Waarom moet God vlees worden om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen? In het Tijdperk van de Wet gebruikte God Mozes om Zijn werk te doen, dus waarom kan God de mens niet gebruiken om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen?

28 maart 2020

Antwoord: Waarom God vlees moet worden om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen, is een vraag die velen die verlangen naar de waarheid en zoeken naar Gods verschijning vooral bezighoudt. Hij houdt ook verband met of wij kunnen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Het is dus heel belangrijk om dit aspect van de waarheid te begrijpen. Waarom moet God Zichzelf incarneren om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen, in plaats van de mens te gebruiken om Zijn werk te doen? Dat komt door de aard van het oordeelswerk. Omdat het oordeelswerk Gods uitdrukking van de waarheid is en de uitdrukking van Zijn rechtvaardige gezindheid om de mensheid te overwinnen, te zuiveren en te redden. Laten we een passage uit het woord van Almachtige God lezen.

Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Aan de woorden van Almachtige God zien we dat Gods oordeelswerk in de laatste dagen bestaat uit het uitdrukken van veel aspecten van de waarheid. Van Gods gezindheid, alles wat God heeft en is, het onthullen van alle mysteries, het oordelen van de weerstand van de mens tegen God en zijn duivelse aard om God te verraden, het blootleggen en ontleden van wat de mens zegt en doet, en het onthullen van Gods heilige en rechtvaardige wezen en onbeledigbare gezindheid tegenover de hele mensheid. Als Gods uitverkorenen het oordeel van Gods woorden ondergaan, is het alsof zij oog in oog met God staan, en door Hem worden blootgelegd en geoordeeld. Als God over de mensen oordeelt, moet Hij hen de manifestatie van Zijn rechtvaardige gezindheid laten zien, alsof zij Gods heilige wezen zien, alsof zij het grote licht zien dat neerdaalt uit de hemelen, en zien dat Gods woord als een scherp tweesnijdend zwaard is dat in iemands hart en geest wordt gestoten, en hem een onuitsprekelijke kwelling doet ondergaan. Alleen op deze manier kan de mens zijn eigen verdorven wezen en de waarheid van zijn verdorvenheid zien, diepe vernedering voelen, zijn gezicht beschaamd verbergen, en zich in oprecht berouw neerwerpen voor God. Dan zal hij de waarheid kunnen aanvaarden en leven in overeenstemming met Gods woord, zich grondig ontdoen van Satans invloed, en door God worden gered en vervolmaakt. Zaken als het oordeel, de zuivering en verlossing van de mens kunnen alleen worden gedaan door de geïncarneerde God Zelf.

Doordat wij het oordeel door het woord van Almachtige God hebben ervaren, hebben wij allemaal gevoeld hoe Gods heiligheid en rechtvaardige gezindheid onbeledigbaar zijn door de mens. Elke letter van Gods woord is vervuld van majesteit en toorn. Elk woord raakt ons in de kern van ons hart, en legt onze zich tegen God verzettende en God verradende duivelse aard bloot, evenals de elementen van de verdorven gezindheid die zo diep in ons hart begraven liggen, dat zelfs wijzelf ze niet kunnen zien. Hierdoor zien wij in hoe onze aard en ons wezen vol arrogantie, zelfgenoegzaamheid, egoïsme en verraad zijn, hoe we leven in overeenstemming met deze dingen, als levende duivels die over de aarde zwerven, zonder een greintje menselijkheid te bezitten. God vindt dit weerzinwekkend en verfoeilijk. We voelen ons vernederd en overmand door spijt. We zien onze eigen verachtelijkheid en slechtheid en weten dat we niet verdienen te leven voor God, dus werpen we ons ter aarde om Gods verlossing te ontvangen. Door het oordeel van het woord van Almachtige God te ervaren, zijn we waarachtig getuige van de verschijning van God. We zien dat Gods heiligheid onschendbaar is en dat Zijn rechtvaardigheid onbeledigbaar is. We zien de oprechte bedoelingen en ware liefde waarmee God streeft om de mens te redden en zien de waarheid en het wezen van onze verdorvenheid door de handen van Satan. En zo beginnen we in ons hart eerbied te voelen voor God, en aanvaarden graag de waarheid en gehoorzamen Gods plannen voor ons. Op deze manier wordt onze verdorven gezindheid geleidelijk gezuiverd. De veranderingen die we vandaag hebben bereikt, zijn het gevolg van Gods incarnatie om het oordeelswerk te doen. Dus je ziet, alleen als Gods incarnatie de waarheid uitdrukt, en Gods rechtvaardige gezindheid en alles wat Hij heeft en is om Zijn oordeelswerk uit te voeren, alleen dan ziet de mens de verschijning van het ware licht, de verschijning van God, en begint hij de ware kennis van God te hebben. Alleen op deze manier kan de mens worden gezuiverd en gered. Behalve Christus kan geen mens het oordeelswerk in de laatste dagen doen. Laten we nog een passage lezen uit het woord van Almachtige God.

Almachtige God zegt: “Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen. […] Satan kan slechts geheel verslagen worden als God in het vlees de verdorvenheid van de mensheid oordeelt. Hoewel Hij hetzelfde is als een mens met een normale menselijkheid, kan God in het vlees toch rechtstreeks over de onrechtvaardigheid van de mens oordelen. Dit is het teken van Zijn natuurlijke heiligheid, en van Zijn buitengewoonheid. Alleen God is bevoegd en in de positie om over de mens te oordelen, want Hij bezit de waarheid en de rechtvaardigheid en dus is Hij in staat over de mens te oordelen. Degenen zonder de waarheid en rechtvaardigheid zijn niet geschikt om over anderen te oordelen” (‘De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Juist vanwege dit oordeel hebben jullie kunnen zien dat God de rechtvaardige God is, dat God de heilige God is. Juist vanwege Zijn heiligheid en Zijn rechtvaardigheid oordeelt Hij over jullie en laat Hij Zijn toorn op jullie los. Omdat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid kan openbaren wanneer Hij de opstandigheid van de mens ziet, en omdat Hij Zijn heiligheid kan openbaren als Hij de smerigheid van de mensheid ziet, volstaat dit om aan te tonen dat Hij God Zelf is, die heilig en smetteloos is, en toch in een land van smerigheid leeft. Als een mens zich met anderen in het slijk wentelt en er niets heiligs aan hem is en hij geen rechtvaardige gezindheid heeft, dan is hij niet geschikt de onrechtvaardigheid van een ander te oordelen of het oordeel over de mens uit te voeren. Als iemand een ander zou oordelen, zou het dan niet zijn alsof hij zichzelf in het gezicht slaat? Hoe kunnen mensen die ieder even smerig zijn, bevoegd zijn over degenen die op hen lijken te oordelen? Alleen de heilige God Zelf is in staat om de hele smerige mensheid te oordelen. Hoe kan de mens de zonden van de mens oordelen? Hoe kan de mens de zonden van de mens zien, en hoe kan de mens bevoegd zijn om over deze zonden te oordelen? Als God niet bevoegd zou zijn over de zonden van de mens te oordelen, hoe kan Hij dan de rechtvaardige God Zelf zijn? Als de verdorven gezindheid van de mens onthuld wordt, spreekt God om over de mensen te oordelen en pas dan zien de mensen dat Hij heilig is” (‘Hoe het resultaat van de tweede stap in het overwinningswerk wordt behaald’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Door de woorden van Almachtige God begrepen wij dat Gods oordeelswerk in de laatste dagen moet worden gedaan door de waarheid, Gods gezindheid en Gods almacht en wijsheid om de mens te overwinnen, zuiveren en vervolmaken, uit te drukken. God verschijnt Zelf om dit oordeelswerk in de laatste dagen te doen. Dit werk markeert het begin van het ene tijdperk en het eind van een ander. Dit werk moet worden gedaan door Gods incarnatie. Geen mens kan dit werk doen in Zijn plaats. Waarom geloven vele mensen dat God mensen zou moeten gebruiken om al Zijn werk te doen, in plaats van te incarneren om het werk Zelf te doen? Dit is ongelooflijk! Verwelkomt de mens echt de komst van God? Waarom zijn er altijd zoveel mensen die wensen dat God mensen zal gebruiken om Zijn werk te doen? Dat is omdat mensen werken in overeenstemming met hun opvattingen. Ze doen dingen zoals zij vinden dat ze gedaan moeten worden, zodat mensen al gauw andere mensen vereren, op een voetstuk plaatsen en volgen. Maar Gods manier van werken is nooit in overeenstemming met de opvattingen van de mens. Hij doet dingen niet zoals mensen vinden dat ze gedaan moeten worden. Dus het kost de mens moeite om verenigbaar te zijn met God. Gods wezen is de waarheid, de weg en het leven. Gods gezindheid is heilig, rechtvaardig en onbeledigbaar. Maar de verdorven mens is grondig verdorven door Satan en is vol van duivelse gezindheid. En het kost hem moeite om verenigbaar te zijn met God. Daarom vindt de mens het moeilijk om het werk van Gods incarnatie te accepteren, en is onwillig om te studeren en onderzoeken. In plaats daarvan vereert hij de mens en vertrouwt blind op zijn werk, en accepteert en volgt het als ware het Gods werk. Wat is het probleem hier? Je kunt zeggen dat de mens geen idee heeft wat het betekent om in God te geloven en Zijn werk te ervaren. Dus Gods werk in de laatste dagen moet bestaan uit het uitdrukken van de waarheid door de incarnatie, om alle problemen van de verdorven mensheid op te lossen. Wat betreft jullie vragen over waarom God geen mens gebruikt om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen, is daarop nog een antwoord nodig? Het wezen van de mens is menselijk. De mens bezit geen goddelijk wezen. Daarom is de mens niet in staat om de waarheid, Gods gezindheid en alles wat God heeft en is uit te drukken, en kan hij de verlossing van de mensheid niet volbrengen. Nog afgezien daarvan zijn alle mensen verdorven door Satan en hebben een zondige aard. Dus welke bevoegdheid hebben ze om over andere mensen te oordelen? De smerige en verdorven mens is niet eens in staat om zichzelf te zuiveren en te redden. Hoe zou hij dan anderen kunnen zuiveren en redden? Zulke mensen zouden slechts te schande worden gemaakt wanneer anderen hun oordeel niet willen aanvaarden. Alleen God is rechtvaardig en heilig, en alleen God is de waarheid, de weg en het leven. Dus Gods oordeelswerk in de laatste dagen moet worden uitgevoerd door Zijn incarnatie. Geen mens is tot zulk werk in staat. Dat is een feit. Kunnen we dit nog steeds niet begrijpen?

Waarom gebruikte God de mens om Zijn werk te doen in het Tijdperk van de Wet? Dat is omdat het werk van het Tijdperk van de Wet en dat van het oordeel van de laatste dagen verschillend van aard zijn. In het Tijdperk van de Wet waren de mensen het pasgeboren menselijke ras en waren ze nog amper verdorven door Satan. Het werk van Jehova God bestond voornamelijk uit het afkondigen van wetten en geboden om de vroege mens een richtlijn te geven hoe hij op aarde moest leven. Deze fase van het werk was niet gericht op het veranderen van de gezindheid van de mens. Het was niet nodig om meer waarheid uit te drukken. God had de mens enkel nodig om de wetten over te brengen die Hij aan de Israëlieten had gegeven, zodat de Israëlieten wisten hoe ze de wetten moesten gehoorzamen, Jehova moesten aanbidden, en een normaal leven konden leiden op aarde. Toen Hij dat gedaan had, was deze fase van het werk voltooid. Dus God kon Mozes gebruiken om het werk van het Tijdperk van de Wet te voltooien. Hij hoefde niet geïncarneerd te zijn om het werk Zelf uit te voeren. Gods oordeelswerk in de laatste dagen is daarentegen bedoeld om een mensheid te redden die grondig verdorven is geraakt door Satan. Enkele passages van Gods woord vrijgeven en enkele wetten afkondigen zal in dit geval niet volstaan. Er moet veel waarheid worden uitgedrukt. Gods inherente gezindheid, alles wat God heeft en is, moet volledig worden uitgedrukt. De waarheid, de weg en het leven moeten voor alle mensen toegankelijk zijn, net als God Zich aan de mensheid zou laten zien, zodat de mens de waarheid kan begrijpen en God kennen. En al doende zuivert, verlost en vervolmaakt Hij de mensheid grondig. God moet dit Zelf persoonlijk doen door Zijn incarnatie. Geen mens kan dit werk in Zijn plaats doen. God kan profeten gebruiken om enkele passages van Zijn woord tot uiting te brengen. Maar God laat de profeten Gods inherente gezindheid, alles wat God heeft en is, of de gehele waarheid, niet uitdrukken, omdat de mens daartoe niet waardig is. Als God mensen zou gebruiken om uiting te geven aan Zijn gehele gezindheid en waarheid uit te drukken, zouden zij waarschijnlijk God vernederen. Want de mens heeft een verdorven gezindheid en heeft de neiging om zijn eigen opvattingen en illusies te tonen. Zijn werk bevat onvermijdelijk onzuiverheden die God gemakkelijk zouden vernederen en de algehele doelmatigheid van Gods werk beïnvloeden. Ook heeft de mens de neiging om alles wat hij heeft en is aan te zien voor alles wat God heeft en is, en de onzuiverheden in het werk van de mens aan te zien voor de waarheid. Dit leidt tot een verkeerd begrip en vernedering van God. En als God de mens zou gebruiken om Zijn gehele gezindheid en waarheid uit te drukken, zouden de mensen dat vanwege de onzuiverheden van de mens niet willen accepteren en zich misschien verzetten. Satan zou dan tekortkomingen vinden en beschuldigingen uiten, het ongenoegen van de mens tegenover God aanwakkeren, opstanden voeden en de mens aansporen om zijn eigen rijk te stichten. Dat is de consequentie als de mens Gods werk doet. Vooral als het gaat om Gods redding van de grondig verdorven mens in de laatste dagen, accepteert en gehoorzaamt de mens het werk van Gods incarnatie niet zomaar. Dus als God de mens zou gebruiken om dit werk te doen, zou de mens minder geneigd zijn het te accepteren en gehoorzamen. Zijn dit geen duidelijke feiten? Kijk eens naar de ouderlingen en dominees van de religieuze wereld. Is hun verzet en hun veroordeling van het werk van Gods incarnatie anders dan de manier waarop de Joodse hogepriesters en farizeeën zich tegen de Heer Jezus verzetten? Gods redding van de verdorven mensheid is geen gemakkelijke taak. We moeten begrijpen hoe God denkt!

Enerzijds is het oordeelswerk van de geïncarneerde God in de laatste dagen het oordelen, zuiveren en redden van de mensheid. Anderzijds en bovenal doet God Zijn werk door het tot uitdrukken van de waarheid, Gods gezindheid en alles wat Hij heeft en is, om de hele mensheid God echt te laten kennen en begrijpen, en de verschijning van de vleesgeworden God te zien. Laten we enkele passages uit het woord van Almachtige God lezen.

Allen die in het vlees leven moeten een doel nastreven om hun gezindheid te veranderen en om God te kennen moeten zij getuigen zijn van de werkelijke daden en het ware gezicht van God. Dit kan alleen bereikt worden door het geïncarneerde vlees van God, en door het gewone en echte vlees. Daarom is de incarnatie noodzakelijk, en heeft de hele verdorven mensheid deze nodig. Omdat de mensen God moeten kennen, moeten de beeltenissen van de vage en bovennatuurlijke Goden uit hun hart worden verbannen, en omdat ze hun verdorven gezindheid af moeten werpen moeten ze eerst hun verdorven gezindheid kennen. Als de mens alleen het werk van het verjagen van de beeltenissen van vage Goden uit het hart van de mensen verricht, dan bereikt hij nog niet het juiste resultaat. De beelden van de vage Goden in het hart van de mensen kunnen niet alleen door woorden aan het licht worden gebracht, verbannen of helemaal verdreven worden. Uiteindelijk zijn ze zo diep geworteld, dat je ze hiermee nog niet uit zou kunnen roeien. Alleen door deze vage en bovennatuurlijke dingen te vervangen door de praktische God en het juiste beeld van God, en door de mens die geleidelijk aan te laten kennen, kan het juiste effect worden bereikt. […] Alleen God kan Zelf Zijn eigen werk doen, niemand kan dit namens Hem doen. Hoe rijk de taal van de mens ook is, hij kan nooit in woorden vatten hoe werkelijk en normaal God is. De mens kan God alleen praktisch kennen en kan Hem alleen duidelijker zien als God persoonlijk onder de mensen aan het werk is en Zijn beeld en wezen helemaal laat zien. Geen lichamelijk mens kan dit effect bereiken” (‘De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De voorstellingen van de mens zijn uiteindelijk leeg en kunnen het ware gezicht van God niet vervangen; de eigenlijke gezindheid van God en het werk van God Zelf kan niet door een mens worden nagespeeld. De onzichtbare God in de hemel en Zijn werk kunnen alleen naar de aarde worden gebracht door de vleesgeworden God die Zijn werk persoonlijk onder de mensen verricht. Dit is de meest ideale manier waarop God aan de mens verschijnt, waarop de mens God ziet en Zijn ware gezicht leert kennen, en dit kan niet door een niet-vleesgeworden God worden bereikt” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God is voornamelijk in het vlees gekomen om mensen in staat te stellen de echte daden van God te zien, de vormloze Geest gedaante te laten aannemen in het vlees, en mensen toe te staan om Hem te zien en aan te raken. Op deze manier zullen zij die door Hem compleet zijn gemaakt Hem naleven, ze zullen door Hem gewonnen zijn, en Zijn hart navolgen. Als God alleen maar in de hemel sprak, en niet daadwerkelijk op aarde was gekomen, dan zouden mensen Hem nog steeds niet kunnen kennen, ze zouden alleen in staat zijn met lege theorie Gods daden te prediken, en zouden Gods woorden niet als realiteit ervaren. God is voornamelijk op aarde gekomen om te handelen als een voorbeeld en een model voor hen die door God gewonnen gaan worden; alleen op deze manier kunnen mensen daadwerkelijk God kennen, en God aanraken, en Hem zien, en alleen dan kunnen ze werkelijk door God gewonnen worden” (‘Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De vleesgeworden God maakt een einde aan het tijdperk waarin alleen de achterkant van Jehova aan de mens werd getoond en aan het tijdperk waarin de mensheid in een vage God geloofde. In het bijzonder, het werk van de laatste vleesgeworden God brengt de hele mensheid in een tijdperk dat realistischer, praktischer en aangenamer is. Hij beëindigt niet alleen het tijdperk van de wet en de doctrine, maar, wat meer is, Hij onthult een God aan de mensheid die echt en normaal is, rechtvaardig en heilig, die het werk van het managementplan ontsluit en de mysteries en bestemming van de mensheid laat zien, die de mensheid heeft geschapen en het managementwerk volbrengt en die duizenden jaren verborgen is gebleven. Hij maakt een definitief einde aan het tijdperk van vaagheid, Hij beëindigt het tijdperk waarin de hele mensheid Gods aangezicht wilde zoeken, maar dit niet kon, Hij beëindigt het tijdperk waarin de hele mensheid Satan diende en leidt de hele mensheid naar een geheel nieuw tijdperk. Dit is het resultaat van het werk van God in het vlees in plaats van het werk van Gods Geest” (‘De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Gods oordeelswerk door incarnatie op de laatste dag is van grote betekenis. God is geïncarneerd op aarde in de laatste dagen, leeft onder de mensen en verkondigt Zijn woord aan de mensheid, en Hij drukt Gods eigen gezindheid en alles wat God heeft en is, uit aan het volk. Wie God liefheeft en wie God verfoeit, tegen wie Gods woede is gericht, wie Hij straft, Zijn emotionele gesteldheid, Zijn eisen aan de mens, en Zijn bedoelingen voor de mens, de ideale kijk van de mens op het leven, waarden, enzovoort. Hij informeert de mensheid over al die dingen, zodat mensen een duidelijk doel hebben in het leven en niet doelloos hoeven te dwalen in een vaag religieus streven. De verschijning van Gods incarnatie bracht een eind aan de tijd waarin “alleen de rug van Jehova aan de mens verscheen”, en aan het tijdperk waarin de mens geloofde in een vage God. Al degenen die het woord en het werk in de laatste dagen van Almachtige God hebben ervaren, hebben hetzelfde inzicht: Hoewel wij Gods oordeel en tuchtiging hebben ondergaan, allerlei beproevingen en louteringen hebben doorstaan, en hevig zijn gekweld door de wrede vervolging door de Chinese communistische overheid, hebben wij Gods rechtvaardige gezindheid over ons zien komen. We hebben Gods majesteit en toorn gezien, en Zijn almacht en wijsheid. We hebben de manifestatie gezien van alles wat God heeft en is, alsof wij God Zelf zagen. We hebben inderdaad Gods spirituele lichaam niet gezien, maar Gods inherente gezindheid, Zijn almacht en wijsheid, en alles wat Hij heeft en is zijn volledig aan ons onthuld. Alsof God persoonlijk voor ons was verschenen, zodat wij God echt kunnen kennen en een Godvrezend hart hebben, zodat wij de plannen kunnen gehoorzamen die God voor ons heeft tot aan de dood. Wij allen voelen en weten dat we God in Zijn woord en werk op een praktische en echte manier zien en kennen, en alle opvattingen en illusies hebben afgeworpen en mensen zijn geworden die God echt kennen. Voorheen beschouwden we Gods gezindheid als liefhebbend en mededogend, en geloofden we dat God de zonden van de mens voortdurend zou kwijtschelden en vergeven. Maar nadat we het oordeel van het woord van Almachtige God hebben doorstaan, hebben we echt begrepen dat Gods gezindheid niet alleen mededogend en liefhebbend is, maar ook rechtvaardig, majesteitelijk en toornig. Wie zijn gezindheid beledigt, zal worden gestraft Zo kunnen we God vereren, de waarheid aanvaarden en volgens Gods woord leven. Door het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen te ervaren, zijn we echt en praktisch gaan begrijpen dat Gods gezindheid heilig, rechtvaardig en onbeledigbaar is. We hebben Gods mededogen en liefde ervaren, en zijn Gods almacht en wijsheid echt gaan erkennen. We hebben gezien hoe God in het geheim nederig is geworden, en hebben Zijn oprechte bedoelingen leren kennen, Zijn vele beminnelijke kwaliteiten, Zijn emotionele gesteldheid, Zijn schoonheid en goedheid, Zijn gezag, soevereiniteit en Zijn onderzoek van alles, enzovoort. Alles wat God heeft en is, is voor ons verschenen, alsof wij God Zelf zagen, zodat wij God persoonlijk kunnen kennen. Wij geloven en volgen God niet langer op basis van onze opvattingen en illusies, maar we voelen waarachtige verering en aanbidding voor God, en geloven en vertrouwen echt in God. We hebben werkelijk ingezien dat als God niet Zelf was geïncarneerd in het vlees om de waarheid uit te drukken en de mens te oordelen, we God nooit zouden kennen, en niet in staat zouden zijn onszelf te ontdoen van zonde en zuiverheid te bereiken. Dus hoe je het ook bekijkt, Gods oordeelswerk in de laatste dagen moet door de geïncarneerde God Zelf worden gedaan. Niemand kan Zijn plaats innemen. Gezien de opvattingen en illusies van de mens, zou God, wanneer Hij de mens zou gebruiken om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen, niet het gewenste effect kunnen bereiken.

uit het filmscenario van ‘Het mysterie van de goddelijkheid’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Antwoord: Jij zegt dat de Heer de mens beloofde dat Hij zou terugkomen om de mens mee te nemen naar het hemelse koninkrijk. Dat is zeker, want de Heer is trouw. Hij zal altijd Zijn beloften nakomen. Maar we moeten eerst duidelijk stellen dat de terugkeer van de Heer door incarnatie in de laatste dagen om het oordeelswerk te doen, direct verband houdt met hoe we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk.

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger