fase van Gods werk uitgevoerd in Israël. Zo was Israël de geboorteplaats van Gods werk op aarde en de basis van Gods werk op aarde. Jezus’ werk strekte zich over heel Judea uit. Maar heel weinig mensen buiten Judea wisten er gedurende Zijn werk van af, want Hij deed geen werk buiten Judea. Gods werk is tegenwoordig naar China gebracht en strekt zich puur hierbinnen uit. In deze fase wordt er geen werk gestart buiten China; de verspreiding buiten China is werk dat later zal volgen. Deze fase van het werk volgt op de fase van Jezus’ werk. Jezus deed het verlossingswerk en deze fase is het werk dat op dat werk volgt; het werk van de verlossing is afgerond en in deze fase is er geen noodzaak voor conceptie door de Heilige Geest, want deze fase van het werk is anders dan de vorige fase en bovendien is China anders dan Israël. De fase van het werk die Jezus uitvoerde, was het verlossingswerk. De mens aanschouwde Jezus en niet lang daarna begon Zijn werk zich naar de heidenvolken te verspreiden. Tegenwoordig geloven veel mensen in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Rusland in God, waarom zijn er dan in China minder mensen die geloven? Omdat China de meest gesloten natie is. Als zodanig aanvaardde China als laatste de weg van God, en dat is zelfs nu nog geen honderd jaar geleden − veel later dan Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De laatste fase van Gods werk wordt uitgevoerd in het land China teneinde Zijn werk af te ronden en om al Zijn werk tot stand te brengen. Het gehele volk in Israël noemde Jehova hun Heer. In die tijd beschouwden ze Hem als het hoofd van hun familie, en heel Israël werd een grote familie waarin iedereen hun Heer Jehova aanbad. De Geest van Jehova verscheen vaak aan hen, Hij sprak en uitte Zijn stem tot hen, en Hij gebruikte een wolkkolom en geluid om ze in hun leven te leiden. In die tijd gaf de Geest Zijn leiding in Israël rechtstreeks; Hij sprak en uitte Zijn stem tot het volk, en zij zagen de wolken en hoorden de donderslagen. Op die manier gaf Hij enkele duizenden jaren leiding aan hun leven. Alleen het volk van Israël heeft Jehova dus altijd aanbeden. Zij geloven dat Jehova hun God is en dat Hij niet de God van de heidenvolken is. Dit is niet verrassend: Jehova had immers bijna vierduizend jaar onder hen gewerkt. In het land China hebben de ontaarden pas nu, na duizenden jaren lusteloos gesluimerd te hebben, de kennis gekregen dat de hemelen en de aarde en alle dingen niet op natuurlijke wijze zijn gevormd, maar door de Schepper gemaakt zijn. Omdat dit evangelie uit het buitenland is gekomen, geloven die feodale, reactionaire denkers dat allen die dit evangelie aannemen verraderlijk zijn en dat zij de ellendelingen zijn die Boeddha − hun voorouder – hebben verraden. Veel van deze feodale denkers vragen bovendien: “Hoe kunnen Chinese mensen in de God van buitenlanders geloven? Verraden ze dan hun voorouders niet? Begaan zij dan geen kwaad?” Mensen zijn tegenwoordig al lang vergeten dat Jehova hun God is. Zij hebben de Schepper al lang naar de achtergrond verdrongen en geloven in plaats daarvan in evolutie, wat inhoudt dat de mens uit apen is geëvolueerd en dat de natuurlijke wereld als vanzelfsprekend is ontstaan. De natuur zorgt voor al het goede voedsel dat de mensheid geniet, er is orde in het leven en de dood van de mens, en er bestaat geen God die dit alles bestuurt. Daarnaast zijn er veel atheïsten die geloven dat het feit dat God over alles heerst bijgeloof en onwetenschappelijk is. Maar kan de wetenschap het werk van God vervangen? Kan de wetenschap de mensheid besturen? Het evangelie prediken in een door het atheïsme beheerst land is geen sinecure en het kent grote obstakels. Zijn er tegenwoordig niet velen die zich op deze manier tegen God keren?

