Wat zijn de gevolgen als iemand in religie gelooft in God en blootstaat aan de misleiding en macht van de farizeeën en antichristen? Kan men door God worden gered als men op deze manier in God gelooft?

04 april 2019

Bijbelverzen ter referentie:

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil” (Mat. 15:14).

De leiders van het volk misleiden het, het volk dat leiding zoekt, is op een dwaalspoor gebracht” (Jes. 9:15).

Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft. … Hoe talrijker de priesters werden, des te meer zondigden ze tegen mij. Maar ik zal hun aanzien verruilen voor schande. Ze teren op de zonden van mijn volk en hongeren naar nog meer. Ik zal volk en priesters over één kam scheren: ik zal hun wangedrag bestraffen, hun ​misdaden zal ik vergelden” (Hos. 4:6–9).

Relevante woorden van God:

Werk in het verstand van de mens wordt te gemakkelijk bereikt door de mens. Pastors en leiders in de religieuze wereld, bijvoorbeeld, vertrouwen op hun gaven en posities om hun werk te doen. Mensen die hen een lange tijd volgen, zullen worden geïnfecteerd door hun gaven en zullen worden beïnvloed door delen van wat zij zijn. Zij richten zich op de gaven, vaardigheden en kennis van mensen en ze geven aandacht aan sommige bovennatuurlijke dingen en vele diepgaande onrealistische doctrines (deze diepgaande doctrines zijn natuurlijk onbereikbaar). Ze richten zich niet op veranderingen aan de gezindheid van de mens, maar richten zich liever op het trainen van het preken, de werkvaardigheden en de kennis van de mens en rijke religieuze doctrines. Zij richten zich niet op hoezeer de gezindheid van mensen wordt veranderd, of hoezeer mensen de waarheid begrijpen. Ze geven geen aandacht aan de substantie van mensen, en proberen nog minder de normale en abnormale toestanden van de mens te kennen. Ze gaan niet in tegen de opvattingen van de mens, openbaren deze niet en herstellen hun tekortkomingen of corruptie al helemaal niet. De meeste mensen die hen volgen, dienen met hun natuurlijke gaven en wat zij uitdrukken is kennis en vage religieuze waarheid, die de realiteit uit het oog zijn verloren en absoluut niet in staat zijn mensen van leven te voorzien.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Diegenen die geen oordeel hebben ondergaan, uiten niets dan menselijk vlees en gedachten, vermengd met een grote hoeveelheid menselijke intelligentie en aangeboren talenten. Het is niet de accurate uitdrukking door de mens van Gods werk. De mensen die hen volgen worden bij hen gebracht door hun aangeboren kaliber. Omdat zij te veel opvattingen en ervaringen van de mens uitdrukken, die vrijwel los staan van Gods oorspronkelijke bedoeling en hier te ver van afwijken, is het werk van dit type persoon niet in staat om mensen voor God te brengen, maar enkel tot zichzelf. Dus zij die geen oordeel en tuchtiging hebben ondergaan zijn niet geschikt om Gods werk te verrichten. Het werk van een gekwalificeerde werker kan mensen op de juiste weg helpen en hen helpen dieper de waarheid in te duiken. Het werk dat hij doet kan mensen voor God brengen. Daarnaast kan het werk dat hij doet variëren van persoon tot persoon en is het niet gebonden aan regels, waardoor mensen vrijlating en vrijheid kunnen ontvangen. Bovendien kunnen zij geleidelijk groeien in het leven en geleidelijk dieper gaan in de waarheid. Het werk van een ongeschikte werker schiet flink tekort; zijn werk is dwaas. Hij kan mensen alleen naar regels leiden. Wat hij vraagt van mensen varieert niet van persoon tot persoon; hij werkt niet in overeenstemming met de werkelijke noden van de mensen. In dit type werk zijn er te veel regels en te veel doctrines. Het kan mensen niet in de realiteit brengen of in de normale praktijk van groei in het leven. Het kan mensen enkel in staat stellen om te steunen op een paar waardeloze regels. Dergelijke leiding kan mensen alleen maar naar het verkeerde pad leiden. Hij leidt je om te worden hoe hij zelf is; hij kan je brengen naar wat hij heeft en is.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn in de kerk veel mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben en wanneer er iets bedrieglijks gebeurt, blijven ze gewoon aan Satans kant staan. Wanneer zij de lakeien van Satan worden genoemd, voelen zij zich erg onrechtvaardig behandeld. En je zou kunnen zeggen dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, maar ze staan altijd aan de kant zonder waarheid. Er is geen enkel cruciaal moment geweest dat ze aan de kant van de waarheid stonden, geen enkele keer dat ze opstonden en voor de waarheid pleitten, dus hebben ze echt geen onderscheidingsvermogen? Waarom staan ze dan altijd aan Satans kant? Waarom zeggen ze nooit één woord dat eerlijk of redelijk is ten aanzien van de waarheid? Is deze situatie echt ontstaan vanuit hun tijdelijke verwarring? Hoe minder onderscheidingsvermogen iemand heeft, des te minder ze in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan. Wat laat dit zien? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen van het kwaad houden? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen de trouwe nakomelingen van Satan zijn? Waarom kunnen zij altijd aan de kant van Satan staan en dezelfde taal als hij spreken? Al hun woorden en daden en hun uitdrukkingen bewijzen ruimschoots dat zij geen liefhebber van de waarheid zijn, maar eerder dat zij mensen zijn die de waarheid verafschuwen. Dat zij aan de kant van Satan kunnen staan, bewijst ruimschoots dat Satan echt houdt van deze kleine duivels die hun hele leven vechten omwille van Satan. Zijn al deze feiten niet overduidelijk? Als je echt iemand bent die de waarheid liefheeft, waarom heb je dan geen aandacht voor degenen die de waarheid in praktijk brengen en waarom volg je dan onmiddellijk diegenen die de waarheid niet in praktijk brengen zodra ze het ergens even niet mee eens zijn? Wat voor een probleem is dit? Het maakt me niet uit of je onderscheidingsvermogen hebt of niet, het kan me niet schelen wat voor grote prijs je hebt betaald, het kan me niet schelen hoe sterk je bent en het kan me niet schelen of je een lokale vileine slang bent of een leider die de vaandel draagt. Als je sterk bent is dat alleen met behulp van Satans kracht; als je hoog in aanzien staat, dan is dat alleen maar omdat er te veel om je heen zijn die de waarheid niet in praktijk brengen; als je nog niet bent verdreven, dan is dat omdat het nu niet de tijd is voor het werk van verdrijving, het is veeleer tijd voor het werk van vernietiging. Er is geen haast bij om je nu te verdrijven. Ik hoef alleen maar te wachten op de dag nadat je vernietigd bent om je te straffen. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengt zullen vernietigd worden!

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders. Als ze iemand tegenkomen die de ware weg preekt, dan zouden sommigen van hen zeggen: “We moeten onze leider raadplegen over ons geloof.” Hun geloof moet via een mens gaan. Is dat niet een probleem? Wat is er dan van deze leiders terechtgekomen? Zijn ze niet farizeeërs, valse herders, antichristen en struikelblokken geworden voor mensen in de aanvaarding van de ware weg? …

In het geloof in God van mensen, of ze nu anderen plachten te volgen of ze Gods wil niet tevreden stelden, moeten ze uiteindelijk voor God komen gedurende deze laatste fase. Als je het fundament hebt dat je door deze fase van het werk bent gegaan en je toch anderen blijft volgen, is dat onvergeeflijk en zul je net zo eindigen als Paulus.

uit ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’

Als er verschillende lokale vileine slangen in een kerk zijn, evenals een paar kleine ‘vliegen’ die hen volgen zonder enig onderscheidingsvermogen, als degenen van de kerk de greep en manipulatie van deze slangen nog steeds niet kunnen afhouden nadat ze de waarheid hebben gezien, dan zullen deze dwazen uiteindelijk worden vernietigd. Hoewel deze kleine vliegen misschien niets vreselijks hebben gedaan, zijn ze nog sluwer, nog gladder en ongrijpbaarder en iedereen die zo is zal worden vernietigd. Er zal niet één over zijn! Degenen die tot Satan behoren, zullen worden teruggestuurd naar Satan, terwijl zij die God toebehoren, zeker op zoek zullen gaan naar de waarheid; dit wordt bepaald door hun nutuur. Laat allen die Satan volgen omkomen! Deze mensen zullen geen medelijden ontvangen. Laat zij die naar de waarheid zoeken voorziening verkrijgen en sta hen toe dat zij naar hartenlust vreugde ervaren in Gods woord. God is rechtvaardig; Hij behandelt mensen niet onrechtvaardig. Als je een duivel bent dan ben je niet in staat om de waarheid in praktijk te brengen. Als je iemand bent die naar de waarheid op zoek is, dan is het zeker dat je niet door Satan gevangen wordt genomen – hier is geen twijfel over mogelijk.

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vanwege hun kleingeestige slimheid zullen degenen zonder onderscheidingsvermogen in de handen van slechte mensen komen te verkeren en zij zullen door slechte mensen op een dwaalspoor worden gebracht en zij zullen niet in staat zijn om terug te keren. Deze mensen moeten op deze manier worden behandeld, omdat ze de waarheid niet liefhebben, omdat ze niet in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan, omdat ze slechte mensen volgen, ze staan aan de kant van slechte mensen en omdat ze samenspannen met slechte mensen en zich tegen God verzetten. Zij weten heel goed dat die slechte mensen kwaad verspreiden maar ze verharden hun harten en volgen hen, die bewegen in weerwil van de waarheid. Zijn deze mensen die de waarheid niet in praktijk brengen maar die destructieve en verfoeilijke dingen doen niet allemaal kwaad aan het doen? Hoewel er onder hen mensen zijn die zichzelf koningen noemen en zij die er achteraan rennen, zijn hun God – tartende naturen niet allemaal hetzelfde? Welk excuus kunnen ze aanvoeren om te rechtvaardigen dat God hen niet redt? Welk excuus kunnen ze aanvoeren om te zeggen dat God niet rechtvaardig is? Is het niet hun eigen kwaad dat hen zal vernietigen? Is het niet hun eigen opstandigheid die ze naar de hel zal slepen? Degenen die de waarheid in praktijk brengen zullen uiteindelijk worden gered en door de waarheid worden vervolmaakt. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengen zullen uiteindelijk door de waarheid hun ondergang uitlokken. Dit zijn de bestemmingen die wachten op degenen die de waarheid in praktijk brengen en degenen die dat niet doen.

uit ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Waarom zegt men dat religieuze dominees en ouderlingen allemaal het pad van de farizeeën bewandelen? Wat is hun wezen?

Kijk maar naar de leiders van elke denominatie. Allemaal zijn ze arrogant en zelfgenoegzaam. Ze interpreteren de Bijbel buiten de context en volgens hun eigen verbeelding. Ze rekenen allemaal op gaven en belezenheid om hun werk te doen. Als zij niet in staat waren om over iets te preken, zouden die mensen hen dan volgen? Want het is waar dat ze wat kennis hebben, dat ze over sommige doctrines kunnen spreken, of dat ze weten hoe ze anderen voor zich kunnen winnen en gebruik kunnen maken van kunstgrepen. Ze gebruiken deze om mensen naar zich toe te trekken en te misleiden. Deze mensen geloven symbolisch in God, maar in werkelijkheid volgen ze hun leiders.

Waarom vervloekte de Heer Jezus de farizeeën? Wat was het wezen van de farizeeën?

Ze lasterden Gods Geest niet alleen als Beëlzebul en de vorst der demonen, maar veroordeelden ook Gods werk. Ze veroordeelden en lasterden de Heer Jezus Christus. De essentie van hun verzet en lastering van God was geheel en al dezelfde als de essentie van Satan en het verzet tegen en lastering van God door de duivel. Ze representeerden niet alleen verdorven mensen, maar waren zelfs de belichaming van Satan. Ze waren een kanaal voor Satan onder de mensheid, ze waren de handlangers en boodschappers van Satan. De essentie van hun lastering en vernedering van de Heer Jezus Christus was hun strijd met God om status, hun competitie met God, hun oneindige beproeven van God.

Waarom krijgt elke nieuwe fase van Gods werk te maken met de hevige weerstand en veroordeling van de religieuze wereld? Wat is de hoofdoorzaak?

Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien?

Heersen in de religieuze wereld de waarheid en God of heersen de antichristen en Satan?

Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken.

Geef een reactie