Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van vandaag, is dat een eenvoudige vorm van geestelijke oefening; het is de meest oppervlakkige en eenvoudige manier van beoefening voordat mensen de juiste levensweg binnengaan, en het is de allereerste fase van praktijk in het geloof van de mensen. Als mensen altijd terugvallen op dit soort praktijk in hun leven, zullen ze daar een heleboel gevoelens bij hebben en waarschijnlijk fouten maken, en zullen ze niet in staat zijn ware levenservaringen binnen te gaan. Ze zullen alleen in staat zijn hun geest te oefenen en op normale wijze in hun hart dichter bij God te komen, en ze zullen er altijd een immens plezier in scheppen om God bij zich te hebben. Ze zullen zich beperken tot de kleine omvang van hun samenzijn met God, en zullen niets diepers kunnen bereiken. Mensen die binnen deze grenzen leven, zijn niet in staat enige vooruitgang van betekenis te boeken. Op enig moment is er de kans dat ze roepen: “Ach! Heer Jezus. Amen!” Zo zijn ze praktisch de hele dag. Het is de praktijk van vroeger tijden, de praktijk waarin men op elk moment binnen de geest leeft. Is dat niet platvloers? Tegenwoordig moet je, wanneer het tijd is om Gods woorden te overpeinzen, je gewoon richten op het overpeinzen van Gods woorden. Wanneer het tijd is om de waarheid in praktijk te brengen, moet je je gewoon richten op het in praktijk brengen van de waarheid. Wanneer het tijd is om je plicht te vervullen, moet je gewoon je plicht vervullen. Dit soort praktijk is in feite erg bevrijdend; het stelt je in vrijheid. Het is niet zoals de oude religieuze mannen bidden en dankzeggen. Natuurlijk was dit vroeger de praktijk van gelovige mensen, maar nu is het te achterhaald om op deze manier te praktiseren. Gods werk bevindt zich nu op een hoger niveau; dat waar tegenwoordig sprake van is, ‘God in het echte leven brengen’, is het belangrijkste aspect van de praktijk. Dit is de normale menselijkheid die mensen geacht worden te hebben in hun echte leven, en wat mensen in hun normale menselijkheid moeten bezitten, zijn alle woorden die God tegenwoordig spreekt. Deze woorden van God in het echte leven brengen is de praktische betekenis van ‘God in het echte leven brengen’. Tegenwoordig moeten mensen zichzelf vooral met het volgende uitrusten: in het ene opzicht moeten ze hun kaliber verbeteren, een opleiding krijgen en hun lees- en begripsvaardigheid verbeteren; in het andere opzicht moeten ze het leven van een normaal persoon leiden. Je bent zojuist vanuit de wereld voor God verschenen; eerst moet je je hart oefenen om stil te zijn in de aanwezigheid van God. Dit is het allereerste begin van de praktijk, en het is ook de eerste stap om verandering in je levensgezindheid te bewerkstelligen. Sommige mensen zijn in hun praktijk relatief wendbaar; ze denken na over de waarheid onder het werk; ze komen achter de waarheden en principes van praktijk die ze in de werkelijkheid moeten begrijpen. Eén aspect is dat je een normaal mensenleven moet leiden; het andere is dat er intreding in de waarheid moet plaatsvinden. Al deze dingen vormen de beste praktijk voor het echte leven.

God in het echte leven van de mensen brengen vereist voornamelijk dat men God aanbidt, trachten God te leren kennen en de plicht doet van een schepsel van God binnen normale menselijkheid. Het is niet zo dat men beslist tot God moet bidden telkens wanneer men iets doet, dat het niet goed is en dat men moet voelen dat men bij Hem in de schuld staat als men niet bidt. Zo is de praktijk van tegenwoordig niet; deze is erg ontspannen en eenvoudig! Ze vereist niet dat mensen zich aan doctrines houden. In plaats daarvan moet elke persoon handelen in overeenstemming met zijn persoonlijke gestalte: als je familieleden niet in God geloven, behandel hen dan als ongelovigen, en geloven ze wel, behandel hen dan als gelovigen. Oefen geen liefde en geduld uit; oefen eerder wijsheid uit. Sommige mensen gaan de deur uit om groente te kopen. Onderweg mompelen ze: “O, God! Welke groenten wilt u dat ik vandaag koop? Ik smeek u om hulp. God vraagt dat we Zijn naam verheerlijken in alle dingen en dat we allemaal getuigenis geven. Zelfs als de verkoper me iets geeft wat verrot is, zal ik dus nog altijd God danken; ik zal volharden. Wij die in God geloven kunnen geen groenten gaan uitkiezen.” Ze denken dat het getuigenis is om dit te doen, met als resultaat dat ze geld uitgeven om een aantal verrotte groenten te kopen. Maar toch bidden ze: “O, God! Ik zal deze verrotte groenten toch eten, zolang u het aanvaardbaar vindt.” Is zulke praktijk niet absurd? Is dat niet het volgen van een doctrine? Vroeger oefenden mensen om op elk moment in de geest te leven; dit hangt samen met het werk dat eerder werd uitgevoerd, in het Tijdperk van Genade. Vroomheid, nederigheid, liefde, geduld, dankzeggen voor alle dingen: deze dingen werden gevraagd van elke gelovige in het Tijdperk van Genade. Destijds baden mensen tot God in alle dingen. Bij het kopen van kleren baden ze, en als ze op de hoogte werden gebracht van een bijeenkomst baden ze ook en zeiden dan: “O, God! Wilt u dat ik ga of niet? Als u wilt dat ik ga, effen dan de weg voor me. Als u niet wilt dat ik ga, laat me dan struikelen en vallen.” In gebed smeekten ze God om dingen, en na het gebed voelden ze zich slecht op hun gemak en gingen ze niet. Sommige zusters, bang om bij thuiskomst na een bijeenkomst geslagen te worden door hun ongelovige echtgenoten, voelden zich slecht op hun gemak bij het gebed en gingen daarom niet naar bijeenkomsten. Ze geloofden dat dit Gods wil was, maar in werkelijkheid zou er, als ze waren gegaan, niets zijn gebeurd. Het gevolg was dat ze een bijeenkomst misten. Dit alles was het gevolg van de onwetendheid van mensen. Mensen die op deze manier praktiseren, leven allemaal naar hun eigen gevoelens. Dit soort praktijk is zo onjuist en absurd, en is gekleurd door vaagheid. Er zijn te veel van hun persoonlijke gevoelens en gedachten. Als je van een bijeenkomst hoort, ga er dan heen; je hoeft verder niet tot God te bidden. Is dit niet eenvoudig? Als je vandaag een kledingstuk moet kopen, doe dat dan meteen. Bid niet tot God met de woorden: “O, God! Wilt u dat ik ga of niet? Wat als een van de broeders en zusters toevallig langskomt als ik er niet ben?” Je bent bang dat er een broeder of zuster langskomt, dus ga je niet, maar het gevolg is dat het tenslotte avond wordt en er niemand is gekomen. Zelfs in het Tijdperk van Genade was deze manier van praktiseren afwijkend en onjuist. Als mensen dus praktiseren zoals men in vroeger tijden deed, zal er geen verandering optreden in hun leven. Ze zullen zich alleen maar onwetend neerleggen bij wat er maar op hun weg komt, zullen geen aandacht schenken aan onderscheidingsvermogen en zullen uitsluitend blindelings gehoorzamen en volhouden. In die tijd richtten mensen zich op het verheerlijken van God; maar God verkreeg geen eer van hen, want ze hadden niets wat praktisch was nageleefd. Ze hielden zich alleen maar in en beperkten zich naar gelang hun persoonlijke noties, en zelfs vele jaren van praktijk brachten geen verandering in hun leven. Ze wisten alleen maar hoe ze moesten volhouden, nederig moesten zijn, lief moesten hebben en moesten vergeven, maar ze hadden geen greintje verlichting van de Heilige Geest. Hoe konden mensen God op die manier kennen? En hoe zouden ze God ooit kunnen verheerlijken?

Mensen kunnen alleen het juiste pad van geloof in God betreden als ze God in hun ware leven en in hun normale menselijke leven binnenhalen. Gods woorden leiden jullie tegenwoordig; het is niet nodig om te zoeken en rond te tasten zoals in vroeger tijden. Wanneer je overeenkomstig Gods woorden kunt praktiseren, en jezelf kunt onderzoeken en meten aan de hand van de menselijke gesteldheden die ik geopenbaard heb, dan zul je verandering kunnen bewerkstelligen. Dit is geen doctrine, maar dat wat God van de mensen vereist. Laat me je vandaag vertellen waar het op neerkomt: houd je alleen bezig met het handelen naar mijn woorden. De dingen die ik van je vereis, zijn gebaseerd op de behoeften van een normaal mens. Ik heb je mijn woorden al verteld; zolang je je richt op het praktiseren ervan, zul je in overeenstemming zijn met Gods bedoelingen. Nu is de tijd om binnen Gods woorden te leven: Gods woorden hebben alles uitgelegd, alles is duidelijk gemaakt, en zolang je naar Gods woorden leeft, zul je een leven leiden dat volledig vrij en geëmancipeerd is. Vroeger, toen mensen God binnenhaalden in hun echte leven, praktiseerden ze en werkten ze zich door te veel doctrine en ritueel heen; zelfs bij kleine aangelegenheden baden en zochten ze, legden de duidelijk verwoorde woorden van God naast zich neer en lieten het na die te lezen. In plaats daarvan wijdden ze al hun inspanningen aan het zoeken, wat niet tot resultaat leidde. Neem bijvoorbeeld de kwesties van voeding en kleding: je bidt en legt deze zaken in Gods handen; je vraagt dat God alles voor je terechtbrengt. Wanneer God deze woorden hoort, zal Hij zeggen: “Moet ik mezelf met zulke onbeduidende details bezighouden? De normale menselijkheid die ik voor je heb geschapen, het normale verstand dat ik voor je heb geschapen, wat is daarvan geworden?” Soms doet iemand iets verkeerd in zijn handelingen en gelooft dan dat hij God heeft beledigd; als gevolg daarvan raakt hij geremd. De gesteldheden van sommige mensen zijn erg goed, maar wanneer ze iets kleins verkeerd doen, geloven ze dat God hen tuchtigt. In werkelijkheid komt dat niet door God, maar door de invloed van de gedachten van de mensen zelf. Soms is er niets mis met hoe je ervaart, maar zeggen anderen dat je niet op een juiste manier ervaart, waardoor je verstrikt raakt: je wordt negatief en duister vanbinnen. Wanneer mensen op deze manier negatief zijn, geloven ze vaak dat God hen tuchtigt, maar God zegt: “Ik heb geen enkel tuchtigingswerk in je uitgevoerd; hoe kun je me zo de schuld geven?” Mensen worden te makkelijk negatief. Ze zijn ook vaak overgevoelig en klagen vaak over God. God vereist niet van je dat je zo lijdt, en toch sta je het toe dat je in die gesteldheid komt te verkeren. Dat soort lijden heeft geen waarde. Mensen kennen niet het werk dat door God wordt gedaan, en met betrekking tot veel dingen zijn ze onwetend en kunnen ze niet duidelijk zien. Zo raken ze vast in hun eigen noties en verbeeldingen, en raken ze steeds meer verstrikt. Sommige mensen zeggen dat alle dingen en zaken in Gods handen liggen; kan God dan niet weten wanneer mensen negatief zijn? Natuurlijk weet God dat. Als je verstrikt bent in menselijke noties, kan de Heilige Geest op geen enkele manier in je werken. Sommige mensen komen vaak vast te zitten in een negatieve gesteldheid, maar ik ga nog altijd door met mijn werk. Of je nu negatief of positief bent, ik word niet door je teruggehouden. Maar je moet weten dat de vele woorden die ik spreek, en de grote hoeveelheid werk die ik doe, sterk met elkaar verbonden zijn, in overeenstemming met de gesteldheden van de mensen. Wanneer je negatief bent, staat dit het werk van de Heilige Geest niet in de weg. In de tijden van tuchtiging en van de beproeving van de dood zaten mensen allemaal verstrikt in een negatieve gesteldheid, maar dit zat mijn werk niet in de weg. Toen jij negatief was, bleef de Heilige Geest doen wat in anderen gedaan moest worden. Misschien streef je een maand lang niet, maar ik blijf werken; wat je ook doet in het heden of in de toekomst, het kan het werk van de Heilige Geest niet tegenhouden. Sommige negatieve gesteldheden zijn het gevolg van menselijke zwakte; wanneer mensen geloven dat ze werkelijk niet in staat zijn aan Gods vereisten te voldoen of die te begrijpen, worden ze negatief. Bijvoorbeeld: in de tijd van tuchtiging spraken Gods woorden van liefde voor God tot op zekere hoogte ten tijde van tuchtiging, maar mensen geloofden dat ze daar niet toe in staat waren. Ze waren bijzonder bedroefd, en betreurden het dat hun vlees zo diep verdorven was door Satan en dat hun kaliber zo arm was. Ze vonden het zo jammer dat ze in deze omgeving geboren waren. En sommige mensen vonden dat het te laat voor hen was om in God te geloven en God te kennen, en dat ze het niet waardig waren om vervolmaakt te worden. Dit zijn allemaal normale menselijke gesteldheden.

Het vlees van de mens is van Satan, het zit vol opstandige gezindheden, het is betreurenswaardig vuil en het is iets onreins. Mensen begeren te veel de genieting van het vlees en er zijn te veel manifestaties van het vlees; dit is waarom God het vlees van de mens tot op zekere hoogte veracht. Wanneer mensen de vuile, verdorven dingen van Satan afwerpen, winnen ze Gods redding. Maar als ze zich nog altijd niet ontdoen van vuil en verdorvenheid, leven ze nog steeds onder het domein van Satan. Het samenzweren, de bedrieglijkheid en de valsheid van mensen zijn allemaal dingen van Satan. Gods redding van jou is om je los te maken uit deze dingen van Satan. Gods werk kan niet verkeerd zijn; het wordt allemaal gedaan om mensen van de duisternis te redden. Wanneer je tot een bepaald punt hebt geloofd, jezelf kunt ontdoen van de verdorvenheid van het vlees en niet langer geketend bent door deze verdorvenheid, zul je dan niet gered zijn? Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en kun je Gods nalatenschap niet ontvangen. Wanneer je eenmaal gereinigd en vervolmaakt bent, zul je heilig zijn, zul je een normaal persoon zijn, zul je door God gezegend worden en God genoegen schenken. Het werk dat God tegenwoordig doet, is redding, en bovendien oordeel, tuchtiging en vervloeking. Er zit een aantal aspecten aan. Jullie zien allemaal dat Gods uitspraken oordeel en tuchtiging bevatten, en dat ze ook vloeken bevatten. Ik spreek om een effect teweeg te brengen, om mensen zichzelf te laten kennen, en niet om mensen ter dood te brengen. Mijn hart is er omwille van jullie. Spreken is een van de methoden waar ik mee werk; met woorden druk ik Gods gezindheid uit en maak ik het voor je mogelijk om Gods wil te begrijpen. Je vlees kan sterven, maar je hebt een geest en een ziel. Als mensen alleen vlees hadden, zou hun geloof geen betekenis hebben, en zou al dit werk dat ik heb gedaan evenmin enige betekenis hebben. Vandaag spreek ik op één manier en dan op een andere; gedurende een periode ben ik extreem hatelijk tegen de mensen, en vervolgens ben ik gedurende een periode buitengewoon liefdevol. Dit alles doe ik om verandering te bewerkstelligen in je gezindheden en ook om je noties over Gods werk te transformeren.

De laatste dagen zijn aangebroken, en over de hele wereld zijn landen in beroering. Er is politieke chaos; overal doen zich hongersnoden, pestilenties, overstromingen en droogtes voor. Er zijn catastrofes in de wereld van de mens; ook de Hemel heeft rampspoed omlaag gezonden. Dit zijn tekenen van de laatste dagen. Maar voor mensen lijkt het een wereld van vrolijkheid en pracht; dat wordt het hoe langer hoe meer, de harten van de mensen worden er allemaal door aangetrokken; veel mensen komen erin vast te zitten en kunnen zich er niet uit losmaken. Grote aantallen zullen worden misleid door hen die zich met bedrog en tovenarij inlaten. Als je niet naar vooruitgang streeft, geen idealen hebt en jezelf niet op de ware weg hebt geworteld, zullen de toenemende golven van zonde je wegvagen. China is het meest achterlijke land van allemaal; het is het land waarin de grote rode draak ligt opgerold; het heeft de meeste mensen die afgoden vereren en aan tovenarij doen, het heeft de meeste tempels en het is een plaats waar vuile demonen verblijven. Je bent eruit voortgekomen, je bent erdoor opgevoed en bent er grondig door beïnvloed; je bent erdoor verdorven en gekweld, maar na wakker te worden gemaakt keer je je ervan af en word je volledig door God gewonnen. Dit is de heerlijkheid van God, en dit is waarom deze fase van het werk van grote betekenis is. God heeft werk op zo’n grote schaal gedaan, heeft zo veel woorden gesproken, en Hij zal jullie uiteindelijk volledig winnen. Dit is één deel van het werk van Gods management, en jullie zijn de ‘overwinningsbuit’ van Gods strijd met Satan. Hoe meer jullie de waarheid begrijpen en hoe beter jullie leven van de kerk is, hoe meer de grote rode draak op zijn knieën wordt gebracht. Dit zijn allemaal kwesties van de geestelijke wereld; het zijn de gevechten van de geestelijke wereld, en wanneer God zegeviert, zal Satan te schande worden gemaakt en neervallen. Deze fase van Gods werk is van immense betekenis. God werkt inderdaad op zo’n grote schaal, en redt deze groep mensen volledig zodat jij kunt ontsnappen aan de invloed van Satan, in het heilige land kunt leven, in Gods licht kunt leven, en geleid en begeleid wordt door het licht. Dan heeft je leven betekenis. Wat jullie eten en dragen, is anders dan wat ongelovigen eten en dragen; jullie genieten de woorden van God en hebben een zinvol leven – en wat genieten zij? Zij genieten alleen de ‘nalatenschap van hun voorouders’ en hun ‘nationale geest’. Ze hebben niet het geringste overblijfsel van menselijkheid! Jullie kleren, woorden en daden verschillen allemaal van die van hen. Uiteindelijk zullen jullie volledig ontsnappen aan het vuil, niet langer verstrikt zijn in de verzoeking van Satan, en Gods dagelijkse voorziening verkrijgen. Jullie moeten altijd voorzichtig zijn. Hoewel jullie op een vuile plek leven, zijn jullie niet bezoedeld door vuil en kunnen jullie naast God wonen en Zijn grote bescherming ontvangen. God heeft jullie gekozen uit iedereen in dit gele land. Zijn jullie niet de meest gezegende mensen? Je bent een geschapen wezen – uiteraard moet je God aanbidden en een zinvol leven nastreven. Als je God niet aanbidt maar binnen je vuile vlees leeft, ben je dan niet slechts een beest in menselijke kledij? Aangezien je een menselijk wezen bent, moet je jezelf uitputten voor God en alle lijden verduren! Je moet het weinige lijden dat je tegenwoordig ondergaat blijmoedig en met vertrouwen aanvaarden en je moet een zinvol leven leiden, zoals Job en Petrus. In deze wereld draagt de mens de kleren van de duivel, eet hij voedsel van de duivel en werkt en dient hij onder de duim van de duivel, waarbij hij volledig in het vuil ervan wordt getrapt. Als je de betekenis van het leven niet begrijpt of de ware weg niet verwerft, wat voor betekenis heeft het dan om zo te leven? Jullie zijn mensen die het juiste pad nastreven, degenen die verbetering zoeken. Jullie zijn mensen die opstaan in de natie van de grote rode draak, degenen die God rechtvaardig noemt. Is dat niet het meest zinvolle leven?

Vorige: Praktijk (1)

Volgende: Het mysterie van de vleeswording (1)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (3)

God heeft veel aan mensen toevertrouwd en heeft ook hun intrede op talloze manieren aangepakt. Maar het kaliber van mensen is behoorlijk...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger