Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen?

20 september 2020

Door Xiangwang, Maleisië

Almachtige God zegt: “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). In mijn geloof in de Heer hield ik altijd vast aan de letterlijke betekenis van de Bijbel, en dacht ik dat die de Heer vertegenwoordigde en dus de enige manier was om het leven te ontvangen. Gods woorden deden me inzien dat dat slechts mijn noties en waandenkbeelden waren. Alleen God is de waarheid en de bron van het menselijke leven. De Bijbel is alleen een verslag van Gods werk en kan de plaats van Zijn huidige werk en woorden niet innemen. Als we als gelovigen alleen de Bijbel volgen, maar niet in Gods voetsporen treden of Zijn werk in de laatste dagen aanvaarden, kunnen we geloven tot het eind zonder de waarheid en het leven te ontvangen.

Op een zomerdag in 2017 zei een collega ernstig tegen me: “Je moeder heeft misschien contact met Bliksem uit het Oosten. Ik zou maar oppassen. Ik heb over ze gehoord. Ze volgen niet de Bijbel, maar gaan verder.” Ik kon het moeilijk geloven. Mijn moeder was een diaken in de kerk met een solide basis in de Bijbel. Hoe kon ze contact hebben met Bliksem uit het Oosten? Ik was zo ongerust dat ik gauw naar huis ging om het zelf te zien.

Toen ik thuiskwam, zei mijn moeder dat de Heer Jezus was teruggekeerd, en veel woorden uitdrukte en het oordeel dat begint bij het huis van God verrichtte. Ze vroeg me Gods werk van de laatste dagen te bekijken. Ik antwoordde: “De dominee zegt altijd dat de Bijbel is geïnspireerd door God en dat de Bijbel helemaal Gods woord is. In de Heer geloven betekent in de Bijbel geloven, anders is het geen geloof in de Heer. De weg van Bliksem uit het Oosten gaat verder dan de Bijbel en is afgedwaald van de weg van de Heer. Je moet geen contact met hen hebben.” Maar mijn moeder antwoordde vriendelijk: “Ik kom sinds een paar dagen samen met leden van De Kerk van Almachtige God en ik heb enkele waarheden geleerd. Veel onduidelijkheden in mijn geloof zijn opgehelderd. Hun boodschap heeft de leiding en de verlichting van de Heilige Geest. Het zijn dingen waar de dominee nooit over praat. De bijeenkomsten met hen zijn zo prettig en heilzaam voor me. De Heer verwelkomen is belangrijk. Lees eerst de woorden van Almachtige God en luister naar de communicatie van de broeders en zusters.” Toen ze zo aandrong, zei ik verder niets meer. Ik ging naar mijn kamer en dacht rustig na over wat ze had gezegd. Ze had gelijk. Ik oordeelde achteloos over Bliksem uit het Oosten zonder eerst naar hen te luisteren. Dat was niet redelijk. Maar toen dacht ik: de dominee zegt altijd dat God alles in de Bijbel heeft geïnspireerd, dat dat het fundament van ons geloof is. Dat is ook juist. Ik was vervuld van tegenstrijdige emoties en wist niet waar ik naar moest luisteren. Ik bad tot de Heer en vroeg Hem om me de weg te wijzen, zodat ik goed en kwaad kon onderscheiden.

De volgende dag zei mijn moeder weer dat ik het werk van Almachtige God moest onderzoeken. Ze zei dat als ik de kans om de Heer te verwelkomen liet voorbijgaan, het te laat zou zijn om spijt te hebben. Toen dacht ik: ik kan wel gaan kijken wat ze preken. Dat kan ik zelf bepalen of Almachtige God echt de teruggekeerde Heer Jezus is. stemde ik ermee in om naar hun communicatie te gaan luisteren. Tijdens een bijeenkomst sprak broeder Yang van De Kerk van Almachtige God over Gods zesduizendjarige managementplan, en over hoe Satan mensen verderft en hoe God stap voor stap werkt aan de redding van de mens. Ik had nog nooit zo’n verlichtende boodschap gehoord. Het sprak me steeds meer aan. Ik besloot om Bliksem uit het Oosten nader te onderzoeken.

Ik vroeg broeder Yang een keer op een bijeenkomst: “De dominee zegt altijd dat de Bijbel is geïnspireerd door God en dat alles wat erin staat Zijn woord is, maar jullie zeggen dat het boek ook woorden van de mens bevat. Waarom zeggen jullie dat?” Hij antwoordde geduldig: “Veel religieuze mensen zeggen dat de Bijbel is geïnspireerd door God, dat de Bijbel helemaal Gods woord is. Maar niemand heeft onderzocht of hij echt berust op Gods woord. In werkelijkheid, heeft de Heilige Geest noch de Heer Jezus dat ooit gezegd, en het staat ook niet in de profetische boeken. ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd’ is een uitspraak van Paulus. We weten dat Paulus een gewoon mens was, dus zijn woorden waren niet de waarheid. Als we de feiten niet onderzoeken maar op grond van die bewering blindelings aannemen dat de hele Bijbel Gods woord is, zou dat dan niet willekeurig zijn? De werkelijkheid is dat slechts een deel van de profetische boeken door God is geïnspireerd en Zijn woorden zijn, en die zijn allemaal duidelijk aangegeven zoals in ‘Dit zegt Jehova’, ‘Jehova zei tegen mij’, of ‘De visioenen van Jesaja’. De rest bestaat uit de woorden van de mens en dat zijn voornamelijk verslagen van Gods werk. Is het niet verwarrend en misleidend als we zonder enige grond volhouden dat de woorden van de mens in de Bijbel zijn geïnspireerd door God, dat ze Gods woord zijn?” “Afgezien van de woorden van de Heer Jezus en de profetieën in Openbaring, bestaat het Nieuwe Testament grotendeels uit brieven van de discipelen en apostelen, en dus uit menselijke kennis. Deze dingen bevatten de verlichting van de Heilige Geest en stemmen overeen met de waarheid. Ze zijn zeker leerzaam, maar het blijven woorden van de mens. Hoe zouden ze Gods woord of geïnspireerd door God genoemd kunnen worden? God is de waarheid, de weg en het leven en alleen Hij kan de waarheid uitdrukken. Geen mens kan het woord van God of de waarheid uitdrukken. God is God en de mens is de mens. De woorden van de mens en die van God kunnen nooit op gelijke voet staan. Als de woorden van de mens, van Paulus, in de Bijbel worden aangezien voor die van God, dan is dat godslastering.” “Het idee, dat de Bijbel is geïnspireerd door God en dat de Bijbel helemaal Zijn woord is is een menselijke interpretatie en berust niet op feiten.”

Ik was het eens met broeder Yang en zijn boodschap. De Bijbel bevat zeker woorden van de mens en niet alleen van God, maar ik kon het niet meteen helemaal accepteren. Ik dacht: de hele religieuze wereld denkt dat God de hele Bijbel heeft geïnspireerd. Kunnen ze het allemaal mis hebben? Toen bad ik in stilte tot God: “O, Heer. Als het waar is dat niet alles in de Bijbel van u komt, verlicht me dan en wijs me de weg om het te begrijpen.”

Broeder Yang vervolgde: “Als de hele Bijbel was geïnspireerd door God, dan zou er niet de geringste fout in staan. Maar in werkelijkheid bevat de Bijbel heel wat fouten. Neem nou Jojachin die de troon bestijgt. In 2 Kronieken 36:9 staat: ‘Jojachin was acht jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden en tien dagen regeerde hij in Jeruzalem.’ Dan staat er in 2 Koningen 24:8: ‘Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden regeerde hij in Jeruzalem.’ Beide verzen vertellen dat Jojachin regeerde als koning, maar in het ene deel staat ‘acht’ en in het andere ‘achttien’. In het ene staat dat hij drie maanden en tien dagen regeerde, maar in het andere staat drie maanden. En dan heb je Petrus die de Heer verloochent in de vier evangeliën. In Matteüs 26:75 staat geschreven: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ Maar dan staat er in Marcus 14:72: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.’ Het is dezelfde gebeurtenis, maar er zijn tegenstrijdigheden in de timing. Het is duidelijk dat sommige delen van de Bijbel menselijke verslagen zijn en niet Gods inspiratie.”

Broeder Yangs boodschap maakte me sprakeloos. Ik dacht: het is waar. Er zijn duidelijk discrepanties in verschillende verzen over dezelfde gebeurtenis. Als het echt van de Heilige Geest was gekomen, zou er geen verschil zijn. Deze problemen waren me nooit opgevallen. Ik dacht dat de hele Bijbel was geïnspireerd door God en helemaal Zijn woord was, maar op dat moment zag ik dat die indruk verkeerd was.

Na de bijeenkomst dacht ik serieus na over broeder Yangs boodschap en las wat van de woorden van Almachtige God die we hadden bekeken. “Tegenwoordig denken mensen dat de Bijbel God is, en dat God de Bijbel is. En zo denken ze ook dat alle woorden van de Bijbel de enige woorden zijn die God heeft gesproken, en dat ze allemaal door God zijn geuit. Gelovigen in God denken zelfs dat, ook al zijn de zesenzestig boeken van het Oude en het Nieuwe Testament door mensen geschreven, ze allemaal door Gods inspiratie zijn gegeven en een verslag vormen van de uitspraken van de Heilige Geest. Dit is het onjuiste begrip van de kant van de mens, en het komt niet helemaal overeen met de feiten. Behalve de profetie boeken is het grootste deel van het Oude Testament in feite geschiedkundige verslaglegging. Sommige brieven uit het Nieuwe Testament komen voort uit ervaringen van mensen, en sommigen uit de verlichting door de Heilige Geest. De brieven van Paulus bijvoorbeeld, vloeiden voort uit het werk van een mens, ze waren allemaal het resultaat van de verlichting door de Heilige Geest, en ze waren voor de kerken geschreven, het waren aansporende en bemoedigende woorden voor de broeders en zusters van de kerken. Het waren geen woorden die door de Heilige Geest waren gesproken – Paulus kon niet namens de Heilige Geest spreken. Ook was hij geen profeet, laat staan dat hij de visioenen zag die Johannes aanschouwd had. Zijn brieven waren voor de kerken van Efeze, Philadelphië en Galatië en andere kerken. […] Als mensen de brieven of woorden zoals die van Paulus als uitspraken van de Heilige Geest beschouwen en deze aanbidden als God, dan kun je alleen maar zeggen dat ze geen onderscheid weten te maken. Om het harder te stellen: is dit geen godslastering? Hoe kan een mens namens God praten? En hoe kunnen mensen buigen voor de verslagen van zijn brieven en de woorden die hij heeft gesproken alsof zij een heilig boek zijn, of een hemels boek? Kunnen Gods woorden terloops door een mens worden geuit? Hoe kan een mens namens God praten?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (3)). Almachtige God verduidelijkt wat in de Bijbel Gods woord is en wat de woorden, ervaringen en het inzicht van de mens zijn. Ik wist nu zeker dat de Bijbel niet helemaal Gods woord is, en besefte dat woorden van Jehova God, de Heer Jezus, door God geïnspireerde woorden van de profeten en de profetieën in Openbaring Gods woord zijn. De rest zijn hoofdzakelijk de woorden en verslagen van de mens.

De volgende dag zei ik op een bijeenkomst tegen broeder Yang: “Nu begrijp ik dat het niet helemaal waar is als Paulus zegt: ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd’, maar er is iets wat ik nog niet begrijp. Onze dominee zegt dat de Bijbel het fundament van het christelijke geloof is en God vertegenwoordigt, en dat de enige manier om te geloven is door je te houden aan de Bijbel. Dat denk ik zelf ook, maar ik weet niet of het klopt.”

Broeder Yang zei: “Veel religieuze mensen denken er zo over. Ze plaatsen de Bijbel op gelijke hoogte met God of zelfs boven God. Kan dat in overeenstemming zijn met de wil van de Heer? God is de Schepper, Hij is de bron van alle leven. Hij geeft ons de levende wateren die nooit opdrogen. Gods overvloed is gewoon onuitputtelijk. Anderzijds is de Bijbel puur een verslag van Gods werk. Het is een historisch boek en de verslagen erin over Gods werk en woorden zijn erg beperkt. Hoe kan dat gelijk aan God zijn en God vertegenwoordigen?” Hij liet me ook twee video’s van lezingen van Gods woorden zien. Almachtige God zegt: “Vanaf het moment dat de Bijbel er was, was het geloof van de mens in de Heer het geloof in de Bijbel. Je kunt wel zeggen dat mensen in de Heer geloven, maar in plaats daarvan kun je beter zeggen dat ze in de Bijbel geloven. Beter dan te zeggen dat ze begonnen zijn de Bijbel te lezen, kun je zeggen dat ze begonnen zijn te geloven in de Bijbel. En in plaats van te zeggen dat ze tot de Heer zijn teruggekeerd, kun je beter zeggen dat ze tot de Bijbel zijn teruggekeerd. Op deze manier vereren mensen de Bijbel alsof het God is, alsof het hun levensbloed is, alsof het verlies ervan gelijk zou staan met het verlies van het leven. Mensen zien de Bijbel als net zo hoog als God, en sommigen vinden de Bijbel zelfs boven God verheven. Als mensen het zonder het werk van de Heilige Geest moeten stellen, als ze God niet kunnen voelen, dan kunnen ze toch verder gaan met hun leven. Maar zodra ze de Bijbel verliezen, of de welbekende hoofdstukken en spreuken uit de Bijbel kwijt zijn, dan lijkt het wel alsof ze hun leven verloren zijn.” “Ze geloven alleen in mijn bestaan binnen de reikwijdte van de Bijbel. Voor hen ben ik hetzelfde als de Bijbel; zonder de Bijbel ben ik er niet en zonder mij is er geen Bijbel. Ze besteden geen aandacht aan mijn bestaan of daden, maar in plaats daarvan besteden ze extreme en speciale aandacht aan elk afzonderlijk woord van de Schrift en velen van hen geloven zelfs dat ik niets dat ik zou willen doen zou moeten doen, tenzij het door de Schrift is voorzegd. Ze hechten teveel waarde aan de Schrift. Je zou kunnen zeggen dat ze woorden en uitdrukkingen als te belangrijk zien en gaan zelfs zo ver dat ze verzen uit de Bijbel gebruiken om elk woord dat ik zeg af te wegen en om mij te veroordelen. Wat zij zoeken is niet de weg van verenigbaarheid met mij, of de weg van verenigbaarheid met de waarheid, maar de weg van verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel en zij geloven dat alles wat niet overeenkomt met de Bijbel, zonder uitzondering, niet mijn werk is. Zijn zulke mensen niet de plichtsgetrouwe afstammelingen van de farizeeën? De Joodse farizeeën gebruikten de wet van Mozes om Jezus te veroordelen. Ze zochten niet naar verenigbaarheid met de Jezus van die tijd, maar volgden ijverig de wet naar de letter en gingen zelfs zo ver dat ze uiteindelijk de onschuldige Jezus aan het kruis nagelden, nadat ze Hem ervan beschuldigden dat Hij de Oudtestamentische wet niet naleefde en dat Hij de Messias niet was. Wat was hun essentie? Was het niet, dat ze niet zochten naar de weg van verenigbaarheid met de waarheid? Ze waren geobsedeerd door elk woord van de Schrift, terwijl ze geen aandacht schonken aan mijn wil en de stappen en methoden van mijn werk. Het waren geen mensen die de waarheid zochten, maar mensen die zich stevig aan woorden vastklampten; het waren geen mensen die in God geloofden, maar mensen die in de Bijbel geloofden. In wezen waren zij waakhonden van de Bijbel. Om de belangen van de Bijbel te beschermen en de waardigheid van de Bijbel te handhaven en de reputatie van de Bijbel te beschermen, gingen ze zo ver dat ze de genadige Jezus aan het kruis nagelden. Dit deden ze alleen om de Bijbel te verdedigen en om de status van elk woord van de Bijbel in de harten van mensen te handhaven. Dus gaven ze de voorkeur aan het verzaken van hun toekomst en het zondoffer, om Jezus, die Zich niet aan de doctrine van de Schrift hield, ter dood te veroordelen. Waren zij niet de lakeien van elk woord van de Schrift?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (1)).

Toen legde hij uit: “We moeten beseffen dat als we de Bijbel blindelings vereren of de Bijbel zelfs gebruiken om de Heer en Zijn werk te vervangen, we in feite in de Bijbel geloven en niet in de Heer. Als je vasthoudt aan de Bijbel zonder Gods voetsporen of het werk van de Heilige Geest te volgen verzet je je tegen God. De farizeeërs dachten dat de Schriften boven alles stonden en hielden vast aan hun letterlijke woorden. Toen de Heer Jezus verscheen en werkte zagen ze in dat Zijn werk en woorden gezag hadden, maar ze bestudeerden of onderzochten ze niet. Ze hadden alleen kritiek en zeiden dat Zijn werk en woorden verder gingen dan het Oude Testament, dus ze veroordeelden Hem en spanden samen om Hem te kruisigen.” “Religieuze mensen vereren ook blindelings de Bijbel in de laatste dagen en plaatsen die zelfs boven God Zelf. Als ze horen dat God waarheden uitdrukt om te oordelen in de laatste dagen, onderzoeken ze het niet. Ze verzetten zich fel en veroordelen het werk en de woorden van Almachtige God, omdat ze niet in de Bijbel staan. Is dat anders dan toen de farizeeërs vasthielden aan de Schrift en zich verzetten tegen de Heer?” “Het is duidelijk dat de Bijbel vereren zonder het werk van de Heilige Geest te zoeken of in Gods voetsporen te treden verkeerd is, en in strijd is met de weg van de Heer.”

Toen ik dat allemaal hoorde, schaamde ik me diep en was ik volkomen overtuigd. Ik zag in dat ik in de Bijbel had geloofd in plaats van in de Heer. Ik zag in dat ik niet de wil van de Heer had gevolgd in mijn geloof, maar blindelings had geloofd wat de dominee en ouderlingen zeiden. Ik dacht dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel stonden, dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigde en dat al het andere geen geloof in Hem was. Maakte ik niet dezelfde fout als de farizeeërs? Ik was vol bewondering voor de woorden van Almachtige God. Ik dacht: Zijn woorden verklaren de waarheid over de Bijbel zo diepgaand. Bovendien leggen ze zelfs de houding die de mensheid ertegenover heeft perfect bloot. Kunnen dit echt Gods woorden zijn?

Broeder Yang vervolgde: “Dit alles is niet bedoeld om de waarde van de Bijbel te ontkennen, maar om te zorgen dat we die op de juiste wijze benaderen. De Heer Jezus zei: ‘Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen(Johannes 5:39-40). De woorden van de Heer Jezus zijn helder. De Bijbel getuigt van God en is slechts een verslag van Gods werk in de Tijdperken van de Wet en van Genade. Als we alleen vasthouden aan de Bijbel zonder Christus te volgen of ons te onderwerpen aan Gods huidige werk, zullen we zelfs na een leven van geloof de waarheid niet ontvangen, laat staan het eeuwige leven. We kunnen het eeuwige leven alleen ontvangen door Christus te volgen. De Heer Jezus werd gekruisigd in het Tijdperk van Genade om de mensheid te verlossen en ons de weg van het berouw te geven. Hoewel onze zonden kunnen worden vergeven als we in de Heer geloven, blijft onze zondige natuur bestaan. We blijven doorgaan in onze gesteldheid van zondigen en belijden. We zijn niet aan de zonde ontsnapt en zijn niet gereinigd. De Heer is heilig, dus hoe kan Hij mensen die nog zondigen en Hem weerstaan toelaten in Zijn koninkrijk? Daarom profeteerde de Heer Jezus dat Hij zou terugkeren om te spreken en het werk van het oordeel te verrichten om de mensheid te reinigen en te redden en ons in Gods koninkrijk te brengen.” “Het is zoals de Heer Jezus profeteerde: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12–13).” “‘Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen(Johannes 12:48). Ook staat er in 1 Petrus: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17).” “De Heer Jezus is teruggekeerd. Hij is Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Hij doet het werk van het oordeel, en drukt alle waarheden uit om de mensheid te reinigen en te redden, bijvoorbeeld door God te kennen, en ook Zijn werk, de drie fasen van Gods reddingswerk en de vrucht die het draagt, hoe Satan de mensheid verderft, hoe God de mensheid redt, hoe we de waarheid van onze eigen verdorvenheid door Satan moeten begrijpen, en hoe we moeten worden gereinigd van onze verdorven gezindheid. Dan is er nog wat het betekent om God echt te vrezen, lief te hebben, je aan Hem te onderwerpen en nog veel meer. Het werk en de woorden van Almachtige God vervullen de profetieën van de terugkeer van de Heer. Alleen door in de voetsporen van het Lam te treden, het werk van Almachtige God te aanvaarden en Gods oordeel te ondergaan, kunnen we de waarheid en het leven ontvangen en binnengaan in Zijn koninkrijk.”

Laten we nog een paar video’s met Gods woorden bekijken die broeder Yang liet zien, “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken.” “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben smerig water is waar ze zich al duizenden jaren aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven).

Deze video heeft echt mijn hart verkwikt. Ik besefte dat hoewel de Bijbel een verslag is van Gods werk in het verleden het niet de bron van het leven is. Ik zie in dat alleen God de bron van het leven is. We mogen niet vasthouden aan de Bijbel. Hoofdzaak is dat we Gods huidige werk en woorden gehoorzamen. Ik was er zeker van dat de woorden van Almachtige God Gods woorden zijn voor vandaag. De woorden van Almachtige God verklaren uitstekend onze noties en de waarheid achter de Bijbel. Wie anders dan God zou dat allemaal met zoveel gezag kunnen hebben gezegd? De volgende dagen greep ik elke kans aan om met broeders en zusters te communiceren over de woorden van Almachtige God. Ik verwierf wat inzicht in Gods incarnatie en hoe God over de mens oordeelt in de laatste dagen, en welk soort geloof echt in overeenstemming is met Gods wil. Ook leerde ik wat over de uitkomsten en bestemmingen van mensen, evenals andere waarheden. Ik raakte ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en ik aanvaardde Zijn werk van de laatste dagen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

 

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger