De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Verhaal. Een grote berg, een beekje, een felle wind en een gigantische golf

43

Er was een stroompje dat heen en weer slingerde en uiteindelijk uitkwam bij de voet van een grote berg. De berg blokkeerde het pad van het stroompje, dus vroeg de stroom aan de berg met zijn zwakke, kleine stemmetje: “Wil je me er alsjeblieft langs laten, jij staat in de weg en je blokkeert het pad voor me.” De berg vroeg toen: “Waar ga je naartoe?” Waarop het beekje antwoordde: “Ik ben op zoek naar mijn thuis.” De berg zei: “Goed, ga je gang, stroom maar over me heen!” Maar omdat de kleine stroom te zwak was en te jong, was er geen manier om over zo’n grote berg heen te komen, dus het kon alleen maar naar de voet van de berg blijven stromen …

Een felle wind schoot voorbij en voerde zand en stof mee naar de plek waar de berg stond. De wind brulde tegen de berg: “Laat me er langs!” De berg vroeg: “Waar ga je heen?” De wind brulde terug: “Ik wil naar die kant van de berg.” De berg zei: “Oké, als je mij doormidden kunt breken, dan kan je gaan!” De felle wind huilde op allerlei manieren, maar hoe furieus hij ook waaide, hij kon de berg niet doormidden breken. De wind werd moe en stopte om uit te rusten. Dus aan die kant van de berg blies alleen een zwakke wind luchtigjes, wat de mensen daar prettig vonden. Dat was de groet die de berg de mensen gaf …

Aan de kust spatte de nevel van de oceaan zachtjes tegen het rif. Plotseling kwam er een gigantische golf op en brulde zich een weg naar de berg. “Ga opzij!” Schreeuwde de gigantische golf. De berg vroeg: “Waar ga je naartoe?” De grote golf hield niet op, hij bleef maar stijgen en antwoordde: “Ik ben mijn territorium aan het uitbreiden en ik wil mijn armen een beetje strekken.” De berg zei: “Oké, als je over mijn top kunt komen, zal ik de weg voor je vrijmaken.” De grote golf trok zich een beetje terug en sloeg toen opnieuw tegen de berg. Maar hoe hard het water het ook probeerde, het kon niet over de berg komen. Het kon zich alleen maar langzaam terugtrekken naar waar het vandaan kwam …

Door de eeuwen heen druppelde het stroompje zachtjes rondom de voet van de berg. Het volgde de koers die de berg had gemaakt, en kwam zo weer thuis; het sloot zich aan bij de rivier en stroomde de zee in. De berg zorgde voor het stroompje, en het verdwaalde niet. Het beekje en de berg vertrouwden op elkaar, ze beteugelden elkaar en waren van elkaar afhankelijk.

Verhaal 2. Een grote berg, een beekje, een felle wind en een gigantische golf

(Bron: Megapixl)

Door de eeuwen heen bleef de felle wind steeds huilen naar de berg. De felle wind blies grote draaikolken van zand op, toen hij de berg ‘bezocht’, net als altijd. Hij bedreigde de berg, maar brak nooit de berg doormidden. De woeste wind en de grote berg vertrouwden op elkaar, ze hielden elkaar in toom en waren van elkaar afhankelijk.

Door de eeuwen heen rustte de gigantische golf ook niet en hij werd steeds groter. Hij brulde en sloeg steeds weer tegen de berg op, maar de berg bewoog nooit een centimeter. De berg waakte over de zee en zo groeiden en bloeiden de schepselen in de zee. De gigantische golf en de grote berg vertrouwden op elkaar, ze beteugelden elkaar en waren van elkaar afhankelijk.

Dit verhaal is afgelopen. Allereerst, wat kunnen jullie me vertellen over dit verhaal, wat was het belangrijkste? Eerst was er een berg, een stroompje, een felle wind en een gigantische golf. Wat gebeurde er in het eerste deel met het beekje en de grote berg? Waarom zouden we praten over de grote berg en het beekje? (Omdat de berg de stroom beschermde, is de stroom nooit verdwaald. Ze vertrouwden op elkaar.) Zou je zeggen dat de berg het stroompje beschermde of belemmerde? (Hij beschermde hem.) Zou het kunnen dat hij hem belemmerd heeft? De berg en de kleine stroom waren samen; hij beschermde het stroompje maar was ook een belemmering. De berg beschermde het stroompje, zodat deze de rivier in kon stromen, maar weerhield hem er ook van om overal te stromen waar hij maar zou kunnen overstromen wat rampzalig zou zijn voor de mensen. Is dit het belangrijkste van dit gedeelte? De bescherming van het stroompje door de berg en zijn taak als een barrière beschermde de huizen van de mensen. Je hebt het stroompje dat zich bij de rivier voegt aan de voet van de berg en later de zee in stroomt; is dat niet de taak van het stroompje? Toen het stroompje de rivier instroomde en vervolgens naar zee, waarop vertrouwde het? Was het niet afhankelijk van de berg? Het vertrouwde op de bescherming van de berg en de berg diende als een barrière; is dit het belangrijkste? Zie jij hoe belangrijk bergen voor water zijn, in dit geval? Heeft God een bedoeling, waarom Hij bergen zowel hoog als laag maakt? (Ja.) Dit is een klein deel van het verhaal, en alleen al van een stroompje en een grote berg zijn we in staat om de waarde en het belang van deze twee dingen te zien in Gods schepping. We kunnen ook Zijn wijsheid en bedoeling zien in hoe Hij deze twee dingen regeert. Nietwaar?

Verhaal 2. Een grote berg, een beekje, een felle wind en een gigantische golf

Waar gaat het tweede deel van het verhaal over? (Een felle wind en de grote berg.) Is wind een goede zaak? (Ja.) Niet noodzakelijk, Want soms kan de wind, als hij te sterk is, rampzalig zijn. Hoe zou je voelen als je buiten in de felle wind zou moeten blijven? Dat hangt ervan af hoe sterk de wind was, toch? Als het een klein briesje of windkracht 3-4 was, dan zou het nog steeds te verdragen zijn, hooguit zou iemand moeite hebben om zijn ogen open te houden. Maar zou je het aan kunnen als de wind krachtig genoeg was om een tornado te worden? Jij zou het niet kunnen volhouden. Dus het is fout als mensen zeggen dat de wind altijd goed is, of dat hij altijd slecht is, omdat het afhangt van de sterkte van de wind. Dus wat voor nut heeft de berg hier? Dient hij niet enigszins als een filter voor de wind? De berg neemt de felle wind op en reduceert hem tot wat? (Een licht briesje.) De meeste mensen konden het voelen in de omgeving waarin ze leefden − was het een felle wind of een lichte bries die ze voelden? (Een licht briesje.) Is dit niet een van de doelen achter Gods schepping van bergen? Is dit niet Zijn bedoeling? Hoe zou het zijn als mensen in een omgeving wonen waar de felle wind zand doet opwaaien zonder dat er iets is wat het blokkeert of filtert? Zou het kunnen zijn dat mensen niet op het land zouden kunnen leven als er voortdurend zand en stenen in de rondte vlogen? Sommige mensen zouden door de rondvliegende stenen kunnen worden geraakt, weer anderen zouden zand in hun ogen kunnen krijgen en niet meer kunnen zien. Mensen zouden in de lucht kunnen worden opgezogen of de wind zou zo hard kunnen waaien dat ze niet meer konden staan. Huizen zouden worden vernietigd en allerlei rampen zouden gebeuren. Heeft de felle wind waarde? Toen ik zei dat het slecht was, dan vinden mensen misschien dat het geen waarde heeft, maar klopt dat? Heeft de wind geen waarde als hij in een briesje verandert? Wat hebben mensen het hardste nodig als het vochtig of verstikkend is buiten? Ze hebben een lichte bries nodig om zachtjes over ze heen te blazen, om hun hoofd te verfrissen en leeg te maken, hun denken te scherpen, om hun humeur en hun gemoedstoestand te herstellen en te verbeteren. Stel je voor dat jullie allemaal in een kamer met veel mensen zitten en de lucht is benauwd, wat heb je het hardste nodig? (Een lichte bries.) Op plaatsen waar de lucht troebel en vol vuil is, kan de lucht iemands denken vertragen, de bloedsomloop verminderen en ze minder helder van geest maken. Maar de lucht zal weer fris worden als hij de kans krijgt om te bewegen en te circuleren, en de mensen zullen zich veel beter voelen. Ook al zouden het beekje en de felle wind een ramp kunnen worden, zolang de berg daar is, zal hij ze veranderen in dingen die de mensen ten goede komen; nietwaar?

Waar gaat het derde deel van het verhaal over? (De grote berg en de enorme golf.) De grote berg en de enorme golf. Het landschap hier is een berg aan zee waar we de berg, de oceaannevel en ook een enorme golf kunnen zien. Wat betekent de berg voor de golf in dit geval? (Hij beschermt hem en schermt hem af.) Hij is zowel een beschermer als een scherm. Het doel van bescherming is om te voorkomen dat dit deel van de zee verdwijnt, zodat de wezens die erin leven, kunnen gedijen. Als een scherm houdt de berg het zeewater tegen − deze watermassa – zodat er geen overstroming volgt, en een ramp veroorzaakt wordt, die de huizen van mensen zou beschadigen en vernietigen. Dus we kunnen zeggen dat de berg zowel een scherm als een beschermer is.

Verhaal 2. Een grote berg, een beekje, een felle wind en een gigantische golf

(Bron: Depositphotos)

Dit laat de betekenis zien van de wederzijdse afhankelijkheid tussen de berg en het stroompje, de berg en de felle wind, en de berg en de enorme golf en hoe ze elkaar in bedwang houden en van elkaar afhankelijk zijn, waarover ik gesproken heb. Er is een regel en een wet die het voortbestaan regelt van deze dingen die God heeft geschapen. Kun je zien wat God heeft gedaan aan wat er in het verhaal is gebeurd? Heeft God het universum geschapen en vervolgens genegeerd wat er daarna gebeurde? Heeft Hij hun regels gegeven en de manieren ontworpen waarop ze werken om ze daarna te negeren? Is dat wat er is gebeurd? (Nee.) Wat is dat dan? God heeft nog steeds de controle over het water, de wind en de golven. Hij laat ze niet op hol slaan en Hij laat ze de huizen van mensen niet beschadigen of vernietigen, en daarom kunnen de mensen op dit stuk land blijven leven en gedijen. Dat betekent dat God de regels voor het bestaan al had uitgedacht toen Hij het universum maakte. Toen God deze dingen maakte, zorgde Hij ervoor dat zij de mensheid zouden helpen, en Hij beheerste hen ook, zodat zij niet lastig of rampzalig voor de mensheid zouden zijn. Als zij niet door God zouden worden beheerd, zouden de wateren dan niet overal stromen? Zou de wind niet overal heen waaien? Houden ze zich aan de regels? Als God ze niet zou beheren, zouden ze niet door regels geleid worden en de wind zou huilen en de wateren zouden overal opkomen en stromen. Als de enorme golf hoger was geweest dan de berg zou dat deel van de zee dan nog steeds kunnen bestaan? De zee zou niet kunnen bestaan. Als de berg niet zo hoog zou zijn als de golf, zou dat deel van de zee niet bestaan en zou de berg zijn waarde en betekenis verliezen.

