De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Praktijk (6)

Maak jullie vandaag maar niet druk om de rationaliteit van Petrus te bereiken – veel mensen kunnen niet eens de rationaliteit van Paulus bereiken. Zij hebben niet eens het zelfbewustzijn van Paulus. Hoewel Paulus door de Heer werd neergeslagen, omdat hij de Heer Jezus verdrukte, was hij later vastberaden om voor de Heer te werken en te lijden. Paulus was van een veel beter kaliber dan jullie vandaag zijn; hij was niet alleen van een goed kaliber, maar hij had ook zelfbewustzijn en hij bezat meer rationaliteit dan jullie. Nadat Paulus door Jezus werd neergeslagen, staakte hij de vervolging van Jezus’ discipelen en begon hij te prediken en te lijden voor Jezus. En wat inspireerde hem om leed te doorstaan? Paulus had het grote licht gezien en geloofde dan ook dat hij daarom moest getuigen van de Heer Jezus, niet langer de discipelen van Jezus moest vervolgen en Gods werk niet langer moest tegenwerken. Op godsdienstig gebied was Paulus een zeer hooggeplaatst figuur. Hij had zeer veel kennis, was begaafd en had kaliber – hij keek neer op gewone mensen en zijn persoonlijkheid was sterker dan van de meesten. Maar nadat het “grote licht” op hem had geschenen, was hij in staat om voor de Heer Jezus te werken, om zich vast voor te nemen voor God te lijden en zichzelf op te offeren voor God – en dit was zijn rationaliteit. In de tijd dat hij Jezus’ discipelen aan het vervolgen en arresteren was, verscheen Jezus aan hem en zei: “Paulus, waarom vervolg je mij?” Paulus viel ogenblikkelijk neer en zei: “Wie bent u, Heer?” Een stem uit de hemel zei: “Ik ben Jezus die je vervolgt.” Opeens ontwaakte Paulus en toen pas wist hij dat Jezus Christus was, dat Hij God was. “Ik moet Jezus gehoorzamen, ik heb Hem zodanig vervolgd, toch sloeg Hij mij niet neer en vervloekte Hij mij niet – Hij liet zelfs het grote licht op mij schijnen, Hij heeft mij zo veel genade getoond. Ik moet lijden voor Hem.” Dit inspireerde hem, en hij zei: “Hoewel ik Zijn gezicht niet heb gezien, hoorde ik wel Zijn stem en aanschouwde Zijn grote licht. Nu pas zie ik waarlijk in dat God echt van mij houdt en dat de Heer Jezus Christus werkelijk de God is die barmhartig is jegens de mens en dat Hij de zonden van de mens voor eeuwig vergeeft. Ik zie waarlijk in dat ik een zondaar ben.” Hoewel God Paulus’ gaven daarna gebruikte voor het werk, vergeten we dat nu even. Zijn vastberadenheid op dat moment, zijn gepaste menselijke rationaliteit en zijn zelfbewustzijn – jullie zijn niet in staat om deze dingen te bereiken. Hebben jullie vandaag niet veel van Gods licht ontvangen? Hebben veel mensen niet aanschouwd dat Gods gezindheid er een is van majesteit, toorn, oordeel en tuchtiging? Vervloekingen, beproevingen en loutering hebben mensen vele malen getroffen – en wat hebben zij geleerd? Wat hebben de discipline en behandeling die je hebt ondergaan, je opgeleverd? Je bent vele malen geslagen en geoordeeld met harde woorden, toch besteed je er geen aandacht aan. Je hebt niet eens het beetje rationaliteit dat Paulus bezat – ben je niet uitermate achterlijk? Er was ook veel wat Paulus niet duidelijk zag. Hij wist alleen dat het licht op hem had geschenen, maar besefte niet dat hij was neergeslagen. Hij geloofde persoonlijk, nadat het licht op hem had geschenen, dat hij zich moest uitputten voor God, moest lijden voor God, alles moest doen om de weg voor te bereiden voor de Heer Jezus Christus en meer zondaars moest winnen om door de Heer te worden verlost. Dit was zijn vaste voornemen en het enige doel van zijn werk. Paulus werkte meer dan twintig jaar. Hij ondervond veel leed en behoorlijk wat vervolging en vele moeilijkheden, hoewel die uiteraard veel minder waren dan de beproevingen van Petrus. Hoe zielig is het als jullie niet eens de rationaliteit van Paulus bezitten? Hoe zou God op deze manier een nog groter werk in jullie kunnen ondernemen?

Paulus kreeg bij het verspreiden van het evangelie met grote kwellingen te maken. Het werk dat hij deed, zijn vastberadenheid, zijn geloof, trouw, liefde, geduld en nederigheid in die tijd en de vele andere uiterlijke dingen waar hij naar leefde, waren hoger dan jullie vandaag. Om het scherper te stellen: er is geen gepaste rationaliteit in jullie! Jullie hebben niet eens een geweten of enige menselijkheid en er is geen teken van zelfbewustzijn – jullie schieten heel erg tekort! Nadat Paulus was neergeslagen, was hij ondanks zijn lichamelijke ziekte in staat om voortdurend voor de Heer te werken, en bad en zocht hij: “Wat is deze ziekte eigenlijk? Ik heb al dit werk voor de Heer gedaan, waarom verlaat deze kwelling mij niet? Is het dat de Heer Jezus mij op de proef stelt? Kan het zijn dat Hij mij heeft neergeslagen? Als Hij mij had neergeslagen, zou ik toen hebben moeten sterven en niet in staat zijn geweest om al dit werk voor Hem te doen, evenmin had ik zo veel licht kunnen ontvangen. Hij realiseerde ook mijn vastberadenheid.” Paulus had altijd het gevoel dat deze ziekte een beproeving van God was, dat zijn geloof en wilskracht hierdoor getemperd werden – dit is hoe Paulus het zag. In werkelijkheid was zijn ziekte nog een gevolg van toen de Heer Jezus hem neersloeg. Hij kwam erdoor onder emotionele druk te staan en zijn opstandigheid werd erdoor in toom gehouden. Wat zouden jullie doen als jullie in Paulus’ omstandigheden verkeerden? Zouden jullie vastberadenheid en vermogen om te lijden die van Paulus evenaren? Als jullie vandaag met een of andere onbeduidende ziekte of een grote beproeving te maken krijgen, als jullie enig leed ondervinden, wie weet hoe jullie eronder zullen zijn. Als jullie in een vogelkooi werden opgesloten en constant gevoed werden, zouden jullie okay zijn. Anders zouden jullie net als wolven zijn, zonder enige menselijkheid. Dus wanneer jullie enige beperkingen of moeilijkheden meemaken, is dat goed voor jullie; als het jullie allemaal gemakkelijk werd gemaakt, zouden jullie te gronde gaan en hoe zouden jullie dan beschermd kunnen worden? Vandaag is het omdat jullie worden getuchtigd, geoordeeld en vervloekt dat jullie bescherming krijgen. Het is omdat jullie zo veel hebben geleden dat jullie worden beschermd. Zo niet, dan zouden jullie al lang tot verdorvenheid zijn vervallen. Dit is niet om dingen opzettelijk moeilijk voor jullie te maken – de natuur van de mens is moeilijk te veranderen en het moet wel zo gaan om de gezindheid van mensen te veranderen. Jullie bezitten vandaag niet eens het geweten of de rationaliteit van Paulus, bovendien hebben jullie zijn zelfbewustzijn niet eens. Jullie moeten altijd onder druk worden gezet en jullie moeten altijd getuchtigd en geoordeeld worden om jullie geest op te wekken. Tuchtiging en oordeel zijn het beste voor jullie leven. En zo nodig moet er ook de tuchtiging van de feiten op jullie neerkomen; pas dan zullen jullie je volledig onderwerpen. Jullie natuur is zodanig dat jullie zonder tuchtiging en vervloeking niet bereid zouden zijn om jullie hoofd te buigen en niet bereid om jullie te onderwerpen. Zonder de feiten voor jullie ogen zouden er geen resultaten worden bereikt. Jullie zijn te ondermaats en waardeloos van karakter. Zonder tuchtiging en oordeel zouden jullie moeilijk te overwinnen zijn en jullie onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid moeilijk af te leggen zijn. Jullie oude natuur is zo diepgeworteld. Als jullie op de troon werden geplaatst, zouden jullie geen idee hebben van de hoogte van de hemel en diepte van de aarde, en al helemaal niet waar jullie naartoe gingen. Jullie weten niet eens waar jullie vandaan kwamen, dus hoe zouden jullie de Heer van de schepping kennen? Zonder de tijdige tuchtiging en vervloekingen van vandaag zou jullie laatste dag al lang zijn aangebroken. Om over jullie lot maar te zwijgen – zou dat niet nog meer in dreigend gevaar zijn? Wie weet hoe arrogant jullie zonder deze tijdige tuchtiging en oordelen zouden worden, of hoe verdorven jullie zouden worden. Deze tuchtiging en oordelen hebben jullie tot vandaag gebracht en ze hebben jullie bestaan intact gehouden. Als jullie nog steeds werden “opgevoed” volgens dezelfde methoden als die van jullie “vader”, wie weet wat voor wereld jullie dan zouden binnengaan! Jullie zijn absoluut niet in staat om jezelf te beheersen en onder de loep te nemen. Voor mensen zoals jullie geldt: als jullie gewoon volgen en gehoorzamen zonder enige verstoring of onderbreking te veroorzaken, dan zullen mijn doelen zijn behaald. Zouden jullie de tuchtiging en oordelen van vandaag niet beter moeten aannemen? Welke andere keuzes hebben jullie? Toen Paulus de Heer Jezus zag spreken en werken, geloofde hij nog steeds niet. Hij hield nog steeds redevoeringen in de tempel en predikte door het land, tegen Jezus gericht. Hij weigerde uit de hoogte om enig mens te gehoorzamen. Deze dingen werden een enorm obstakel voor het werk in die tijd. Toen Jezus werkzaam was, vervolgde en arresteerde Paulus mensen niet direct, maar brak hij Jezus’ werk af met prediking en woorden. Later, nadat de Heer Jezus aan het kruis was genageld en daarna was herrezen, kende hij dit feit, maar spoedde hij zich nog steeds van plaats tot plaats en deed hij er alles aan om de discipelen te arresteren en te vervolgen. Dit is een moedwillige overtreding, daarom werd hij door God neergeslagen. Jezus gaf hem een kwelling nadat hij was neergeslagen. Waarom zei hij dat er een doorn in zijn vlees was? In feite was de doorn de kwelling die voor hem een dodelijke wond was; in zijn daaropvolgende werk verliet zijn ziekte hem nooit en het was vanwege deze ziekte dat hij veel werk deed. Men kan zeggen dat Jezus deze ziekte in Paulus plaatste vanwege zijn arrogantie en eigenzinnigheid; het was een straf voor hem, maar kwam ook Gods grotere werk ten goede – om die reden gebruikte Jezus Paulus’ gaven in Zijn werk. Het was eigenlijk niet Gods bedoeling om Paulus te sparen, maar om hem te gebruiken. Maar Paulus’ gezindheid was te hooghartig en eigenzinnig, en dus kreeg hij een “doorn” in hem geplaatst. Uiteindelijk, tegen de tijd dat Paulus zijn werk voltooide, was de ziekte niet langer zo’n grote kwelling meer voor hem, en toen zijn werk erop zat, kon hij de woorden zeggen: “Ik heb een goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden: ‘er ligt nu voor mij een krans van rechtvaardigheid klaar” – wat hij zei omdat hij Gods werk niet kende. Velen onder jullie zijn als Paulus, maar als jullie werkelijk vastbesloten zijn om de weg tot het einde toe te volgen, zullen jullie niet verkeerd worden behandeld. We zullen hier niet bespreken in welke opzichten Paulus opstandig en weerspannig was, laten we bij de kant van hem blijven die positief en prijzenswaardig was: Hij had een geweten en nadat hij het “licht” eenmaal had ontvangen, was hij in staat om zichzelf toe te wijden aan God en te lijden voor God. Dit was een sterk punt van hem; als er echter mensen zijn die geloven dat hij met zijn sterke kanten ook een gezegend iemand moet zijn geweest, die geloven dat hij niet noodzakelijkerwijs getuchtigd werd, dan zijn dit de woorden van mensen die geen verstand hebben.

Veel mensen zeggen dat ze bereid zijn om zich aan God te onderwerpen wanneer ze bidden of Gods woorden lezen, maar vallen in beslotenheid terug in losbandigheid en denken er niet meer aan. Gods woorden worden steeds weer gesproken, onthullen laag voor laag, en pas wanneer de onderste laag van mensen aan het licht komt, vinden ze “vrede” en worden ze minder hooghartig en eigenzinnig, minder ondraaglijk arrogant. Met jullie gesteldheid zoals die vandaag is, moeten jullie nog steeds meedogenloos worden geslagen en aan de kaak gesteld worden, en uiterst gedetailleerd geoordeeld worden, zodat jullie geen kans hebben om op adem te komen. Voor jullie is het beter dat strenge tuchtiging en oordelen jullie niet verlaten, en dat veroordeling en vervloekingen niet uit jullie buurt zijn, zodat jullie kunnen zien dat de hand van Gods bestuurlijke decreten zich nooit aan jullie onttrekt. Net zoals toen Aäron in het Tijdperk van de Wet zag dat Jehova hem nooit verliet (wat hij zag, waren Jehova’s voortdurende leiding en bescherming; Gods leiding die jullie vandaag zien, is tuchtiging, vervloekingen en oordeel), verlaat de hand van Jehova’s bestuurlijke decreten jullie vandaag evenmin. Er is echter één ding waar jullie gerust over kunnen zijn: Hoezeer jullie ook tegenwerken, opstandig zijn en oordelen, zolang jullie niet verstorend bezig zijn, zal jullie geen enkel kwaad in jullie vlees overkomen. Maar als er mensen zijn die te ver gaan in hun tegenwerking en het werk belemmeren, dan is dit niet acceptabel; er is een grens. Verstoor of onderbreek het leven van de kerk niet en verstoor het werk van de Heilige Geest niet. Voor de rest kun je doen wat je wilt. Als je zegt dat je het leven niet wilt nastreven en terug wenst te keren naar de wereld, ga dan maar vlug! Jullie kunnen doen wat je maar wilt, zolang het Gods werk maar niet belemmert. Er is echter nog één ding dat je moet weten: Uiteindelijk zullen moedwillige zondaars allemaal worden vernietigd. Je wordt vandaag misschien niet berispt, maar aan het einde zal slechts een deel van de mensen voor God kunnen getuigen – en de rest zal allemaal in gevaar zijn. Wil je niet in deze stroom meegaan, dan zij dat zo. De mensen van vandaag worden tolerant behandeld; ik beperk je niet, op voorwaarde dat je niet bang bent voor de tuchtiging van morgen. Maar ben je wel in deze stroom, dan moet je van God getuigen en moet je tuchtiging aanvaarden. Wil je die weigeren en naar de wereld terugkeren, dan zij dat zo – niemand houd je tegen! Maar doe je werk dat het werk van God vernietigt en verstoort – dan kun je daarvoor absoluut geen vergeving krijgen! Aangaande wat je ogen zien en je oren horen betreffende welke mensen er getuchtigd worden en welke gezinnen er vervloekt worden – er zijn hier allemaal beperkingen en grenzen aan gesteld. De Heilige Geest doet dingen niet lichtvaardig. Op basis van de zonden die jullie begaan, wie van jullie zouden in staat zijn om te overleven als jullie behandeld en serieus genomen werden overeenkomstig jullie eigen onrechtvaardigheid? Jullie zouden allemaal rampspoed ondervinden! Als jullie het leven werkelijk nastreven, dan moeten jullie enige tuchtiging ondergaan en moeten jullie de pijn verdragen door afscheid te nemen van wat je liefhebt om op de operatietafel plaats te nemen voor een ingreep; je moet de pijn verduren, net zoals Petrus beproevingen en lijden aanvaardde. Vandaag staan jullie voor de rechterstoel. In de toekomst moeten jullie de “guillotine” betreden, wat zal zijn wanneer jullie jezelf opofferen.

In deze laatste fase van het werk van de laatste dagen geloof je wellicht dat God je vlees niet zal uitroeien en men kan zeggen dat je misschien aan geen ziekte zult lijden ook al keer je je tegen Hem en oordeel je Hem – maar wanneer Gods strenge woorden over je komen, wanneer je opstandigheid en weerstand en je lelijke gelaatstrekken allemaal aan het licht komen, dan zul je niet in staat zijn om je te verbergen. Je zult niet weten wat je moet doen. Vandaag moet je een beetje geweten hebben. Speel niet de rol van slechteriken die God weerstaan en tegen Hem in opstand komen. Je behoort je oude voorouder de rug toe te keren; dit is de gestalte die je dient te hebben en dit is de menselijkheid die je behoort te bezitten. Je bent nooit in staat om je eigen toekomstverwachtingen of de geneugten van vandaag opzij te zetten. God zegt: zolang jullie alles doen wat jullie kunnen om mij te volgen en de waarheid na te streven, zal ik jullie zeker vervolmaken. Zodra jullie vervolmaakt zijn, zullen jullie een prachtige bestemming hebben – jullie zullen in mijn koninkrijk worden gebracht om zegeningen met mij te genieten. Jullie is een prachtige bestemming beloofd, maar de eisen aan jullie kunnen nooit worden verminderd. Er is ook een voorwaarde: Of jullie nu overwonnen of vervolmaakt zullen worden, jullie moeten vandaag enige tuchtiging en enig lijden ondergaan; jullie moeten geslagen en gedisciplineerd worden; jullie moeten luisteren naar mijn woorden, mijn weg volgen en Gods wil doen – dit is wat jullie mensen behoren te doen. Hoe je ook voortgaat, dit is duidelijk voor je uiteengezet – als je werkelijk oprechte inzichten hebt in deze weg, dan kun je erop blijven voortgaan. Geloof je dat er hier geen vooruitzichten of hoop te vinden zijn, dan kun je gaan. Als je echter werkelijk wenst te gaan, dan toont dit alleen maar dat je geen greintje geweten hebt; deze daad van je bewijst afdoende dat je een demon bent. Hoewel je zegt dat je alles overlaat aan Gods orkestraties, leef je op basis van je naleving in het vlees nog steeds onder het domein van Satan. Hoewel Satan ook in Gods handen is, behoor je zelf nog steeds tot Satan en moet je nog werkelijk door God worden gered. Hoe moet je voortgaan om te worden gered? De keuze is aan jou – je dient het pad te kiezen dat je behoort te nemen. Als je uiteindelijk kunt zeggen: “Ik heb niets beters, ik betaal Gods liefde terug met mijn geweten en moet een beetje menselijkheid hebben. Ik kan niets groters bereiken, evenmin is mijn kaliber zo hoog; ik begrijp de visioenen en betekenis van Gods werk niet. Ik betaal alleen Gods liefde terug, ik doe wat God ook vraagt en ik doe alles wat ik kan. Ik voer mijn plichten uit als een schepsel van God”, dan zal ik tevreden zijn. Dit is het hoogste getuigenis waartoe je in staat bent. Dit is de hoogste norm vereist van een deel van de mensen: de plicht uitvoeren van een schepsel van God. Doe gewoon zoveel als je kunt, de eisen aan jou zijn niet al te hoog. Zolang je alles doet wat je kunt, dan is dit je getuigenis.

Vorige:De innerlijke waarheid van het overwinningswerk (4)

Volgende:Praktijk (7)

Gerelateerde media