De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De vijfennegentigste uitspraak

De mensen denken dat alles zo eenvoudig is, terwijl dat zeker niet het geval is. In alle dingen zijn geheimenissen verborgen, maar ook mijn wijsheid en mijn plannen. Geen detail wordt over het hoofd gezien, ja, alles wordt door mij bestuurd. Het oordeel van de grote dag zal alle mensen treffen die mij niet oprecht liefhebben (bedenk dat het oordeel van de grote dag gericht zal zijn op een ieder die deze naam krijgt) en zal hen laten huilen en tandenknarsen. Het geluid van geweeklaag komt uit de Hades en uit de hel. Het zijn geen mensen die daar huilen, maar demonen. Hun wenen is het gevolg van mijn oordeel, dat de uiteindelijke redding van mensen zal brengen waar mijn managementplan op uit is. Ik heb altijd hoop gekoesterd voor sommige mensen. Maar ik ben gaan beseffen dat ik deze mensen één voor één moet verlaten, want mijn werk heeft dat stadium bereikt en niemand kan dat veranderen. Allen die niet tot mijn eerstgeboren zonen of tot mijn volk behoren, zal ik in de steek laten en moeten hier weg! Jullie zullen moeten inzien dat, afgezien van mijn eerstgeboren zonen en mijn volk, alle anderen in China het nageslacht vormen van de grote rode draak en moeten worden verworpen. Jullie zullen moeten beseffen dat China een natie is die door mij is vervloekt, en enkele van mijn mensen daar zijn niet meer dan diegenen die ten dienste staan van mijn toekomstig werk. Om het anders te zeggen, afgezien van mijn eerstgeboren zonen is er niemand – ze zullen allemaal ten onder gaan. Denk niet dat mijn daden te extreem zijn – dit is mijn raadsbesluiten. Degenen die mijn vloek ondergaan zijn het voorwerp van mijn haat, dat is zeker. Ik maak geen fouten. Als ik mensen zie die mij niet goed vinden, gooi ik ze eruit. Dat moet voldoende bewijs zijn dat je door mij bent vervloekt en een afstammeling bent van de grote rode draak. Laat mij jullie opnieuw op het hart drukken: er zijn alleen eerstgeboren zonen van mij in China (afgezien van mijn mensen die mij ten dienste staan) en dat is mijn raadsbesluit. Maar mijn eerstgeboren zonen zijn met weinigen en zijn allen door mij voorbestemd – ik weet wat ik doe. Ik ben niet bang voor jullie negativiteit en ik koester geen vrees dat niet jullie zich tegen mij zullen keren en me zullen bijten, want ik heb mijn raadsbesluiten en mijn toorn. Dat wil zeggen, ik houd grote rampen in mijn hand en ben nergens bang voor, want ik weet dat alle dingen al zijn bereikt, en wanneer die dag aanbreekt, zal ik jullie flink afstraffen. Je kunt niet door mensen worden vervolmaakt of toegerust om een ​​eerstgeboren zoon van mij te worden. Dat berust volledig in mijn uitverkiezing. Degene van wie ik zeg dat hij een eerstgeboren zoon is, is een eerstgeboren zoon. Vecht er niet om of grijp er niet naar. Alle dingen rusten bij mij, de almachtige God zelf.

Op een dag zal ik jullie allen toestaan ​​te zien wat mijn raadsbesluiten zijn en wat mijn toorn is (allen zullen voor mij buigen, allen zullen mij aanbidden, allen zullen mij om vergeving smeken en allen zullen in gehoorzaamheid blijven; nu laat ik alleen mijn eerstgeboren zonen een deel ervan zien). Ik zal alle nakomelingen van de grote rode draak laten zien dat ik velen heb uitverkoren om te worden geofferd (iedereen behalve mijn eerstgeboren zonen) om mijn eerstgeboren zonen te vervolmaken, en dat ik de grote rode draak in zijn eigen sluwe listen verstrikt heb doen raken. (In mijn managementplan zendt de grote rode draak al diegenen die mij dienen – iedereen behalve mijn eerstgeboren zonen – om mijn managementplan te verstoren; maar hij is in zijn eigen sluwheid verstrikt geraakt, want zij allen verlenen mijn werk een dienst. Ja, alles maakt daar deel van uit en de ware betekenis van mijn plan is om alles dienstbaar te maken aan mijn werk.) Als vandaag de dag alle dingen zijn bereikt, zal ik me van hen allen ontdoen, ze verpletteren onder mijn voeten. Zo zal ik de grote rode draak vernederen en volkomen beschaamd maken (ze proberen door misleiding zegeningen te verkrijgen, maar hadden nooit gedacht dat ze juist mij zouden dienen) – dat is mijn wijsheid. Als ze dit horen, denken mensen dat ik geen gevoelens of genade ken of menen ze dat ik geen menselijkheid in me heb. Ik ben inderdaad zonder gevoelens of genade tegenover Satan en ben bovendien God zelf die de mensheid overstijgt. Hoe kun je dan zeggen dat ik een God ben die menselijk is? Weet je niet dat ik niet van deze wereld ben? Weet je niet dat ik boven alle dingen verheven ben? Afgezien van mijn eerstgeboren zonen, is er niemand zoals ik, niemand die mijn aard heeft (geen menselijke maar een goddelijke aard). Er is niemand die mijn eigenschappen bezit.

Als de poort naar de geestelijke wereld wordt geopend, zullen jullie inzicht krijgen in alle geheimenissen, waardoor jullie ongehinderd kunnen binnengaan in een vrij rijk. Dan zullen jullie mijn liefhebbende omhelzing en mijn eeuwigdurende zegeningen ervaren. Mijn hand heeft de mensheid altijd ondersteund. Maar er is een deel van de mensheid dat ik zal redden en een deel dat ik niet zal redden. (Ik zeg ‘ondersteund’, want als ik de ganse wereld niet had ondersteund, zou die lang geleden al in de Hades zijn verdwenen.) Laat dat duidelijk zijn! Dit is mijn managementplan. Ja, wat is mijn managementplan? Ik heb de mensheid geschapen, maar was nooit van plan om ieder mens voor me te winnen, maar wilde slechts een ​​klein deel van de mensheid verkrijgen. Dus waarom heb ik zoveel mensen gemaakt? Ik heb eerder gezegd dat voor mij alles vrijheid en bevrijding is en dat ik doe wat ik wil. Toen ik de mensheid schiep, was dat om ze een normaal leven te laten leiden, zodat er een klein deel van de mensheid kon opstaan ​​die mijn eerstgeboren zonen zouden zijn, mijn zonen en mijn volk. Men kan zeggen dat alle mensen, dingen en voorwerpen – los van mijn eerstgeboren zonen, mijn volk en mijn zonen – ja, dat allen dienstknechten zijn en dat ze allemaal moeten omkomen. Op die manier zal mijn volledige managementplan worden voltooid. Dat is mijn managementplan, dat is mijn werk en dat zijn mijn volgende stappen. Als alles voorbij is, zal ik volkomen rust vinden. Op dat moment zal alles goed worden en zal alles vreedzaam en geborgen zijn.

Het tempo van mijn werk is zo snel dat niemand het kan volgen. Het verandert van dag tot dag en wie het niet kan bijhouden, zal verlies lijden. Men kan zich alleen dag bij dag vasthouden aan het nieuwe licht (hoewel mijn raadsbesluiten, en de visies en de waarheid, die ik met jullie bespreek, nooit veranderen). Waarom spreek ik elke dag weer? Waarom informeer ik jullie voortdurend? Begrijpen jullie de ware en diepere betekenis ervan? Nog steeds lachen de meeste mensen. Ze maken grapjes en zijn niet serieus. Ze letten eenvoudigweg niet op mijn woorden, maar voelen slechts een kort moment van vrees als ze ze horen. Daarna worden mijn woorden al snel weer vergeten en zijn ze zich al gauw niet meer bewust van hun eigen identiteit en worden zorgeloos. Weten jullie hoe je ervoor staat? Of iemand mij dient of door mij is voorbestemd en uitverkoren, wordt alleen door mijn hand bepaald. Niemand kan dat veranderen. Ik moet alles zelf doen, zelf kiezen en voorbestemmen. Wie durft er te zeggen dat ik een onverstandige God ben? Elk woord dat ik zeg en alles wat ik doe, is mijn wijsheid. Wie durft mijn management te hinderen of mijn plannen te verijdelen? Ik zal ze zeker niet vergeven! De tijd is in mijn handen en ik vrees geen uitstel. Ben ik niet degene die beslis wanneer mijn managementplan eindigt? Is dat niet een kwestie van één enkele gedachte van mijn kant? Als ik zeg dat het klaar is, is het klaar. Het eindigt het als ik zeg dat het eindigt. Ik heb geen haast en ik zal passende maatregelen nemen. De mens moet zich echter niet met mijn werk bemoeien en niet op eigen houtje dingen voor mij doen. Ik vervloek een ieder die zich ermee bemoeit – dat is een van mijn raadsbesluiten. Ik doe mijn werk zelf en ik heb niemand anders nodig (ik sta dienstknechten toe om te handelen, anders zouden ze niet overhaast of blindelings durven handelen). Al het werk wordt door mij geregeld, wordt door mij beslist, want ik ben de enige God zelf.

Alle naties van de wereld wedijveren met elkaar om macht en winst, en vechten voor gebiedsuitbreiding, maar wees niet bezorgd, want al deze dingen staan in mijn dienst. En waarom zeg ik dat ze in mijn dienst staan? Ik doe de dingen zonder een vinger uit te steken. Om Satan te beoordelen, laat ik ze eerst met elkaar twisten om ze daarna in de steek te laten en te verstrikken in hun eigen sluwe plannen (ze willen met mij strijden om de macht, maar ze zijn uiteindelijk dienstbaar aan mij). Ik spreek slechts en geef bevel en iedereen doet wat ik je zeg, anders zal ik je in één keer vernietigen. Al deze dingen maken deel uit van mijn oordeel, want ik gebied alle dingen. Ja, alle dingen zijn door mij verordineerd. Ieder mens die iets doet, doet het onvrijwillig, vanuit mijn bestuur, en ik hoop dat jullie mijn wijsheid zien in de gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden. Verstoor het niet, maar kom dichter bij me als deze dingen jullie overkomen. Wees in alle opzichten voorzichtig en behoedzaam, opdat je je niet tegen mijn kastijding verzet en in Satans listige plannen verstrikt raakt. Jullie zouden inzicht moeten krijgen vanuit mijn woorden, weten wat ik ben en zien wat ik heb. Jullie moeten de dingen doen vanuit de betekenisvolle trekken van mijn gelaat en de zaak niet ondermijnen. Doe wat ik doe en zeg wat ik zeg. Ik zeg deze dingen van tevoren, zodat jullie fouten kunnen vermijden en niet in de verleiding komen. En wat is wat ik ben en wat ik heb? Weten jullie het echt? Het lijden dat ik onderga maakt deel uit van wat ik ben, omdat het deel uitmaakt van mijn gewone menselijkheid. En wat ik ben, kan ook gevonden worden in mijn volmaakte goddelijkheid – weten jullie dat? Wat ik ben heeft twee aspecten. Het ene aspect is mijn menselijkheid, terwijl het andere mijn volmaakte goddelijkheid is. Alleen deze twee aspecten samen geven een volledig beeld van God zelf. Wat mijn volmaakte goddelijkheid ook is, het omvat meerdere dingen: ik wordt door geen enkele beperking van mensen, zaken of dingen verhinderd; ik overstijg alle situaties; ik overstijg elke beperking van tijd, ruimte of geografie; ik weet dat alle mensen, zaken en dingen de rug van mijn hand koesteren; en toch ben ik ook vlees en botten, in tastbare vorm; ik ben nog steeds die persoon in de ogen van mensen, maar de aard is veranderd – het is geen vlees, maar lichaam. Deze dingen zijn slechts een klein deel ervan. Ook al mijn eerstgeboren zonen zullen in de toekomst zo zijn. Dat is de weg die moet worden gegaan en degenen die geteld zijn kunnen daar niet aan ontsnappen. Terwijl ik dat doe, zullen al diegenen die niet voorbestemd zijn, worden verworpen (want dit is Satan die mij test om te zien of mijn woorden kloppen). Degenen die zijn voorbestemd, kunnen er niet aan ontsnappen, waar ze ook gaan. Daaraan kunnen jullie de principes achter deze daad van mij herkennen. Want wat ik heb verwijst naar mijn wijsheid, mijn kennis, mijn vindingrijkheid en elk woord dat ik zeg. Zowel mijn menselijkheid als mijn goddelijkheid bezitten het. Dat wil zeggen, alles wat door mijn menselijkheid wordt gedaan en wat door mijn goddelijkheid wordt gedaan, is wat ik heb. Niemand kan deze dingen wegnemen of verwijderen. Ze zijn in mijn bezit en niemand kan dat veranderen. Ja, dit is mijn strengste raadsbesluit (want voor het menselijk begrip zijn veel dingen die ik doe niet in overeenstemming met hun opvattingen; ze kunnen ook niet door mensen worden begrepen; dit is het besluit dat mensen het meest tegenstaat en het is ook het het meest ernstig, daarom lijdt hun leven in dat opzicht verlies). Opnieuw zeg ik dat je de gewetensvolle benadering moet volgen waartoe ik jullie aanspoor – jullie moeten niet zo achteloos zijn!

Vorige:De drieënnegentigste uitspraak

Volgende:De honderdachtste uitspraak

Mogelijk vindt u dit ook interessant