De Heer Jezus heeft gezegd: “maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). De meeste mensen denken dat de Heer Jezus ons de weg van eeuwig leven al geschonken heeft, maar ik heb deze woorden van Almachtige God gelezen: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven.” Wat heeft dit te betekenen? Waarom wordt er gezegd dat alleen Christus van de laatste dagen de mens van de weg van eeuwig leven kan voorzien?

23 maart 2021

Antwoord:

We weten pas wat de weg van eeuwig leven werkelijk is als we eerst weten waar die vandaan komt. We weten allemaal dat God toen Hij vlees werd, getuigde dat Hij de waarheid, de weg en het leven is. Dit is afdoende bewijs dat alleen Christus de weg van eeuwig leven kan uitdrukken. Aangezien Christus de verschijning van de vleesgeworden God is, aangezien Hij de Geest van God bekleed in het vlees is, betekent dit dat het wezen van Christus het wezen van God is, en dat Christus Zelf de waarheid, de weg en het leven is. Christus is dus in staat om de waarheid uit te drukken en het werk van verlossing en redding van de mensheid uit te voeren. Dit staat vast. In welk tijdperk God ook vlees wordt, het wezen van Christus zal nooit veranderen. De Heer Jezus is God Zelf in het vlees. Dus toen de Heer Jezus kwam, getuigde Hij van Zichzelf als de waarheid, de weg en het leven, en de bron van de levende wateren van het leven voor de mensheid; Hij was in staat om de waarheid uit te drukken en de weg van bekering aan de mens te schenken. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’” (Joh. 4:13-14). Alles wat de Heer Jezus zegt, is een uitdrukking van Zijn goddelijke wezen en het wordt tevens uitgedrukt in overeenstemming met het verlossingswerk dat Hij verricht. Dit is onmiskenbaar! De Heer Jezus is God in het vlees; Almachtige God is de terugkeer van de Heer Jezus. Hij is ook de vleesgeworden God, de belichaming van waarheid. Dus sinds de komst van Almachtige God heeft Hij ook van Zichzelf getuigd als de waarheid, de weg en het leven, en alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te reinigen en te redden, waarbij Hij de mens de weg van eeuwig leven schonk. Waarom heeft God van Zichzelf getuigd als de waarheid, de weg en het leven tijdens Zijn beide vleeswordingen? Dat komt omdat Christus’ wezen goddelijk is. Eenvoudig gezegd: God Zelf is de weg van eeuwig leven − God Zelf is eeuwig leven. Daarom is de vleesgeworden God in staat om de waarheid uit te drukken, de mens de weg van eeuwig leven te schenken en Gods eigen werk te doen in verschillende tijdperken. Gods werk om de mensheid te redden is in fases opgedeeld. Het is niet iets wat in slechts één fase van het verlossingswerk valt te voltooien. Nadat God Zijn verlossingswerk voltooide, moet Hij nog steeds Zijn werk van oordeel, reiniging en complete redding van de mensheid in de laatste dagen uitvoeren. Daarom beloofde de Heer Jezus ook dat Hij terug zou keren, wat bewijst dat Gods werk steeds voort blijft gaan, dat het op geen enkele manier zou ophouden in het Tijdperk van de Wet of het Tijdperk van Genade. Gods redding voor de mensheid bestaat uit drie fases: het werk in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. De periode vanaf het Tijdperk van de Wet tot het Tijdperk van Genade besloeg zo’n 2000 jaar, en de tijd vanaf het Tijdperk van Genade tot het Tijdperk van het Koninkrijk besloeg nog eens ongeveer 2000 jaar. Al het oordeelswerk beginnend bij het huis van God uitgevoerd door de teruggekeerde Heer Jezus is het werk van complete reiniging en redding van de mensheid; het is ook het werk van het ten einde brengen van een tijdperk van duisternis en kwaad en inluiden van het Tijdperk van het Koninkrijk. Gods managementplan voor de redding van de mensheid zal worden verwezenlijkt door Zijn oordeelswerk in de laatste dagen en de mensheid zal naar een prachtige bestemming worden geleid. Dus aangezien Gods werk in de laatste dagen deze vrucht kan voortbrengen, zou je dan niet zeggen dat alle waarheden uitgedrukt in Gods werk in de laatste dagen de weg van eeuwig leven zijn die God de mensheid schenkt? Als er veel mensen zijn die overwonnen worden door de waarheden uitgedrukt door God in de laatste dagen, die gereinigd, vervolmaakt worden, die kennis van God verkrijgen, wier levensgezindheid getransformeerd worden en die de gelijkenis van een echt menselijk wezen naleven, is de weg van het leven dat ze hebben gewonnen dan echt de weg van eeuwig leven? Als het echt de weg van eeuwig leven is, dan is het zeker dat het de waarheid is die de mens kan reinigen, redden en vervolmaken, en het is zeker dat het mensen kennis van God, gehoorzaamheid aan God en aanbidding van God kan doen bereiken. Dit is absoluut zo. Als we dit punt werkelijk begrijpen en dan nog eens naar alle waarheden kijken die door Almachtige God worden uitgedrukt, zullen we in staat zijn om te weten wat de weg van eeuwig leven is.

Beide keren dat God vlees is geworden, is Hij in staat geweest om de waarheid, de weg en het leven aan de mensheid te schenken, maar alles wat de Heer Jezus deed, was alleen het verlossingswerk. Alleen Almachtige God van de laatste dagen doet het werk van oordeel en reiniging, en alleen door Zijn werk is de uitkomst van complete reiniging en redding van de mensheid te bereiken. Op dit punt in de communicatie vragen sommige mensen wellicht: “Toen de Heer Jezus Zijn werk kwam doen, waarom openbaarde Hij toen niet bij voorbaat het uit te voeren werk en de uit te drukken waarheden door God in de laatste dagen? Kan het zijn dat de Heer Jezus niet in staat was om de mensheid te oordelen en te tuchtigen? Kan het zijn dat de Heer Jezus niet in staat was om de waarheid en het leven aan ons te schenken? Kunnen wij het eeuwige leven niet verkrijgen door het woord van de Heer Jezus?” Ongetwijfeld ontbreekt het veel mensen aan voldoende begrip van deze vragen, maar we moeten inzien dat elke fase van Gods werk zijn eigen essentie en inhoud heeft en dat elke fase van Zijn werk een bepaalde uitkomst zal verwezenlijken. Dus alle waarheden uitgedrukt in elke fase van Gods werk en alle woorden die Hij spreekt, zijn zinvol en hebben hun eigen doel; ze dienen allemaal om een bepaalde uitkomst te bereiken. Alle woorden uitgedrukt in elke fase van Gods werk draaien om al Zijn werk en worden geuit om de bedoelde uitkomsten te bereiken. God zou nooit iets zeggen wat niets met Zijn werk te maken heeft − dit is het principe van Zijn werk en Zijn woord. Al het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan, was het verlossingswerk, niet het oordeelswerk van God in de laatste dagen. Dus alle door de Heer Jezus uitgedrukte waarheden draaiden om Zijn verlossingswerk en verschillen van alle door Almachtige God uitgedrukte waarheden in de laatste dagen om de mens te reinigen, te redden en te vervolmaken. Daarom kunnen alleen de door Almachtige God uitgedrukte waarheden in de laatste dagen de weg van eeuwig leven worden genoemd die de mens kan reinigen, redden en vervolmaken, terwijl alle door de Heer Jezus uitgedrukte waarheden slechts de waarheden zijn die de mensheid verlossen. Wat Hij uitdrukte, is niets meer dan de weg van bekering voor de mensheid, omdat Gods werk een plan met stappen heeft. Het werk dat God behoort te doen in elk tijdperk is al helemaal gepland − Zijn plan kan niet veranderen en Hij schopt Zijn eigen plan niet in de war door Zijn werk. Net zoals in het Tijdperk van de Wet Jehova God alleen de wet uitvaardigde om de mensheid op aarde te leiden overeenkomstig haar behoefte en Zijn eigen werkplan. Hij deed gewoon het werk om de levens van de mensheid op aarde te leiden. Toen kwam de Heer Jezus, luidde het Tijdperk van Genade in, en Hij drukte de weg van bekering uit, “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!”, en deed het verlossingswerk voor de mensheid door Zijn kruisiging. En in de laatste dagen is Almachtige God gekomen; Hij drukte alle waarheden uit om de mensheid te reinigen en te redden. Hij voert het oordeelswerk uit, beginnend bij het huis van God, beëindigt het vorige tijdperk en luidt het Tijdperk van het Koninkrijk in. Zo kunnen wij zien dat wat voor werk God ook in wat voor tijdperk uitvoert, wat voor waarheden Hij ook moet uitdrukken, alles helemaal gepland is en volgens bepaalde principes verloopt. Gods werk is gestructureerd en gaat stapsgewijs voort, waarbij elke stap de ander aanvult. Elke fase van Gods werk is gebaseerd op de behoeften en feitelijke gestalte van de mensheid, en op Gods voorbestemde regelingen. Toen de Heer Jezus Zijn verlossingswerk deed, had de mens geen kennis van God of Gods werk; mensen erkenden alleen dat God de hemelen en de aarde en alle dingen had geschapen, en wisten alleen dat ze Gods wetten en geboden moesten volgen. Dus toen de Heer Jezus Zijn verlossingswerk voor de mensheid in het Tijdperk van Genade uitvoerde, drukte Hij alleen de weg van bekering uit, “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!”, om de mens in staat te stellen voor God te verschijnen, zijn zonden te belijden, zich te bekeren en aan God alle zonden toe te geven die hij had begaan, zodat hij God om vergeving en verlossing kon vragen. Zo kon hij ook tot God bidden, God danken, God loven en Gods genade ten volle genieten. Deze uitkomsten zijn al verwezenlijkt door Gods verlossingswerk. Na vele jaren van geloof kunnen tamelijk veel mensen wel inzien dat God alle zonden die zij hebben bedreven werkelijk heeft vergeven, maar dat hun intrinsiek zondige natuur nog steeds bestaat zoals daarvoor; die is zo diep geworteld dat ze nog steeds aan hun zondige natuur onderworpen zijn, herhaaldelijk zondigen en God weerstaan. Ze hebben de banden van de zonde niet verbroken en zijn niet zuiver geworden. Dit aanvaardt iedereen als een feit. Dus, hebben gelovigen zoals wij wier zonden vergeven zijn dan werkelijk de weg van eeuwig leven ontvangen? Betekent de vergeving van onze zonden dat wij gezuiverd zijn? Betekent het dat wij de redding werkelijk deelachtig zijn geworden en Gods lof hebben ontvangen? Als deze uitkomsten niet te verwezenlijken zijn, hoe kunnen we dan zeggen dat we de weg van eeuwig leven al ontvangen hebben door ons geloof in de Heer? Durft iemand dit te zeggen? Het werk dat de Heer Jezus uitvoerde, was dat van verlossing, en wat Hij predikte, was de weg van bekering. Zijn werk was duidelijk het bereiden van de weg voor het oordeelswerk in de laatste dagen. Dus, door onze aanvaarding van de Heer Jezus hebben we alleen vergeving van onze zonden verkregen; we hebben niet werkelijk het eeuwige leven verkregen. Als we het oordeelswerk in de laatste dagen kunnen aanvaarden dat de teruggekeerde Heer Jezus uitvoert, zullen we gereinigd worden en Gods lof ontvangen; alleen dan zullen we werkelijk mensen zijn die het eeuwige leven hebben verkregen. Door ons geloof in de Heer Jezus worden alleen onze zonden vergeven en komen we in aanmerking om te bidden tot God en om Zijn genade te genieten. Dit zijn slechts de uitkomsten die bereikt zijn door het verlossingswerk van de Heer Jezus. Veel mensen begrijpen het werk van de Heer Jezus niet. Zij veronderstellen dat Gods verlossingswerk helemaal is voltooid, aangezien de Heer Jezus Zijn verlossingswerk heeft voltooid en hun zonden vergeven zijn vanwege hun geloof in de Heer. Zij denken dat omdat één ding gedaan is, alles gedaan is. Dit is een grote vergissing! Als dit waar was, waarom zou de Heer Jezus dan gezegd hebben dat Hij terug zal komen? Veel mensen beseffen niet wat voor werk de Heer Jezus eigenlijk te doen heeft bij Zijn terugkeer; dit is een gebrek aan kennis omtrent het werk van God. Zij vertrouwen gewoon op menselijke opvattingen en voorstellingen wanneer ze het werk van de Heer Jezus in ogenschouw nemen. Zij veronderstellen dat we het eeuwige leven verkrijgen door alleen maar in de Heer te geloven, dat we het koninkrijk van de hemel zomaar kunnen binnengaan. Zijn dit niet de opvattingen en voorstellingen van de mens?

Nu weet iedereen vermoedelijk wel dat de mens alleen door het werk van de teruggekeerde Heer Jezus in de laatste dagen het eeuwige leven kan verkrijgen. Dit staat als een paal boven water. Dus waarom kan alleen Christus van de laatste dagen de weg van eeuwig leven aan de mens schenken? Kan het zijn dat de Heer Jezus niet in staat is om die weg aan de mens te schenken? Zo kun je het niet stellen. Daar moeten we duidelijk over zijn: de Heer Jezus is de vleeswording van God, Hij is Zelf de waarheid, de weg en het leven, en Hij bezit Zelf de weg van eeuwig leven. Waarom kunnen wij het eeuwige leven dan niet verkrijgen door alleen in de Heer Jezus te geloven? Waarom kan alleen Christus van de laatste dagen de mens de weg van eeuwig leven schenken? Dit is voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten bereikt door Gods werk. We weten allemaal dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade alleen het verlossingswerk verrichtte, dus ook al zijn onze zonden vergeven vanaf het moment dat we ons geloof in de Heer stellen, we zijn nog steeds onderworpen aan onze zondige natuur, we zondigen vaak en weerstaan God in weerwil van onszelf. We zijn niet in staat om de banden van zonde te verbreken en zuiver te worden; we komen ook niet in aanmerking om Gods koninkrijk binnen te gaan. Dit toont afdoende aan dat het verlossingswerk van de Heer Jezus voor de mensheid niet het werk was om de mensheid compleet te reinigen en te redden − alleen het oordeelswerk in de laatste dagen door de teruggekeerde Heer Jezus kan de mensheid reinigen en redden. Daarom profeteerde de Heer Jezus dat Hij terug zou keren; zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Joh. 16:12-13). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Joh. 12:48). De profetie van de Heer Jezus is al bewaarheid. Dat wil zeggen: Almachtige God doet het oordeelswerk, beginnend bij het huis van God in de laatste dagen, en Hij heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te reinigen en te redden. Deze waarheden zijn de weg van eeuwig leven die God de mens schenkt in de laatste dagen. Almachtige God werkt door oordeel alle door Hem uitgedrukte waarheden in de mensheid, zodat die het leven van de mens kunnen worden. God drukt een waarheid niet zonder een goede reden uit; Hij richt Zich op de verschillende opvattingen en voorstellingen van de mens, Hij richt Zich op de natuur en het wezen van de mens van ongehoorzaamheid aan en weerstand tegen God, plus de verscheidenheid aan satanische gezindheden van de mens in Zijn uitdrukking van de waarheid om de mensheid te oordelen en aan de kaak te stellen. Het proces waardoor Gods uitverkoren volk de waarheid aanvaardt, is het proces van oordeel en tuchtiging ondergaan en de moeilijkheden van loutering verduren, evenals het proces van reiniging en redding verkrijgen. Daarom begrijpt iedere persoon die Gods oordeel en tuchtiging ondergaat in de laatste dagen vele waarheden; zij kennen werkelijk hun eigen verdorven wezen dat God weerstaat en verraadt, en zij begrijpen ook Gods heilige wezen en Zijn rechtvaardige, onbeledigbare gezindheid. Zij hebben ware verering voor en gehoorzaamheid aan God, en zij hebben allemaal de waarheid en het leven ontvangen van God − zij zijn overwinnaars gemaakt door God. Over deze groep mensen is in het boek Openbaring geprofeteerd dat zij de overwinnaars zijn die uit de grote verdrukking zouden komen. Dit geeft aan, dat Gods uitverkoren volk bij het ondergaan van Zijn oordeel en tuchtiging veel moeilijkheden zal moeten verduren om volkomen gelouterd te worden. Kan dat een simpele kwestie zijn? Is het makkelijk om de waarheid als hun leven te aanvaarden? Zij moeten veel moeilijkheden verduren en al die moeilijkheden bestaan uit het ondergaan van het oordeel en de tuchtiging van God; ze worden allemaal geleden om de waarheid als hun leven te ontvangen. Ze zouden allemaal bijna-dood-ervaringen kunnen heten of het ondergaan van een complete transformatie. Wanneer deze mensen uit de grote verdrukking komen en overwinnaars worden, wat voor leven zullen zij dan werkelijk hebben verkregen? Het zal de weg van eeuwig leven zijn bewerkstelligd door al het oordeelswerk van Christus in de laatste dagen.

In het Tijdperk van Genade voerde de Heer Jezus het verlossingswerk uit, wat mensen alleen dit pad schonk: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij.” Almachtige God is in de laatste dagen gekomen en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te reinigen en te redden op het fundament van het door de Heer Jezus verrichte verlossingswerk. Hij redt het verdorven mensenras compleet uit Satans invloed, zodat het wordt bevrijd van zijn zonden, van zijn vuilheid en verdorvenheid, en terugkeert naar zijn oorspronkelijke menselijke gelijkenis. Daardoor kan de mensheid in de tegenwoordigheid van God vertoeven, waar zij mensen kunnen worden die God gehoorzamen en aanbidden, waarmee Gods managementplan voor het redden van het mensenras wordt voltooid. Dus alleen door het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen te aanvaarden kunnen wij worden gereinigd en gered en het koninkrijk van de hemel binnengaan. Op dit punt in de communicatie zou iedereen nu moeten weten waarom alleen Christus van de laatste dagen de mens de weg van eeuwig leven kan schenken.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

De Heer Jezus is de vleesgeworden God, Gods verschijning. De Heer Jezus zei: “En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven(Joh. 11:26). “Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft(Joh. 4:14). De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven(Joh. 3:36). Al deze woorden zijn waarheid. Dat is een feit. De Heer Jezus is de vleesgeworden God. Hij heeft Gods wezen en identiteit. Hijzelf is de weg van het eeuwige leven. Alles wat Hij zegt en doet, is een manifestatie van Gods leven. Alles wat Hij uitdrukt, is waarheid, en wat God is. Dus is de Heer Jezus Zelf het eeuwige leven en kan Hij de weg van het eeuwige leven tonen. Hij kan de doden weer tot leven wekken. Door te geloven in de Heer Jezus, de enige ware God, ontvangen we het eeuwige leven. Dat staat vast. De verrijzenis van Lazarus bewijst dat de Heer Jezus ons eeuwig leven kan schenken en dat Hij dit gezag heeft. Maar waarom heeft de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet geschonken in het Tijdperk van Genade? Omdat de Heer Jezus aan het kruis genageld moest worden om de mensheid te verlossen, en niet voor het werk van zuivering en redding in de laatste dagen. Het verlossingswerk van de Heer Jezus vergaf alleen de zonden van de mens, maar het heeft de mens niet van zijn satanische natuur en gezindheid verlost. Dankzij het geloof werden onze zonden vergeven, maar onze satanische natuur werd niet gezuiverd. Ondanks alles zondigen we nog steeds en verraden we God. Mm. Dit gezegd, laten we één ding duidelijk stellen. Het werk van de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade maakte de weg vrij voor het oordeel van de laatste dagen en nadat de Heer Jezus het werk van de verlossing had volbracht, beloofde Hij terug te keren. De Heer Jezus heeft ooit gezegd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Joh. 16:12-13). De woorden van de Heer Jezus vertellen ons dat alleen bij de terugkeer van de Heer Hij de waarheid zal uitdrukken die de mens zal redden. Hier: “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.” Deze waarheden zijn exact de waarheden die Almachtige God van de laatste dagen uitdrukt om de mensheid te zuiveren en te redden. Dit zijn de woorden die de Heilige Geest spreekt tegen de kerken, en het is de weg naar het eeuwige leven dat God aan de mensheid schenkt in de laatste dagen. Daarom konden de volgelingen van de Heer geen eeuwig leven krijgen in het Tijdperk van Genade. De Heer Jezus zei: “En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.” En de Bijbel zegt ook: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.” Maar de Heer zei dit om te getuigen dat Hij Gods verschijning is en alleen Hij kan de mens het eeuwige leven schenken. De belofte van de Heer Jezus dat zij die in Hem geloven, nooit zullen sterven, is een getuigenis van Gods gezag. God Zelf is de weg van het eeuwige leven en Hij kan ons het eeuwige leven schenken. Dat wil niet zeggen dat de mens het eeuwige leven ontvangt door alleen maar het werk van de Heer te aanvaarden. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt. Maar veel religieuze mensen denken dat als hun zonden vergeven zijn, zij het hemelse koninkrijk zullen binnengaan. Is dat ergens te vinden in het woord van God? De Heer Jezus heeft nooit iets dergelijks gezegd. Laten we daar eens over nadenken: volgens onze verbeelding kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan zolang onze zonden maar vergeven zijn, maar waarom verkondigde de Heer Jezus dan dat Hij terug zou komen? En waarom vertelde Hij Zijn discipelen zo veel profetieën en zo veel parabels? Dat zijn dingen die Hij zal verwezenlijken als Hij terugkeert. Kunnen we zo lang in de Heer geloven en dat nog altijd niet weten? Als de mens alleen de Heer aanvaardt, maar niet Zijn terugkomst, dan hebben we een probleem. Verraden we de Heer dan niet? Nogal logisch dat de Heer Jezus sprak: “Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’(Mat. 7:21-23). En nu komen de woorden van de Heer helemaal uit. Als jullie de Heer Jezus aanvaarden, maar niet Zijn terugkomst, geloven jullie dan echt in de Zoon? Dat is verraad van de Heer. Zij die echt in de Zoon geloven, zijn mensen die niet alleen in de Heer geloven, maar ook Zijn terugkomst aanvaarden en Christus volgen tot het einde. Alleen zij kunnen het eeuwige leven bereiken. Mensen die in de Heer Jezus geloven, maar Almachtige God afwijzen, zijn mensen die de Heer Jezus verraden. Zij geloven in de Heer, maar omdat ze God niet tot het einde volgen, is hun geloof voor niets en schieten ze tekort. De Heer Jezus heeft besloten dat zij boosdoeners zijn, omdat ze alleen Zijn naam erkennen, maar Zijn terugkomst niet aanvaarden. Hij heeft gezegd: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” De mensen die veroordeeld en verbannen zijn door de Heer, en die alleen Zijn naam volgen,kunnen zij het eeuwige leven bereiken? Het staat vast dat zij niets zullen bereiken. Ze zullen afdalen in de hel en lijden. Dit bewijst Gods rechtvaardige, heilige gezindheid.

We weten allemaal dat ondanks de aanvaarding van Gods verlossing, ondanks de vergiffenis van de zonden en ondanks het bidden tot God en het genieten van Zijn genade en zegeningen, het toch een feit blijft dat de natuur van de mens nog altijd gestuurd wordt door zondigen en dat de mens niet in staat is om het woord van de Heer in praktijk te brengen, om God te gehoorzamen en te vereren. De mens liegt en bedriegt God nog vaak op zoek naar roem en rijkdom, honger naar geld en wereldse geneugtes. Zeker wanneer het werk van God niet aansluit bij de opvattingen van de mens, geeft de mens God de schuld, verzet zich tegen Hem en oordeelt over Hem. Dit soort mensen kan niet eens echt berouw tonen. Hoe kunnen zij de goedkeuring van de Heer ontvangen zonder berouw te tonen? Hoewel veel mensen getuigen en martelaren kunnen worden van de Heer, en hoewel ze oprecht berouw hadden, is hun verdorven gezindheid dan in werkelijkheid volledig gezuiverd? Dus hebben ze de Heer echt gekend? Zijn ze verlost van Satans invloed en gewonnen door God? Dat zijn ze niet. Dat staat vast. Dit bewijst dat het werk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade over verlossing ging en niet over redding of de vervolmaking van de laatste dagen. De woorden van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade vormden het pad van berouw, niet de weg van het eeuwige leven. Daarom zei de Heer Jezus dat Hij terug zou komen. De teruggekeerde Heer Jezus zal de waarheid uitdrukken en de weg van het eeuwige leven schenken. Dan kan de mens zich losmaken van Satans invloed en de waarheid als leven zien en zo zal de mens God kennen, Hem gehoorzamen en met Hem verenigbaar zijn, zodat de mens het hemelse koninkrijk kan binnengaan. Op basis van de verlossing van de Heer Jezus is Almachtige God begonnen met het werk van het oordeel, te beginnen in Gods huis, en heeft Hij de waarheid uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden. Hij heeft Gods rechtschapen, majesteitelijke, onbeledigbare gezindheid onthuld en over de verderving van de mens door Satan geoordeeld en deze ontbloot. Hij heeft de wortels van de menselijke opstand ontdekt en heeft Gods bedoelingen en vereisten aan iedereen kenbaar gemaakt. Hij vertelde de mensheid ook alle waarheden die voor redding nodig zijn, met inbegrip van de innerlijke waarheid en essentie van de drie fases in Gods werk en de verhouding tussen deze fases, het verschil tussen Gods werk en het werk van de mens, de waarheid van de Bijbel, het mysterie van het oordeel van de laatste dagen, de opname van de wijze maagden, om de mens te vervolmaken tot overwinnaars voor de rampen. Hij vertelde over de vleesgeworden God, het ware geloof, het gehoorzamen en liefhebben van God, hoe men God moet vereren, het kwaad vermijden, verenigbaar zijn met Christus, hoe men een betekenisvol leven moet leiden enzovoort. Deze waarheden zijn de weg van het eeuwige leven en dit alles geeft God aan de mensen in de laatste dagen. Dus als we waarheid en leven, redding en vervolmaking willen bereiken, dan moeten we de woorden en het werk van Almachtige God aanvaarden en gehoorzamen. Dat is de enige manier om waarheid en leven te bereiken.

Laat ons het woord van Almachtige God lezen. “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken. Als je de verslaggevingen van de woorden die God in de afgelopen tijdperken heeft gesproken toepast op de dag van vandaag, dan ben je een archeoloog en de beste manier om je te beschrijven is als een expert op het gebied van historisch erfgoed. Dat komt omdat je altijd gelooft in de sporen van het werk dat God in lang vervlogen tijden heeft verricht, alleen gelooft in de schaduw van God die is overgebleven van toen Hij eerder onder de mensen werkte en alleen gelooft in de weg die God in vroegere tijden aan Zijn volgelingen toonde. Je gelooft niet in de richting die Gods werk vandaag volgt, gelooft niet in het glorieuze gelaat van God vandaag en gelooft niet in de weg van de waarheid die momenteel door God ten uitdrukking wordt gebracht. En dus ben je ontegensprekelijk een dagdromer die totaal geen voeling heeft met de realiteit. Als je je nu nog steeds vastklampt aan woorden die niet in staat zijn om de mens tot leven te brengen, dan ben je een hopeloos stuk dood hout,[a] want je bent te conservatief, te hardnekkig, niet vatbaar voor rede!(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven).

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben smerig water is waar ze zich al duizenden jaren aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel. Hoe kunnen zij dan God aanschouwen? Als je alleen maar probeert vast te houden aan het verleden, alleen probeert dingen in stand te houden door stil te staan en niet probeert de huidige situatie te veranderen en de geschiedenis terzijde te leggen, zul je dan niet altijd tegen God zijn? De stappen van Gods werk zijn enorm en machtig, zoals rollende golven en bulderende donderslagen – toch zit je stil en wacht je passief vernietiging af, waarbij je vasthoudt aan je dwaasheid en niets doet. Hoe kun je op deze manier worden beschouwd als iemand die de voetsporen van het Lam volgt? Hoe kun je de God die jij vasthoudt rechtvaardigen als een God die altijd nieuw is en nooit oud? En hoe kunnen de woorden van je vergeelde boeken je meenemen naar een nieuw tijdperk? Hoe kunnen ze je leiden in je zoektocht naar de stappen van Gods werk? En hoe kunnen ze je meenemen naar de hemel? Wat je in handen hebt, zijn de letters die slechts kunnen zorgen voor tijdelijke troost, niet de waarheden die in staat zijn om het leven te geven. De geschriften die je leest, kunnen slechts je tong verrijken, zij bevatten geen woorden van wijsheid die je kunnen helpen het menselijk leven te kennen, noch zijn zij wegen die je naar vervolmaking kunnen leiden. Geeft deze tegenstrijdigheid jou geen aanleiding tot reflectie? Kun je hierdoor niet de mysteriën begrijpen die zich binnenin bevinden? Ben je in staat om jezelf in je eentje naar de hemel te brengen om God te ontmoeten? Kun je jezelf meenemen naar de hemel om te genieten van het familiegeluk met God, zonder de komst van God? Ben je nu nog steeds aan het dromen? Ik stel voor dat je stopt met dromen en kijkt naar wie er nu werkt, naar wie nu bezig is met het werk van het redden van de mens in de laatste dagen. Als je dat niet doet, zul je nooit de waarheid verkrijgen en zul je nooit het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven).

Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je moet niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen zonder de waarheid te ontvangen, of zonder de voorziening van het leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven).

Almachtige God heeft de waarheid uitgedrukt die de mens zal zuiveren en redden in de laatste dagen. Deze woorden zijn talrijk, veelomvattend en geven ons alles wat we nodig hebben. Zij openen onze ogen en geven ons kennis en tonen ons dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Christus is de weg van het eeuwige leven. De woorden die God uitdrukt in het Tijdperk van het Koninkrijk, gaan veel verder dan wat er gezegd werd in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Vooral zoals in Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, waarin God Zichzelf voor de eerste keer kenbaar maakt aan de hele mensheid. Dat is ook de eerste keer dat de mensheid de uitingen van de Schepper hoort. Dit veroorzaakte een schokgolf door het hele universum en het opende de ogen van de mens. Dit is het werk van het oordeel voor de grote witte troon in de laatste dagen. Het Tijdperk van het Koninkrijk is als God Zijn werk van oordeel verricht en Gods rechtvaardige gezindheid wordt getoond aan de mensheid. Tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk drukt God Zijn woord uit, oordeelt Hij over de mens en zuivert en vervolmaakt Hij hem. Hij ontketent rampen. De slechten zullen gestraft worden, de goeden beloond. We zullen Gods rechtvaardigheid, majesteit en Zijn toorn zien. De waarheden van Almachtige God, om de mensheid te zuiveren, redden en vervolmaken, zijn het pad van het eeuwige leven in de laatste dagen. De waarheden zijn het levenswater dat van de troon stroomt. Om de weg van het eeuwige leven en de opname in het hemelse koninkrijk te bereiken, moeten we dus het werk van het oordeel van Almachtige God, Christus van de laatste dagen en ook het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden aanvaarden. Zo kunnen we het werk van de Heilige Geest ontvangen, de waarheid begrijpen en ontvangen, om dan gezuiverd en gered te worden. Alleen zij die Gods oordeel tijdens de laatste dagen ondergaan, hebben het recht om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Dat staat vast. Als we dus blijven vasthouden aan onze religieuze opvattingen, zullen we uiteindelijk verliezen. De wijze maagden richten zich op de waarheid en horen Gods woord, en de dwaze maagden volgen de woorden van de Bijbel en hun eigen invullingen. Die mensen horen Gods stem niet. Ze zijn niet op zoek naar de waarheid. Maar op een dag zullen ze een ramp meemaken en zullen ze lijden. Ze zullen niet kunnen ontsnappen. Zij die Almachtige God niet aanvaarden, zullen rampen meemaken en lijden. God heeft dat bevolen. Het kan niet veranderd worden. Zij die het werk van Almachtige God in de laatste dagen veroordelen, zijn door God aangeduid als antichristen in de laatste dagen. Zij zullen eeuwig gestraft worden en zullen nooit meer de kans hebben om God te ontmoeten. Het is duidelijk dat het werk van Almachtige God de mens zal rangschikken en een einde aan het tijdperk zal brengen. Vandaag zijn we in staat om het werk van Almachtige God te aanvaarden en hebben we Zijn genade en vergiffenis ontvangen. We zijn door Hem verheven! We moeten Almachtige God danken!

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Voetnoot:

a. Stuk dood hout: een Chinees idioom, dat ‘niet meer te helpen’ betekent.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Maar we geloven dat we het kunnen bereiken door de Heer te volgen. De woorden van de Heer zelf bewijzen dat. De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). Deze passage is de belofte van de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus kan het eeuwige leven schenken. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven. Ik begrijp dat niet echt. We zijn allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Waarom is dat niet genoeg om de weg van het eeuwige leven te bereiken? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Bezat de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet? Door in de Heer Jezus te geloven, zouden wij ook de weg naar het eeuwige leven moeten bezitten. Dus waarom moeten we dan ook de woorden en het werk van Christus in de laatste dagen aanvaarden?

Antwoord: Mensen, de Heer Jezus is de vleesgeworden God, Gods verschijning. “De Heer Jezus zei: “En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:26). “… het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven” (Joh. 3:36). Al deze woorden zijn waarheid. Dat is een feit. De Heer Jezus is de vleesgeworden God. Hij heeft Gods wezen en identiteit. Hijzelf is de weg van het eeuwige leven.

Neem contact op via Messenger