Eigenlijk weten wij al een tijd dat De Kerk van Almachtige God al heeft getuigd van de terugkeer van de Heer Jezus. En Hij is Almachtige God. Hij drukt waarheden uit en voert Zijn oordeelswerk van de laatste dagen uit. Maar de meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de Heer met de wolken zal afdalen. Dat is omdat de Heer Jezus duidelijk zei: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:30). Het boek Openbaring voorspelde ook: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openb. 1:7). Ik geloof ook dat de Heer zal terugkeren op de wolken om ons direct naar het hemelse koninkrijk te brengen. Wij weigeren de Heer Jezus die niet afdaalt op de wolken te aanvaarden. Jullie zeggen dat bij de terugkeer van de Heer, Hij incarneert en afdaalt in het geheim. Zonder dat iemand dat weet. Maar het staat vast dat de Heer in het openbaar afdaalt met de wolken. Daarom wachten wij op de afdaling op de wolken van de Heer, waarbij Hij openlijk aan ons verschijnt en ons direct naar het hemelse koninkrijk brengt. Hebben we dit goed begrepen?

05 april 2019

Antwoorden: Wanneer we het hebben over de Heer die op een wolk afdaalt, kunnen we niet vertrouwen op de opvattingen en ideeën van de mens! De farizeeërs maakten een grote vergissing toen ze wachtten op de aankomst van de Messias. Zij gebruikten juist die opvattingen en ideeën van de mens om te oordelen over de Heer Jezus die al was gekomen. En uiteindelijk hebben ze de Heer Jezus gekruisigd. Of niet soms? Is wachten op de komst van de Heer zo simpel als het lijkt? Als de Heer terugkomt en Zijn werk doet onder de mensen, net zoals de vleesgeworden Heer Jezus dat deed, en wij herkennen Hem niet, zouden wij dan ook over Hem oordelen en Hem veroordelen, net zoals de farizeeërs, en Hem opnieuw kruisigen? Is dat mogelijk? De Heer Jezus voorspelde dat Hij terug zou komen, en Hij heeft daar veel over gezegd, maar jullie richten je alleen op de voorspelling dat de Heer zal afdalen met de wolken en negeren andere, belangrijkere voorspellingen van de Heer. Zo kun je gemakkelijk op het verkeerde pad raken en worden verlaten door de Heer! De Bijbel bevat andere profetieën, naast die over “afdalen met de wolken”. Er zijn ook vele profetieën die voorspellen dat de Heer zal komen als een dief in het geheim zal afdalen. Bijvoorbeeld Openbaring 16:15, “Ik kom onverwacht als een dief!” Matteüs 25:6. “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’” En Openbaring 3:20: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Al deze profetieën verwijzen naar God die vlees wordt en als Mensenzoon in het geheim afdaalt. “Als een dief” betekent dat Hij stil komt, in het geheim. De mensen weten niet dat Hij God is, zelfs als ze Hem zien of horen, net zoals toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed. De Heer Jezus zag eruit als een gewone Mensenzoon en niemand wist dat Hij God was. Daarom gebruikte de Heer Jezus de vergelijking “als een dief” voor de verschijning en het werk van de Mensenzoon. Hoe toepasselijk! Zij die niet van de waarheid houden, ongeacht hoe de vleesgeworden God spreekt of werkt, of hoeveel waarheden Hij vertelt, zij accepteren Hem niet. In plaats daarvan behandelen zij de vleesgeworden God als een normaal persoon en veroordelen en verlaten Hem. Dat is de reden dat de Heer Jezus voorspelde over Zijn terugkomst: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Luc. 17:24-25). Dankzij de profetie van de Heer weten we dat Zijn terugkomst “de komst van de Mensenzoon” zal zijn. “Mensenzoon” verwijst naar de vleesgeworden God, niet naar het geestelijk lichaam van de verrezen Heer Jezus die op de wolken afdaalt om ten overstaan van alle mensen te verschijnen. Waarom is dat zo? Laten we daar eens over nadenken. Wanneer het geestelijk lichaam van de verrezen Heer Jezus publiekelijk met de wolken zou afdalen, zou dat een ongelofelijk krachtige en wereldschokkende gebeurtenis zijn. Alle mensen zouden ter aarde storten en niemand zou zich durven verzetten. Zou de teruggekeerde Heer Jezus in dat geval nog altijd veel lijden en afgewezen worden door deze generatie? Dat is waarom de Heer Jezus voorspelde dat Zijn terugkeer de “de komst van de Mensenzoon” en “als een dief” zal zijn. In werkelijkheid verwijst het naar de geheime komst van de vleesgeworden God als Mensenzoon.

