Dank aan de Heer. We verlangen allemaal naar de terugkeer van de Heer. Wie de Heer wil zien, de verschijning van de Heer wil zien, moet eerst de stem van de Heer horen. Juist. Almachtige God heeft alle waarheden van Gods werk van het oordeel van de laatste dagen verkondigd. Het zijn de woorden die de Heilige Geest spreekt tot de kerken tijdens de laatste dagen. Velen hebben de woorden van Almachtige God al gelezen en de stem van God gehoord. Ze werden allemaal voor God gebracht en wonen het huwelijksfeest van het Lam bij. Wat een grote zegen is dat. Maar vandaag kunnen veel broeders en zusters de stem van God nog steeds niet onderscheiden. En dus hebben we vandaag de getuigen van De Kerk van Almachtige God uitgenodigd. We hebben hen uitgenodigd om ons te vertellen hoe we de stem van God kunnen identificeren. Dan weten we hoe we ons ervan kunnen vergewissen dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is.

07 februari 2020

Antwoord: De vraag die jullie net hebben gesteld, is uiterst belangrijk. Om Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden en de verschijning van God te zien moeten we weten hoe we de stem van God kunnen identificeren. De stem van God identificeren betekent in feite de woorden en uitspraken van God herkennen. En de kenmerken van de woorden van de Schepper herkennen. Of het nu de woorden van de geïncarneerde God of de uitspraken van de Geest van God zijn het zijn allemaal woorden die door God van boven tot de mensheid zijn gesproken. Zo zijn de toon en kenmerken van Gods woorden. Hier zijn het gezag en de identiteit van God duidelijk zichtbaar. Het kan worden gezegd dat dat de unieke manier is waarop de Schepper spreekt. Telkens als God vlees wordt, gaan Zijn uitspraken over veel verschillende dingen. Ze gaan vooral over Gods eisen en waarschuwingen aan de mens. Over Gods bestuurlijke decreten en geboden. En over Zijn woorden van oordeel en tuchtiging, en Zijn openbaring van de verdorven mensheid. Zo zijn er ook woorden van profetieën en Gods beloften aan de mensheid enzovoort. Die woorden zijn allemaal de verkondiging van de waarheid, de weg en het leven. Ze zijn allemaal de openbaring van de essentie van Gods leven. Ze vertegenwoordigen Gods gezindheid en alles wat God heeft en is. En dus kunnen we zien in de woorden die zijn uitgedrukt door God dat Gods woorden de waarheid zijn, en gezag en kracht hebben. Als je dus wilt vaststellen of de woorden die zijn verkondigd door Almachtige God, de stem van God zijn kun je kijken naar de woorden van de Heer Jezus en de woorden van Almachtige God. Je kunt ze vergelijken en zien of het de woorden zijn die zijn uitgedrukt door één Geest en of ze het werk zijn dat is uitgevoerd door één God. Als hun oorsprong hetzelfde is, dan bewijst dit dat de woorden van Almachtige God de uitspraken van God zijn en dat Almachtige God de verschijning van God is. Laten we kijken naar de woorden die werden gesproken door Jehova tijdens het Tijdperk van de Wet, en de woorden van Jezus in het Tijdperk van Genade. Ze waren allebei de directe uitdrukking van de Heilige Geest en het werk van één God. Dat bewijst dat de Heer Jezus de verschijning van Jehova, de verschijning van de Schepper was. Wie de Bijbel heeft gelezen, weet dat de woorden die zijn verkondigd door de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade betrekking hadden op waarschuwingen en eisen aan de mens, en op Gods bestuurlijke decreten. Zo waren er ook woorden van veel profetieën en beloften enzovoort. Deze waren één complete fase van werk dat door God werd uitgevoerd tijdens het Tijdperk van Genade.

Eerst kijken we naar de eisen en waarschuwingen van de Heer Jezus aan de mens. De Heer Jezus zei: “Kom tot inkeer … want het koninkrijk van de hemel is nabij” (Mat. 4:17). “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven” (Mat. 5:13-14). “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat” (Mat. 22:37-40). “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. … Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. … Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel” (Mat. 5:3, 6, 10-12).

Nu kijken we naar wat de Heer Jezus zei over bestuurlijke decreten. Matteüs 12:31-32, de Heer Jezus zei: “Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.” In Matteüs 5:22 zei de Heer Jezus ook: “En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘Nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.”

Naast deze woorden van bestuurlijke decreten zijn er ook de woorden van de Heer Jezus die oordelen over de farizeeërs en hen ontmaskeren. De Heer Jezus zei: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” (Mat. 23:13). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat” (Mat. 23:15).

Broeders en zusters, de Heer Jezus heeft ook vele profetieën en beloften aan de mens uitgesproken. Johannes 14:2-3, de Heer Jezus zei: “‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden.’ Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.” Er is ook Johannes 12:47-48. De Heer Jezus zei ook: “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.” Zo is er ook Openbaring 21:3-4: “Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn. God zal alle tranen uit hun ogen vegen, er zal geen dood, of verdriet of pijn zijn, er zal niet meer gehuild worden, want alle dingen van vroeger zijn voorbij.”

In de diverse waarheden die zijn verkondigd door de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade kunnen we zien dat de Heer Jezus de verschijning van de Redder was. En dat de woorden van de Heer Jezus Gods uitspraken aan de hele mensheid waren. Hij verkondigde direct Gods gezindheid en Zijn wil voor de mensheid om de mensheid te leiden, om voor de mensheid te zorgen en om de mensheid persoonlijk te verlossen. Dat vertegenwoordigt perfect de identiteit en het gezag van God zelf. Als we deze woorden lezen, voelen we meteen dat ze de waarheid zijn en gezag en kracht hebben. Deze woorden zijn de stem van God. Het zijn Gods uitspraken aan de mensheid. Tijdens de laatste dagen is de Heer Jezus teruggekeerd: Almachtige God is gekomen om het werk van het oordeel van de laatste dagen uit te voeren. Hij heeft het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid en het Tijdperk van Genade beëindigd. Op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft Almachtige God de fase van het werk van het oordeel dat begint in het huis van God, uitgevoerd en alle waarheden verkondigd voor de zuivering en redding van de mensheid. De woorden die zijn verkondigd door Almachtige God, zijn rijk in inhoud en alomvattend. Zoals Almachtige God zegt: “Je kunt met recht zeggen dat sinds de schepping dit de eerste keer is geweest dat God de hele mensheid heeft toegesproken. God heeft nooit eerder zo gedetailleerd en zo systematisch tot de hele geschapen mensheid gesproken. Natuurlijk was dit ook de eerste keer dat Hij zoveel en zo lang tot de hele mensheid sprak. Dit was nooit eerder voorgekomen. Daar komt nog bij dat deze uitspraken de eerste teksten waren die God onder de mensheid heeft geuit waarin Hij de mens ontmaskert, begeleidt, oordeelt en openhartig met hem spreekt. En zo waren het ook de eerste uitspraken waarin God de mensen Zijn voetstappen laat kennen, de plaats waar Hij ligt, Zijn gezindheid, wat God heeft en is, Zijn gedachten en Zijn zorg om de mensheid. Je kunt zeggen dat dit de eerste uitspraken sinds de schepping waren die God tot de mens had gericht vanuit de derde hemel, en dat dit de eerste keer was dat God Zijn inherente identiteit heeft gebruikt om te verschijnen en de stem van Zijn hart aan de mensheid te laten horen met woorden” (‘Inleiding’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit zijn de laatste dagen en de woorden die zijn verkondigd door Almachtige God, zijn onmetelijk qua draagwijdte en rijkdom. Ze omvatten voornamelijk het oordeel, de verlossing van de mens en de bestuurlijke decreten en geboden van het Tijdperk van het Koninkrijk. Naast Gods waarschuwingen, eisen en beloften aan de mens, profetieën enzovoort. Laten we nu eerst enkele passages uit Gods woorden lezen over Gods waarschuwingen en eisen aan de mens evenals Zijn werk.

Almachtige God zegt: “Degenen die mij nu ware liefde betonen zijn gezegend. Gezegend zijn zij die zich aan mij onderwerpen, zij zullen zeker in mijn koninkrijk verblijven; gezegend zijn zij die mij kennen, zij zullen macht hebben in mijn koninkrijk; gezegend zijn zij die naar mij op zoek zijn, zij zullen zeker aan de ketenen van Satan ontsnappen en zich in mijn zegen verheugen; gezegend zijn zij die zichzelf kunnen verloochenen, zij zullen zeker mijn bezit worden en de overvloed van mijn koninkrijk erven. Zij die druk in de weer zijn voor mij zal ik gedenken, zij die kosten noch moeite sparen voor mij zal ik met blijdschap omarmen, zij die mij offers brengen zal ik vreugde schenken. Zij die vreugde vinden in mijn woorden zal ik zegenen; zij vormen beslist de pilaren waar de nokbalk van mijn koninkrijk op steunt, ze krijgen beslist ongekende overvloed in mijn huis en niemand kan bij hen in de schaduw staan” (‘Hoofdstuk 19’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Als mensen in het Tijdperk van Genade blijven, zullen ze nooit vrij zijn van hun verdorven gezindheid – laat staan dat ze de inherente gezindheid van God zouden kennen. Als mensen altijd uit een overvloed aan genade leven maar niet beschikken over de weg van het leven, waardoor ze God kunnen kennen en bevredigen, zullen ze Hem nooit echt winnen, hoewel ze in Hem geloven. Wat een zielig soort geloof is dat” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Voordat de mens werd verlost, waren al heel wat soorten vergif van Satan bij hem ingebracht en na duizenden jaren door Satan verdorven te zijn, is er bij hem een natuur ontstaan die zich tegen God verzet. Dat betekent dat toen de mens was verlost, dat niets meer dan een zaak van verlossing was, waarbij de mens tegen een hoge prijs gekocht was, maar waarbij de giftige natuur binnenin hem niet was geëlimineerd. De mens die zo bezoedeld is, moet een verandering ondergaan voordat hij het waard is om God te dienen. Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Niemand zoekt actief naar Gods voetstappen of verschijning en niemand wil onder de zorg en de hoede van God bestaan. De mens is eerder bereid om te vertrouwen op de aantasting door Satan en de duivel, zodat hij zich aan deze wereld en aan de leefregels van de slechte mensheid kan aanpassen. Op dit punt zijn het hart en de geest van de mens geofferd als een eerbetoon aan Satan en worden ze Satans voedsel. Bovendien worden het hart en de geest van de mens een plek waar Satan kan verblijven, een speeltuin voor hem. De mens begrijpt zo onbewust de principes van het mens-zijn niet meer, net zomin als de waarde en het doel van zijn bestaan. De wetten van God en het verbond tussen God en de mens vervaagt geleidelijk in het hart van de mens en de mens zoekt niet langer naar God en geeft Hem geen gehoor meer. Naarmate de tijd verstrijkt, begrijpt de mens niet meer waarom God de mens heeft geschapen, evenmin begrijpt hij de woorden die uit de mond van God komen, noch realiseert hij zich alles dat van God komt. De mens begint zich te verzetten tegen de wetten en besluiten van God; het hart en de geest van de mens raken afgestompt. … God verliest de mens die Hij oorspronkelijk heeft geschapen en de mens verliest de wortel van zijn oorsprong. Dit is het verdriet van deze mensheid” (‘God is de bron van het leven van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De mensheid heeft zich door tienduizenden jaren geschiedenis heen ontwikkeld om te komen tot waar ze nu is. De mensheid van mijn oorspronkelijke schepping is echter al lang geleden in verval geraakt. Ze is al opgehouden te zijn wat ik wil, en zo verdient de mensheid, zoals ze in mijn ogen verschijnt, niet langer de naam van de mensheid. Ze is eerder het uitschot van de mensheid dat Satan gevangen heeft genomen, de rotte wandelende lijken waar Satan in leeft en waarmee hij gekleed is. Mensen geloven niet het kleinste beetje in mijn bestaan, noch verwelkomen ze mijn komst. De mensheid reageert slechts met tegenzin op mijn verzoeken, gaat tijdelijk op ze in en deelt niet oprecht met mij de vreugde en het verdriet in het leven. Omdat mensen mij als ondoorgrondelijk zien, doen ze met tegenzin alsof ze naar me glimlachen, nemen een houding aan van aanschurken tegen wie aan de macht is. Dit komt omdat mensen geen kennis hebben van mijn werk en nog minder van mijn wil in deze tijd. Ik zal eerlijk tegen jullie zijn: wanneer de dag komt, zal het leed van iemand die mij aanbidt gemakkelijker te dragen zijn dan dat van jullie. De mate van jullie geloof in mij is in werkelijkheid niet groter dan dat van Job – zelfs het geloof van de Joodse farizeeën overtreft jullie – en dus, als de dag van het vuur neerdaalt, zal jullie lijden ernstiger zijn dan dat van de farizeeën toen ze berispt werden door Jezus, dan dat van de tweehonderdvijftig leiders die tegen Mozes waren, en dan dat van Sodom onder de verschroeiende vlammen van zijn vernietiging” (‘Wat het betekent om een echt persoon te zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De mens verloor zijn Godvrezende hart nadat hij verdorven was door Satan en hij verloor de functie die Gods schepselen zouden moeten hebben, en werd dus een ongehoorzame vijand van God. De mens leefde onder Satans domein en volgde Satans bevelen; dus God kreeg geen kans om werk te verrichten onder Zijn schepselen en al zeker niet om vrees van Zijn schepselen te verkrijgen. De mens is door God geschapen en zou God moeten aanbidden, maar de mens keerde juist God de rug toe en aanbad Satan. Satan werd de afgod in het hart van de mens. Zo verloor God Zijn positie in het hart van de mens, wat wil zeggen dat Hij de betekenis van Zijn schepping van de mens heeft verloren. Om dus de betekenis van Zijn schepping van de mens te herstellen, moet Hij de oorspronkelijke gelijkenis van de mens herstellen en de mens van zijn verdorven gezindheid verlossen. Om de mens van Satan terug te winnen, moet Hij de mens van de zonde redden. Alleen op deze manier kan Hij de oorspronkelijke gelijkenis van de mens geleidelijk aan herstellen, de oorspronkelijke functie van de mens herstellen en uiteindelijk Zijn koninkrijk herstellen. De uiteindelijke vernietiging van de kinderen van ongehoorzaamheid zal ook worden uitgevoerd om de mens in staat te stellen God beter te aanbidden en beter op aarde te leven. Aangezien God de mens schiep, zal Hij ervoor zorgen dat de mens Hem aanbidt; aangezien Hij de oorspronkelijke functie van de mens wil herstellen, zal Hij haar volledig herstellen, zonder enige vervalsing. Zijn gezag herstellen, betekent dat Hij ervoor zorgt dat de mens Hem aanbidt en Hem gehoorzaamt; het betekent dat Hij de mens doet leven vanwege Hem en dat Hij Zijn vijanden doet vergaan vanwege Zijn gezag; het betekent dat Hij elk laatste deel van Zichzelf zal laten voortduren onder mensheid, zonder enig verzet van de mens. Het koninkrijk dat Hij wenst te vestigen is Zijn eigen koninkrijk. De mensheid die Hij wenst is er een die Hem aanbidt, een die Hem volledig gehoorzaamt en Zijn glorie omvat. Als Hij de verdorven mensheid niet redt, zal de betekenis van Zijn schepping van de mensheid op niets uitlopen; Hij zal geen gezag meer onder de mensen hebben en Zijn koninkrijk zal niet langer op aarde kunnen bestaan. Als Hij de vijanden die Hem ongehoorzaam zijn niet vernietigt, zal Hij niet in staat zijn om Zijn volledige glorie te verkrijgen, noch zal Hij Zijn koninkrijk op aarde kunnen vestigen. Dit zijn de tekenen van de voltooiing van Zijn werk en de tekenen van Zijn grote prestatie: degenen onder de mensheid die ongehoorzaam aan Hem zijn volledig vernietigen en degenen die compleet gemaakt zijn de rust in te laten gaan” (‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven” (‘Over titels en identiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Je moet weten naar wat voor een soort mens ik verlang: de onreinen worden het koninkrijk niet binnengelaten, de onreinen mogen de heilige grond niet besmeuren. Al heb je misschien jarenlang veel werk verricht, als je uiteindelijk nog betreurenswaardig vies bent verdraagt de wet van de hemel jouw wens om binnen te komen in mijn koninkrijk niet! Vanaf de stichting van de wereld tot op heden heb ik nog nooit gemakkelijk toegang verschaft aan hen die bij mij in de gunst proberen te komen. Dit is een regel van de hemel, niemand kan deze regel overtreden! Je moet het leven nastreven. Vandaag de dag zijn diegenen die vervolmaakt worden van hetzelfde soort als Petrus: het zijn diegenen die streven naar veranderingen in hun gezindheid en die getuigenis aan God willen afleggen en hun plicht als schepsel van God wensen uit te voeren. Alleen zulke mensen zullen vervolmaakt worden. Als je alleen naar een beloning op zoek bent, en de gezindheid van je leven niet probeert te veranderen, dan zijn al je inspanningen tevergeefs. Dat is de onveranderlijke waarheid!” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Met betrekking het werk van het oordeel van Almachtige God tijdens het Tijdperk van het Koninkrijk lezen we nu enkele passages van Almachtige Gods woorden.

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken, veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart” (‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In Zijn laatste werk om het tijdperk af te sluiten, omvat Gods gezindheid tuchtiging en oordeel, waarmee Hij alles onthult wat onrechtvaardig is om publiekelijk te oordelen over alle volken, en te vervolmaken wie Hem oprecht liefhebben. Alleen een dergelijke gezindheid kan het tijdperk ten einde brengen. De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. […] In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Begrijp je nu wat oordeel is en wat waarheid is? Als je het begrepen hebt, dan vermaan ik je om je gehoorzaam te onderwerpen om geoordeeld te worden, anders zul je nooit de gelegenheid krijgen om door God geprezen te worden of door Hem Zijn koninkrijk binnengebracht te worden. Zij die enkel oordeel aanvaarden maar nooit gezuiverd kunnen worden, namelijk, zij die vluchten midden in het werk van oordeel, zullen voor altijd worden verafschuwd en afgewezen door God. Hun zonden zijn talrijker en zwaarder dan die van de farizeeën, want ze hebben God verraden en zijn rebellen tegen God. Zulke mensen die zelfs niet waardig zijn om dienst te doen zullen zwaardere straffen ondergaan, straffen die bovendien eeuwig duren. God zal geen enkele verrader sparen die ooit trouw beleed met woorden maar Hem vervolgens verraadde. Mensen zoals deze zullen vergelding ontvangen door bestraffing van de geest, de ziel en het lichaam. Is dit niet precies een openbaring van de rechtvaardige gezindheid van God? Is dit niet het doel van God bij het oordelen van de mens en het ontmaskeren van hem? God brengt al degenen die allerlei slechte daden verrichten gedurende de tijd van oordeel naar een plaats besmet met boze geesten, en laat die boze geesten hun vleselijke lichamen naar believen vernietigen. Hun lichamen geven een stank van lijken af, en zulks is hun passende vergelding. God schrijft in hun rapportage-boeken over iedere zonde van die ontrouwe valse gelovigen, valse apostelen en valse arbeiders; dan, als de tijd ervoor is aangebroken werpt Hij hen te midden van de onreine geesten, laat die onreine geesten naar believen hun gehele lichaam verontreinigen, zodat zij nooit meer vlees kunnen worden en nooit meer het licht kunnen zien. Die huichelaars die ooit dienst gedaan hebben maar niet in staat zijn om tot het einde toe getrouw te zijn worden door God tot de goddelozen gerekend, zodat zij meegaan met wie kwaad doen en deel gaan uitmaken van hun onordelijke gespuis; op het einde zal God hen vernietigen. God gooit degenen die nooit trouw geweest zijn aan Christus of geen enkele moeite voor Hem gedaan hebben terzijde en schenkt geen aandacht aan hen, en zal hen allen tijdens de verandering van de tijdperken vernietigen. Zij zullen niet langer op aarde bestaan, laat staan toegang verkrijgen tot het koninkrijk Gods. Zij die nooit oprecht geweest zijn tegen God maar door omstandigheden gedwongen worden oppervlakkig met Hem om te gaan worden gerekend tot hen die dienst doen voor Zijn volk. Slechts een klein aantal van zulke mensen kan het overleven, terwijl het grootste gedeelte zal vergaan samen met hen die nog niet eens bevoegd zijn dienst te doen. Uiteindelijk zal God al degenen tot Zijn koninkrijk brengen die van dezelfde gedachten zijn als God, het volk en de zonen van God, evenals zij die voorbestemd zijn door God om priester te zijn. Dat is het distillaat dat door God verkregen wordt door Zijn werk. Wat betreft hen die niet in staat zijn onder een van deze categorieën te vallen die door God opgesteld zijn, die zullen gerekend worden tot de ongelovigen. Jullie kunnen je zeker wel voorstellen hoe het met hen zal aflopen. Ik heb jullie al alles gezegd wat ik moet zeggen; de beslissing, welke weg jullie kiezen zal aan jullie zijn. Wat jullie moeten begrijpen is het volgende: Het werk van God wacht nooit op iemand die Hem niet kan bijhouden, en de rechtvaardige gezindheid van God laat geen enkele mens genade zien” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Maar zolang de oude wereld blijft bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen” (‘Hoofdstuk 26’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In het koninkrijk beginnen de talloze schepselen te herleven en hun levenskracht terug te vinden. Door veranderingen in de toestand van de aarde beginnen de grenzen tussen het ene en het andere land ook te veranderen. Voorheen heb ik geprofeteerd: Als land van land gescheiden wordt, en land verenigt zich met land, dan breekt de tijd aan dat ik de naties aan diggelen zal slaan. Op dat moment vernieuw ik de hele schepping en deel ik het hele universum opnieuw in. Ik breng daarmee het universum in orde en verander de oude staat in de nieuwe. Dit is mijn plan. Dit zijn mijn werken. Als de naties en de volken van de wereld allen weer voor mijn troon staan, zal ik alle overvloed van de hemel tot mij nemen en aan de mensenwereld schenken, zodat deze dankzij mij van ongeëvenaarde overvloed overloopt” (‘Hoofdstuk 26’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Naarmate mijn woorden voltooid worden, wordt het koninkrijk langzamerhand gevormd op aarde en wordt de mens geleidelijk teruggebracht naar de normaliteit en zo zal op aarde het koninkrijk van mijn hart ontstaan. In het koninkrijk krijgen alle mensen van God het leven van de normale mens terug. De ijzige winter zal over zijn en plaatsmaken voor een wereld van steden van lente, waar het lente is het hele jaar door. Niet langer worden mensen geconfronteerd met de sombere, miserabele mensenwereld, niet langer hoeven ze de koude rillingen van de mensenwereld te doorstaan. Mensen vechten niet met elkaar, landen trekken niet ten oorlog tegen elkaar, niet langer zullen er bloedbaden zijn en het bloed dat uit bloedbaden vloeit; alle landen zijn vol van geluk en overal is er warmte tussen de mensen” (‘Hoofdstuk 20’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wanneer de mensheid in haar oorspronkelijke gelijkenis is hersteld, wanneer de mensheid haar respectievelijke plichten kan vervullen, haar eigen plaats kan behouden en aan alle regelingen van God gehoorzaam kan zijn, zal God een groep mensen op aarde hebben verkregen die Hem aanbidt en Hij zal ook een koninkrijk op aarde hebben opgericht dat Hem aanbidt. Hij zal eeuwige overwinning op aarde hebben en zij die tegen Hem zijn zullen voor eeuwig te gronde gaan. Dit zal Zijn oorspronkelijk bedoeling om de mens te scheppen herstellen; het zal Zijn oorspronkelijke bedoeling om alle dingen te scheppen herstellen, het zal ook Zijn gezag over de aarde herstellen, Zijn gezag over alle dingen en Zijn gezag over Zijn vijanden. Dit zijn de tekenen van Zijn totale overwinning. Voortaan zal de mensheid de rust ingaan en een leven ingaan dat de juiste weg volgt. God zal ook de eeuwige rust met de mens ingaan en een eeuwig leven binnengaan, gedeeld door God en de mens. De vuiligheid en ongehoorzaamheid op aarde zullen verdwijnen, evenals het gehuil op aarde. Allen op aarde die tegen God zijn, zullen niet meer bestaan. Alleen God en de mensen die Hij heeft gered zullen overblijven; alleen Zijn schepping zal overblijven” (‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Nu we de woorden van Almachtige God hebben gehoord, hebben we gezien dat Almachtige God en de Heer Jezus een en dezelfde zijn. Ze zijn allebei de geïncarneerde God die van boven tot de mensheid spreekt. Wat Ze allebei openbaren, is Gods gezindheid en Zijn heilige essentie. En zo laten ze perfect Gods gezag en identiteit zien. In de woorden van het oordeel en de openbaring van de farizeeërs van de Heer Jezus en de woorden van het oordeel en de openbaring van de verdorven mensheid van Almachtige God zien we dat God zonde haat en de verdorvenheid van de mensheid veracht. We zien Gods rechtvaardige en heilige gezindheid en bovendien zien we dat God de diepte van het hart van de mens waarneemt. Onze verdorvenheid is Hem even bekend als de achterkant van Zijn hand. In de waarschuwingen en eisen aan de mensheid van de Heer Jezus en Almachtige God zien we Gods verwachtingen van de mensheid. God houdt van mensen die eerlijk zijn en Hij zegent mensen die zich echt aan Hem wijden. Dat laat ons Gods zorg voor en redding van de mensheid zien. In de beloften aan de mensheid van de Heer Jezus en Almachtige God zien we Gods liefde voor de mensheid. Bovendien zien we het gezag en de kracht waarmee God het lot van de mensheid beveelt en over alles heerst. De uitspraken van de Heer Jezus en Almachtige God lijken op elkaar qua toon en spreekwijze. Ze zijn allebei de uitdrukking van Gods gezindheid. Dat laat perfect de identiteit en essentie van God zien. Broeders en zusters, laten we nadenken. Wie, naast de Schepper, kan woorden aan de hele mensheid uitdrukken? Wie kan direct Gods wil uitdrukken en eisen stellen aan de mensheid? Wie kan over het einde van de mens beslissen? Wie kan beslissen over leven en dood? Wie kan de sterren in het heelal besturen en heerser zijn over alle dingen? Wie kan behalve God door de waarheid van de essentie van de verdorven mensheid kijken? En wie kan de satanische natuur openbaren die in de diepte van onze harten verborgen is? Wie kan Gods werk van het oordeel van de laatste dagen uitvoeren en ons helemaal redden van de invloed van Satan? Alleen de Schepper heeft zo’n gezag en kracht. De woorden van Almachtige God laten perfect Gods unieke gezag en identiteit zien. Broeders en zusters. Na het horen van de woorden van Almachtige God, voelen we allemaal een bevestiging in ons hart. Die woorden zijn allemaal verkondigd door God. Ze zijn de stem van God. Ze zijn alle waarheden die zijn verkondigd door de Schepper tijdens het werk van het oordeel van de laatste dagen. In onze harten wordt onmiddellijk de ware verering voor God geboren. Broeders en zusters, voelen jullie na het horen van de woorden van Almachtige God hetzelfde? Dat bewijst voldoende dat de woorden van Almachtige God en de woorden van de Heer Jezus dezelfde oorsprong hebben. Ze zijn allebei de uitdrukking van één Geest. Ze zijn de uitspraken van één God aan de mensheid in verschillende tijdperken. Tijdens de laatste dagen voert Almachtige God het werk van het oordeel uit dat begint in het huis van God op basis van het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Almachtige God verkondigt alle waarheden voor de redding en zuivering van de mensheid. Hij openbaart alle mysteriën van Gods managementplan voor de redding van de mensheid en vertelt ons duidelijk over de essentie van diverse aspecten van de waarheid. Ze openen onze ogen en ze overtuigen ons volkomen. Het woord en werk van Almachtige God hebben alle profetieën van de Heer Jezus vervuld. In alle woorden die zijn verkondigd door Almachtige God voor het werk van het oordeel van de laatste dagen herkennen we de stem van God. En zo vergewissen we ons ervan dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is. De enige ware God die de hemel en aarde en alle dingen heeft geschapen en komt om het werk van het oordeel in de laatste dagen uit te voeren. Hij komt om de heerschappij van Satan op aarde, het tijdperk van kwaad en duisternis te beëindigen. En om Gods heerschappij op aarde, het Tijdperk van het Duizendjarige Koninkrijk, te beginnen. En zo komt onze prachtige wens uit dat we het hemelse koninkrijk binnengaan. Broeders en zusters, wat zeggen jullie? Heeft het werk van Almachtige God in de laatste dagen alle profetieën van de Heer Jezus vervuld?

uit het filmscenario van ‘Wachten’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Neem contact op via Messenger