Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en afwijkingen. Op veel gebieden leef je aan de hand van je noties en verbeeldingen en ben je nooit in staat de principes van de praktijk te bevatten. Daarom blijft het nodig mensen het juiste pad op te leiden. Met andere woorden: zodat ze in staat zijn hun menselijke en geestelijke leven te reguleren en beide aspecten in de praktijk te brengen, en zodat ze niet vaak hoeven te worden ondersteund of begeleid. Alleen dan zullen zij ware gestalte verwerven. En zelfs als er niemand is om je in de toekomst te begeleiden, zul je nog altijd zelf kunnen ervaren. Als je vandaag doorhebt welke aspecten van de waarheid cruciaal zijn en welke niet, zul je in de toekomst in staat zijn de werkelijkheid binnen te gaan. Vandaag worden jullie op het juiste pad geleid, waardoor jullie veel waarheden kunnen begrijpen, en in de toekomst zullen jullie dieper kunnen gaan. Het kan gezegd worden dat wat mensen nu duidelijk wordt gemaakt de zuiverste weg is. Vandaag word je op het juiste spoor gezet – en wanneer er op een dag niemand is om je te begeleiden, zul je praktiseren en verder vooruitkomen volgens dit, het zuiverste van alle paden. Vandaag wordt mensen duidelijk gemaakt welke soorten praktijk juist zijn en welke afwijkend zijn. Als ze deze dingen hebben begrepen, zullen in de toekomst hun ervaringen dieper gaan. Vandaag worden de noties, verbeeldingen en afwijkingen in jullie praktijk teruggedraaid, en het pad van de praktijk en de intreding wordt aan jullie geopenbaard. Hierna zal deze fase van het werk eindigen en zullen jullie over het pad beginnen te gaan dat jullie, mensen, behoren te bewandelen. Dan zal mijn werk beëindigd zijn, en vanaf dat moment zullen jullie mij niet meer ontmoeten. Vandaag is jullie gestalte nog schamel. Er zijn veel moeilijkheden die voortkomen uit de natuur en substantie van de mens. Zo zijn er ook sommige diepgewortelde dingen die nog altijd uitgegraven moeten worden. Jullie begrijpen het fijne van de natuur en substantie van mensen niet, en hebben mij nog nodig om dat aan te wijzen; anders zouden jullie het niet kunnen herkennen. Als op een gegeven moment de dingen binnen jullie botten en bloed blootgelegd worden, is dit wat bekend staat als tuchtiging en oordeel. Pas wanneer mijn werk grondig en volledig uitgevoerd is, zal ik het afronden. Hoe grondiger jullie verdorven essenties worden blootgelegd, hoe meer kennis jullie zullen bezitten, en dit zal van grote betekenis zijn voor jullie toekomstige getuigenis en vervolmaking. Pas wanneer het werk van tuchtiging en oordeel grondig is uitgevoerd, zal mijn werk volledig zijn en zullen jullie me kennen van mijn tuchtiging en oordeel. Niet alleen zullen jullie mijn gezindheid en rechtvaardigheid kennen, maar, belangrijker, jullie zullen mijn tuchtiging en oordeel kennen. Velen onder jullie hebben grootse noties over de nieuwheid en de mate van detail van mijn werk. Hoe dat ook zij, jullie behoren te zien dat mijn werk nieuw en gedetailleerd is, en dat ik jullie van aangezicht tot aangezicht leer om te praktiseren, waarbij ik jullie bij de hand neem. Alleen dit is bevorderlijk voor jullie praktijk en jullie vermogen om in de toekomst stevig te staan. Anders zouden jullie als herfstbladeren zijn, verdord, vergeeld en droog, zonder greintje waarde. Jullie moeten weten dat ik alles in jullie hart en geest ken, en jullie moeten weten dat het werk dat ik doe en de woorden die ik spreek erg subtiel zijn. Dit is hoe jullie, op basis van jullie gezindheid en kaliber, behandeld horen te worden. Alleen op deze manier zal jullie kennis van mijn tuchtiging en oordeel duidelijker worden, en zelfs als jullie het vandaag niet weten, zullen jullie het morgen weten. Enig schepsel zal vallen onder mijn woorden van tuchtiging en oordeel, want ik duld van niemand tegenstand.

Jullie moeten allemaal je eigen leven redelijk in de hand hebben. Jullie mogen elke dag indelen hoe je ook maar wilt; jullie zijn vrij om te doen wat je ook maar wilt; jullie mogen Gods woorden lezen, naar hymnen of preken luisteren of devotionele aantekeningen schrijven; en als het jullie interesseert, mogen jullie hymnen schrijven. Vormt dit alles geen geschikt leven? Dit zijn allemaal dingen die een mensenleven zouden moeten vormen. Mensen moeten natuurlijk leven; pas wanneer ze vruchten hebben geoogst in zowel hun normale menselijkheid als hun geestelijke leven kan men stellen dat ze het gepaste leven zijn binnengegaan. Vandaag is het niet alleen met betrekking tot menselijkheid dat het je aan inzicht en verstand ontbreekt. Er zijn ook veel visies die bekend zouden moeten zijn waarmee mensen moeten worden uitgerust, en welke les je ook tegenkomt, dat is de les die je moet leren; je moet je kunnen aanpassen aan de omgeving. Het verbeteren van je opleidingsniveau moet gedurende langere tijd plaatsvinden om vruchten te dragen. Er zijn wat dingen waarmee je jezelf moet uitrusten voor een gepast mensenleven, en ook moet je je intreding in het leven begrijpen. Vandaag ben je veel woorden van God gaan begrijpen – nu je ze weer leest – die je destijds niet begreep, en je hart is standvastiger geworden. Dit zijn ook de resultaten die je hebt verdiend. Op om het even welke dag waarop je Gods woorden eet en drinkt en er een beetje begrip binnen je is, kun je vrijelijk communiceren met je broeders en zusters. Is dit niet het leven dat je hoort te hebben? Soms worden er sommige vragen gesteld of overpeins je een onderwerp, en het verbetert je onderscheidingsvermogen en geeft je meer inzicht en wijsheid, waardoor je sommige waarheden kunt begrijpen. Is dit niet vervat in het geestelijke leven waarover vandaag gesproken wordt? Het is onaanvaardbaar om maar één aspect van het geestelijke leven in de praktijk te brengen; het eten en drinken van de woorden van God, bidden en het zingen van hymnen vormen allemaal het geestelijke leven, en wanneer je een geestelijk leven hebt, moet je ook een leven van gepaste menselijkheid hebben. Vandaag heeft veel van wat er gezegd wordt als doel om mensen verstand en inzicht te schenken, hen in staat te stellen een leven van gepaste menselijkheid te bezitten. Wat het betekent om inzicht te hebben; wat het betekent om gepaste interpersoonlijke relaties te hebben; hoe je moet omgaan met mensen – je moet jezelf met deze zaken uitrusten door de woorden van God te eten en drinken, en wat er van je vereist wordt, kan worden verkregen door normale menselijkheid. Rust jezelf uit met de dingen die je hoort uit te rusten, en ga niet verder dan wat gepast is; sommige mensen gebruiken allerlei woorden en vocabulaire, en zo prijken ze met hun charmes. En er zijn anderen die allerhande boeken lezen, waarbij ze zich tegoed doen aan de begeerten van het vlees. Ze bestuderen en imiteren zelfs de biografieën en uitspraken van zogenaamde grote personen in de wereld, en lezen pornografische boeken – dit is zelfs nog lachwekkender! Mensen zoals deze kennen niet het pad naar intreding in het leven, en het werk van God vandaag kennen ze al helemaal niet. Ze weten niet eens hoe ze elke dag moeten doorbrengen. Zo groot is het vacuüm van hun leven! Ze hebben er totaal geen idee van waar ze moeten intreden. Het enige wat ze doen is praten en communiceren met anderen, alsof praten een vervanging is voor hun eigen intreding. Schamen ze zich niet? Dit zijn mensen die niet weten hoe te leven, en die het menselijk leven niet begrijpen; de hele dag proppen ze hun monden vol en doen ze nutteloze dingen – wat is het nut van leven op deze manier? Ik heb gezien dat de kostbare tijd van veel mensen, behalve aan werken, eten en zich aankleden, besteed wordt aan betekenisloze dingen, of het nu lol trappen en grappen uithalen is, roddelen of een gat in de dag slapen. Is dit het leven van een heilige? Is dit het leven van een gepaste persoon? Kan zo’n leven je vervolmaken als het laag-bij-de-gronds, achterlijk en onverschillig is? Ben je zozeer bereid om jezelf om niets verbeurd te verklaren aan Satan? Wanneer het leven van de mensen makkelijk is en er in hun omgeving niet geleden wordt, zijn ze niet in staat om te ervaren. In gerieflijke omgevingen raken mensen gemakkelijk verdorven – maar ongunstige omgevingen maken dat je bidt met meer urgentie en niet bij God durft weg te gaan. Hoe gemakkelijker en saaier het leven van de mensen, hoe sterker ze hun leven zinloos vinden en zelfs denken dat ze maar beter dood kunnen zijn. Zo verdorven is het vlees van mensen; ze hebben pas profijt als ze beproevingen doormaken.

Die fase van Jezus’ werk werd uitgevoerd in Judea en Galilea, en de heidenen waren er niet van op de hoogte. Het werk dat Hij deed was strikt geheim, en geen naties buiten Israël wisten ervan. Pas toen Jezus Zijn werk had voltooid en dit opschudding veroorzaakte, waren mensen zich ervan bewust, en toen was Hij er niet meer. Jezus kwam één werkfase uitvoeren, won enkele mensen en voltooide een werkfase. In enige werkfase die God uitvoert, zijn er velen die Hem volgen. Als het alleen door God Zelf zou worden uitgevoerd, zou het betekenisloos zijn; er moeten mensen zijn die God volgen tot Hij die werkfase helemaal tot het einde uitvoert. Pas wanneer het werk van God Zelf is voltooid, beginnen mensen het door God opgedragen werk uit te voeren, en pas dan begint het werk van God zich te verspreiden. God voert alleen het werk uit van het inluiden van een nieuw tijdperk; het werk van de mensen bestaat uit het voortzetten ervan. Daarom zal het werk van vandaag niet lang duren; mijn leven met de mens zal niet heel lang doorgaan. Ik voltooi alleen mijn werk, en zorg ervoor dat jullie de plicht doen die jullie behoren te doen, zodat dit werk en dit evangelie zich zo snel mogelijk kan verspreiden onder de heidenen en andere naties; alleen op die manier kunnen jullie je plicht als mensen vervullen. De tijd van vandaag is de kostbaarste die er is. Als je die negeert, ben je een dwaas; als je in deze omgeving deze woorden eet en drinkt en dit werk ervaart, en toch de vastberadenheid niet hebt om de waarheid na te streven, en je niet in het minst voelt dat je een last draagt – wat moet er dan van je toekomst worden? Is een persoon als jij niet rijp voor eliminatie?

Vorige: Dienen zoals de Israëlieten dat deden

Volgende: Het kaliber opvijzelen is omwille van het ontvangen van Gods redding

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Over de praktijk van het gebed

Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Gebeden waren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger