De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

23 mei 2018

In het Tijdperk van Genade beloofde de Heer Jezus aan Zijn volgelingen: Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben (Johannes 14:3). En profeteerde: Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). Zoals door Hemzelf is beloofd en voorspeld, is God in de laatste dagen opnieuw vleesgeworden en afgedaald naar het oosten van de wereld − China − om met het woord het oordeels-, tuchtigings-, zuiverings- en reddingswerk uit te voeren op het fundament van het verlossende werk van de Heer Jezus. Hiermee zijn de profetieën van de Bijbel dat:Het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17) enWie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7) ook in vervulling gegaan. Gods werk van de laatste dagen heeft het Tijdperk van Genade afgesloten en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Toen het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God zich snel over het vasteland van China verspreidde, lazen mensen van alle religies en denominaties die de waarheid liefhebben en uitzien naar de komst van God de woorden van Almachtige God en herkenden die als de waarheid, als de stem van God. Ze raakten ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus was en aanvaardden de een na de ander Almachtige God. De Kerk van Almachtige God kwam tot stand. Zoals feitelijk is vastgesteld, kwam De Kerk van Almachtige God geheel tot stand door het verschijnen en werk van Almachtige God, en is niet gesticht door een mens. Dit komt omdat het uitverkoren volk van De Kerk van Almachtige God bidt in de naam van Almachtige God, gehoorzaam is aan Zijn werk en alle waarheden aanvaardt die door Hem worden uitgedrukt. Zodoende is het duidelijk dat deze uitverkorenen in Christus geloven die in de laatste dagen is geïncarneerd, de praktische God die de Geest is die is in het vlees tot uiting is gekomen, en dat ze niet geloven in een mens. Ogenschijnlijk is Almachtige God niets meer dan een gewone Zoon van een mens, maar in wezen is Hij de belichaming van Gods Geest en is Hij de waarheid, de weg en het leven. Zijn werk en woord zijn de directe uiting van de Geest van God en de verschijning van God in persoon. Daarom is Hij de praktische God die vleesgeworden is.

In 1991 begon Almachtige God, Christus van de laatste dagen, Zijn bediening in China officieel uit te voeren. Hij heeft toen miljoenen woorden uitgedrukt en is begonnen met het werk van het oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen. Zoals de woorden van Almachtige God zeggen: “Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel” (‘Christus doet het werk van oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “In de laatste dagen voert God het werk van het woord uit, en die woorden zijn de woorden van de Heilige Geest, want God is de Heilige Geest en kan ook vlees worden. Daarom zijn de woorden van de Heilige Geest zoals die in het verleden zijn gesproken de woorden van de vleesgeworden God van vandaag. […] God moet vlees worden om uitspraken te doen om Zijn werk uit te voeren, anders kan Zijn werk het doel niet bereiken” (‘Hoe kan een mens met een vastomlijnd opvattingen over God de openbaring van God ontvangen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Vanwege de verschijning en uitspraken van Christus van de laatste dagen zijn steeds meer mensen die hongeren en dorsten naar de waarheid, overwonnen en gezuiverd door het woord van Almachtige God en hebben zij in Gods oordeel en tuchtiging de verschijning van God en de wederkomst van de Verlosser gezien.

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God − de wedergekomen Heer Jezus − Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God. Wie wordt gebruikt door de vleesgeworden God is door God voorbestemd en persoonlijk aangewezen en God heeft van diegene getuigd, net zoals Jezus zelf de twaalf apostelen koos en aanwees. Degenen die door God worden gebruikt, kunnen slechts meewerken aan Zijn werk en zij kunnen nooit Gods werk in Zijn plaats doen. Omdat de verdorven mensheid niet de waarheid heeft en nooit de waarheid kan uitdrukken, laat staan een kerk stichten, is de kerk niet gesticht door hen die door God worden gebruikt, en de uitverkorenen geloven niet in hen of volgen hen niet. De kerken van het Tijdperk van Genade werden niet gesticht door Paulus en andere apostelen, maar kwamen voort uit het werk van de Heer Jezus en werden door de Heer Jezus Zelf gesticht. Zo werd De Kerk van Almachtige God in de laatste dagen niet gesticht door de mens die door God gebruikt wordt, maar kwam deze voort uit het werk van Almachtige God. De mens die door God wordt gebruikt, bewatert, voedt en leidt de kerken en vervult zo zijn plicht. Hoewel Gods uitverkorenen worden geleid, bewatert en gevoed door de mens die door God wordt gebruikt, geloven ze in en volgen ze niemand anders dan Almachtige God, en aanvaarden en gehoorzamen Zijn woorden en werk. Dit is een feit wat niemand kan ontkennen. Vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden God in de laatste dagen hebben veel ware gelovigen in de Heer in elke religieuze denominatie uiteindelijk de stem van God gehoord. Zij hebben gezien dat de Heer Jezus al is gekomen en het oordeelswerk  heeft uitgevoerd, te beginnen met het huis van God, en zij hebben allen bevestigd dat Almachtige God de wedergekomen Heer Jezus is. Daarom hebben zij Zijn werk van de laatste dagen aanvaard. Allen die gewonnen zijn door het woord van Almachtige God worden onderworpen aan Zijn naam en alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God bidden tot Almachtige God en volgen, gehoorzamen en aanbidden zij Hem. De uitverkorenen in China waren de eersten die Gods oordeels- en tuchtigingswerk ervoeren, Zijn rechtvaardige gezindheid ervoeren en Zijn majesteit en toorn zagen. Zo zijn zij volledig gewonnen door Gods woord en zijn zij neergevallen voor Almachtige God. Zij zijn bereid het oordeel en de tuchtiging van Gods woord te gehoorzamen en te aanvaarden. Zij hebben waarachtig berouw gekregen en zijn veranderd, en aldus hebben zij Gods redding verkregen.

Juist omdat de door Almachtige God uitgedrukte woorden de mysteries onthullen van Gods managementplan om de mensheid te redden, ontdekken Gods uitverkorenen door de openbaring van Gods woorden dat God in elk tijdperk een nieuwe naam heeft, en dat Zijn nieuwe naam symboliseert dat God een nieuw werk aan het doen is, en bovendien dat God een oud tijdperk aan het afsluiten is en een nieuw tijdperk aan het inluiden. Dat God in elk tijdperk een nieuwe naam aanneemt, heeft een grote en diepzinnige betekenis! De betekenis van Gods werk wordt erin vervat. God gebruikt Zijn naam om het tijdperk te wijzigen en het werk van dat tijdperk te vertegenwoordigen, en ook de gezindheid die Hij in dat tijdperk uitdrukt. In het Tijdperk van de Wet heeft Hij de naam Jehova gebruikt om wetten en geboden uit te vaardigen en op aarde leiding te geven aan de mensheid. De naam Jehova stond voor Gods gezindheid die majesteitelijk en toornig is en zowel genadig kan zijn tegenover de mens als de mens kan vervloeken. In het Tijdperk van Genade gebruikte Hij de naam van Jezus om de verlossing van de mensheid te bewerkstelligen en om Zijn gezindheid van genade en barmhartigheid uit te drukken. Met de komst van het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikte Hij de naam Almachtige God om het werk van het oordeel uit te voeren, wat begint bij het huis van God, om de mens te reinigen, te veranderen en te redden, en om Zijn rechtvaardige, majesteitelijke gezindheid uit te drukken die geen belediging door de mens verdraagt. Gods nieuwe naam is geen willekeurige keuze van de mens, maar is door God zelf gekozen vanwege de behoefte van Zijn werk. De naam die God in elke werkfase aanneemt, vindt zijn grondslag in de Bijbel en de naam die de Heer Jezus zou aannemen als Hij in de laatste dagen zou terugkomen, is allang voorspeld in het boek Openbaring in de Bijbel:Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam” (Openbaring 3:12). “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’” (Openbaring 1:8). “Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De ​Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen’” (Openbaring 19:6). De naam van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk is de exacte vervulling van de profetieën van het boek Openbaring. God is almachtig. Hij schiep alle dingen en regeert daarover. Hij is de Eerste en de Laatste. In de laatste dagen gebruikt God de naam Almachtige God om de waarheid uit te drukken en het oordeelswerk te verrichten, te beginnen met het huis van God. Op grond hiervan heeft men de vleesgeworden God Almachtige God genoemd en is ook de vleesgeworden Christus Praktische God genoemd. En zo heeft De Kerk van Almachtige God Zijn naam gekregen.

Toen het evangelie van het koninkrijk over het vasteland van China werd verspreid, nam God al het werk van de Geest in het gehele universum terug en richtte het op deze groep mensen die Gods werk van de laatste dagen aanvaardden en op degenen die voorbestemd en uitverkoren zijn door God en oprecht de ware weg zochten. Omdat het werk van de Heilige Geest werd overgeplaatst, verloren alle denominaties het werk van de Heilige Geest en vervielen in woestenij. Hierdoor hadden mensen geen andere keus dan op zoek te gaan naar de ware weg. Hiermee werd de profetie in de Bijbel exact vervuld, “Zie, de dagen komen […] dat ik voor een honger in het land zal zorgen. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden van Jehova te horen” (Amos 8:11). Onder de leiding van de Heilige Geest ervoeren degenen in de denominaties die naarstig op zoek waren naar de waarheid en echt in God geloofden, een doorbraak door de beperkingen en hindernissen van de antichristen en de kwade dienstknechten. Uiteindelijk hoorden en herkenden zij Gods stem en steeds meer mensen keerden terug naar Gods troon. Overal was te zien hoe alle denominaties één werden en hoe alle naties zich naar deze berg begaven. Aangezien alle mensen uit deze denominaties, die echt in God geloofden in groten getale terugkeerden, vielen de meeste denominaties uiteen en bestonden sindsdien slechts in naam. Wie kan Gods werk een halt toeroepen? Wie kan Gods uitverkorenen hinderen tot God terug te keren? Het was alsof de hele religieuze gemeenschap werd rechtgezet. De stroom van terugkerende mensen was als een machtige golfbeweging. Geen macht kon Gods werk belemmeren! Maar sinds Almachtige God is verschenen en Zijn werk begon, heeft de CCP De Kerk van Almachtige God onophoudelijk vervolgd. Koortsachtig is zij op jacht gegaan naar Christus van de laatste dagen en degenen die God volgen en van Hem getuigen. Zij heeft Gods uitverkorenen wreed vervolgd en geprobeerd Gods werk van de laatste dagen te vernietigen. Er zijn veel noodvergaderingen geweest om te bespreken hoe De Kerk van Almachtige God kon worden vernietigd. De CCP heeft veel geheime documenten opgesteld en uitgebracht verschillende verachtelijke en duivelse middelen ingezet: overal berichten ophangen, openbare berichtgevingen publiceren, gebruikmaken van televisie, radio, krant, internet en overige media alleen maar bedoeld om buitensporige een geruchtenstroom op gang te brengen, laster en insinuatie, de naam van De Kerk van Almachtige God bezoedelen, met geweld mensen indoctrineren met een kwade leer en hun drogredenen voorhouden, hersenspoelen en assimileren, de Drie-Zelfkerk als controlemiddel gebruiken, spionnen sturen om openlijk te onderzoeken en in het geheim informatie te verzamelen, gewone mensen controle laten uitoefenen, buren aanzetten om op te letten, mensen met grote beloningen aanmoedigen om aangifte te doen, willekeurige huiszoekingen, huisplunderingen, beslagleggingen, afpersing door middel van boetes en oneerlijke verkrijging van vermogen, geheime arrestaties van uitverkorenen van God, hen in detentie stellen en doelbewust opsluiten in werkkampen, bekentenissen afdwingen door marteling, verminking van hun lichaam en geest, organen wegnemen bij levende mensen en straffeloos mensen doodslaan, zelfs gewapende politie en troepen inzetten om De Kerk van Almachtige God te onderdrukken, enzovoorts. De CCP heeft de christenen van De Kerk van Almachtige God, Gods uitverkorenen, onmenselijk tegengewerkt en vervolgd, waardoor ze gewetenloos van hun eigendom beroofd zijn, en fysieke en geestelijke kwelling hebben moeten doorstaan, en waardoor zelfs velen gedood zijn. De acties van de overheid waren afschuwelijk. Zoals gerapporteerd is, zijn tenminste 164 christenen tot de dood vervolgd tot mei 2020. Bijvoorbeeld: Xie Yongjiang (man, 43 jaar), een christen uit Wugou Town in Suixi County, provincie Anhui, werd in de vroege uren op 30 april 1997 in het geheim gearresteerd door de plaatselijke politie en dodelijk mishandeld. Op 10 mei zag de familie van Xie in het crematorium dat zijn met bloed bevlekte lichaam helemaal zwart en paars was, en meerdere fatale hoofdwonden had opgelopen. Ye Aizhong (man, 42 jaar), een christen uit Shuyang County, provincie Jiangsu, werd op 26 maart 2012 gearresteerd door de politie van de CCP toen hij aankopen voor de kerk deed. Op de derde dag werd hij doodgeslagen. Jiang Guizhi, een christin uit Qinghe District in Pingyu County, provincie Henan (vrouw, 46 jaar, op dat moment een vooraanstaand leider van De Kerk van Almachtige God) werd op 4 januari 2013 in het geheim gearresteerd en gevangengezet door de politie van de CCP in Xinmi City, provincie Henan. De politie zette een illegale rechtbank op en paste marteling toe om een bekentenis af te dwingen. Op de vroege ochtend van 12 februari overleed Jiang als gevolg van de fysieke mishandeling door de politie … Ook zijn tienduizenden andere christenen gearresteerd en gevangengezet door de politie van de CCP. Sommigen werden met drugs geïnjecteerd om schizofrenie te veroorzaken. Sommigen werden zodanig verminkt dat ze niet meer voor zichzelf konden zorgen. Sommigen werden in kampen tewerkgesteld en na hun vrijlating werden ze nog steeds door de CCP in de gaten gehouden en werd hun persoonlijke vrijheid ontnomen. Ruwe schattingen wijzen uit dat de CCP in de twee jaar tussen 2011 en 2013 op het vasteland van China 380.380 van Gods uitverkorenen heeft gearresteerd en gevangengezet. 43.640 van deze mensen moesten tijdens onwettige ondervragingen allerlei martelingen doorstaan; 111.740 kregen na diverse tenlasteleggingen allerlei schaamteloze boetes opgelegd of werden afgeperst voor meer dan 243.613.000 RMB; van 35.330 werden de huizen geplunderd en tenminste 1.000.000.000 RMB (inclusief giften aan de kerk en persoonlijke eigendommen) werd met geweld en zonder reden afgenomen door openbare veiligheidsorganisaties en hun ondergeschikten of door politieambtenaren opgestreken. Wat betreft de arrestaties en vervolgingen van de christenen van De Kerk van Almachtige God door de CCP zijn dit slechts ruwe schattingen en wat betreft alle christenen van De Kerk van Almachtige God is dit slechts het topje van de ijsberg. In feite zijn, sinds Almachtige God Zijn werk begon, talloze christenen van De Kerk van Almachtige God door de CCP gearresteerd, vervolgd, geschaduwd en in de gaten gehouden. Het vasteland van China werd een wereld van terreur toen zij elk wreed middel aanwendde om de Kerk van Almachtige God bloedig te onderdrukken. Bovendien werd de kerk belasterd, veroordeeld en aangevallen door alle denominaties. Dit heeft direct geleid tot wijdverspreide geruchten en een storm van allerlei belastering, mishandeling en vervloekingen. De hele maatschappij en de religieuze gemeenschap was vol van allerlei negatieve publiciteit. De weerstand van de verdorven mensheid tegen de ware God en de vervolging van de ware weg had het hoogtepunt bereikt.

Sinds de mens door Satan verdorven werd, is God nooit gestopt met Zijn managementplan voor de redding van de mensheid. De mensheid kent de waarheid echter niet. Nog minder kent hij God. Daarom wordt God, elke keer dat Hij incarneert om een nieuw werk te beginnen, afgewezen en vervolgd door de machthebbers en religieuze groeperingen. Tweeduizend jaar geleden, toen Jezus vlees werd, werd Hij vervolgd en gearresteerd door de Romeinse overheid en het Joodse geloof. Tenslotte werd Hij gekruisigd. Sinds God in de laatste dagen in China terugkeerde in het vlees om het werk van het oordeel te verrichten, is Hij wreed vervolgd en opgejaagd door de CCP. Bovendien kreeg Hij vervloeking, valse beschuldiging, veroordeling en afwijzing door alle denominaties van het Christendom te verwerken. Het geeft een duidelijk beeld van de verdorvenheid en het kwaad van de mens. We kunnen ons voorstellen hoe moeilijk het voor God is om Zijn werk uit te voeren in een dergelijk bolwerk van demonen, met veel donkere wolken zijn en duivels hun macht uitoefenen. Niettegenstaande is God almachtig en heeft Hij het hoogste gezag en de ultieme macht. Hoe de macht van Satan ook toeneemt, hoe weerspannig deze ook is en aanvallen uitvoert: het heeft allemaal geen zin. In nauwelijks 20 jaar is het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God onder zware onderdrukking verspreid over het gehele vasteland van China. Er zijn in het land enkele honderdduizenden kerken opgekomen en miljoenen mensen hebben zich onderworpen aan de naam van Almachtige God. Bijna direct zijn alle denominaties leeggestroomd, want Gods schapen hebben Gods stem gehoord. Ze hebben de stem gevolgd, zijn voor God neergevallen en God heeft ze zelf bewaterd en verzorgd. Hiermee is de profetie in de Bijbel vervuld datalle volken ernaartoe zullen stromen” (Jesaja 2:2). Het is onvermijdelijk dat alle ware gelovigen in God zich uiteindelijk naar Almachtige God zullen keren, omdat dit al lang tevoren door God is gepland en voorbestemd. Niemand kan het veranderen! De nepgelovigen die alleen in God geloven omdat ze uit zijn op eigen gewin, en alle slechte mensen, antichristen en valse herders die kwaad doen, weerstand bieden tegen Almachtige God en Hem veroordelen zijn allemaal ontmaskerd en uitgebannen door Gods werk. De hele religieuze gemeenschap is volledig vernietigd en uiteengevallen door Gods werk. Het werk van Almachtige God heeft uiteindelijk gezegevierd. Ondanks de verwoede weerstand en bloedige onderdrukking van de CCP is Gods evangelie van het koninkrijk gedurende deze periode met de snelheid van het licht verspreid. Het geheime plan van de CCP om Gods werk uit te schakelen en te vernietigen is op een mislukking uitgelopen. Alle kwade machten die weerstand bieden tegen God zijn volkomen vernietigd en ten val gebracht tijdens Gods majesteitelijke oordeel van toorn. Net zoals Almachtige God zegt: “Allen die ik liefheb zullen zeker het eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik zal over de hele wereld waken, in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en mij dan aan de talrijke mensenscharen openbaren!” (‘Hoofdstuk 26’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Mijn koninkrijk wordt gevormd boven het hele universum en mijn troon voert de heerschappij in de harten van honderden miljoenen mensen. Met hulp van de engelen zal mijn grote voltooiing spoedig in vervulling gaan. Al mijn zonen en mijn volk wachten met ingehouden adem op mijn terugkeer. Ze verlangen ernaar met mij herenigd te zijn en nooit meer van mij te hoeven scheiden. Hoe zou de talrijke bevolking van mijn koninkrijk niet in een vreugdevol feest naar elkaar toe kunnen rennen omdat ik met hen samen ben? Kan dit een reünie zijn waarvoor geen prijs hoeft te worden betaald? Ik ben in ieders ogen eerbaar, ik word verkondigd in ieders woorden. Bovendien zal ik, wanneer ik terugkom, alle vijandelijke krachten overwinnen. De tijd is aangebroken! Ik zet mijn werk in gang, ik zal als Koning over de mensen heersen! Ik sta op het punt terug te keren! Ik ben klaar om te vertrekken! Hier hoopt iedereen op, dit wenst iedereen. Ik laat de hele mensheid de komst van mijn dag zien en laat ze de komst van mijn dag in vreugde verwelkomen!” (‘Hoofdstuk 27’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Naarmate het evangelie van het koninkrijk zich verspreid, wordt De Kerk van Almachtige God almaar groter en neemt het aantal gelovigen onophoudelijk toe. Vandaag de dag gedijt het als nooit tevoren. Het woord dat uitgedrukt wordt door Almachtige God − Christus van de laatste dagen − is allang verspreid over duizenden huishoudens en wordt door steeds meer mensen aanvaard. Gods woord heeft zijn hoogste gezag en macht getoond. Dit onbetwistbare feit bewijst ten volle dat “Alles wordt volbracht door het Woord van God”.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1). In het begin schiep God met het woord de hemel en de aarde en alles daarin en Hij leidde de mens met het woord. In de laatste dagen volbrengt God ook alles met het woord. De zuivering en vervolmaking van Gods uitverkorenen en de totstandkoming van het koninkrijk van Christus zullen beide worden bereikt door Gods woord. Als zodanig is het niet uitzonderlijk dat De Kerk van Almachtige God voortkomt uit het werk van Gods woord, zich heeft ontwikkeld onder de leiding van het woord van Almachtige God, en bovendien blijft groeien ondanks de brute onderdrukking en vervolging door de CCP, en de extreme veroordeling en tegenstand van de macht van de antichristen van religieuze bewegingen. Dit laat het gezag en de kracht van Gods woord volledig zien. Je kan zeggen dat De Kerk van Almachtige God er zonder de verschijning en het werk van Almachtige God niet zou zijn en dat De Kerk van Almachtige God zonder de door God uitgedrukte woorden dus ook niet zou bestaan. Tegenwoordig bewatert en voedt Hij Zijn uitverkorenen met de woorden die Hij verkondigt en allen die Zijn werk hebben aanvaard, ontvangen de leiding van Zijn woorden en ervaren Zijn werk van de redding van de mens. Almachtige God zegt: Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods uitverkorenen hebben de grote verlossing ontvangen vanwege het woord van Almachtige God. Gods werk op het vasteland van China heeft uiteindelijk gezegevierd. Nu verspreiden Gods uitverkorenen Zijn woord en getuigen van Zijn daden in elk land en op elke plaats. Gods woord zal over de hele wereld worden verspreid en spoedig zal Hij in het openbaar verschijnen aan alle naties en volken. De mensen uit alle landen en plaatsen die uitzien naar Gods verschijning hadden nooit durven denken dat de God van wie zij verlangden dat Hij in het openbaar zou verschijnen in het geheim al is neergedaald in het Oosten van de wereld – in China – en een deel van het overwinningswerk en reddingswerk heeft volbracht.

Als in de laatste dagen het tijdperk weldra wordt beëindigd, is God vleesgeworden en daalt Hij in het geheim af naar de verblijfplaats van de grote rode draak, in China, bestuurd door dictators: het onwankelbare bolwerk van atheïsme. Met zijn veelzijdige wijsheid en kracht voert God de strijd tegen Satan en volvoert het centrale werk van Zijn managementplan: de grondige nederlaag van Satan en de redding van de gehele mensheid. Maar vanwege de wilde aantijgingen, veroordeling, verzinsels en lastering door de partij die in China aan de macht is, geloven velen die niet bekend zijn met de feiten, daadwerkelijk de geruchten van de CCP. Zelfs tot op de dag van vandaag blijven juist religieuze groeperingen godslasterlijk spreken over de komst van God en veroordelen zij deze en staan zij volledig achter de atheïstische CCP in haar weerstand tegen Gods werk. Bijzonder tragisch! Deze mensen verwachten nooit dat Almachtige God, Degene tegen Wie zij zich verzetten, nou juist de wedergekomen Heer Jezus is. Als God in het openbaar verschijnt, zullen zij slechts wenen en knarsetanden en zichzelf op de borst slaan. Hiermee komen de woorden uit het boek Openbaring volledig in vervulling: Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, ​amen” (Openbaring 1:7). Het oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen is sinds lang begonnen. Rampen nemen nu voortdurend in omvang toe, plagen verwoesten de wereld, hongersnoden, overstromingen, insectenplagen en andere rampen doen zich voortdurend voor. De grote rampen zullen binnenkort op ons neerdalen, en God zal officieel de grote rode draak en alle kwade machten die zich tegen Hem verzetten tuchtigen. Almachtige God zegt: “In het koninkrijk beginnen de talloze schepselen te herleven en hun levenskracht terug te vinden. Door veranderingen in de toestand van de aarde beginnen de grenzen tussen het ene en het andere land ook te veranderen. Voorheen heb ik geprofeteerd: Als land van land gescheiden wordt, en land verenigt zich met land, dan breekt de tijd aan dat ik de naties aan diggelen zal slaan. Op dat moment vernieuw ik de hele schepping en deel ik het hele universum opnieuw in. Ik breng daarmee het universum in orde en verander de oude staat in de nieuwe. Dit is mijn plan. Dit zijn mijn werken. Als de naties en de volken van de wereld allen weer voor mijn troon staan, zal ik alle overvloed van de hemel tot mij nemen en aan de mensenwereld schenken, zodat deze dankzij mij van ongeëvenaarde overvloed overloopt. Maar zolang de oude wereld blijft bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen: 

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen (‘Hoofdstuk 26’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De geschiedenis van de mensheid leert dat alle kwade machten die schandelijk tegen God in opstand komen en zich koortsachtig tegen God verzetten door God vernietigd worden. Als gevolg van hun gruwelijke zonden werden de steden Sodom en Gomorra vierduizend jaar geleden verschroeid door vuur en zwavel dat God uit de hemel zond. Zo werd ook het Romeinse rijk door de rampen van God vernietigd vanwege zijn weerstand tegen en veroordeling van de Heer Jezus en zijn vervolging van de christenen. Er zijn nog veel meer voorbeelden. In de laatste dagen wordt elke kwade macht die God veroordeelt en zich tegen Hem verzet door God vervloekt en zeker door Hem vernietigd worden. Dit is precies de rechtvaardige gezindheid van God!

Almachtige God zegt: “Het koninkrijk groeit onder de mensen, het krijgt vorm onder de mensen, het verheft zich onder de mensen; geen enkele macht kan mijn koninkrijk vernietigen. […] Onder leiding van mijn licht zullen jullie de wurggreep van de duistere krachten doorbreken. In het donker zullen jullie zeker het licht dat jullie begeleidt niet uit het oog verliezen. Jullie zullen beslist meester van de schepping zijn. Jullie overwinnen Satan beslist. Als het koninkrijk van de grote rode draak ten onder gaat, zullen jullie ongetwijfeld opstaan tussen de talloze massa’s om mijn overwinning te bewijzen. Jullie zullen beslist resoluut en standvastig zijn in het land van Sinim. Door jullie lijden zullen jullie de zegen erven die van mij komt, en zullen jullie mijn glorie door het hele universum uitstralen” (‘Hoofdstuk 19’ van ‘Gods uitspraken naar het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Wanneer de drie werkfases worden afgerond, zal er een groep worden samengesteld van hen die getuigen van God, een groep van hen die God kennen. Al deze mensen zullen God kennen en in staat zijn om de waarheid in praktijk te brengen. Zij zullen menselijkheid bezitten en verstand, en allemaal de drie fases van Gods reddingswerk kennen. Dit is het werk dat aan het einde zal worden volbracht, en deze mensen zijn de uitkristallisering van het werk van zesduizend jaar management, en zijn de krachtigste getuigenis van de definitieve nederlaag van Satan. Zij die van God kunnen getuigen, kunnen Gods belofte en zegen ontvangen en zijn de groep die tot het einde blijft. Zij bezitten Gods gezag en getuigen van God. Misschien kunnen jullie allemaal lid zijn van deze groep, of misschien de helft van jullie, of maar een paar. Het hangt af van jullie wil en van wat jullie nastreven” (‘Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden zullen in vervulling gaan en dat wat in vervulling is gegaan, blijft voor altijd bestaan. De toekomst van het koninkrijk ziet er stralend en schitterend uit! Almachtige God heeft al een groep overwinnaars op het vasteland in China. Gods werk van de laatste dagen is al in vervulling gegaan! Het voorwerk van God tijdens Zijn geheime komst in China is nu glansrijk ten einde gekomen en spoedig zal Hij in het openbaar aan alle naties en plaatsen verschijnen. De uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God zijn een groep overwinnaars die God in China heeft samengesteld. Zij dragen de heilige opdracht, getuigen van Gods werk en verkondigen Gods heilige naam in alle naties en plaatsen. Het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God verspreid zich snel over de hele wereld. ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ is gratis op het internet verkrijgbaar en alle naties en plaatsen kunnen het onderzoeken en doorgronden. Niemand durft te ontkennen dat het woorden van God zijn en niemand durft te ontkennen dat ze de waarheid zijn. Steeds meer mensen die hongeren naar de waarheid en hunkeren naar het licht, onderzoeken het werk van Almachtige God van de laatste dagen. De Kerk van Almachtige God is in tientallen grote landen en regio's over de hele wereld gevestigd, steeds meer mensen terugkeren naar Almachtige God. Te midden van het woord van God is de mensheid geleidelijk aan het ontwaken en begonnen met het aanvaarden en kennen van de waarheid. Gods woord zal de hele mensheid leiden en alles in vervulling brengen. Alle mensen die echt geloven in God en de ware weg zoeken zullen zeker terugkeren tot God en gehoorzaam worden voor Zijn troon, en de hele mensheid zal weten dat God gekomen is en verschenen is en dat Zijn naam zeker groot zal zijn onder de mensen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wee degenen die God opnieuw kruisigen

Tijdens de laatste dagen is God geïncarneerd in China om werk te verrichten en heeft Hij miljoenen woorden uitgedrukt, waarmee Hij een groep mensen heeft overwonnen en gered met Zijn woord en luidde Hij het nieuwe tijdperk van het oordeel in dat begint bij het huis van God.

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Net als honderden miljoenen andere volgelingen van de Heer Jezus Christus, houden we ons aan de wetten en geboden van de Bijbel, genieten we van de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus en komen we samen, bidden, prijzen en dienen we in de naam van de Heer Jezus Christus—en dit alles doen we in de zorg en bescherming van de Heer.

Neem contact op via Messenger