Toen Jezus was gekomen om Zijn werk te verrichten vergeleken veel mensen Zijn werk met het werk van Jehova en nagelden Jezus aan het kruis toen ze merkten dat die werken niet consistent waren. Waarom merkten ze dat er geen consistentie was tussen het werk van Beiden? Dit kwam onder meer omdat Jezus nieuw werk deed en ook omdat niemand Jezus’ geslachtsregister had opgesteld voordat Hij Zijn werk begon. Als iemand dat wel gedaan had, zou er geen reden tot zorg zijn en wie zou Jezus dan aan het kruis genageld hebben? Als Matteüs Jezus’ geslachtsregister enkele tientallen jaren eerder had opgesteld, zou Jezus niet zo veel vervolging te verduren hebben gekregen. Is dit niet zo? Zodra mensen Jezus’ geslachtsregister lazen − dat Hij de zoon van Abraham en de wortel van David was − zouden zij hun vervolging van Hem hebben gestaakt. Is het niet jammer dat Zijn geslachtsregister te laat werd opgesteld? En wat is het jammer dat de Bijbel maar twee fases van Gods werk optekent: een fase die het werk van het Tijdperk van de Wet was en een fase die het werk van het Tijdperk van Genade was; een fase die het werk van Jehova was en een fase die het werk van Jezus was. Hoeveel beter zou het zijn geweest als een groot profeet het werk van vandaag had voorzegd. Dan zou er een extra sectie in de Bijbel hebben gestaan met de titel: ‘Het werk van de laatste dagen’ − zou dat niet veel beter zijn geweest? Waarom moet de mens vandaag aan zo veel moeilijkheden worden blootgesteld? Jullie hebben zo’n moeilijke tijd gehad! Als iemand onze haat verdient, zijn het Jesaja en Daniël wel omdat ze het werk van de laatste dagen niet hebben voorzegd, en als er iemand iets te verwijten valt, zijn het de apostelen van het Nieuwe Testament die het geslachtsregister van de tweede vleeswording van God niet eerder hadden vermeld. Wat is dat jammer! Jullie moeten overal zoeken naar bewijs, en jullie kunnen na het vinden van wat fragmenten met een paar woordjes nog steeds niet zeggen of ze wel echt bewijs zijn. Hoe beschamend is dat! Waarom is God zo geheimzinnig in Zijn werk? Mensen zijn vandaag nog steeds op zoek naar sluitend bewijs, maar ze kunnen het evenmin ontkennen. Wat moeten ze dan doen? Ze kunnen God niet resoluut volgen, maar ze kunnen ook niet met die twijfel voorwaarts gaan. En dus omarmen veel ‘slimme en getalenteerde wetenschappers’ een houding van ‘proberen en kijken wat er gebeurt’ wanneer ze God volgen. Dit is te veel moeite! Zouden dingen niet veel gemakkelijker zijn geweest als Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes de toekomst hadden kunnen voorzeggen? Het zou beter zijn geweest als Johannes de innerlijke waarheid van het leven in het koninkrijk had aanschouwd − wat jammer dat hij alleen maar visioenen zag en niet het echte, stoffelijke werk op aarde. Dat is echt jammer! Wat mankeert er aan God? Waarom is Hij nu, na Zijn zo succesvolle werk in Israël, naar China gekomen, en waarom moest Hij vlees worden en persoonlijk onder de mensen werken en leven? God houdt te weinig rekening met de mens! Hij verzuimde niet alleen mensen vooraf in te lichten, maar Hij kwam opeens ook met Zijn tuchtiging en oordeel. Dat is echt onlogisch! Toen God de eerste keer vlees werd, kreeg Hij veel moeilijkheden te verduren omdat Hij de mens vooraf niet alle innerlijke waarheid had verteld. Dat kan Hij toch zeker niet vergeten zijn? Waarom stelt Hij de mens deze keer dan nog steeds niet op de hoogte? Het is heel jammer dat er vandaag maar 66 boeken in de Bijbel zijn. Er moet er gewoon nog één meer zijn dat het werk van de laatste dagen voorzegt! Vind je niet? Zelfs Jehova, Jesaja en David zeiden niets over het werk van vandaag. Ze stonden verder van het heden af, in tijd ruim vierduizend jaar. Jezus voorzegde het werk van vandaag ook niet volledig, Hij sprak er maar een beetje over en de mens vindt nog steeds onvoldoende bewijs. Als je het werk van vandaag met dat van vroeger vergelijkt, hoe kun je beide dan met elkaar rijmen? Jehova’s fase van het werk richtte zich op Israël, dus vergelijk je het werk van vandaag daarmee, dan zal er sprake zijn van nog meer dissonantie; beide zijn gewoon niet met elkaar te vergelijken. Je bent ook niet van Israël en je bent ook geen Jood; je kaliber en alles aan je is ondermaats − hoe kun je jezelf dan met hen vergelijken? Is dit mogelijk? Weet dat het vandaag het Tijdperk van het Koninkrijk is, en dat het verschilt van het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Probeer in elk geval geen formule toe te passen; God is niet in dergelijke formules te vatten.

Hoe heeft Jezus gedurende de 29 jaar na Zijn geboorte geleefd? In de Bijbel staat niets over Zijn kindertijd en jeugd; weet je hoe die waren? Kan het zijn dat Hij geen kindertijd of jeugd had, en dat Hij bij Zijn geboorte al 30 jaar oud was? Je weet te weinig, dus loop niet zo achteloos met je opvattingen te koop. Dat doet je geen goed! In de Bijbel staat alleen dat Jezus vóór Zijn 30ste verjaardag werd gedoopt en door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid om door de duivel verleid te worden. En in de vier evangeliën staat Zijn werk van drie en een half jaar opgetekend. Er is geen verslag van Zijn kindertijd en jeugd, maar dit bewijst niet dat Hij geen kindertijd of jeugd had; het is nu eenmaal zo dat Hij in het begin geen werk deed en een normaal mens was. Zou je dan kunnen zeggen dat Jezus 33 jaar zonder jeugd of kindertijd geleefd had? Kan Hij zomaar de leeftijd van 33,5 jaar hebben bereikt? Al die dingen die de mens over Hem denkt zijn bovennatuurlijk en onrealistisch. De vleesgeworden God beschikt ongetwijfeld over een gewone en normale menselijkheid, maar wanneer Hij Zijn werk uitvoert, doet Hij dat rechtstreeks met Zijn goddelijke en onvolledige menselijkheid. Daarom hebben mensen twijfels over het werk van vandaag en zelfs over het werk van Jezus. Hoewel er in Gods werk verschil is tussen de beide keren dat Hij vlees is geworden, verandert Zijn wezen niet. Als je de vier evangeliën leest, zijn de verschillen uiteraard groot. Hoe kun je teruggaan naar Jezus’ leven in Zijn kindertijd en jeugd? Hoe kun je de normale menselijkheid van Jezus begrijpen? Misschien is je begrip van Gods menselijkheid vandaag groot, maar kun je Jezus’ menselijkheid niet vatten, laat staan begrijpen. Als Matteüs het niet opgetekend had, zou je geen idee hebben van Jezus’ menselijkheid. Wanneer ik je verhalen over Jezus’ leven vertel en je vertel over de innerlijke waarheden van Jezus’ kindertijd en jeugd, zul je je hoofd schudden en zeggen: “Nee! Zo kan Hij niet zijn. Hij kan geen zwakheden hebben en al helemaal geen menselijke trekken!” Je zult het zelfs uitschreeuwen. Je hebt noties over mij omdat je Jezus niet begrijpt. Je gelooft dat Jezus te goddelijk is, dat Hij niets van het vlees over Zich heeft. Maar de feiten zijn nog steeds de feiten. Niemand wenst tegen de waarheid van de feiten in te gaan, want wanneer ik spreek, heeft dat betrekking op de waarheid; het is geen speculatie en ook geen profetie. Weet dat God tot grote hoogten kan stijgen en dat Hij Zich bovendien in grote diepten kan verbergen. Hij is onvoorstelbaar voor je intellect, Hij is de God van alle schepselen en geen persoonlijke God die iemand bedacht heeft. Is dit niet juist?

Vorige: De visie van Gods werk (1)

Volgende: De visie van Gods werk (3)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger