De verschillen tussen het kerkleven in het Tijdperk van Genade en het kerkleven in het Tijdperk van het Koninkrijk

02 april 2019

Relevante woorden van God:

Toen God in het Tijdperk van Genade terugkeerde naar de derde hemel, was Gods werk van verlossing van de gehele mensheid eigenlijk al in de slotfase beland. Alles wat op aarde achterbleef, waren het kruis dat Jezus droeg, het fijne linnen waarin Jezus was gewikkeld, de doornenkroon en de scharlaken mantel die Jezus aanhad (dit waren voorwerpen waarmee de Joden de spot met Hem dreven). Dat wil zeggen, nadat het werk van Jezus’ kruisiging voor een enorme opschudding had gezorgd, waren de dingen weer geluwd. Van toen af begonnen Jezus’ discipelen Zijn werk voort te zetten, overal in de kerken te hoeden en te bewateren. De inhoud van hun werk was dit: alle mensen tot bekering brengen, hun zonden laten belijden en zich laten dopen; de apostelen verspreidden allemaal uit eerste hand het verhaal van Jezus’ kruisiging en wat er feitelijk was gebeurd, iedereen kon niet anders dan voor Jezus neervallen om zijn zonden te belijden, en bovendien verspreidden de apostelen overal de woorden die Jezus had gesproken. Vanaf dat punt begon het opbouwen van de kerken in het Tijdperk van Genade.

uit ‘Werk en intrede (6)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

In het verleden kwam tijdens speciale bijeenkomsten of de grote bijeenkomsten op verschillende plaatsen maar één aspect van het pad van de praktijk ter sprake. Die praktijk was dat wat tijdens het Tijdperk van Genade in praktijk gebracht moest worden en had vrijwel niets met de kennis van God te maken, want de visie van het Tijdperk van Genade was slechts de visie van Jezus’ kruisiging en er waren geen verhevener visies. De mens werd geacht niet meer te kennen dan het werk van Zijn verlossing van de mensheid door de kruisiging, dus tijdens het Tijdperk van Genade waren er geen andere visies die de mens kon leren kennen. Op die manier had de mens slechts zeer karige kennis van God en naast de kennis van Jezus’ liefde en ontferming waren er maar enkele eenvoudige en jammerlijke dingen die hij in praktijk kon brengen, dingen die bij lange na niet kunnen tippen aan vandaag. In het verleden kon de mens niet spreken over een praktische kennis van Gods werk, welke vorm zijn samenkomst ook had, laat staan dat iemand duidelijk kon zeggen wat het meest geschikte pad van de praktijk voor de mens was om te bewandelen. Hij voegde slechts enkele eenvoudige details toe aan een fundament van verdraagzaamheid en geduld; er was simpelweg geen verandering in het wezen van zijn praktijk, want binnen hetzelfde tijdperk deed God geen nieuwer werk. De enige eisen die Hij aan de mens stelde, waren verdraagzaamheid en geduld, of het kruis dragen. Buiten zulke praktijken waren er geen hogere visies dan de kruisiging van Jezus.

uit ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

In de toekomst zal spreken over het woord van God het principe zijn dat je spreken moet leiden. Normaal gesproken zouden jullie als jullie samenkomen moeten communiceren over het woord van God, Gods woord tot inhoud van jullie interacties moeten nemen en moeten spreken over wat jullie over het woord van God weten, hoe jullie Zijn woord in de praktijk brengen en hoe de Heilige Geest werkt. Alles wat je hoeft te doen te communiceren over het woord van God, en de Heilige Geest zal je illumineren. Om een wereld van Gods woord te scheppen, vereist dit samenwerking van de mens. Als je dit niet binnengaat, heeft God geen manier om te werken. Als je je mond dichthoudt en niet over Zijn woord spreekt, heeft God geen manier om je te illumineren. Spreek wanneer je niet met iets anders bezig bent over het woord van God en zeg niet zomaar wat! Laat je leven vervuld zijn met het woord van God – alleen dan ben je een vrome gelovige. Zelfs als je communicatie oppervlakkig is – dat is geen probleem. Zonder het oppervlakkige zou er geen diepte zijn. Er is een proces dat moet worden ondergaan. Door je training begrijp je de illuminatie van de Heilige Geest over je, en hoe je effectief van het woord van God eet en drinkt. Na een interval waarin je zoekende bent, zul je de realiteit van het woord van God binnengaan. Alleen als je de beslissing hebt genomen mee te werken, zul je het werk van de Heilige Geest kunnen ontvangen.

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

“Ervaringen delen en communiceren” betekent spreken over elke gedachte in je hart, over je gesteldheid, over je ervaringen en kennis van Gods woord, en over de verdorven gesteldheid binnen in je. En daarna onderscheiden anderen deze dingen: ze accepteren wat positief is en erkennen wat negatief is. Alleen dit is delen en alleen dit is werkelijk communiceren. Het betekent niet eenvoudigweg inzicht hebben in de woorden van God of een gedeelte van een lofzang, zomaar communiceren en er vervolgens niets mee doen, en niets zeggen dat betrekking heeft op je eigen werkelijke leven. Iedereen praat over leerstellingen en theoretische kennis en zegt niets over kennis geput uit werkelijke ervaringen. Jullie allen vermijden het te spreken over zulke dingen, over je persoonlijk leven, over je leven in de kerk met je broeders en zusters, en over je eigen innerlijke wereld. Hoe kan er op die manier werkelijke communicatie zijn tussen mensen? Hoe kan er werkelijk vertrouwen zijn? Dat kan er niet zijn! Als een echtgenote nooit met haar echtgenoot praat over de woorden die in haar hart zijn, zijn ze dan vertrouwelingen? Nemen ze elkaar dan in vertrouwen? Stel je voor dat ze de hele dag tegen elkaar zeggen: “Ik hou van je!” Dat is het enige wat ze zeggen, maar ze hebben nog nooit onthuld wat ze in hun hart denken, wat ze van elkaar willen, of wat voor problemen ze hebben. Over dat soort zaken hebben ze nooit met elkaar gepraat, en evenmin hebben ze elkaar ooit in vertrouwen genomen – en als ze elkaar dan nooit in vertrouwen hebben genomen, zijn ze dan wel een stel dat van elkaar houdt? Zijn ze werkelijk man en vrouw als ze alleen maar verheven woorden voor elkaar hebben? Beslist niet! Als broeders en zusters elkaar in vertrouwen moeten kunnen nemen, elkaar moeten kunnen helpen en voor elkaar moeten kunnen zorgen wanneer ze samen zijn, dan moet iedereen over zijn eigen werkelijke ervaringen spreken. Als je niet over je eigen werkelijke ervaringen spreekt, en alleen maar hoogdravende woorden spreekt, en woorden die leerstellig en oppervlakkig zijn, dan ben je geen eerlijk mens en ben je niet in staat eerlijk te zijn.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Wanneer jullie van God getuigen, zouden jullie vooral moeten spreken over hoe God mensen oordeelt en tuchtigt, welke beproevingen Hij gebruikt om mensen te louteren en hun gezindheid te veranderen. Jullie moeten ook spreken over hoeveel verdorvenheid in jullie ervaring is geopenbaard, hoeveel jullie hebben doorstaan en hoe jullie uiteindelijk door God zijn overwonnen, en spreken over hoeveel echte kennis jullie hebben van Gods werk en hoe jullie van God zouden moeten getuigen en Hem terug zouden moeten betalen voor Zijn liefde. Jullie moeten stevige taal gebruiken en op een eenvoudige manier spreken. Praat niet over lege theorieën. Spreek meer gewone taal; spreek uit jullie hart. Op die manier moeten jullie dingen ervaren. Maak geen gebruik van diepzinnig klinkende, lege theorieën om met jezelf te pronken. Dat maakt een arrogante en onzinnige indruk. Jullie moeten wat meer over werkelijke dingen spreken vanuit je ware ervaring, dingen die echt zijn en uit het hart komen. Daar hebben anderen het meest profijt van en het is voor hen het meest geschikt om te zien. Jullie waren mensen die zich het meest tegen God verzetten, en waren het minst geneigd je aan God te onderwerpen, maar nu zijn jullie overwonnen – vergeet dat nooit. Over deze dingen moeten jullie meer peinzen en nadenken. Zodra mensen die duidelijk begrepen hebben, zullen ze weten hoe ze getuigenis af moeten leggen; anders lopen ze de kans om schandelijke en onzinnige handelingen te plegen.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kan iemand een verandering in gezindheid verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Hoe kun je in moeilijke situaties echt geloof in God hebben? Klik op de Messenger-knop om de weg in Gods woorden te vinden.

Gerelateerde inhoud

De verschillen tussen de waarheid uitgedrukt door de Heer Jezus en de waarheid uitgedrukt door Almachtige God

In het Tijdperk van Genade deed Jezus nogal wat van dat soort werk, zoals het genezen van ziekte, het uitdrijven van demonen, de mens Zijn handen opleggen om voor hem te bidden en hem te zegenen. Maar het zou zonder betekenis zijn om dat nu weer te doen. De Heilige Geest werkte toen op die manier, want het was het Tijdperk van Genade en er was voldoende genade voor de mens. Er werd geen enkele compensatie van welke aard dan ook van hem gevraagd en zolang hij geloofde, ontving hij genade. Iedereen werd zeer genadig behandeld. Nu is het tijdperk veranderd en het werk van God is doorgegaan.

De verschillen tussen het verlossingswerk van de Heer Jezus en het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen

De woorden die God spreekt in dit tijdperk verschillen van de woorden die gedurende het Tijdperk van de Wet werden gesproken en zo verschillen ze dus ook van de woorden die gedurende Het Tijdperk van Genade werden gesproken. Tijdens het Tijdperk van Genade deed God niet het werk van het woord, maar beschreef Hij simpelweg de kruisiging om de gehele mensheid te verlossen. De Bijbel beschrijft alleen waarom Jezus gekruisigd moest worden en het lijden dat Hij moest ondergaan aan het kruis en hoe de mens gekruisigd zou moeten worden voor God.

Neem contact op via Messenger