De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Addendum 2: De tweede uitspraak

Wanneer mensen de praktische God zien, wanneer ze in eigen persoon leven met, wandelen naast en verblijven bij God Zelf, zetten ze de nieuwsgierigheid aan de kant die ze zo veel jaar in hun hart hebben gekoesterd. De eerder besproken kennis van God is slechts de eerste stap; hoewel mensen kennis van God hebben, blijven er veel twijfels in hun hart achter. Waar kwam God vandaan? Eet God ook? Is God heel anders dan gewone mensen? Is de omgang met alle mensen voor God een peulenschil, puur kinderspel? Zij alle woorden die God spreekt mysteries uit de hemel? Is alles wat Hij zegt verhevener dan dat van alle schepselen? Schijnt er licht uit Gods ogen? Enzovoort — mensen kunnen dit allemaal bedenken. Jullie moeten vóór al het andere deze dingen begrijpen en binnengaan. De vleesgeworden God is naar het idee van mensen nog steeds een vage God. Mensen zouden mij nooit kunnen begrijpen dan alleen door praktische kennis en zouden ook nooit mijn daden zien in hun ervaringen. Alleen omdat ik vlees ben geworden, kunnen mensen mijn wil niet begrijpen. Als ik geen vlees was geworden en nog in de hemel, nog in het geestelijke rijk, was, zouden mensen mij wel “kennen”. Dan zouden zij voor mij buigen, mij aanbidden en praten over hun “kennis” van mij door hun ervaringen — maar wat zou zulke kennis voor nut hebben? Wat zou die waard zijn als referentie? Kan de kennis die uit de denkbeelden van mensen voortkomt echt zijn? Ik wil niet de kennis uit het brein van mensen — ik wil praktische kennis.

Mijn wil wordt te allen tijde onder jullie geopenbaard en er zijn te allen tijde mijn illuminatie en verlichting. En wanneer ik direct handel in goddelijkheid, vindt er geen filtering plaats door het brein, is er geen noodzaak om het te “kruiden” — dit is een directe daad van goddelijkheid. Waar zijn mensen toe in staat? Is alles vanaf de tijd van de schepping tot nu niet persoonlijk door mij uitgevoerd? Ik sprak in het verleden over de zevenvoudig geïntensiveerde Geest, maar niemand kon Zijn wezen begrijpen — ook al waren ze zich ervan bewust, compleet begrip lag buiten hun bereik. Wanneer ik werk in menselijkheid bestuurd door goddelijkheid, omdat dit werk wordt uitgevoerd in omstandigheden die mensen niet als bovennatuurlijk maar als normaal beschouwen, wordt dit het werk van de Heilige Geest genoemd. Wanneer ik direct in goddelijkheid werk, heeft dit werk meteen effect omdat ik niet door de denkbeelden van mensen en het “bovennatuurlijke” in hun denkbeelden word beperkt — het raakt dan de kern van de zaak en gaat recht op het doel af. Deze stap van het werk is daardoor zuiverder en twee keer zo snel, mensen verkrijgen sneller kennis en mijn woorden nemen toe, zodat alle mensen hun pas moeten versnellen om bij te blijven. Omdat het effect anders is, omdat de manier, de aard en de inhoud van mijn werk niet hetzelfde zijn — en bovendien omdat ik mijn werk in het vlees officieel ben begonnen, wordt deze stap van het werk in het licht van het voorgaande het werk van de zevenvoudig geïntensiveerde Geest genoemd. Het is niet iets abstracts. Na veranderingen in[a] de manier waarop ik in jullie werk en na de komst van het koninkrijk begint de zevenvoudig geïntensiveerde Geest te werken, gaat dit werk steeds dieper en wordt het steeds intenser. Wanneer alle mensen God zien en ze zien dat de Geest van God onder de mensen is, wordt de volledige betekenis van mijn vleeswording duidelijk. Nadere uitleg is niet nodig — mensen weten dit op natuurlijke wijze.

In veel opzichten — de methodes waarmee ik werk, de stappen van mijn werk, de toon van mijn woorden vandaag enzovoort — komen uit mijn mond nu alleen “de uitspraken van de zeven Geesten”. Hoewel ik in het verleden ook sprak, was dat gedurende de opbouwfase van de kerk. Het was als het voorwoord en register in een roman, zonder de inhoud; alleen de uitspraken van vandaag kunnen de inhoud en de kern van de uitspraken van de zeven Geesten genoemd worden. “De uitspraken van de zeven Geesten” verwijzen naar de uitspraken die van de troon afkomstig zijn, dat wil zeggen: ze worden direct gesproken in goddelijkheid. Het moment waarop mijn uitspraken de mysteries van de hemel gingen openbaren, was het moment waarop ik direct in goddelijkheid sprak. In andere woorden: zonder menselijke beperking openbaarde ik direct alle mysteries en omstandigheden van het geestelijke rijk. Waarom zeg ik dat ik eerder aan de beperkingen van de mensheid onderhevig was? Dit vereist toelichting. In de ogen van mensen is niemand in staat om de mysteries van de hemel te openbaren; als God het Zelf niet had geopenbaard, kon niemand anders op aarde deze mysteries kennen. Daarom kom ik de denkbeelden van mensen tegemoet en zeg ik dat ik in het verleden geen mysteries openbaarde omdat ik onderhevig was aan de beperkingen van de mensheid. Concreter gezegd, is dit echter niet het geval. De inhoud van mijn woorden verschilt net zoals mijn werk verschilt, toen ik dus mijn bediening in goddelijkheid ter hand nam, openbaarde ik mysteries; in het verleden moest ik werken in omstandigheden die alle mensen als normaal beschouwden en waren de woorden die ik sprak volgen de denkbeelden van mensen haalbaar. Toen ik mysteries begon te openbaren, was niet een daarvan volgens de denkbeelden van mensen haalbaar — ze vielen buiten het denkpatroon van de mens. Zo begon ik officieel te spreken in goddelijkheid en deze waren de uitspraken van de zeven Geesten. Hoewel de woorden in het verleden uitspraken van de troon waren, werden ze gesproken op basis van wat voor mensen haalbaar was en werden ze dus niet direct in goddelijkheid gesproken — daarom waren ze niet de uitspraken van de zeven Geesten.

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat niet “veranderingen in”.

Vorige:Addendum 1: De eerste uitspraak

Volgende:Interpretatie van de veertiende uitspraak

Mogelijk vindt u dit ook interessant