De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Gods heiligheid (II)     Deel vier

5. Hoe Satan gebruikmaakt van sociale trends om de mens te verderven

Wanneer zijn sociale trends ontstaan? Zijn ze een nieuw fenomeen? (Nee.) Zou je dan kunnen zeggen dat sociale trends ontstonden toen Satan begon mensen te verderven? (Ja.) Wat wordt tot sociale trends gerekend? (Kledingstijl en make-up.) Dit is iets waar mensen vaak mee in contact komen. Kledingstijl, mode en trends; dit is slechts een klein aspect. Is er nog iets anders? Vallen populaire gezegden die mensen vaak bezigen er ook onder? Vallen de levensstijlen die mensen nastreven er ook onder? Vallen sterren uit de muziekwereld, beroemdheden, tijdschriften en romans er ook onder? (Ja.) Welk aspect van deze trends is volgens jullie in staat mensen te verderven? Welke van deze trends zijn voor jullie het meest verleidelijk? Sommige mensen zeggen: “We hebben allemaal een bepaalde leeftijd bereikt, we zijn allemaal veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers of tachtigers, we kunnen niet meer aan deze trends meedoen en ze kunnen ons niet zo erg meer boeien.” Klopt dit? Andere zeggen: “We volgen geen beroemdheden, dat is iets wat jongeren doen als ze tiener of twintiger zijn; we dragen ook geen modieuze kleren, dat is iets voor mensen voor wie image belangrijk is.” Dus welke dingen kunnen jullie dan wel verderven? (Populaire gezegden.) Kunnen deze gezegden mensen verderven? Hier is er eentje, kunnen jullie zien of deze mensen verderft of niet, “Alles draait om geld”. Is dit een trend? Is dit niet veel erger dan de modetrends of culinaire trends die jullie hebben genoemd? (Ja.) “Alles draait om geld” is de filosofie van Satan, een filosofie die gangbaar is onder de hele mensheid, in elke menselijke samenleving. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit een trend is omdat iedereen er aan meedoet en ze in ieders hart is verankerd. Mensen gingen van het niet accepteren van dit gezegde, tot het eraan gewend raken, op zo’n manier dat wanneer ze in contact kwamen met het echte leven, ze er hun stilzwijgende goedkeuring aan gaven en het bestaan ervan erkenden, tot een punt waarop ze het gezegde uiteindelijk openlijk goedkeurden. Is dit niet een proces waarmee Satan de mens verderft? Misschien begrijpen mensen dit gezegde niet allemaal in dezelfde mate, maar iedereen heeft in meer of mindere mate een idee wat met dit gezegde wordt bedoeld op basis van dingen die om hem of haar heen zijn gebeurd en op basis van persoonlijke ervaring, nietwaar? Ongeacht hoeveel ervaring iemand met dit gezegde heeft, wat is het negatieve effect dat het op iemands hart kan hebben? (Mensen gaan geld waarderen.) Er wordt iets geopenbaard door de gezindheid van de mensen in de wereld, waaronder die van elk van jullie. Hoe kan dit worden geïnterpreteerd? Het is de verering van geld. Is het moeilijk dit uit iemands hart te verdrijven? Het is heel moeilijk! Het lijkt erop dat Satan de mens inderdaad grondig heeft verdorven! Nadat Satan deze trend heeft gebruikt om mensen te verderven, hoe manifesteert zich dit in hen? Voelen jullie niet dat jullie in de wereld niet zouden overleven zonder geld, dat zelfs één dag onmogelijk zou zijn? (Ja.) De status en de eerbiedwaardigheid van mensen is gebaseerd op hoeveel geld ze hebben. De ruggen van de armen zijn gebogen in schaamte terwijl de rijken genieten van hun hoge status. Ze staan allen trots rechtop, spreken luid en leven op arrogante wijze. Waar leidt dit gezegde en deze trend bij mensen toe? Zien veel mensen geld verdienen niet als iets om alles voor over te hebben? Zijn veel mensen niet bereid hun waardigheid en integriteit op te offeren in hun streven naar meer geld? Verspelen er niet nog veel meer mensen de kans hun plicht te vervullen en God te volgen, omwille van geld? Is dit geen verlies voor de mensen? (Ja.) Is Satan niet sinister om deze methode en dit gezegde te gebruiken om de mens in zo’n mate te verderven? Is dit geen kwaadaardige valstrik? Als je een ontwikkeling doormaakt van het bezwaar maken tegen een populair gezegde tot het uiteindelijk als waarheid accepteren van het gezegde, komt je hart volledig in de greep van Satan en ga je er onbewust naar leven. In welke mate heeft dit gezegde invloed op je? Het kan zijn dat je het juiste pad en de waarheid kent, maar niet de kracht hebt om ze na te streven. Het kan zijn dat je het woord van God duidelijk kent, maar dat je niet bereid bent de prijs te betalen, niet bereid bent de kosten te dragen. In plaats daarvan offer je liever je eigen toekomst en lot op om tot het bittere einde tegen God in te gaan. Wat God ook zegt, wat God ook doet, hoe zeer je je ook realiseert dat Gods liefde voor jou diep en groot is, je zou toch koppig je pad blijven volgen en de prijs betalen voor dit gezegde. Dit wil zeggen dat dit gezegde je gedrag en gedachten reeds controleert, en je liever wilt dat je lot door dit gezegde wordt bepaald dan dat je het allemaal moet opgeven. Mensen doen dit, ze worden gecontroleerd door dit gezegde en worden er door gemanipuleerd. Is dit niet het effect van Satans verderfelijke werk in de mens? Is dit niet de filosofie en verdorven gezindheid van Satan die wortel schiet in je hart? Als je dit doet, heeft Satan dan niet zijn doel bereikt? (Ja.) Zie je hoe Satan op deze manier de mens heeft verdorven? (Nee.) Je zag het niet. Kun je het voelen? (Nee.) Je voelde het niet. Zie je hier Satans kwaadaardigheid? (Ja.) Satan verderft de mens altijd en overal. Satan maakt het de mens onmogelijk zich tegen dit verderf te verdedigen en maakt dat de mens er hulpeloos tegenover staat. Satan zorgt ervoor dat je zijn gedachten, zijn opvattingen en de kwade dingen die eruit voortkomen accepteert in situaties waarin je onwetend bent en niet herkent wat er met je gebeurt. Mensen accepteren deze dingen volkomen en verzetten zich er niet tegen. Ze koesteren en hangen aan deze dingen alsof ze een schat vertegenwoordigen, ze laten zich door deze dingen manipuleren en bespelen, en dit is de manier waarop Satans de mens dieper en dieper verderft.

Satan gebruikt verschillende methoden om mensen te verderven. De mens bezit kennis en houdt er een aantal wetenschappelijke theorieën op na, de mens leeft onder invloed van traditionele cultuur en iedereen is erfgenaam van traditionele cultuur. De mens is gehouden de traditionele cultuur die hem door Satan is gegeven voort te zetten en de sociale trends die Satan die mensheid heeft geboden te volgen. De mens is onafscheidelijk van Satan, werkt altijd mee aan wat Satan doet en accepteert zijn misleiding, arrogantie, boosaardigheid en kwaadaardigheid. Zodra de mens in bezit kwam van deze gezindheden van Satan, was hij toen gelukkig of leefde hij ongelukkig onder de mensen en in deze wereld? (Ongelukkig.) Waarom zou je dat zeggen? (Hij is aan deze dingen gebonden en zijn leven is een bittere strijd.) Hmm. Iemand heeft een bril op en ziet er wijs uit; hij schreeuwt misschien nooit, is altijd welsprekend, redelijk, en bovendien, vanwege zijn hoge leeftijd, heeft hij misschien veel dingen meegemaakt en is hij zeer ervaren; hij kan misschien tot in detail spreken over grote en kleine zaken en voor wat hij zegt een solide basis hebben; hij beschikt misschien ook over een reeks theorieën waarmee hij de authenticiteit en bedoeling van dingen kan beoordelen; en de mensen kijken naar zijn gedrag en zijn uiterlijk, en zien hoe hij zich gedraagt en hoe integer zijn karakter is en kunnen niets op hem aanmerken. Zulke mensen voldoen in het bijzonder aan de huidige sociale trends en worden nooit als ouderwets beschouwd. Hoewel deze persoon misschien wat ouder is, loopt hij nooit achter en voelt hij zich nooit te oud om te leren. Oppervlakkig gezien kan niemand iets op hem aanmerken, van binnen is hij echter volstrekt verdorven door Satan. Oppervlakkig gezien is er niets mis, hij is zachtaardig, verfijnd, bezit kennis en een zekere moraliteit; hij is integer en de dingen die hij weet zijn vergelijkbaar met wat jongen mensen weten. Met betrekking tot zijn natuur en wezen is deze persoon echter een compleet en levend voorbeeld van Satan, hij lijkt als twee druppels water op Satan. Dit is de ‘vrucht’ van Satans verderf van de mens. Wat ik heb gezegd kan pijnlijk voor jullie zijn, maar het is allemaal waar. De kennis die de mens bestudeert, de wetenschap die hij begrijpt en de methoden die hij kiest om aan maatschappelijke trends te voldoen, zijn zonder uitzondering gereedschappen van Satans verderf. Dit is absoluut waar. Derhalve leeft de mens in een gezindheid die geheel verdorven is door Satan en kan de mens onmogelijk weten wat Gods heiligheid of Gods wezen is. Dit komt omdat er oppervlakkig gezien niets valt aan te merken op de manier waarop Satan de mens verderft; je kunt aan iemands gedrag niet zien dat er iets mis is. Iedereen doet zijn werk normaal en leeft een normaal leven; iedereen leest gewoon boeken en kranten, studeert en spreekt normaal; sommige mensen hebben zelfs geleerd om een façade van moraal op te houden, zodat ze vriendelijk groeten en beleefd, hoffelijk en begripvol jegens anderen en vriendelijk zijn; ze helpen hun naasten, zijn liefdadig, vermijden het veeleisend zijn ten opzichte van andere mensen en zorgen ervoor dat ze niet van anderen profiteren. De verdorven satanische gezindheid is echter diep in hen geworteld; dit wezen kan niet worden veranderd door te vertrouwen op uiterlijke inspanningen. Vanwege dit wezen is de mens niet in staat Gods heiligheid te kennen, en ondanks het feit dat het wezen van Gods heiligheid aan de mens is geopenbaard, neemt de mens het niet serieus. Dit komt omdat Satan reeds via verschillende middelen volkomen bezit heeft genomen van de gevoelens, ideeën, opvattingen en gedachten van de mens. Deze bezetenheid, dit verderf, is niet tijdelijk of incidenteel; het is overal en altijd aanwezig. Daarom houden veel mensen die drie of vier jaar – of zelfs vijf of zes jaar – lang in God geloven nog steeds vast aan de gedachten en opvattingen die Satan bij hen heeft ingeprent alsof ze een schat beethouden. Omdat de mens de kwaadaardige, arrogante en boosaardige natuur van Satan heeft aanvaard, is het onvermijdelijk dat er in de intermenselijke relaties van de mens vaak conflicten, ruzies en onverenigbaarheid voorkomen. Deze ontstaan als gevolg van de arrogante natuur van Satan. Als Satan de mensheid positieve dingen had gegeven – bijvoorbeeld wanneer het confucianisme en het taoïsme uit de traditionele cultuur die door de mens is geaccepteerd goede dingen zouden zijn – dan zouden soortgelijke typen mensen, nadat ze deze dingen hadden geaccepteerd, met elkaar moeten kunnen opschieten, nietwaar? Waarom is er dan zo’n grote kloof tussen mensen die dezelfde dingen hebben geaccepteerd? Waarom is dat? Het is omdat deze dingen van Satan komen en Satan verdeeldheid tussen de mensen zaait. De dingen die Satan aanbiedt, hoe eerbiedwaardig of geweldig ze er oppervlakkig gezien ook uitzien, maken de mens slechts hoogmoedig en brengen in hem alleen arrogantie en niets meer dan het bedrog van Satans kwaadaardige natuur naar boven. Is dat niet waar? Iemand die zichzelf anders zou kunnen voordoen, een schat aan kennis zou bezitten, of een goede opvoeding zou hebben genoten, zou het niet meevallen zijn verdorven satanische gezindheid te verbergen. Dat wil zeggen, op hoeveel manieren deze persoon zichzelf ook omhulde, of je hem nu als heilige beschouwde of dacht dat hij perfect was, of dacht dat hij een engel was, hoe puur je ook dacht dat hij was, hoe zou zijn leven er achter de schermen uitzien? Welk wezen zou je zien wanneer de gezindheid van deze persoon zou worden geopenbaard? Je zou zonder twijfel de kwaadaardige natuur van Satan zien. Zou men dit kunnen zeggen? (Ja.) Bijvoorbeeld, stel dat jullie iemand in jullie nabije omgeving kennen die je als een goed mens beschouwde, misschien iemand die je bewonderde. Met je huidige gestalte, wat denk je over hen? Eerst kijk je of dit type mens wel of geen menselijkheid toont, of ze eerlijk zijn, of ze ware liefde voor mensen hebben en of hun woorden en daden anderen ten goede komen en hen helpen. (Nee.) De zogenaamde vriendelijkheid, liefde of goedheid die hier wordt getoond, wat is ze werkelijk? Het is allemaal vals, het is allemaal een façade. Deze achter-de-schermen-façade heeft een verborgen, kwaadaardig doel: dat deze persoon geliefd en bewonderd wordt. Zien jullie dit duidelijk? (Ja.)

Wat brengen de manieren van Satan om mensen te verderven de mensheid? Zit er iets positiefs in? (Nee.) Ten eerste, kan de mens onderscheid maken tussen goed en kwaad? Zie je, wanneer iemand in deze wereld zegt dat dit of dat goed of kwaad is, of het nu een machtig persoon is of een tijdschrift, is het daarom dan juist? Is het dan correct? (Nee.) Zijn hun inschattingen van gebeurtenissen of mensen eerlijk? Zit er een kern van waarheid in? (Nee.) Beoordeelt de wereld of de mensheid positieve en negatieve dingen op basis van de standaard van de waarheid? (Nee.) Waarom zijn mensen hier niet toe in staat? De mensen hebben zo veel kennis bestudeerd en weten zoveel over wetenschap, zijn ze niet kundig genoeg? Waarom kunnen ze geen onderscheid maken tussen positieve en de negatieve dingen? Waarom is dit zo? (Omdat mensen de waarheid niet hebben; wetenschap en kennis zijn niet de waarheid.) Alles wat Satan de mensheid brengt, is kwaad en verderf en het ontbreekt het aan de weg, de waarheid en het leven. Met het kwaad en verderf dat Satan de mens brengt, kun je dan zeggen dat Satan liefde bezit? Kun je zeggen dat de mens liefde bezit? Sommige mensen zeggen misschien: “Je hebt ongelijk, er zijn over de hele wereld heel veel mensen die de armen of daklozen helpen. Zijn dat geen goede mensen? Er zijn ook veel liefdadigheidsinstellingen die goed werk doen, is al het werk dat ze doen dan niet omwille van het goede?” Dus wat zeggen we hiervan? Satan gebruikt veel verschillende methoden en theorieën om de mens te verderven; is dit verderf van de mens een vaag concept? Nee, dat is het niet. Satan doet ook enkele praktische dingen; hij promoot ook in de wereld en in de maatschappij een opvatting of een theorie. In elke dynastie en in elk tijdperk promoot hij een theorie en brengt de mens een aantal ideeën bij. Deze ideeën en theorieën wortelen zich geleidelijk in de harten van mensen, en dan gaan mensen vervolgens naar deze theorieën en ideeën leven; worden ze daarmee niet onbewust Satan? Zijn mensen niet één met Satan? Wanneer de mensen één zijn geworden met Satan, wat wordt dan uiteindelijk hun houding tegenover God? Is dat niet dezelfde houding die ook Satan heeft tegenover God? Niemand durft dat toe te geven, nietwaar? Dat is erg angstaanjagend! Waarom zeg ik dat Satans natuur kwaadaardig is? Dit is vastgesteld en geanalyseerd op basis van wat Satan heeft gedaan en de dingen die Satan heeft geopenbaard; dat Satan kwaadaardig is, wordt niet zomaar beweerd. Als ik alleen maar zei dat Satan kwaadaardig is, wat zouden jullie dan denken? Jullie zouden denken: “Natuurlijk is Satan kwaadaardig.” Ik vraag jullie dus: “Welk aspect van Satan is kwaadaardig?” Als je zegt: “Satans verzet tegen God is kwaadaardig,” zou je nog steeds niet duidelijk genoeg spreken. Nu we op deze manier over deze kenmerken hebben gesproken, begrijpen jullie de specifieke inhoud van het wezen van Satans kwaadaardigheid? (Ja.) Nu jullie Satans kwaadaardige natuur hebben begrepen, hoeveel begrijpen jullie dan nu over jezelf? Is er verband tussen deze dingen? (Ja.) Doet dit jullie pijn? (Nee.) Helpt dit jullie? (Ja.) Hoe helpt dit jullie? (Het helpt ons enorm veel!) Laten we het specifiek maken; ik wil geen dubbelzinnige woorden horen. Hoeveel is dit ‘enorm veel’? (We kennen de dingen die God haat, de dingen tegen God ingaan; we hebben wat meer duidelijkheid over deze dingen in ons hart gekregen.) Valt hier nog iets aan toe te voegen? Wanneer ik communiceer over het wezen van Gods heiligheid, is het noodzakelijk dat ik dan communiceer over het kwaadaardige wezen van Satan, wat is dan jullie mening hierover? (Ja, dat is noodzakelijk.) Waarom? (Satans kwaadaardigheid laat Gods heiligheid duidelijk uitkomen.) Is dit juist? Het is gedeeltelijk goed, dat zonder Satans kwaadaardigheid de mensen Gods heiligheid niet zouden kennen; dat is juist. Als je echter zegt dat Gods heiligheid alleen maar bestaat vanwege het contrast met Satans kwaadaardigheid, is dat dan juist? Deze redenatie is onjuist. Gods heiligheid is het inherente wezen van God. Hoewel God het door Zijn daden openbaart, is het een natuurlijke uitdrukking van Gods wezen en is het Gods inherente wezen: het heeft altijd bestaan en is intrinsiek aan God Zelf, hoewel de mens het niet kan zien. Dit is omdat de mens leeft te midden van de verdorven gezindheid van Satan en onder Satans invloed, en de mensen weten niets over heiligheid, laat staan over de specifieke inhoud van Gods heiligheid. Is het noodzakelijk om eerst te communiceren over Satans kwaadaardige wezen? (Ja.) Zie je, we hebben gecommuniceerd over verschillende aspecten van Gods uniciteit en hebben het daarbij niet over het wezen van Satan gehad, nietwaar? Sommige mensen zouden enige twijfels kunnen uiten, zoals: “Je communiceert over God Zelf, waarom praat je dan altijd over hoe Satan mensen verderft en dat Satans natuur slecht is?” Heb je deze twijfels gesust? (Ja.) Hoe heb je ze gesust? (Door de communicatie van God, hebben we het onderscheidend vermogen van wat kwaad is.) Als mensen het kwaad kunnen onderscheiden en als ze er een nauwkeurige definitie van hebben, als mensen duidelijk de specifieke inhoud en manifestatie van het kwaad zien, de bron en het wezen van het kwaad, dan zullen de mensen wanneer nu Gods heiligheid wordt besproken, zich duidelijk realiseren dat dit Gods heiligheid is en deze herkennen als ware heiligheid. Als ik het kwaad van Satan niet bespreek, dan zullen sommige mensen ten onrechte geloven dat bepaalde dingen die mensen in de samenleving en onder de mensen doen – of iets in deze wereld – misschien gerelateerd is aan heiligheid. Is deze opvatting niet onjuist? (Ja.)

Daarom heb ik in gecommuniceerd over Satans wezen. Wat voor soort begrip van Gods heiligheid hebben jullie via jullie ervaringen in de afgelopen jaren gekregen, van het zien van Gods woord en het ervaren van Zijn werk? Praat er maar eens over. Je hoeft er geen woorden voor te gebruiken die goed in het gehoor liggen, spreek gewoon uit je eigen ervaring, is Gods heiligheid uitsluitend Zijn liefde? Is het alleen Gods liefde die we als heiligheid beschrijven? Dat zou te eenzijdig zijn, nietwaar? Zou dat niet eenzijdig zijn? (Ja.) Zien jullie naast Gods liefde nog andere aspecten van Gods wezen? (Ja.) Wat hebben jullie gezien? (God haat festivals en feestdagen, gebruiken en bijgeloof; dat is Gods heiligheid.) Je zegt eigenlijk alleen dat God bepaalde dingen haat; God is heilig en daarom haat Hij deze dingen, is dat wat dat betekent? (Ja.) Wat ligt er aan ten grondslag, wat is Gods heiligheid? Heeft Gods heiligheid geen substantiële inhoud, anders dan dat Hij dingen haat? Denken jullie in je achterhoofd: “Omdat God deze kwaadaardige dingen haat, kan men zeggen dat God heilig is”? Is hier geen sprake van speculatie? Is dit geen vorm van deductie en oordeel? Wat is het grootste taboe wanneer het gaat over het begrijpen van Gods wezen? (De werkelijkheid achter je laten.) Als we de werkelijkheid achter ons laten om over doctrines te spreken, dan is dit het meest taboe om te doen. Nog iets anders? (Speculatie en verbeelding.) Speculatie en verbeelding, dat zijn ook zeer sterke taboes. Waarom zijn speculatie en verbeelding niet nuttig? Zijn dingen waarover je speculeert en fantaseert dingen die je echt kunt zien? (Nee.) Vormen zij het ware wezen van God? (Nee.) Wat is er nog meer taboe? Is het taboe om zomaar een aantal mooi klinkende woorden op te sommen om Gods wezen te beschrijven? (Ja.) Is het niet opschepperig en onzinnig? Oordelen en speculaties zijn onzinnig, net als het willekeurig gebruiken van mooi klinkende woorden. Holle lof is ook onzinnig, nietwaar? (Ja.) Geniet God ervan om naar mensen te luisteren die zulke onzin uitkramen? (Nee, dat doet Hij niet.) Wat is een synoniem voor ‘ergens niet van genieten’? (Je ongemakkelijk voelen.) Hij voelt zich ongemakkelijk wanneer Hij dat hoort! God leidt en redt een groep mensen en zelfs nadat deze groep mensen Zijn woorden heeft gehoord, begrijpen ze nog steeds niet wat Hij bedoelt. Iemand zou kunnen vragen: "Is God goed?" dan zouden ze antwoorden: “Zeker!" "Hoe goed?” “Geweldig goed!” “Heeft God de mens lief?” “Ja!” “Hoeveel?” “Heel veel!” “Kun je Gods liefde beschrijven?” “Ze is dieper dan de zee en hoger dan de hemel!” Is dat geen onzin? Lijkt deze onzin niet op wat jullie zojuist zeiden: “God haat Satans verdorven gezindheid, daarom is God heilig”? (Ja.) Is wat jullie zojuist hebben gezegd geen onzin? Waar komt de meerderheid van de onzinnige dingen die jullie zeggen vandaan? (Satan.) Ze zijn afkomstig van Satan. Onzinnige dingen die worden gezegd zijn hoofdzakelijk het resultaat van de onverantwoordelijkheid van mensen en hun oneerbiedigheid ten opzichte van God. Zouden we dit zo kunnen zeggen? (Ja.) Is het niet onverantwoordelijk dat je geen begrip had, en alsnog onzin uitkraamde? Is dat niet respectloos naar God? Je hebt een beetje kennis vergaard, een beetje begrepen van argumentatie en logica, dingen die je hier gebruikt hebt, maar bovendien nog gedaan hebt terwijl je God kent. Denk je dat God zich ongemakkelijk voelt als Hij dit hoort? Hoe kunnen jullie God proberen te kennen met deze methoden? Klinkt dat niet ongemakkelijk? Derhalve, als het over de kennis van God gaat, dan moet je bijzonder voorzichtig zijn; op plaatsen waar je God kent, moet je alleen daarover spreken. Spreek eerlijk en praktisch en verfraai je woorden niet met routineuze complimenten en gebruik geen vleierij; God heeft dat niet nodig en dit soort dingen zijn van Satan afkomstig. Satans gezindheid is arrogant en Satan houdt ervan om gevleid te worden en mooie woorden te horen. Satan is blij en gelukkig wanneer mensen alle mooi klinkende woorden die ze hebben geleerd op een rijtje zetten en deze woorden gebruiken voor Satan. Maar God heeft dit niet nodig; God heeft geen ophemeling of vleierij nodig en Hij eist niet dat mensen onzin uitkramen en Hem blind prijzen. God verafschuwt dit en zal zelfs niet naar onechte lof en vleierij luisteren. Dus als sommige mensen God blind prijzen en wat ze zeggen niet in overeenstemming is met wat er in hun hart is, als zij blindelings aan God geloften afleggen en achteloos tot Hem bidden, dan luistert God helemaal niet. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt. Als je iets niet weet, zeg het dan gewoon; als je iets wel weet, druk het dan op een praktische manier uit. Nu, wat de eigenlijke inhoud van Gods heiligheid betreft, hebben jullie hier een specifiek begrip van? (Toen ik me opstandig toonde, toen ik in overtreding was, ontving ik Gods oordeel en tuchtiging, en daarin zag ik Gods heiligheid. En toen ik situaties tegenkwam die niet overeenkwamen met mijn verwachtingen, bad ik over deze dingen en zocht ik naar Gods bedoelingen, en toen God mij verlichtte en me leidde met Zijn woorden, zag ik Gods heiligheid.) Dit is afkomstig uit je eigen ervaring, nietwaar? (Van wat God heeft gezegd, heb ik gezien dat de mens door Satan aldus verdorven en beschadigd is. Toch heeft God alles gegeven om ons te redden en hierin zie ik Gods heiligheid.) Dit is een realistische manier van spreken en het is ware kennis. Zijn er nog andere manieren om hier tegenaan te kijken? (Ik weet niet of mijn begrip wel of niet juist is. Ik zie Satans kwaadaardigheid in de woorden die hij sprak om Eva tot zonde verleiden en in zijn verleiding van de Heer Jezus. In de woorden die God gebruikte om Adam en Eva te vertellen wat ze wel en niet konden eten zie ik dat Gods woorden ongecompliceerd en rein zijn en dat ze betrouwbaar zijn; hierin zie ik Gods heiligheid.) Van wat jullie deze mensen hebben horen zeggen, op welke woorden zeggen jullie het meest hartgrondig Amen? Welke toespraak, wiens communicatie was het dichtst bij het onderwerp waarover we vandaag communiceren, wiens toespraak was het meest realistisch? Hoe was de communicatie van de laatste zuster? (Goed.) Je zegt amen op wat ze zei, wat zei ze dat het doel precies trof? Je kunt direct zijn, zeg wat je hebt te zeggen en maak je er geen zorgen over dat je er misschien naast zit. (In de woorden die de zuster zojuist sprak hoorde ik dat Gods woord rechtdoorzee is en heel duidelijk, het is in het geheel niet zoals Satans indirecte woorden. Ik zag hierin Gods heiligheid.) Dat maakt er deel van uit. Hebben jullie allemaal gehoord wat er net werd gezegd? (Ja.) Was het correct? (Ja.) Laten we de zuster applaus geven. Heel goed. Ik zie dat jullie iets hebben verworven in de twee laatste communicaties, maar jullie moeten hard blijven werken. De reden dat jullie hard moeten blijven werken is dat het begrijpen van Gods wezen een bijzonder diepe les is; het is niet iets dat iemand zomaar ineens begrijpt of iets dat slechts in een paar woorden duidelijk kan worden uitgelegd.

Elk aspect van de verdorven satanische gezindheid, de kennis, de filosofie, de gedachten, opvattingen en persoonlijke aspecten van mensen belemmeren hun in sterke mate Gods wezen te leren kennen; dus wanneer jullie dus deze onderwerpen horen, zijn sommige onderwerpen mogelijk buiten jullie bereik, zullen jullie sommige onderwerpen misschien niet begrijpen, en zullen er misschien onderwerpen zijn die jullie fundamenteel niet in overeenstemming kunnen brengen met de realiteit. Hoe dan ook, ik heb gehoord dat jullie Gods heiligheid begrijpen en ik weet dat jullie in je harten beginnen te accepteren wat ik heb gezegd en gecommuniceerd over Gods heiligheid. Ik weet dat in jullie harten het verlangen het wezen van Gods heiligheid te begrijpen begonnen is te ontspruiten. Maar wat maakt me nog gelukkiger? Dat sommige van jullie al in staat zijn om de eenvoudigste woorden te gebruiken om jullie kennis van Gods heiligheid te beschrijven. Hoewel dit iets eenvoudigs is om te zeggen en ik het al eerder gezegd heb, zal dit in de harten van de meerderheid van jullie toch nog moeten worden goedgekeurd of indruk moeten maken. Niettemin, sommigen van jullie hebben deze woorden ter harte genomen; dit is best goed en een zeer goede start. Ik hoop dat jullie over de onderwerpen die jullie diepzinnig vinden – of over onderwerpen die nog buiten jullie bereik liggen – na blijven denken en daar meer en meer over zullen communiceren. Voor de onderwerpen die buiten je bereik liggen zal er iemand zijn om jullie meer begeleiding te geven. Als jullie meer communiceren ten aanzien van de terreinen die nu al binnen jullie bereik liggen, zal de Heilige Geest Zijn werk in jullie doen en zullen jullie tot een beter begrip komen. Het begrijpen en kennen van het wezen van God biedt de mens onmeetbare hulp bij de intrede tot het leven. Ik hoop dat jullie dit niet negeren of dit als een spelletje zien; het kennen van God is de essentiële basis en grondslag voor het geloof van de mens in God en zijn streven naar waarheid en redding, en iets waar niet van kan worden afgezien. Als de mens in God gelooft, maar God niet kent, en als de mens tussen bepaalde letters en leerstellingen leeft, zul je de redding nooit bereiken, zelfs als je handelt en leeft in overeenstemming met de oppervlakkige betekenis van de waarheid. Dat wil zeggen, als je geloof in God niet is gebaseerd op het kennen van Hem, betekent je geloof niets. Dat begrijp je, nietwaar? (Ja, dat begrijpen we.) Hiermee eindigen we onze communicatie voor vandaag. (Dank aan God!)

4 januari 2014

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

0zoekresulta(a)t(en)