Hoe is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen?

21 juni 2018

Net zoals de kerken van het Christendom is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen doordat het werk van God vlees is geworden. De kerken van het Christendom zijn ontstaan vanwege de verschijning en het werk van de Heer Jezus die vlees is geworden, en De Kerk van Almachtige God is ontstaan vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen. Zo zijn kerken door de eeuwen heen tot stand gekomen vanwege de verschijning en het werk van God vlees is geworden. Telkens wanneer God vlees wordt om het werk te verrichten, drukt Hij vele waarheden uit en vanwege deze door God geuite waarheden nemen veel mensen God aan en volgen Hem, wat tot het ontstaan van de kerken leidt. Hieruit blijkt dat de kerken gevormd worden door degenen die het werk van God accepteren en God volgen. Deze bijeenkomsten van Gods uitverkorenen worden kerken genoemd. Tweeduizend jaar geleden kwamen de kerken van het Christendom tot stand door de verschijning en het werk van de vleesgeworden Heer Jezus. De Heer Jezus preekte, “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!” (Mat. 4:17), en Hij deed het werk van de verlossing en verkondigde de waarheden die de mensen van het Tijdperk van Genade moesten binnengaan en in praktijk moesten brengen. Vervolgens begonnen veel mensen in de Heer te geloven en Hem te volgen en zo kwamen de kerken in die tijd tot stand. Nadien verspreidde het evangelie van de Heer Jezus zich naar elk land en gebied, totdat het zich in de laatste dagen had verspreid over de einden der aarde en er in elk land christelijke kerken opkwamen. Dit waren de kerken van het Tijdperk van Genade. Gedurende het laatste deel van de laatste dagen verschijnt en werkt de vleesgeworden Almachtige God op het vasteland van China. Op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus gedurende het Tijdperk van Genade voert Almachtige God het werk uit dat “het oordeel moet beginnen bij het huis van God” (1 Petr. 4:17), zoals in de Bijbel voorspeld is. Aan de gehele mensheid openbaart Almachtige God alle mysteries van Zijn zesduizendjarig managementplan en verkondigt Hij alle waarheden ten aanzien van de zuivering en redding van de mensheid. Vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God van de laatste dagen hebben veel mensen van verschillende denominaties van de religieuze wereld, mensen die vele jaren in de Heer hebben geloofd, uiteindelijk de stem van God gehoord en gezien dat de Heer Jezus is gekomen en het werk van het oordeel van de laatste dagen heeft uitgevoerd. Ze hebben geverifieerd dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en derhalve hebben ze het werk van de laatste dagen van Almachtige God aanvaard. Op het vasteland van China hebben tenminste enkele miljoenen mensen Almachtige God aangenomen en volgen ze Hem. Zodoende is De Kerk van Almachtige God geheel het resultaat van de verschijning en het werk van Almachtige God. Ze is persoonlijk gesticht door Almachtige God en niet door een persoon. Elke christen in De Kerk van Almachtige God erkent volledig dat Almachtige God de wederkomst is van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen, en de verschijning van God. De christenen van De Kerk van Almachtige God bidden tot de naam van Almachtige God. Wat ze lezen, waar ze naar luisteren en over communiceren zijn de woorden van Almachtige God, en waar ze aan vasthouden zijn allemaal de waarheden die door Almachtige God zijn verkondigd. Deze waarheden zijn de weg van het eeuwige leven die God gebracht heeft tijdens de laatste dagen. In Zijn werk stelde de vleesgeworden God van de laatste dagen de persoon die Hij gebruikt ook persoonlijk aan en getuigde van hem, zodat hij zou meewerken aan het werk van God; zoals toen de Heer Jezus aan het werk was Hij persoonlijk de twaalf apostelen koos en aanstelde. Deze mensen, die worden gebruikt door God, werken echter slechts mee aan het werk van God en zijn niet in staat om in Gods plaats te werken. De kerken werden niet door hen gesticht en de persoon in wie Gods uitverkorenen geloven en die zij volgen, hoort niet tot degenen die door God gebruikt worden. De kerken van het Tijdperk van Genade werden niet gesticht door Paulus en de andere apostelen, maar kwamen voort uit het werk van de Heer Jezus. Ze werden persoonlijk gesticht door de Heer Jezus. Net zomin werd De Kerk van Almachtige God van de laatste dagen gesticht door de persoon die door God gebruikt wordt, maar geboren uit het werk van Almachtige God. Ze is persoonlijk gesticht door Almachtige God en wordt door Hemzelf geweid. De persoon die door God wordt gebruikt, bewatert, verzorgt en leidt de kerken slechts en voert zo zijn plicht uit. Hoewel Gods uitverkorenen worden geleid, bewaterd en verzorgd door de persoon die door God wordt gebruikt, is degene in wie Gods uitverkorenen geloven en die zij volgen Almachtige God, een feit dat niemand kan ontkennen. De meeste mensen in De Kerk van Almachtige God komen uit verschillende denominaties en geloven al vele jaren in de Heer. Ze kennen allemaal de Bijbel en in deze verschillende denominaties getuigen ze dat de Heer Jezus is gekomen, dat Hij Almachtige God is en het werk van het oordeel van de laatste dagen heeft voltrokken. Als gevolg van het onderkennen dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en dat ze de stem zijn van God, komen veel mensen tot aanvaarding van Almachtige God. Zij zijn de eerste groep mensen die naar God worden toegetrokken. De Kerk van Almachtige God komt voort uit mensen van het Christendom, Katholicisme en van andere religieuze denominaties die de naam van Almachtige God aanvaardden. Vandaag de dag zijn de meeste mensen uit verschillende denominaties begonnen het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken en zo de profetie uit de Bijbel te laten uitkomen dat “alle volken zullen daar samenstromen” (Jes. 2:2). Tenslotte zullen allen die werkelijk in God geloven terugkeren tot Almachtige God. Dit is onvermijdelijk, aangezien God het al heel lang zo heeft voorbestemd. Het is Gods besluit en niemand kan het veranderen! “Mijn volk zal naar mijn stem luisteren, en een ieder die mij echt liefheeft, zal naar mijn troon terugkeren” (‘Hoofdstuk 1’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

De Redder is reeds wedergekeerd

De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp?

Wat is geloof in God precies?

Hoe kunnen we eeuwig leven verwerven door geloof in God? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.” De Heer Jezus is de Mensenzoon. En de Bijbel voorspelt dat de wederkomst van de Heer in de vorm van vleeswording plaatsvindt, het verschijnen als de Mensenzoon. Kunnen we eeuwig leven verwerven als we in de Heer Jezus geloven zonder in Christus van de laatste dagen te geloven?

Neem contact op via Messenger