Wat is dan de relatie tussen de heimelijke afdaling van de Mensenzoon om te verschijnen en Zijn werk te doen, en de openlijke verschijning van God door met de wolken af te dalen? Hoe steekt dit proces in elkaar? Laten we hier eenvoudig over communiceren. Tijdens de laatste dagen incarneert God en daalt Hij heimelijk af tussen de mensen om te spreken en te praten. Hij doet Zijn oordeelswerk, beginnend bij het huis van God en zuivert en vervolmaakt al degenen die Zijn stem horen en terugkeren voor Zijn troon en creëert zodoende een groep overwinnaars. Vervolgens brengt God de grote ramp teweeg waarbij Hij al degenen die Gods oordeel van de laatste dagen niet aanvaarden, loutert en tuchtigt. Daarna zal God met de wolken afdalen om openlijk te verschijnen voor alle mensen. En daarmee wordt dan de profetie in Openbaring 1:7 volledig vervuld: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.” waarom de mensen die de Heer doorstaken, Hem nog altijd kunnen zien wanneer Hij afdaalt op de wolken? Wie zijn dan de mensen die Hem doorstaken? Er zijn mensen die zeggen dat dat de mensen zijn die de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld. Is dat echt zo? Werden die mensen die de Heer Jezus hebben gekruisigd, niet lang geleden al vervloekt en vernietigd door God? In werkelijkheid zijn degenen die Hem doorstaken, de mensen die niet op zoek gaan naar de stem van God en Almachtige God veroordelen en weerstaan in de periode waarin de vleesgeworden God heimelijk is afgedaald om te werken in de laatste dagen. Op dat moment zullen ze zien dat de Almachtige God die zij weerstaan en veroordeeld hebben juist de Redder Jezus is waar zij al die jaren zo lang op gewacht hebben. Ze zullen zich op de borst slaan, wenen en tandenknarsen, en ze staat enkel straf te wachten. Het boek Openbaring vertelt ons niet of dergelijke mensen uiteindelijk zullen leven of sterven, dus dat weten we niet. Alleen God weet dat. Alleen de wijze maagden die Gods stem horen, kunnen de terugkeer van de Heer verwelkomen voor de troon van God worden gebracht om het feestmaal met het Lam bij te wonen en door God vervolmaakt worden tot overwinnaars. Hiermee gaat de profetie in Openbaring 14:4 in vervulling: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam” (Openb. 14:4). Wat betreft diegenen die enkel vasthouden aan de opvatting dat de Heer zal afdalen op de wolken, maar Gods werk in de laatste dagen niet onderzoeken en bestuderen zij worden beschouwd als de dwaze maagden. Vooral zij die Almachtige God fanatiek weerstaan en veroordelen. Zij zijn de farizeeën en antichristen die door Gods oordeelswerk in de laatste dagen worden ontmaskerd. Het zijn allemaal mensen die God opnieuw hebben gekruisigd. Al deze mensen zullen ten prooi vallen aan de grote rampen en straf ontvangen. Dat het iedereen duidelijk is welke fout wordt gemaakt door mensen die enkel de Heer die afdaalt met de wolken verwelkomen welk soort mensen dat zijn en wat hun lot zal zijn.

uit het filmscenario van ‘Verbreek de betovering’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger