De verspreiding van het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God in China

24 mei 2018

In 1995 begon officieel het getuigeniswerk van het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God op het vasteland van China. Met dankbaarheid aan God en met een liefde die waarachtig was, getuigden we van de verschijning en het werk van Almachtige God aan de broeders en zusters van verschillende denominaties. We konden niet voorzien dat we extreme weerstand en laster van hun leiders zouden ondervinden. We konden slechts voor Almachtige God komen om ernstig te bidden en God te smeken om het werk in eigen persoon te verrichten. Vanaf 1997 zagen we hoe de Heilige Geest op grote schaal aan het werk was. Er was een snelle groei van het aantal leden van kerken op diverse locaties. Tegelijkertijd vonden er veel wonderen en tekenen plaats en veel mensen uit verschillende denominaties keerden terug naar Almachtige God als gevolg van Gods openbaringen en het zien van wonderen en tekenen. Wat had de mens kunnen doen als de Heilige Geest niet had gewerkt? Hierdoor realiseerden wij ons dat, hoewel we enkele waarheden begrepen, we niet konden getuigen van Almachtige God door menselijke kracht alleen. Nadat deze mensen van verschillende denominaties Almachtige God hadden aanvaard, kreeg hun geloof in Almachtige God langzaamaan een vastere bodem door het eten en drinken, en te genieten van het woord van Almachtige God. Na enige tijd was er een echt geloof en echte gehoorzaamheid in hen gegroeid. Mensen vanuit alle denominaties kwamen zo voor de troon en verwachtten niet langer de ‘de Heer hoog in de lucht te ontmoeten’, zoals ze zich dat hadden voorgesteld.

Sinds het koninkrijk evangelie zich begon te verspreiden, werden we opgejaagd en wreed vervolgd door de Chinese overheid. Droeviger nog: we werden bespot, vals beschuldigd, veroordeeld en verworpen door alle Katholieke en christelijke denominaties. Dit heeft ons erg dwarsgezeten en heeft het evangeliewerk zelfs enige tijd stilgezet. Geconfronteerd met een dergelijke situatie waren we ten einde raad. Het was alsof we van alle kanten belaagd werden. Tegelijkertijd werden we dubbel berispt. We hebben zo'n grote redding van God ervaren en zo veel waarheden geleerd. Maar we kunnen het evangelie niet verspreiden. We verdienen het echt niet om Gods getuigen te zijn en hebben echt in het vervullen van Zijn opdracht gefaald. In deze gemoedstoestand ervoeren we allemaal dat we onze plicht hadden verzaakt. We wisten niet welke koers we moesten varen en hoe we rekenschap aan God moesten afleggen. Nog minder wisten we hoe we moesten staan ten opzichte van Gods vermaningen en datgene wat Hij ons had toevertrouwd. Terneergeslagen voelden we toch nog steeds dat Gods hart ons riep en elk schaap riep dat Hij wilde behouden. Daarom kwamen we schuldig en schuldbewust allemaal tot God met een verlangen om tot God te bidden en onze harten bij Hem uit te storten: “God! Geef ons kracht en wijsheid om al uw schapen te vinden. Dat uw wil in ons vervuld zal worden en het evangelie van uw koninkrijk verspreid wordt. Dat uw woord meer mensen naar uw huis zal trekken. Zolang wij uw evangelie kunnen verspreiden, zijn we bereid om veel lijden te doorstaan, zelfs als we ons leven moeten geven. We bidden u alleen om meer kracht. We zijn bereid om stap voor stap te doen wat u zegt. O God, omdat wij klein en zwak zijn, zijn we niet in staat om uw opdracht vlekkeloos te volbrengen. Bind de vijanden die de verspreiding van uw evangelie in de weg staan. Vervloek het duivelsgebroed dat u niet toebehoort. Verwijder alle obstakels die de verspreiding van uw evangelie tegenhouden en bereid een weg voor ons.” Wij geloofden dat God naar onze gebeden heeft geluisterd, omdat onze smeekbede naar Gods wil was en het doel had dat Zijn wil geschiede. Niet lang daarna verrichtte God echt geweldig werk. Dat bracht zoveel enthousiasme en vreugde als we nog nooit eerder hadden gehad. God vervulde ons met wijsheid en gaf ons geloof en kracht, zodat het evangelie zich snel verspreidde en een hoogtepunt bereikte. Eenieder van ons wist, en geloofde zelfs, dat dit het goede nieuws was dat God ons bracht en dat het ook Gods aanmoediging was en Zijn beloning voor ons. Het lijden dat we moesten doorstaan werd beloond. Diep in ons hart begrepen we nog beter wat de ware betekenis is van de woorden: “Alleen God Zelf kan Zijn eigen werk doen.” God maakte het niet moeilijk voor ons. Nog minder liet Hij ons beschaamd uitkomen. Hij gaf ons aan het begin slechts enkele kleine beproevingen te doorstaan. Vanuit het diepst van ons hart waren we blij en dankbaar voor Gods leiding, hulp, zorg en bescherming. Tegelijkertijd zagen we ook Gods grote daden en de eerzaamheid van Zijn gezindheid. Meer nog dan dat zagen we Gods rechtvaardigheid en Zijn onverdraagzaamheid van de belediging van de mens, want op hetzelfde moment dat God de mens redde, strafte Hij vele vijanden die tegen Hem opstonden. Onder de leiders van alle denominaties in de 24 provincies en steden van het vasteland van China zijn er typerende gevallen van mensen die gestraft werden voor hun koortsachtige verzet, veroordeling en bespotting van Almachtige God. Het aantal gestrafte mensen om hun verzet tegen God is nu vele malen groter dan in het Tijdperk van de Wet. Het is duidelijk dat de mensheid gedurende de laatste dagen buitengewoon verdorven is geworden en zelfs nog heviger tegen God in opstand komt. Er zijn zoveel mensen gestraft en uitgeschakeld, waarmee de profetie in de Bijbel dat “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” volledig vervuld is. Als de Heilige Geest niet zo’n geweldig werk had geleverd, was de mens machteloos in de verspreiding van het evangelie van het koninkrijk. Vanaf het begin tot het eind stuitte Gods werk en de verspreiding van het koninkrijk evangelie op hevig verzet en wrede vervolging vanuit de heersende Chinese Communistische Partij, de grote rode draak. Minimaal meer dan honderdduizend mensen van De Kerk van Almachtige God zijn gearresteerd en gevangengenomen, en hebben allerlei verwoesting en marteling doorstaan. Er worden zoveel mensen gezocht en opgejaagd door de Chinese Communistische Partij die niet terug naar huis kunnen. Bij hun werk voor God kunnen ze slechts rondzwalken. Zoveel mensen worden bespioneerd en zijn niet in staat om hun plichten uit te voeren. Zo velen worden gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij en kunnen hun huis niet uit. … In het weerstand bieden tegen en verwoesten van Gods werk heeft het bewind van de grote rode draak allerlei verachtelijke middelen ingezet en grote hoeveelheden menselijk en financieel kapitaal uitgegeven. Ondanks de uitputting van haar kwaadaardige en sluwe middelen kan het de tred van Gods werk niet stoppen. God laat alle dingen medewerken om Zijn wil te volbrengen. De grote rode draak is volledig onder Gods orkestratie en wordt zodanig door God gecommandeerd dat hij volslagen in verwarring raakt en geen uitweg ziet. Zo vaak stond de grote rode draak op het punt om landelijke arrestaties te verrichten en werd het plan door God verijdeld. Zo vaak wilde de grote rode draak zijn arm opheffen om korte metten te maken met De Kerk van Almachtige God, maar lukte dat niet. Zo vaak heeft de grote rode draak nog harder geprobeerd om Gods werk teniet te doen, maar vielen alle pogingen in duigen door Gods soevereiniteit en manoeuvres. Op zulke momenten was de grote rode draak radeloos en woest, maar kon deze niets meer verrichten. Dus moest de rode draak toegeven dat hij pech had en dat de hemel niet had bijgestaan! Het is echt dat de hemel de Chinese Communistische Partij ten val brengt! Tijdens de verspreiding van het koninkrijk evangelie hebben we Gods almacht aanschouwd: hoe meedogenloos de machten van Satan ook zijn en hoe zij de handen ook ineenslaan om Gods werk tegen te houden, het heeft geen zin. In slechts ongeveer tien jaar tijd heeft het evangelie van het koninkrijk zich over het hele vasteland van China verspreid. Gods woord en Gods naam heeft zich over honderden miljoenen huishoudens verspreid en miljoenen mensen vallen nu onder de naam van Almachtige God. Onder verschillende denominaties op het vasteland van China zijn de meesten van hen die de waarheid najagen en God werkelijk zoeken bij Almachtige God teruggekomen. Miljoenen mensen genieten van het woord van Almachtige God, ontvangen Gods werk en redding, en prijzen Gods grote daden. God heeft een groep overwinnaars in China samengesteld en heeft een groep mensen gewonnen die één zijn van hart en ziel met Hem. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor Gods openbare verschijning. Het werk van God heeft uiteindelijk gezegevierd. God is begonnen met het tuchtigen van de grote rode draak, waarna Hij in het openbaar zal verschijnen aan elke natie en op elke plek ter wereld.

In 1992 begon Almachtige God – Christus van de laatste dagen – Zijn stem te laten horen en in Gods eigen identiteit te spreken. Hij heeft zich in miljoenen woorden uitgedrukt en Gods uitverkorenen in China volledig overwonnen en gered. Het getuigenis van Gods werk van de laatste dagen op het vasteland in China verspreidde zich snel en het werk van de Heilige Geest vergezelde Gods uitverkorenen. Een groot aantal mensen van verschillende denominaties werd overwonnen door Gods woord, erkende dat het volledig Gods woord was en was helemaal overtuigd. Gods schapen hoorden uiteindelijk Gods stem en keerden terug tot God. Gedurende deze periode deed de Heilige Geest vele wonderen en tekenen en leidde Gods uitverkorenen van verschillende denominaties terug naar het huis van Almachtige God. Aangezien Gods uitverkorenen dagelijks terugkeerden, stortten alle denominaties ineen en bestonden niet meer en het was alsof de hele religieuze wereld was schoongeveegd.

Terwijl het evangelie van het koninkrijk zich verspreidde, ontvingen alle soorten duivels en antichristussen, die zich tegen God hadden verzet, de rechtvaardige straf van Almachtige God. Op deze manier zagen mensen wat ingaan tegen God opleverde. De grote rode draak deed een poging om Gods werk de das om te doen, maar dat eindigde in een mislukking. Alle kwade machten die zich tegen God hadden verzet, werden grondig te schande gemaakt en faalden. De grote rode draak is lamgelegd en begon Gods straf te ontvangen. Almachtige God heeft eens gezegd: “Haten jullie de grote rode draak echt? Haten jullie hem echt uit het diepst van jullie hart? Waarom heb ik jullie dat zo vaak gevraagd? Waarom blijf ik jullie deze vraag steeds opnieuw stellen? Welk beeld van de grote rode draak dragen jullie in jullie hart? Is het echt verwijderd? Beschouwen jullie de draak echt niet als jullie vader? Alle mensen zouden mijn bedoeling uit mijn vragen moeten kunnen opmaken. Het is niet mijn bedoeling de mensen boos te maken of in opstand te brengen, en ook niet om ze op eigen initiatief een uitweg te laten vinden, maar om alle mensen de kans te geven zich te bevrijden uit de slavernij van de grote rode draak. Toch hoeft niemand zich zorgen te maken. Alles zal door mijn woorden volbracht worden; geen mens mag deelnemen en geen mens kan het werk doen dat ik zal uitvoeren. Ik zal de luchten van alle landen schoonvegen en ieder spoor van de demonen op aarde uitroeien. Ik ben al begonnen en de eerste stap van mijn tuchtigingswerk zal ik zetten in het nest van de grote rode draak. Zo wordt het duidelijk dat het hele universum aan mijn tuchtiging is onderworpen, en dat de grote rode draak en allerlei soorten onzuivere geesten niet bij machte zullen zijn om aan mijn tuchtiging te ontkomen, want ik observeer alle landen. Als mijn werk op aarde klaar is, dat wil zeggen: als het tijdperk van het oordeel teneinde is gekomen, zal ik de grote rode draak formeel tuchtigen. Mijn volk zal mijn rechtvaardige tuchtiging van de grote rode draak zien, de lof over mijn rechtvaardigheid zal stromen en mijn heilige naam zal voor eeuwig hoog geprezen worden vanwege mijn rechtvaardigheid. Vanaf dat moment zullen jullie je plicht formeel vervullen, mij formeel prijzen in alle landen, voor eeuwig en altijd!

Als het tijdperk van het oordeel zijn hoogtepunt bereikt, zal ik niet haastig mijn werk afmaken, maar verwerk ik het in het bewijs van het tijdperk van de tuchtiging en zal ik mijn hele volk in de gelegenheid stellen om dit bewijs te zien: en dit zal betere vruchten dragen. Dit bewijs is het middel waarmee ik de grote rode draak tuchtig, en ik zal ervoor zorgen dat mijn volk het met eigen ogen ziet, zodat men mijn gezindheid beter leert kennen. De tijd dat mijn volk van mij geniet is wanneer de grote rode draak getuchtigd is. Het is mijn plan het volk van de grote rode draak ertegen in opstand te laten komen. Dit is mijn manier om mijn volk te vervolmaken en het is een geweldige kans voor mijn gehele volk om gedurende het leven te groeien” (‘Hoofdstuk 28’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De verspreiding van het koninkrijk evangelie heeft een ongekende status bereikt. Miljoenen mensen vallen nu onder de naam van Almachtige God. De naam van Almachtige God heeft zich verspreid over het vasteland van China en de kerken van Almachtige God zijn in elke provincie en regio verschenen. Allen die het werk van Almachtige God hebben aanvaard, ontvangen de leiding van Gods woord en ervaren Zijn werk van redding. Precies zoals Almachtige God heeft gezegd: “Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in Het Woord verschijnt in het vlees).

Gods werk op het vasteland van China heeft uiteindelijk gezegevierd. God staat op het punt om in het openbaar te verschijnen aan elke natie en op elke plek. Zij die in elke natie en plaats uitzagen naar Gods verschijning, hadden nooit gedacht dat de God van wie zij verlangden dat Hij in het openbaar zou verschijnen in het geheim al naar China is gekomen en een fase van het overwinningswerk en reddingswerk heeft volbracht. Er zijn zoveel mensen die Gods werk in China nog steeds veroordelen en zoveel mensen die het werk van de Heilige Geest daar belasteren. Pas als God in het openbaar verschijnt, zullen ze als uit een droom ontwaken en vervuld zijn met wroeging: ik had nooit gedacht dat de Almachtige God tegen wie ik mij verzette de Heer Jezus Zelf is die wedergekomen is. Maar dan kunnen zij alleen nog maar wenen en tandenknarsen. Hiermee zijn de woorden uit het boek Openbaring van de Bijbel volledig in vervulling gekomen: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Op. 1:7). Het oordeel van de grote witte troon is eindelijk begonnen.

Almachtige God zegt: “In het koninkrijk beginnen de talloze schepselen te herleven en hun levenskracht terug te vinden. Door veranderingen in de toestand van de aarde beginnen de grenzen tussen het ene en het andere land ook te veranderen. Voorheen heb ik geprofeteerd: Als land van land gescheiden wordt, en land verenigt zich met land, dan breekt de tijd aan dat ik de naties aan diggelen zal slaan. Op dat moment vernieuw ik de hele schepping en deel ik het hele universum opnieuw in. Ik breng daarmee het universum in orde en verander de oude staat in de nieuwe. Dit is mijn plan. Dit zijn mijn werken. Als de naties en de volken van de wereld allen weer voor mijn troon staan, zal ik alle overvloed van de hemel tot mij nemen en aan de mensenwereld schenken, zodat deze dankzij mij van ongeëvenaarde overvloed overloopt. Maar zolang de oude wereld blijft bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen: Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen” (‘Hoofdstuk 26’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God.

Wee degenen die God opnieuw kruisigen

Tijdens de laatste dagen is God geïncarneerd in China om werk te verrichten en heeft Hij miljoenen woorden uitgedrukt, waarmee Hij een groep mensen heeft overwonnen en gered met Zijn woord en luidde Hij het nieuwe tijdperk van het oordeel in dat begint bij het huis van God.

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Net als honderden miljoenen andere volgelingen van de Heer Jezus Christus, houden we ons aan de wetten en geboden van de Bijbel, genieten we van de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus en komen we samen, bidden, prijzen en dienen we in de naam van de Heer Jezus Christus—en dit alles doen we in de zorg en bescherming van de Heer.

Neem contact op via Messenger