De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven

Mensen hebben het idee dat ze alleen binnen hun kerkelijk leven kunnen transformeren, en dat transformatie onmogelijk is als ze niet binnen de kerk leven, dat ze geen transformatie kunnen bereiken in hun echte leven. Herkennen jullie het probleem hier? Ik heb het erover gehad om God in het echte leven in te brengen, en dit is de weg die de mensen die in God geloven op moeten gaan om de realiteit van Gods woorden binnen te gaan. Het kerkelijk leven is in feite slechts een beperkte manier om de mens te vervolmaken. De meest aangewezen omgeving voor de vervolmaking van de mens is nog altijd het echte leven. Dit is de werkelijke praktijk en de werkelijke training waar ik het over had. Hiermee kan de mens een leven van normale menselijkheid bereiken en in het dagelijks leven naar de gelijkenis van een waar persoon leven. Eén aspect is dat je opgeleid moet worden om je eigen opleidingsniveau te verhogen, om Gods woorden te begrijpen en het vermogen te verwerven om te begrijpen. Een tweede aspect is dat je met de meest elementaire kennis om als mens te leven moet zijn toegerust zodat je het inzicht en de rede van normale menselijkheid kunt bereiken, omdat de mens op deze gebieden bijna volledig tekortschiet. Verder moet je door het kerkelijk leven ook van Gods woorden kunnen genieten en zo langzamerhand een duidelijk begrip van de waarheid krijgen.

Waarom wordt er gezegd dat, als je in God gelooft, je God in het echte leven moet inbrengen? Het kerkelijk leven kan de mens niet alleen transformeren, het is belangrijker dat de mens de realiteit binnengaat in het echte leven. Jullie hadden het altijd over jullie spirituele toestand en over spirituele zaken, terwijl jullie in het echte leven nalieten om in veel dingen getraind te worden, en ook je intrede in die dingen verwaarloosden. Jullie schreven iedere dag, jullie luisterden iedere dag, jullie lazen iedere dag. Jullie baden onder het koken: “O God! Moge u mijn leven in mij worden. Hoe moet ik deze dag doorbrengen? Zegen mij, verlicht mij. Waarover u mij vandaag ook verlicht, laat het mij nu dan alstublieft ook begrijpen, zodat uw woorden mogen handelen als mijn leven.” Jullie baden ook onder het eten: “O God! U heeft ons deze maaltijd geschonken. Moge u ons zegenen. Amen! Laat ons op u vertrouwen met onze levens. Blijf bij ons. Amen!” En na het eten onder de afwas begonnen jullie weer te kletsen: “O God, ik ben deze schaal. Wij zijn verdorven door Satan, en zijn net als gebruikte schalen die met water schoongewassen moeten worden. U bent het water, uw woorden zijn het levend water dat mijn leven onderhoudt.” Binnen de kortste keren was het bedtijd, en begonnen jullie weer te bazelen: “O God! U heeft mij gezegend en gedurende deze dag geleid. Ik ben u zeer dankbaar …” Zo brachten jullie de dag door en vielen jullie in slaap. De meeste mensen leefden alle dagen zo, en zelfs tot op dit moment hebben ze geen aandacht geschonken aan werkelijke intrede, maar ze concentreren zich alleen op mooie praatjes in hun gebeden. Dit is het vroegere leven van de mens, zijn vorige leven. De meeste mensen zijn zo en hebben geen echte training gehad en hebben weinig echte transformatie ondergaan. Ze verkopen alleen mooie praatjes in hun gebeden en benaderen God met hun woorden, maar de verdieping van hun begrip ontbreekt. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen: het opruimen van je huis. Je ziet dat je huis rommelig is, dus ga je zitten bidden: “O God! Zie toch het verderf dat Satan in mij heeft aangericht. Ik ben net zo vies als dit huis. O God! Ik prijs u en ik dank u. Zonder uw redding en verlichting zou ik me dat feit niet hebben gerealiseerd.” Je zit daar maar te kletsen en lange tijd te bidden, je doet net alsof er niets is gebeurd, je gedraagt je als een kwebbelende oude vrouw. Je brengt je spirituele leven op die manier door zonder ooit de realiteit echt te betreden, met teveel oppervlakkige praktijken! De training om de realiteit binnen te treden betrekt de echte levens van mensen en hun praktische problemen erbij – alleen hierdoor kunnen mensen transformeren. Zonder het echte leven kan de mens niet getransformeerd worden. Wat is het nut van de mooie praatjes in hun gebeden? Zonder de aard van de mens te begrijpen, is het allemaal verspilling van tijd, en zonder een weg voor de praktijk, is het allemaal verspilde moeite. De juiste gebeden kunnen de juiste toestand in de mens in stand houden, maar nooit een diepe transformatie teweegbrengen. Kennis van zelfgenoegzaamheid, arrogantie, ijdelheid, overmoed en de verdorven gezindheid van de mens – de kennis van deze dingen komt niet voort uit het gebed, maar wordt ontdekt door van Gods woorden te genieten, en komt men te weten door de verlichting van de Heilige Geest in het echte leven. Tegenwoordig kunnen alle mensen goed spreken en ze hebben allemaal naar de meest verheven preken geluisterd – meer verheven dan ooit iemand tevoren – maar toch hebben ze maar weinig daarvan in praktijk gebracht in hun eigen leven. Dat wil zeggen, in het echte leven van de mensen is er geen God, en het leven van de nieuwe, getransformeerde mens ontbreekt. Ze leven niet naar de waarheid in hun echte leven, en in het echte leven brengen ze God niet in. Mensen leiden hun leven alsof ze de zonen van de hel zijn. Is dat niet een onmiskenbare afwijking?

Om de gelijkenis met een normaal mens te herstellen, dat wil zeggen, om een gewone menselijkheid te verkrijgen, is het niet genoeg dat mensen God met hun woorden behagen. Ze berokkenen zichzelf schade door dat te doen, en hun intrede of transformatie is er niet bij gebaat. Om transformatie te bereiken moeten de mensen stukje bij beetje oefenen, moeten ze langzaam binnentreden, stukje bij beetje zoeken en ontdekken, binnentreden vanuit het positieve, en een praktisch leven leiden van waarheid, het leven van de heiligen. Van nu af aan gaat het om echte zaken, echte dingen en een echte omgeving waardoor mensen praktische training krijgen. Ze hoeven geen mooie praatjes meer te verkopen; integendeel, ze moeten in een echte omgeving getraind worden. De mensen beginnen zich te realiseren dat zij van een beperkt kaliber zijn, en dan beoefenen zij het ware eten en drinken van Gods woorden, en hebben zij de ware intrede en de ware praktijk. Dit is hoe zij de werkelijkheid verkrijgen, en zo kan intrede zelfs sneller plaatsvinden. Er zijn wat praktische aspecten nodig om mensen te transformeren, ze moeten met echte zaken, echte dingen, en een echte omgeving oefenen. Kun je door alleen op het kerkelijk leven te vertrouwen een ware training krijgen? Kan de mens de realiteit zo binnentreden? Nee. Als de mens de realiteit niet kan binnentreden, dan kan hij zijn vroegere manier van doen en zijn beleving van het leven ook niet transformeren. Dat ligt niet alleen aan de luiheid van de mens, of aan zijn sterke afhankelijkheid, maar komt vooral doordat de mens gewoon het vermogen tot leven niet heeft; hij begrijpt de norm van de gelijkenis met een normaal mens niet die God verlangt. In het verleden waren mensen altijd aan het praten, spreken, en communiceerden ze, en werden ze zelfs ‘redenaars’. Maar geen van hen streefde naar transformatie van levensgezindheid, ze drongen alleen aan op de zoektocht naar diepgaande theorieën. Daarom moeten jullie nu dit religieuze leven van het geloof in God veranderen. Jullie moeten binnentreden en oefenen door je op één ding te richten, één zaak, één persoon. Jullie moeten de dingen geconcentreerd doen – alleen dan kunnen jullie resultaat behalen. De transformatie van de mens moet in zijn wezen beginnen. Het werk moet op het wezen van de mens gericht zijn, op hun leven, hun luiheid, afhankelijkheid, en hun slaafsheid – alleen zo kunnen ze worden getransformeerd.

Hoewel het kerkelijke leven op sommige gebieden resultaten oplevert, is de sleutel nog steeds dat het echte leven mensen kan transformeren; hun vroegere aard kan niet zonder het echte leven worden getransformeerd. Laten we het werk van Jezus tijdens het Tijdperk van Genade nemen. Toen Jezus de oude wetten afschafte en de geboden van het nieuwe tijdperk instelde, sprak Hij door middel van voorbeelden uit het echte leven. Toen Jezus Zijn discipelen op een sabbat door het tarweveld leidde, en de discipelen honger kregen en korenaren plukten en aten, zagen de farizeeën dit en zeiden dat ze zich niet aan de sabbat hielden. Ze zeiden ook dat mensen de kalveren die in de put waren gevallen niet mochten redden tijdens de sabbat, en zeiden dat er tijdens de sabbat geen werk mocht worden verricht. Jezus gebruikte deze voorbeelden om de geboden van de nieuwe tijd geleidelijk te verspreiden. In die tijd gebruikte Hij vaak de praktijk om de mensen iets te laten begrijpen en te transformeren. De Heilige Geest verricht Zijn werk volgens dit principe, en alleen op deze manier kunnen mensen transformeren. Zonder de praktijk kunnen mensen alleen theoretisch begrip verwerven, en kunnen ze de dingen alleen intellectueel bevatten. Dat is geen effectieve manier om mensen te transformeren. Nu we het toch hebben over wijsheid en inzicht verwerven door middel van training, hoe kunnen we dit bereiken? Kan de mens wijsheid en inzicht verwerven door alleen te luisteren, te lezen, en zijn kennis te vergroten? Hoe leidt dit tot de verwerving van wijsheid en inzicht? De mens moet streven naar begrip en ervaring door het echte leven. Daarom kun je niet zonder training en kun je je niet onttrekken aan het echte leven. De mens moet verschillende aspecten in de gaten houden en in verschillende aspecten binnentreden: opleidingsniveau, uitdrukkingsvaardigheid, het vermogen om dingen te zien, onderscheidingsvermogen, het vermogen om Gods woorden te begrijpen, gezond verstand, de regels van de menselijkheid, en andere dingen die met menselijkheid te maken hebben en waarmee de mens moet zijn uitgerust. Als begrip eenmaal bereikt is, moet de mens zich op intrede concentreren, pas dan kan transformatie worden bereikt. Als iemand begrip heeft bereikt, maar de praktijk heeft verwaarloosd, hoe kan er dan een transformatie plaatsvinden? De mens begrijpt nu veel, maar hij leeft de werkelijkheid niet uit en dus kan hij slechts weinig substantieel begrip van Gods woorden hebben. Jullie zijn slechts marginaal verlicht, jullie hebben een beetje verlichting van de Heilige Geest ontvangen, maar jullie treden niet binnen in het echte leven, of misschien geven jullie niets om die intrede. Daarom transformeren jullie maar weinig. Na zo'n lange tijd hebben de mensen heel wat begrepen en kunnen zij veel over hun kennis van theorieën praten, maar hun uiterlijke gezindheid blijft hetzelfde en hun oorspronkelijk kaliber blijft hangen zonder in het minst te worden verheven. Als dit het geval is, wanneer zullen jullie dan eindelijk binnentreden?

Het kerkelijk leven is niet meer dan een soort leven waar mensen samenkomen om van Gods woorden te genieten, en het neemt slechts een klein stukje van het leven van een mens in beslag. Als het echte leven van een mens ook zou kunnen zijn als zijn kerkleven, waaronder een echt spiritueel leven, echt van Gods woorden genieten, echt bidden en dicht bij God zijn, een echt leven leiden waarin alles volgens Gods wil wordt uitgevoerd, een echt leven leiden waarin alles volgens de waarheid wordt uitgevoerd, een echt leven leiden waarin gebeden in de praktijk worden gebracht en men stil is voor God, en waarin het zingen van liederen en dans in praktijk worden gebracht, dan alleen, met zo'n leven, zou de mens in een leven van Gods woorden kunnen worden gebracht. De meeste mensen concentreren zich alleen op de paar uren van hun kerkelijk leven zonder “andacht te besteden” aan hun leven buiten die uren, alsof hen dat niet aangaat. Er zijn ook veel mensen die het leven van de heiligen alleen binnengaan als zij Gods woorden eten en drinken, liederen zingen of bidden, maar buiten die momenten weer terugvallen op hun oude zelf. Zo'n leven kan een mens niet transformeren, en geeft hem niet de mogelijkheid God te kennen. Als een mens in God gelooft en transformatie van zijn eigen gezindheid verlangt, moet hij zich niet van het echte leven losmaken. In het echte leven moet je jezelf kennen, jezelf verloochenen, de waarheid in praktijk brengen en voor alles de principes, het gezond verstand en de regels van zelfbeheersing leren voordat je een geleidelijke transformatie kunt bereiken. Als je je alleen op theoretische kennis richt en temidden van religieuze ceremonies leeft zonder diep in de werkelijkheid te duiken, zonder het echte leven binnen te gaan, dan zul je de werkelijkheid nooit binnentreden, jezelf of de waarheid of God nooit kennen en zul je altijd blind en onwetend blijven. Het bewerken door God van de mens heeft niet als doel om hem slechts een paar uur van de hele dag een echt mensenleven te laten hebben terwijl hij de rest van de tijd in het vlees leeft. En het doel is ook niet om de kennis van de mens in theorieën om te zetten. Integendeel, het doel is om zijn vroegere aard te veranderen, om zijn heel vroegere leven te veranderen, om zijn hele achterhaalde manier van denken en zijn mentale zienswijze te veranderen. Als de mens zich alleen concentreert op het kerkelijk leven zullen zijn oude gewoonten of zijn oude manier van leven die hij zolang heeft gevolgd niet veranderen. Wat er ook gebeurt, de mens moet zich niet onttrekken aan het echte leven. God vraagt dat mensen naar de normale menselijkheid leven in het echte leven, niet alleen in het kerkelijk leven; dat zij naar de waarheid leven in het echte leven, niet alleen in het kerkelijk leven; dat ze hun functie in het echte leven vervullen, niet in alleen het kerkelijk leven. Om de realiteit binnen te kunnen gaan, moet je alles naar het echte leven richten. Als gelovigen het echte leven niet kunnen binnentreden en zichzelf niet kunnen leren kennen of normale menselijkheid niet uit kunnen leven in het echte leven, dan zullen zij mislukkelingen worden. Zij die God niet gehoorzamen zijn alle mensen die het echte leven niet binnen kunnen treden. Het zijn allemaal mensen die over menselijkheid praten maar de natuur van demonen uitleven. Het zijn allemaal mensen die over de waarheid praten maar in plaats daarvan doctrines uitleven. Zij die niet de waarheid uit kunnen leven in het echte leven, zijn zij die in God geloven maar door Hem verafschuwd en verworpen worden. Je moet je intrede in het echte leven oefenen, je eigen tekortkomingen, ongehoorzaamheid en onwetendheid kennen en je abnormale menselijkheid en zwakheden kennen. Zo zal al je kennis worden geïntegreerd in je eigenlijke situatie en problemen. Alleen dit soort kennis is echt en zorgt ervoor dat je je eigen toestand werkelijk begrijpt en een transformatie van je gezindheid bereikt.

Nu de vervolmaking van de mensheid formeel van start is gegaan, moet je het echte leven binnengaan. Daarom moet je, om transformatie te bereiken, beginnen bij de intrede in het echte leven, en stukje bij beetje transformeren. Als je het normale leven van de mens uit de weg gaat en alleen over spirituele zaken praat, wordt alles droog en oppervlakkig en onrealistisch, en hoe kan een mens dan transformeren? Nu wordt je gezegd dat je het echte leven moet binnengaan om te oefenen, om een basis te leggen om de ware ervaring binnen te gaan. Dit is een van de dingen die de mens zou moeten doen. Het werk van de Heilige Geest is slechts een leidraad, de rest hangt af van de praktijk en de intrede van de mensen. Iedereen kan de intrede in het echte leven op verschillende manieren bereiken, zodat hij God in het echte leven kan inbrengen en volgens een echte normale menselijkheid kan leven. Alleen dat is een betekenisvol leven!

Vorige:Betreffende het normale geestelijke leven

Volgende:Over dat iedereen zijn functie vervult

Gerelateerde media