Zie je Gods wijsheid in deze twee verhalen? God schiep het universum en Hij is er Heer van; Hij is er de baas over en Hij zorgt ervoor terwijl Hij waakt over elk woord en alles wat gebeurt. Hij houdt ook toezicht op elk facet van het menselijk leven. Dus God heeft het universum geschapen en de betekenis en waarde van elk ding evenals zijn functie, zijn aard en zijn overlevingsregels zijn zo bekend bij Hem als de rug van Zijn hand. God schiep het universum; denken jullie dat Hij onderzoek moet doen naar de regels die het universum regeren? Moet God over menselijke kennis of wetenschap lezen om onderzoek te doen en het te begrijpen? (Nee.) Is er iemand in de mensheid die beschikt over de uitgebreide geleerdheid en voldoende wijsheid om alle dingen te begrijpen zoals God dat doet? Niemand. Toch? Zijn er astronomen of biologen die echt begrijpen hoe alle dingen leven en groeien? Kunnen ze echt de waarde van het bestaan van elk ding begrijpen? (Nee.) Dit is omdat alle dingen door God zijn geschapen en ongeacht hoeveel en diep de mensheid deze kennis bestudeert, of hoe lang ze ook proberen om het te leren, ze zullen nooit in staat zijn om het mysterie en het doel van Gods schepping van alle dingen te doorgronden, nietwaar? …

Laten we nog een keer kijken naar dit verhaal dat we net hebben gehoord. De grote berg en het beekje. Wat is het nut van de berg? Er bloeit leven op de berg, dus die heeft op zichzelf al waarde. Tegelijkertijd blokkeert de berg het beekje en zorgt ervoor dat het niet stroomt waar het wil en daardoor een ramp betekent voor de mensen. Toch? Dankzij het bestaan van de berg, kunnen levende wezens zoals de bomen en grassen en alle andere planten en dieren op de berg floreren, terwijl ze ook richting geven aan de stroom van het beekje; de berg verzamelt de wateren van de beek en leidt ze op een natuurlijke manier rond zijn voet waar ze kunnen stromen in de rivier en uiteindelijk naar zee. De regels die hier gelden, zijn niet gemaakt door de natuur, maar werden speciaal door God geregeld op het moment van de schepping. Wat de grote berg en de felle wind betreft, de berg heeft ook de wind nodig. De berg heeft de wind nodig om de levende dingen die erop leven te strelen en tegelijkertijd beperkt de berg hoe hard de felle wind kan waaien zodat deze niet overweldigt en verwoest. Deze regel steunt in zekere zin de plicht van de grote berg, dus nam deze regel met betrekking tot de plicht van de berg een eigen vorm aan? (Nee.) Deze werd in plaats daarvan door God gemaakt. De grote berg heeft zijn eigen plicht en de felle wind ook. Nu, over de grote berg en de enorme golf, als de berg daar niet zou staan, zou het water dan uit zichzelf de juiste richting vinden om te stromen? (Nee.) Het water zou ook overweldigen en verwoesten. De berg heeft zijn eigen waarde als berg, en de zee heeft zijn eigen waarde als zee. Op deze manier, onder deze omstandigheden waarin ze normaal naast elkaar kunnen bestaan en waarbij ze elkaar niet hinderen, beperken ze elkaar ook; de grote berg beperkt de zee zodat deze niet overstroomt en beschermt zo de huizen van de mensen en dit geeft de zee de kans om de levende dingen die erin wonen, te koesteren. Heeft dit landschap uit zichzelf vorm gekregen? (Nee.) Het werd ook door God geschapen. We zien aan de hand van deze beelden dat toen God het universum creëerde, Hij vooraf bepaalde waar de berg zou staan, waar het stroompje zou lopen, uit welke richting de felle wind zou waaien en waarheen hij zou gaan, evenals hoe hoog de enorme golven zouden zijn. Gods intenties en doeleinden worden binnen al deze dingen vervat en het zijn Zijn daden. Kun je nu zien dat Gods daden in alle dingen aanwezig zijn? (Ja.)

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gerelateerde media