De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)

De mensheid, die te diep verdorven is door Satan, weet niet dat er een God is en is gestopt met het aanbidden van God. In het begin, toen Adam en Eva werden geschapen, waren de glorie van Jehova en het getuigenis van Jehova voortdurend aanwezig. Maar nadat hij verdorven werd, verloor de mens de glorie en het getuigenis omdat iedereen in opstand kwam tegen God en Hem niet meer vereerde. Het huidige overwinningswerk heeft als doel alle getuigenissen en alle glorie terug te winnen en alle mensen God te laten aanbidden, zodat er een getuigenis is onder de schepselen. Dat is wat er moet gebeuren in deze fase van werk. En hoe moet de mensheid precies worden overwonnen? Het zal geschieden door het gebruik van dit werk van woorden. Daardoor zal de mens volledig worden overtuigd; hij zal volledig worden onderworpen door het gebruik van openbaring, oordeel, tuchtiging en genadeloze vervloeking; en door de opstandigheid van de mens te onthullen en zijn rebellie te oordelen, zodat hij de onrechtvaardigheid en onreinheid van de mensheid gaat inzien, die gebruikt zal worden om Gods rechtvaardige gezindheid te onderstrepen. Ja, vooral door het gebruik van deze woorden zal de mens worden overwonnen en volledig worden overtuigd. Woorden zijn het middel voor de definitieve overwinning van de mensheid, en allen die deze overwinning aanvaarden, zullen ook de hardheid en het oordeel van deze woorden moeten aanvaarden. Het huidige proces van spreken is een overwinningsproces. Hoe moeten mensen dan precies samenwerken? Door al deze woorden ook echt te eten en te drinken en te begrijpen. Mensen kunnen zichzelf niet overwinnen. Je moet je verdorvenheid en onreinheid, je opstandigheid en ongerechtigheid, leren inzien door het eten en drinken van deze woorden, en je neerwerpen voor God. Als je Gods wil kunt begrijpen en het vervolgens in de praktijk brengt, en daarnaast ook de visie hebt, als je deze woorden volledig weet te gehoorzamen en je eigen keuzes nalaat, dan ben je overwonnen. En dan zullen het deze woorden zijn die je hebben overwonnen. Waarom heeft de mensheid het getuigenis verloren? Omdat niemand meer vertrouwen heeft in God of God echt in zijn hart heeft. Het overwinnen van de mensheid betekent dit geloof in ere herstellen. Mensen zijn altijd weer gericht op de wereld, ze koesteren teveel hoop, verlangen teveel van de toekomst en hebben allerlei buitensporige eisen. Ze zijn altijd bezig met vleselijke dingen en niet geïnteresseerd in het zoeken naar de weg van het geloof in God. Hun harten zijn in bezit genomen door Satan. Ze hebben hun eerbied voor God verloren en keren hun hart tot Satan. Maar de mens is door God geschapen. Aldus heeft de mens het getuigenis verloren, wat betekent dat hij de glorie van God is kwijtgeraakt. Het doel van het overwinnen van de mensheid is om de glorie terug te winnen van de eerbied van de mens voor God. Anders gezegd: er zijn veel mensen die het leven niet najagen; en zelfs als er een aantal zijn, kun je ze tellen op de vingers van een hand. Mensen zijn het meest bezorgd over hun toekomst en besteden geen enkele aandacht aan het leven. Sommige mensen komen in opstand tegen God en verzetten zich tegen God, veroordelen Hem achter Zijn rug en blijven ver van de waarheid. Ik zal dat soort mensen voorlopig negeren en voorlopig afzien van de omgang met deze zonen van de rebellie. In de toekomst zul je in duisternis leven, wenend en knarsetandend. Je voelt niet hoe kostbaar het licht is als je erin leeft, maar je zult besef hebben van de waarde ervan als je in die donkere nacht leeft. Dan zul je spijt hebben. Nu voel je je goed, maar de dag zal komen dat je spijt zult hebben. Wanneer die dag komt en de duisternis neerdaalt en het licht er niet meer is, zal je spijt te laat zijn. Omdat je het werk dat nu plaatsvindt nog steeds niet begrijpt, zie je niet in hoe kostbaar je tijd nu is. Als het werk in het hele universum eenmaal begint, ja, als alles wat ik vandaag zeg, zal zijn uitgekomen, zullen veel mensen hun hoofd snikkend in hun schoot verbergen. Is dat niet in de duisternis vallen vol geween en tandengeknars? Iedereen die echt het leven nastreeft en tot een volledig mens wordt gemaakt, zal bruikbaar zijn. Maar alle zonen van de rebellie, die ongeschikt zijn om gebruikt te worden, zullen in duisternis vallen, geen werk van de Heilige Geest ontvangen noch in staat zijn om er iets van te begrijpen. Zo zullen ze bestraft worden en jammeren en huilen. Als je goed bent uitgerust in deze fase van het werk en een volwassen mens bent geworden, dan ben je iemand die geschikt is om gebruikt te worden. Als je slecht bent uitgerust, zul je ongeschikt zijn, zelfs als je in aanmerking komt voor de volgende fase van het werk. Ja, ook als je jezelf op dat moment wilt uitrusten, is de kans dan voorbij. God is dan weggegaan; waar zou je dan heen moeten om opnieuw de kans te krijgen die nu op je wacht, en de oefening te ontvangen die je persoonlijk door God wordt aangeboden? Op dat moment zal God niet langer persoonlijk spreken of persoonlijk Zijn woord geven. Je kunt alleen lezen wat er vandaag wordt gezegd; hoe zou je dat gemakkelijk kunnen begrijpen? Hoe zou het latere leven gelijk kunnen zijn aan dat van vandaag? Zal je geween en tandengeknars dan geen levende dood zijn? Nu word je zegen verleend, maar je weet niet hoe je ervan moet genieten. Je leeft in gelukzaligheid, maar toch besef je het niet. Dat bewijst dat je gedoemd bent om te lijden! Er zijn op dit moment mensen die zich verzetten, anderen rebelleren, weer anderen doen dit of dat. Ik negeer je gewoon. Denk niet dat ik jullie daden niet doorgrond. Doorzie ik jullie wezen niet? Waarom blijven jullie je verzetten? Is het niet omwille van jezelf dat je leven en zegen nastreeft? Is het niet omwille van jezelf dat je geloof hebt? Op dit moment ben ik eenvoudig bezig met het overwinnen door mijn woorden. Zodra dit overwinningswerk is volbracht, zal je einde duidelijk zijn. Moet ik mezelf duidelijker maken?

Het huidige overwinningswerk is werk dat bedoeld is om duidelijk te maken wat het einde van de mens zal zijn. Waarom zeg ik dat de tuchtiging en het oordeel van vandaag het oordeel zijn voor de grote witte troon van de laatste dagen? Zie je dat niet? Waarom is het overwinningswerk de laatste fase? Is het niet om duidelijk te maken hoe iedere mensenklasse zal eindigen? Is het niet om iedereen in de loop van het overwinningswerk van tuchtiging en oordeel de kans te geven om zijn ware kleuren te laten zien en zo daarna naar soort te kunnen worden ingedeeld? Beter dan te beweren dat de mensheid daardoor wordt overwonnen, zou je kunnen zeggen dat hierdoor duidelijk wordt hoe elke mensenklasse zal eindigen. Het gaat dus om een beoordeling van hun zonden en vervolgens een presentatie van de verschillende klassen die er zijn onder de mensen, waarbij wordt beslist of ze boosaardig of rechtvaardig zijn. Na het overwinningswerk komt het werk de beloning van het goede en de bestraffing van het kwade. Mensen die volledig gehoorzamen, dat wil zeggen de volledig overwonnenen, zullen worden overgeplaatst naar de volgende stap van de verspreiding van het werk over het hele universum. Degenen die niet overwonnen zijn zullen in de duisternis belanden en met rampspoed worden geconfronteerd. De mensheid zal dus worden ingedeeld in soorten, de mensen die kwaad doen bij de boosaardigen, die voor altijd zonder het zonlicht zullen zijn, en de mensen die het goede doen bij de rechtvaardigen, om het licht te ontvangen en daar eeuwig in te leven. Het einde is nabij voor alle dingen, het einde van de mens is hem duidelijk getoond en alle dingen zullen in klassen worden ingedeeld. Hoe kunnen mensen dan ontsnappen aan deze classificatie? De onthulling van het einde voor elke groep mensen zal geopenbaard worden als het einde nabij is voor alle dingen, het zal gebeuren tijdens het werk van de verovering van het hele universum (waaronder ook het overwinningswerk dat begint met het huidige werk). Deze openbaring van het einde van de gehele mensheid zal plaatsvinden vóór de zetel van het oordeel, gedurende de tuchtiging, en gedurende het overwinningswerk van de laatste dagen. De classificatie van mensen betekent niet dat ze terugkeren naar hun oorspronkelijke klassen. Want toen de mens gecreëerd werd bij de schepping van de wereld, was er maar één soort mens, bestaande uit mannen en vrouwen. Er waren geen verschillende soorten. Pas na enkele duizenden jaren van ontaarding zijn er verschillende klassen van mensen ontstaan: sommigen die onder het domein van onreine duivels vallen, anderen die vallen onder het domein van boze duivels, en weer anderen die de weg van het leven nastreven en onder de heerschappij van de Almachtige zijn. Alleen zo ontstaan er geleidelijk klassen onder mensen en onderscheiden de mensen zich in klassen binnen de grote familie van de mens. Alle mensen hebben verschillende ‘vaders’. Het is niet zo dat iedereen volledig onder de heerschappij van de Almachtige valt. Daarvoor is de opstandigheid van mensen te groot. Het rechtvaardig oordeel onthult het ware zelf van elk type mens en laat niets verborgen. Ieder mens toont in het licht zijn ware gezicht. In die zin is de mens niet meer zoals wat oorspronkelijk was en is de oorspronkelijke gelijkenis van zijn voorouders al lang verdwenen. Ontelbare nakomelingen van Adam en Eva zijn al heel lang in de greep van Satan. Ze zullen de hemelzon nooit meer kennen, omdat ze vol zitten met allerlei soorten gif van Satan. Alle mensen hebben dus hun eigen bestemming. Bovendien is het op basis van hun eigen vergif dat ze naar soort worden ingedeeld, wat betekent dat ze worden gesorteerd naar de mate waarin ze vandaag worden veroverd. Het einde van de mens is niet iets dat is voorbestemd vanaf de schepping van de wereld. Dat komt omdat er in het begin maar één klasse was, die collectief ‘mensheid’ werd genoemd, en de mens aanvankelijk niet door Satan was verdorven. Alle mensen leefden in Gods licht, zonder dat er duisternis over hen kwam. Maar nadat de mens door Satan werd verdorven, verspreidden zich allerlei typen en soorten mensen over de aarde – typen en soorten die afkomstig waren uit de ene familie die collectief ‘mensheid’ werd genoemd en bestond uit mannen en vrouwen. Ze werden er allen door hun voorouders toe gebracht om af te wijken van hun oudste voorouders – de mensheid die mannelijk en vrouwelijk was (dat wil zeggen, de oorspronkelijke Adam en Eva, hun oudste voorouders). In die tijd waren de Israëlieten de enige mensen die door Jehova werden geleid om op aarde te leven. Maar de verschillende soorten mensen die ontstonden uit geheel Israël (dat wil zeggen uit de oorspronkelijke familie-clan) verloren het leiderschap van Jehova. Deze vroege mensen, die volkomen onwetend waren van de zaken in de menselijke wereld, gingen samen met hun voorouders wonen in de gebieden die zij tot op de dag van vandaag bezetten. Daardoor weten ze nog steeds niet hoe ze van Jehova zijn afgedwaald en hoe ze tot op de dag van vandaag zijn verdorven door allerlei onreine duivels en boze geesten. Degenen die tot nu toe het diepst zijn verdorven en vergiftigd, namelijk degenen die uiteindelijk niet gered kunnen worden, zullen geen andere keus hebben dan hun voorouders te volgen – de onreine duivels die hen hebben verdorven. Degenen die uiteindelijk gered kunnen worden, bereiken de ware bestemming van de mensheid, die uiteindelijk is gereserveerd voor de geredde en overwonnen mensen. Er zal alles aan worden gedaan om al diegenen te redden die gered kunnen worden, maar voor de ongevoelige, ongeneeslijke mensen is er slechts de keuze om hun voorouders te volgen in de bodemloze put van de tuchtiging. Denk niet dat je einde al in het begin was voorbestemd en dat het nu pas wordt onthuld. Als je zo denkt, ben je dan vergeten dat er tijdens de oorspronkelijke schepping van de mensheid geen afzonderlijke satanische klasse was? Ben je vergeten dat er slechts één mensheid was, bestaande uit Adam en Eva (wat betekent dat er alleen mannen en vrouwen werden geschapen)? Als je al in het begin een afstammeling van Satan was geweest, zou dat dan niet betekenen dat Jehova bij het scheppen van de mens ook een satanische groep maakte? Had Hij zoiets kunnen doen? Hij schiep de mens omwille van zijn getuigenis; Hij schiep de mens omwille van Zijn glorie. Waarom zou Hij opzettelijk een klasse van Satans nageslacht hebben geschapen om opzettelijk weerstand aan Hem te bieden? En zo ja, hoe zouden we dan kunnen zeggen dat Hij een rechtvaardige God is? Wanneer ik nu zeg dat sommigen van jullie uiteindelijk met Satan zullen meegaan, betekent dat niet dat jullie van het begin af aan bij Satan waren. Het betekent veeleer dat je zo laag gezonken bent dat zelfs wanneer God probeert om je te redden, je nog steeds niet in staat bent om redding te vinden. Er is geen andere keuze dan je in te delen bij Satan. Dat is enkel en alleen omdat je niet te redden bent, niet omdat God onrechtvaardig is tegenover jou, dat wil zeggen: niet omdat God jouw lot met opzet heeft voorbeschikt tot belichaming van Satan om je vervolgens bij Satan in te delen en bewust te laten lijden. Dat is niet de diepste waarheid van het overwinnend werk. Als dat is wat je gelooft, dan heb je een bijzonder eenzijdig inzicht! De laatste fase van de verovering is bedoeld om mensen te redden en ook om het einde van mensen te openbaren. Het is om de ontaarding van de mensen te onthullen door middel van het oordeel en hen zo te bekeren en op te wekken om het leven en de juiste weg van het menselijk leven te volgen. Het is om het hart van gevoelloze en afgestompte mensen wakker te schudden en door het oordeel hun innerlijk verzet te tonen. Als mensen dan echter nog steeds niet in staat zijn om zich te bekeren, nog steeds niet in staat zijn om het rechte pad van het menselijk leven te volgen en niet in staat zijn om deze verdorvenheden af te leggen, dan zijn ze reddeloos verloren en zullen door Satan worden opgeslokt. Dat is de betekenis van de verovering – om mensen te redden en ook om hun einde te laten zien. Een goede einde, een slecht einde – het wordt allemaal geopenbaard door het overwinningswerk. Of mensen gered of vervloekt zullen worden, dat alles wordt onthuld tijdens het overwinningswerk.

In de laatste dagen worden alle dingen ingedeeld naar soort door middel van verovering. Veroveren is het werk van de laatste dagen – met andere woorden, de beoordeling van iemands zonden is het werk van de laatste dagen. Want hoe kunnen mensen anders worden ingedeeld? Het classificerend werk dat onder jullie plaatsvindt is het begin van een dergelijk werk in het hele universum. Hierna zullen de mensen van alle landen en alle volkeren ook aan het overwinningswerk worden onderworpen. Dat betekent dat ieder mens in de schepping zal worden ingedeeld naar soort, en zal komen vóór de rechterstoel om geoordeeld te worden. Geen enkel mens en geen enkel ding kan ontsnappen aan deze tuchtiging en dit oordeel, en geen persoon of ding kan om deze indeling heen; iedereen zal in klassen worden ingedeeld. Dat komt omdat het einde nabij is voor alle dingen en alle hemelen en de aarde hun einde bereiken. Hoe zou de mens aan het einde van zijn bestaan kunnen ontsnappen? Dus, hoeveel langer kunnen jullie doorgaan met je daden van ongehoorzaamheid? Zien jullie niet dat je laatste dagen op handen zijn? Hoe kunnen zij die God vereren en naar Hem verlangen niet de dag van de verschijning van Gods rechtvaardigheid zien komen? Hoe kunnen zij de uiteindelijke beloning voor goedheid niet ontvangen? Ben jij iemand die goed doet, of ben je iemand die slecht doet? Ben jij iemand die een rechtvaardig oordeel aanvaardt en gehoorzaamt, of iemand die dan wordt vervloekt? Woon je in het licht vóór de zetel van het oordeel, of in de duisternis in de onderwereld? Ben je zelf niet degene die het duidelijkst weet of jouw einde beloning of straf zal zijn? Ben je zelf niet degene met het meeste inzicht, die heel goed begrijpt dat God rechtvaardig is? Dus, wees eerlijk, hoe is je gedrag en wat voor soort hart heb je? Als ik je vandaag verover, heb je mij dan echt nodig om te bepalen of je gedrag slecht is of goed? Hoeveel heb je voor mij opgegeven? Hoe innig aanbid je mij? Je weet zelf het duidelijkst hoe je tegenover mij staat – is het niet? Je weet zelf als geen ander waar je uiteindelijk terecht zult komen! Ik zeg het je: ik heb alleen de mensheid geschapen en ik heb jou geschapen, maar ik heb jullie niet prijsgegeven aan Satan. Ook heb ik jullie niet met opzet tegen mij in opstand laten komen om je daarna te straffen. Hebben jullie deze rampen niet verdiend omdat je hart te hard was en je gedrag verachtelijk? Is het dus niet zo dat jullie je eigen einde kunnen bepalen? Is het niet zo dat jullie in je hart wel weten, beter dan wie ook, hoe je zult eindigen? De reden dat ik mensen overwin, is om het ze te onthullen en ook om voor zover mogelijk je redding te verzekeren. Het is niet de bedoeling dat je kwaad doet of bewust de hel van de vernietiging inloopt. Als de tijd komt, al je grote lijden, het geween en het tandengeknars – zal dat niet allemaal zijn vanwege je zonden? Is het je eigen goedheid of je eigen boosaardigheid dus niet het beste oordeel over je? Is het niet het beste bewijs van wat je einde zal zijn?

Tegenwoordig werk ik te midden van Gods uitverkorenen in China om heel hun opstandige gezindheid te onthullen en hun smerigheid te ontmaskeren en dit levert de context voor alles wat ik moet zeggen. Daarna zal ik een volgende stap nemen en het hele universum veroveren. Ik zal mijn oordeel over jullie gebruiken om de ongerechtigheid van alle mensen in het hele universum te beoordelen, omdat jullie de vertegenwoordigers zijn van de opstandigen onder de mensheid. Degenen die niet meer van zichzelf kunnen geven, zullen niet meer dan contrast of presenteerbladen blijken te zijn, terwijl degenen die daar wel toe in staat zijn, gebruikt zullen worden. Waarom zeg ik dat degenen die niet meer van zichzelf kunnen geven als contrast zullen dienen? Omdat de woorden die ik nu zeg en de dingen die ik nu doe allemaal gericht zijn op jullie achtergrond en omdat jullie de vertegenwoordigers en de belichaming van de opstandigen onder de gehele mensheid zijn geworden. Later zal ik de woorden die jullie veroveren meenemen naar het buitenland en ze gebruiken om de mensen daar te veroveren, maar jullie zullen ze je niet hebben toegeëigend. Maakt dat geen contrast van je? De verdorven gezindheid van de hele mensheid, de opstandige daden van de mens, de lelijke kanten en verschijningen van de mens – ze worden vandaag allemaal vastgelegd in de woorden die worden gebruikt om jullie te overwinnen. Ik zal deze woorden gebruiken om de mensen van alle naties en elke denominatie te veroveren, omdat jullie het model zijn, het precedent. Ik was echter niet van plan om jullie bewust in de steek te laten. Als je het niet goed doet in je streven en ongeneeslijk blijkt te zijn, zou je dan niet gewoon een gebruiksvoorwerp en een contrast zijn? Ik heb wel eens gezegd dat ik mijn wijsheid uitoefen op basis van Satans plannen. Waarom heb ik dat gezegd? Is dat niet de waarheid achter wat ik nu zeg en doe? Als je niet meer van jezelf kunt geven, als je niet wordt vervolmaakt, maar bestraft, zou je dan geen inpakmateriaal zijn? Misschien heb je veel geleden in je leven, maar je begrijpt nog steeds niets. Je bent onwetend ten aanzien van alles in het leven. Ook al ben je getuchtigd en geoordeeld, je bent niets veranderd en diep vanbinnen heb je nog geen leven gevonden. Als de tijd komt om je werk te testen, zul je een beproeving ervaren die hevig is als vuur en zelfs nog grotere beproevingen. Dat vuur zal je hele wezen in as veranderen. Als je iemand bent zonder leven, zonder een greintje puur goud vanbinnen, als je iemand bent die nog steeds vastzit aan zijn oude verdorven gezindheid en niet eens geschikt is om contrast te zijn, hoe zou je dan niet kunnen worden geëlimineerd? Wat is de zin van overwinningswerk voor iemand die geen een cent waard is en geen leven heeft? Als die tijd komt, zullen jullie dagen moeilijker zijn dan die van Noach en Sodom! Je gebeden zullen je dan niet helpen. Hoe kun je, zodra het reddingswerk is voltooid, opnieuw beginnen om je te bekeren? Zodra al het heilswerk is gedaan, zal er geen reddingswerk meer zijn. Het werk dat er dan zal zijn, is dat van de bestraffing van het kwaad. Je verzet je, je rebelleert en je doet dingen waarvan je weet dat ze slecht zijn. Word je daarmee niet het doelwit van zware straffen? Ik zeg dit vandaag tegen je. Als je ervoor kiest om niet te luisteren, zullen deze rampen je later overkomen. Is het niet te laat als je dan pas spijt krijgt en begint te geloven? Ik geef je vandaag een kans om je te bekeren, maar je bent niet bereid om dat te doen. Hoe lang wil je nog wachten? Tot de dag van de tuchtiging? Nu kan ik me je vroegere overtredingen niet herinneren. Ik vergeef je keer op keer en wend me af van je negatieve kanten om alleen het positieve te zien, want al mijn woorden en werken zijn nu bedoeld om je te redden. Want ik heb geen slechte bedoelingen met je. Toch weiger je om binnen te gaan. Je weet het goede niet te onderscheiden van het kwade en weet niet hoe je vriendelijkheid moet waarderen. Wacht dit soort mensen niet gewoon op straf en rechtvaardige vergelding?

Toen Mozes de rots sloeg, en het water dat door Jehova werd geschonken opsprong, was het vanwege zijn geloof. Toen David de lier speelde ter ere van mij, Jehova – met zijn hart vervuld van vreugde – kwam het vanwege zijn geloof. Toen Job zijn vee verloor dat de bergen vulde en onnoemelijke massa’s rijkdom, en zijn lichaam werd bedekt met zere steenpuisten, was het vanwege zijn geloof. Toen hij de stem van mij, Jehova, kon horen en de glorie van mij, Jehova, zag, was het vanwege zijn geloof. Dat Petrus Jezus Christus kon volgen, was door zijn geloof. Dat hij vanwege mijn wil aan het kruis genageld kon worden en een glorieuze getuigenis kon geven, was ook door zijn geloof. Toen Johannes het glorieuze beeld van de Mensenzoon zag, was het door zijn geloof. Toen hij het visioen van de laatste dagen zag, was het des te meer door zijn geloof. De reden waarom de zogenaamde menigten van de heidense naties mijn openbaring hebben verkregen, en kwamen te weten dat ik in het vlees ben teruggekeerd om mijn werk onder de mensen te doen, is ook vanwege hun geloof. Hebben alle mensen die door mijn harde woorden werden geraakt maar ook getroost, en die gered zijn, dat niet gedaan vanwege hun geloof? Mensen ontvangen veel door geloof. En wat ze ontvangen is niet altijd zegen – het geluk en de vreugde die David voelde, of water ontvangen van Jehova zoals Mozes meemaakte. Zo werd Job bijvoorbeeld door Jehova gezegend vanwege zijn geloof, maar hij heeft ook onder rampspoed geleden. Of je nu zegening ontvangt of onder een plaag lijdt, beiden zijn gezegende gebeurtenissen. Zonder geloof zou je dit overwinningswerk niet kunnen ontvangen, laat staan Jehova’s daden vandaag voor ogen kunnen zien. Je zou het niet kunnen zien, en nog minder zou je het kunnen ontvangen. Deze kwellingen, deze rampen en al deze oordelen – zou je vandaag Jehova’s daden zien, als ze je niet waren overkomen? Vandaag is het geloof dat je in staat stelt om overwonnen te worden. En door overwonnen te worden kun je in alle daden van Jehova geloven. Het is slechts door het geloof dat je dit soort tuchtiging en oordeel ontvangt. Door deze tuchtigingen en oordelen word je overwonnen en vervolmaakt. Zonder het soort tuchtiging en oordeel dat je vandaag ontvangt, zou je geloof tevergeefs zijn. Omdat je God niet kent, ongeacht hoeveel je in Hem gelooft, blijft je geloof altijd een lege expressie die niet gegrond is in de werkelijkheid. Pas nadat je dit soort overwinningswerk hebt ontvangen, word je volledig gehoorzaam, zodat je geloof waarachtig en betrouwbaar wordt en je hart zich tot God wendt. Zelfs als je min of meer veroordeeld of vervloekt wordt vanwege dit woord ‘geloof’, heb je een waar geloof en ontvang je het meest ware, het meest echte en meest waardevolle. Dat komt omdat je alleen in de loop van het oordeel de uiteindelijke bestemming van Gods scheppingen gaat zien. Het is door het oordeel dat je gaat inzien dat de Schepper bemind moet worden. Het is bij dergelijk overwinningswerk dat je de arm van God aanschouwt. Het is in deze overwinning dat je het menselijk leven volledig gaat doorgronden. Het is in deze verovering dat je de juiste weg door het menselijk leven vindt en de ware betekenis van ‘de mens’ gaat begrijpen. Het is alleen in deze overwinning dat je de rechtvaardige gezindheid van de Almachtige en zijn prachtige, glorieuze gelaat gaat zien. Het is in dit overwinnend werk dat je de oorsprong van de mens leert kennen en de ‘onsterfelijke geschiedenis’ van de mensheid gaat doorgronden. Het is in deze verovering dat je de voorouders van de mensheid gaat begrijpen evenals de oorsprong van de verdorvenheid van de mensheid. Het is in deze overwinning dat je vreugde en troost ontvangt, evenals eindeloze kastijding, discipline en woorden van berisping van de Schepper, gericht tot de mensheid die Hij schiep. In dit overwinningswerk ontvang je zegeningen, maar ontvang je ook de rampen die de mens zou moeten ontvangen … Is dit niet allemaal te wijten aan dat kleine beetje geloof van je? Is je geloof na het verkrijgen van deze dingen niet gegroeid? Heb je niet heel veel gewonnen? Je hebt niet alleen Gods woord gehoord en Gods wijsheid gezien, maar je hebt zelf ook elke stap van het werk ervaren. Misschien zeg je dat als je geen geloof zou hebben, je niet zou lijden aan deze vorm van tuchtiging of soortgelijk oordeel. Maar je moet weten dat je zonder geloof niet alleen niet in staat zou zijn om deze vorm van tuchtiging of dit soort zorg van de Almachtige te ontvangen, maar dat je voor altijd de kans zou verliezen om de Schepper te zien. Je zou nooit de oorsprong van de mensheid leren kennen en nooit de betekenis van het menselijk leven begrijpen. Zelfs als je lichaam sterft en je ziel heengaat, zou je niet alle daden van de Schepper leren kennen. Nog minder zou je weten dat de Schepper op aarde zo’n groot werk heeft verricht nadat Hij de mensheid maakte. Ben je als lid van de mensheid die Hij maakte, bereid om zonder begrip hiervan in de duisternis te vallen en de eeuwige straf te ondergaan? Als je jezelf afschermt van de tuchtiging en het oordeel van vandaag, wat is het dan dat je zult ondervinden? Denkt je dat je, afgeschermd van het huidig oordeel, ooit kunt ontsnappen aan dit moeilijke leven? Is het niet waar dat als je ‘deze plek’ verlaat, je pijnlijke kwellingen en wrede verwondingen zult ondervinden die je door de duivel zullen worden toegebracht? Zou je onvergankelijke dagen en nachten kunnen tegenkomen? Denk je dat je, omdat je vandaag aan dit oordeel weet te ontsnappen, je deze toekomstige marteling voor eeuwig zult kunnen ontwijken? Wat zal het zijn dat er op je af komt? Zal het echt het aards paradijs zijn waar je op hoopt? Denk je dat je de eeuwige straf kunt ontlopen door weg te lopen voor de werkelijkheid zoals je nu doet? Ben je na vandaag nog steeds in staat om dit soort kansen en dit soort zegeningen te vinden? Zul je ze kunnen vinden als de rampen je overkomen? Kun je ze vinden als de hele mensheid de rust zal binnengaan? Je gelukkige leven van nu en je harmonieuze gezinnetje – kunnen ze een vervanging zijn van je toekomstige eeuwige bestemming? Als je echt geloof bezit, en als je veel te danken hebt aan je geloof, dan zul je dat alles – als geschapen wezen – winnen en ook wat je had moeten hebben. Dat soort overwinning is het meest heilzaam voor je geloof en het meest gunstig voor je leven.

Op dit moment moet je begrijpen wat God vraagt van degenen die overwonnen worden, wat zijn houding is ten opzichte van degenen die vervolmaakt zijn en waarin je onmiddellijk zou moeten binnengaan. Sommige dingen hoef je maar een beetje te begrijpen. Sommige verhandelingen over de geheimenissen hoef je niet te kunnen doorgronden. Ze helpen je niet veel in het leven. Het is voldoende om ze even door te nemen. Je kunt de geheimenissen zoals het geheimenis van Adam en Eva, lezen: waar het destijds bij Adam en Eva allemaal om draaide en welk werk God vandaag wil doen. Je moet begrijpen dat God door het overwinnen en vervolmaken van de mens, de mens wil laten terugkeren naar hoe Adam en Eva waren. Hoe volmaakt moet een mens zijn om te voldoen aan Gods standaard – je zou daar een goed gevoel voor moeten hebben en er voluit naar moeten streven. Dat gaat over de praktijk en dat is iets wat je moet begrijpen. Je moet gewoon proberen om binnen te gaan met wat er gezegd wordt over deze dingen. Als je leest dat ‘de geschiedenis van de mensheid tienduizenden jaren teruggaat’, word je nieuwsgierig en probeer je het met de broeders en zusters uit te zoeken. ‘God zegt dat de ontwikkeling van de mensheid zesduizend jaar teruggaat, toch? Waarom dan tienduizenden jaren?’ Wat is het nut ervan om te proberen dit te achterhalen? Of God nu tienduizenden jaren of honderden miljoenen jaren heeft gewerkt – heeft Hij jou nodig om dat uit te zoeken? Dat is niet iets wat jij als een geschapen wezen moet weten. Je moet van dit soort gesprekken gewoon kennisnemen. Probeer het niet te begrijpen alsof het een visioen was. Wat je moet weten, is wat je op dit moment moet binnengaan en waarover je duidelijkheid moet krijgen. Denk erover na en wees daar duidelijk in. Alleen dan zul je overwonnen worden. Na het lezen van het bovenstaande zou je normale reactie moeten zijn: God brandt van zorg. Hij wil ons overwinnen en glorie en getuigenis verkrijgen. Hoe moeten we met Hem samenwerken? Wat moeten we doen om volledig door Hem te worden overwonnen en zijn getuigenis te worden? Wat moeten we doen om God in staat te stellen glorie te verwerven? Wat moeten we doen om onszelf onder Gods heerschappij te laten leven en niet onder de macht van Satan? Dit is waar mensen over zouden moeten nadenken. Ieder van jullie zou duidelijkheid moeten hebben over het belang van verovering. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Pas als jullie die helderheid hebben bereikt, hebben jullie intrede, zul je deze fase van het werk leren kennen en volledig gehoorzaam worden. Anders bereik je geen echte gehoorzaamheid.

Vorige: Bestaat de Drie-eenheid?

Volgende: De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (3)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger