We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen welke dienst aan God het best past bij Gods intenties. De meeste mensen weten niet wat het betekent om in God te geloven en hebben geen idee waarom zij in God zouden moeten geloven. Dat wil zeggen dat de meeste mensen geen begrip hebben van Gods werken of het doel van Gods managementplan. Tot nu toe denken de meeste mensen nog steeds dat geloven in God gaat over naar de hemel gaan en het laten redden van hun ziel. Ze hebben nog steeds geen idee van de bijzondere betekenis van geloven in God en bovendien hebben ze helemaal geen notie van Gods zeer belangrijke werk met betrekking tot Zijn managementplan. Om allerlei persoonlijke redenen, interesseren mensen zich niet voor Gods werken en schenken geen aandacht aan Gods intenties of Gods managementplan. Als individu in deze stroom zou elke persoon moeten weten wat het doel is van Gods gehele managementplan, de feiten die God al heeft vervuld, waarom God deze groep mensen heeft gekozen, wat haar doelen en betekenis zijn en wat God wil bereiken in deze groep. In het land van de grote rode draak heeft God zo’n groep onopvallende mensen bijeen weten te brengen en Hij is steeds blijven werken om hen op allerlei manieren te beproeven en te vervolmaken. Hij heeft talloze woorden gesproken, nog meer werk verricht en zoveel doelen gestuurd om te dienen. Omdat God al zoveel werk heeft volbracht, kan je zien dat de betekenis van Gods werk veelomvattend is. Jullie kunnen het nog niet in zijn geheel zien. Beschouw daarom het werk dat God in jullie heeft verricht niet zomaar als een iets eenvoudigs; dit is niet zomaar iets kleins. Precies dat wat God jullie vandaag heeft laten zien, is genoeg om over na te denken en te begrijpen. Alleen als je het echt en volledig begrijpt, kun je het dieper ervaren en vooruitgang boeken in je leven. Wat mensen nu begrijpen en aan het doen zijn, is echt te weinig en kan niet volledig voldoen aan Gods doel. Dit is de ontoereikendheid van de mens en de tekortkoming om zijn plicht te vervullen. Dit is de reden waarom de resultaten die behaald hadden moeten worden niet zijn bereikt. De Heilige Geest kan met geen mogelijkheid in veel mensen aan het werk omdat ze zo’n oppervlakkig begrip hebben van Gods werk en niet bereid zijn om het werk van het huis van God als iets waardevols te bezien wanneer ze het doen. Ze doen steevast alsof om met zo min mogelijk inspanning weg te komen, of imiteren wat de meeste mensen doen, of werken alleen voor de show. Vandaag de dag zal elke persoon in deze stroom erover na moeten denken of wat hij heeft gedaan alles is wat hij had kunnen doen, en of hij zich maximaal heeft ingespannen. Mensen zijn hun plichten helemaal niet nagekomen. Het is niet zo dat de Heilige Geest Zijn werk niet doet, maar mensen doen hun werk niet; daardoor maken zij het de Heilige Geest onmogelijk om Zijn werk te doen. God heeft al Zijn woorden uitgesproken, maar de mensen zijn niet bijgebleven, ze zijn ver achterop geraakt, niet in staat om bij elke stap dichtbij te blijven, niet in staat om de voetstappen van het Lam nauwgezet te volgen. Waar ze zich aan hadden moeten houden, daar hebben ze zich niet aan gehouden; wat ze in praktijk hadden moeten brengen, hebben ze niet in praktijk gebracht; wat ze hadden moeten bidden, hebben ze niet gebeden; wat ze hadden moeten verwerpen, hebben ze niet verworpen. Ze hebben geen van deze dingen gedaan. Daarom is deze praat over naar het feestmaal leeg en heeft helemaal geen betekenis. Het bestaat alleen in de eigen verbeelding van de mens. Je zou kunnen zeggen dat tot op de dag van vandaag mensen hun plicht nog helemaal niet vervuld hebben. Alles hangt af van God die dingen Zelf doet en zegt, terwijl de rol van mensen echt te beperkt is geweest. Ze zijn allemaal nutteloos uitschot en ze weten niet hoe ze met God moeten samenwerken. God heeft honderdduizenden woorden gesproken, maar mensen hebben ze helemaal niet in praktijk gebracht: het vlees verzaken, het loslaten van opvattingen, het beoefenen van gehoorzaamheid aan God bij alle dingen, het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen en inzicht verkrijgen, het geen plaats inruimen voor mensen in hun hart, het verwijderen van de idolen in hun hart, verzet tonen tegen eigen opvattingen die niet goed zijn, niet handelen naar hun emoties, dingen eerlijk doen zonder vooringenomenheid, meer nadenken over Gods belangen en hun invloed op anderen wanneer ze spreken, meer dingen doen die Gods werk ten goede komen, rekening houden met Gods huis in alles wat ze doen, hun emoties niet hun gedrag laten bepalen, negeren wat hun eigen lichaam behaagt, egoïstische oude opvattingen verwijderen, enzovoort. Mensen begrijpen eigenlijk sommige dingen al die God van hen verlangt in al Zijn woorden, maar ze zijn gewoon niet bereid om ze in praktijk te brengen. Hoe kan God verder nog werken en hen in beweging brengen? Hoe kunnen rebellen in de ogen van God nog steeds het lef hebben om Gods woorden op te pakken en die te bewonderen? Hoe hebben ze het lef om Gods voedsel te eten? Waar is het geweten van de mens? Ze hebben niet de minste taken vervuld die ze gedaan zouden moeten hebben; dus praten over dat ze al het mogelijke doen is inhoudsloos. Zijn zij geen dromers? Je kunt niet over de werkelijkheid spreken zonder haar in praktijk te brengen. Dat is duidelijk!

Jullie zouden nu meer realistische lessen moeten bestuderen. Er is geen behoefte aan die hoogdravende, lege praat die mensen bewonderen. Als er over kennis gesproken wordt, is de een nog verhevener dan de ander, maar nog steeds gaat niemand de weg van de praktijk. Hoeveel mensen hebben de principes van iets in praktijk brengen begrepen? Hoeveel hebben echte lessen geleerd? Wie kan er communiceren over de realiteit? Het kunnen spreken over je kennis van Gods woorden, betekent niet dat dat je werkelijke gestalte is. Het laat alleen maar zien dat je slim en begaafd geboren bent. Het is nog steeds vruchteloos als je de weg niet kunt wijzen, je bent dan gewoon nutteloze uitschot! Doe je niet alsof wanneer je niets kunt zeggen over een werkelijke weg om te praktiseren? Doe je niet alsof wanneer je je eigen reële ervaringen niet aan anderen kunt aanbieden, waardoor ze lessen ontvangen om van te leren of een weg naar het praktiseren? Ben je niet gewoon een vervalsing? Wat voor waarde heb je? Zo iemand kan alleen de rol spelen van ‘uitvinder van de theorie van het socialisme’, niet ‘iemand die bijdraagt aan het tot stand brengen van het socialisme’. Geen realiteit hebben, betekent geen waarheid hebben. Zonder realiteit zijn, is niks waard zijn. Zonder realiteit zijn, is levend dood zijn. Zonder realiteit zijn, is een ‘Marxistisch-Leninistische denker’ zijn, zonder waarde als referentiepunt. Ik dring er bij elke persoon op aan te zwijgen over theorie en te praten over iets echts, iets oprechts en wezenlijks: bestudeer wat ‘moderne kunst’, praat over iets wezenlijks, draag werkelijk iets bij, en toon een geest van toewijding. Zie de realiteit onder ogen als je spreekt en geef je niet over aan onrealistische en overdreven praat om mensen blij te maken of zodat ze op een andere manier over je denken. Wat is de waarde daarvan? Wat voor zin heeft het om mensen jou hartelijk te laten behandelen? Wees een beetje ‘artistiek’ in je spreken, wees een beetje eerlijker in je gedrag, wees een beetje redelijker in hoe je dingen aanpakt, wees een beetje realistischer wanneer je mensen aanspreekt, houd in gedachten dat je voor Gods huis van nut bent in elke handeling, laat je geweten je emoties leiden, vergeld vriendelijkheid niet met haat of wees niet ondankbaar voor vriendelijkheid en wees geen huichelaar, omdat je anders van slechte invloed bent. Wanneer je Gods woorden eet en drinkt, verbind ze meer met de realiteit. Een wanneer je communiceert, spreek meer over werkelijke dingen. Wees niet neerbuigend, dat zal God niet tevreden stellen. Wees in je omgang met anderen een beetje toleranter, geef een beetje meer toe, wees een beetje grootmoediger en leer van de ‘geest van de premier’.[a] Als je gedachten hebt die niet goed zijn, oefen dan meer het verzaken van het vlees. Spreek onder het werk vaker over realistische paden en doe niet te verheven anders begrijpen mensen het niet. Minder plezier, meer bijdragen – laat je onbaatzuchtige geest van toewijding zien. Let meer op Gods bedoelingen, luister meer naar je geweten en onthoud meer en vergeet niet hoe God je dagelijks waarschuwt uit bezorgdheid voor jou. Lees vaker de ‘oude almanak’. Bid meer en communiceer vaker. Blijf niet zo verward, maar laat meer verstand zien en verkrijg wat inzicht. Wanneer je zondige hand uitreikt, trek hem dan terug en laat hem niet zover reiken. Het is zinloos! Wat je dan van God krijgt, is niets anders dan vloek; wees voorzichtig. Heb medelijden met anderen en sla niet altijd gewapenderhand toe. Communiceer meer over de kennis van de waarheid en praat meer over het leven, vanuit je wil om anderen te helpen. Doe meer en praat minder. Breng meer in praktijk en geef minder aandacht aan onderzoek en analyse. Laat je meer raken door de Heilige Geest en geef God meer mogelijkheden om je te vervolmaken. Neem meer afstand van menselijke elementen – jullie doen nog steeds teveel op de menselijke manier. Jullie oppervlakkige houding en gedrag zijn nog steeds walgelijk. Schakel dat meer uit. Jullie mentale toestand is nog steeds te verfoeilijk. Corrigeer die meer. De plek die mensen in jullie hart innemen is nog steeds te groot. Geef meer ruimte aan God en wees niet zo onredelijk. De ‘tempel’ is in de eerste plaats van God en moet niet door mensen bezet worden. Kortom, focus meer op gerechtigheid en minder op emoties, en het is het beste om het vlees te verzaken; praat meer over de realiteit en minder over kennis en het is het beste om te zwijgen; spreek meer over de weg van de praktijk en uit minder opgeblazen praatjes en het is het beste om nu te beginnen met het beoefenen van dit alles.

Gods eisen aan mensen zijn niet torenhoog. Als mensen een beetje moeite doen, zullen ze in staat zijn om ‘slagen’. Eigenlijk is het begrijpen, kennen en doorgronden van de waarheid ingewikkelder dan het in praktijk brengen ervan; het kennen en doorgronden van de waarheid komt nadat men eerst de waarheid heeft beoefend. Dit is de aanzet van de Heilige Geest en Zijn manier van werken. Hoe zou je die niet kunnen gehoorzamen? Kun je het werk van de Heilige Geest ontvangen als je dingen op jouw eigen manier doet? Werkt de Heilige Geest naar jouw genoegen of op basis van jouw tekortkomingen volgens Gods woorden? Het heeft geen zin als je dit niet duidelijk kunt zien. Waarom hebben de meeste mensen veel moeite besteed aan het lezen van Gods woorden, maar hebben naderhand alleen kennis vergaard en kunnen niets zeggen over het werkelijke pad? Denk je dat kennis hebben neerkomt op de waarheid in pacht hebben? Is dat niet een verwarde kijk? Je kunt net zoveel kennis uiten als er zand op een strand is, terwijl niets daarvan een echt pad bevat. Ben je op deze manier mensen niet aan het misleiden? Voer je niet een lege show op zonder substantie die deze onderbouwt? Al dergelijk handelen is schadelijk voor de mens! Hoe verhevener de theorie, des te meer is zij verstoken van realiteit en niet in staat mensen naar de realiteit te brengen; hoe verhevener de theorie, des te meer je tegen God in zal gaan en je zal verzetten. Behandel de meest verheven theorieën niet als een kostbare schat; ze zijn verderfelijk en hebben geen enkel nut! Sommige mensen zijn misschien in staat om de meest verheven theorieën te uiten – maar dergelijke theorieën bevatten niets van de werkelijkheid, want deze mensen hebben ze niet persoonlijk doorleefd en daardoor bewandelen ze niet de weg van de praktijk. Zulke mensen zijn niet in staat om mensen op het goede spoor te zetten, zij zullen mensen alleen maar op een dwaalspoor brengen. Is dit niet schadelijk voor mensen? Je moet op z’n minst de huidige problemen kunnen oplossen en mensen toestaan intrede te bereiken; alleen dit geldt als toewijding en alleen dan zul je gekwalificeerd zijn om voor God te werken. Spreek niet altijd grandioze, fantasievolle woorden, maar bind mensen niet en verplicht hen niet om je te gehoorzamen met je vele ongepaste handelwijzen. Dit zal geen resultaat hebben en zaait alleen maar meer verwarring bij de mensen. Het leiden van mensen op deze manier zal veel regelgeving voortbrengen, waardoor mensen je zullen verafschuwen. Dit is een tekortkoming van de mens en het is waarlijk vernederend. Spreek meer over problemen die nu bestaan. Behandel de ervaringen van anderen niet als privé-eigendom en breng ze niet naar buiten met als doel dat anderen er hun waardering voor uiten. Je moet je eigen uitweg zoeken. Dit is wat elke persoon in de praktijk zou moeten brengen.

Als wat je communiceert mensen een weg kan bieden om te bewandelen, betekent dat dat jij de werkelijkheid hebt. Wat je ook zegt, je moet mensen naar de praktijk brengen en ze allemaal een weg bieden die ze kunnen volgen. Het is niet alleen van belang om ervoor te zorgen dat mensen kennis hebben, maar wat belangrijker is, is dat ze een weg hebben om te bewandelen. Om mensen in God te laten geloven, is het nodig dat ze de weg bewandelen geleid door God in Zijn werk. Dat wil zeggen, het proces van geloven in God is het proces van het wandelen op de weg geleid door de Heilige Geest. Daarom moet je een weg hebben dat je kunt gaan, wat er ook gebeurt, en je moet de weg opgaan die naar de vervolmaking door God leidt. Raak niet te ver achterop en duik niet in te veel dingen. Alleen als je de weg bewandelt waarop God leidt zonder onderbrekingen te veroorzaken, kun je het werk van de Heilige Geest ontvangen en de weg naar de intrede bereiken. Alleen dit geldt als passend bij Gods bedoelingen en het vervullen van de menselijke plicht. Als individu in deze stroom moet iedereen zijn plicht goed vervullen, meer doen van wat mensen zouden moeten doen, en niet eigenzinnig handelen. Mensen die werk verrichten moeten duidelijke woorden gebruiken. Mensen die volgen moeten zich meer concentreren op het doorstaan van ontberingen en ze moeten gehoorzamen, en iedereen moet zijn plaats kennen en niet uit de pas lopen. Het moet in ieders hart duidelijk zijn wat hij in praktijk moet brengen en welke rol hij moet vervullen. Neem het pad geleid door de Heilige Geest; dwaal niet af, maak ook geen fouten. Je moet het werk van vandaag duidelijk voor je zien. Jullie moeten de huidige werkwijze in praktijk brengen. Hier moeten jullie mee beginnen. Verspil geen woorden meer aan andere dingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om het werk van Gods huis vandaag te doen, het is jouw plicht om over te gaan op de huidige werkwijze en het is jouw last om de huidige waarheid in praktijk te brengen.

Voetnoot:

a. De geest van de premier: een klassiek Chinees gezegde dat wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die ruimdenkend en vrijgevig is.

Vorige:Hoe is je relatie met God?

Volgende:Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid

Gerelateerde media