Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

Dagelijkse woorden van God
Dagelijkse woorden van God
recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)
Klassieke woorden van God (uittreksels)
Klassieke woorden van God (uittreksels)

Gods gezag (I)     Deel één

Mijn laatste paar gemeenschappen gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze gemeenschappen het gevoel dat jullie begrip en kennis van Gods gezindheid hebben gekregen? Hoe groot is dit begrip en die kennis? Kunnen jullie dit een cijfer geven? Boden deze gemeenschappen jullie een dieper begrip van God? Kun je zeggen dat dit begrip een ware kennis van God is? Kun je zeggen dat deze kennis en begrip van God een kennis is van het gehele wezen van God en alles wat Hij heeft en is? Nee, natuurlijk niet! Dat komt omdat deze gemeenschappen slechts een goed begrip gaven van een deel van Gods gezindheid, en wat Hij heeft en is − niet alles, of het geheel. De gemeenschappen hebben jullie in staat gesteld om een deel van het werk te begrijpen dat ooit door God is gedaan, waardoor jullie de gezindheid van God aanschouwden, en wat Hij heeft en is, evenals de benadering en de gedachte achter alles wat Hij heeft gedaan. Maar dit is slechts een letterlijk, gesproken begrip van God, en in jullie harten blijft er onzekerheid over hoeveel daarvan werkelijkheid is. Wat bepaalt vooral of er enig reëel begrip bestaat bij mensen over dit soort dingen? Het wordt bepaald door hoeveel van Gods woorden en gezindheid zij echt hebben gevoeld tijdens hun feitelijke ervaringen, en hoeveel ze hebben kunnen zien en weten tijdens deze feitelijke ervaringen. “De laatste paar gemeenschappen hebben ons in staat gesteld de dingen te begrijpen die God heeft gedaan, de gedachten van God, en bovendien Gods houding ten opzichte van de mensheid en de basis van Zijn daden, evenals de principes van Zijn daden. En zo zijn we de gezindheid van God gaan begrijpen en hebben we God geheel leren kennen.” Heeft iemand zulke woorden gezegd? Is het juist om dit te zeggen? Dat is het duidelijk niet. En waarom zeg ik dat? Gods gezindheid en wat Hij heeft en is, komen tot uiting in de dingen die Hij heeft gedaan en de woorden die Hij heeft gesproken. De mens is in staat om te zien wat God heeft en is door het werk dat Hij heeft gedaan en de woorden die Hij heeft gesproken, maar dit wil alleen zeggen dat het werk en de woorden het de mens mogelijk maken om een deel van Gods gezindheid te begrijpen, en een deel van wat Hij heeft en is. Als de mens een overvloediger en meer diepgaand begrip van God wil krijgen, dan moet de mens meer van Gods woorden en werk ervaren. Hoewel de mens slechts een gedeeltelijk begrip van God krijgt wanneer hij een deel van Gods woorden of werk ervaart, vertegenwoordigt dit gedeeltelijke begrip dan Gods ware gezindheid? Vertegenwoordigt dit het wezen van God? Natuurlijk vertegenwoordigt dit de ware gezindheid van God, en het wezen van God, daarover bestaat geen twijfel. Ongeacht de tijd of plaats, of op welke manier God Zijn werk doet, of in welke vorm Hij voor de mens verschijnt, of op welke manier Hij Zijn wil uitdrukt, alles wat Hij openbaart en uitdrukt vertegenwoordigt God Zelf, Gods wezen en wat Hij heeft en is. God verricht Zijn werk met wat Hij heeft en is, en in Zijn ware identiteit; dit is absoluut waar. Maar tegenwoordig hebben mensen slechts een gedeeltelijk begrip van God door Zijn woorden en door wat ze horen als ze naar de prediking luisteren en dus tot op zekere hoogte kan dit begrip alleen als een theoretische kennis worden beschouwd. Als je naar je werkelijke situatie kijkt, kun je vandaag alleen het inzicht of de kennis van God die je hebt gehoord, gezien of gekend en begrepen in je hart toetsen als ieder van jullie dit vergelijkt met je feitelijke ervaringen, en dit beetje bij beetje leert kennen. Als ik deze woorden niet met jullie zou delen, zouden jullie dan een werkelijk begrip krijgen van God, alleen maar door jullie ervaringen? Dat zou heel moeilijk zijn, vrees ik. Dat komt omdat mensen eerst de woorden van God moeten horen om te weten hoe ze ze moeten ervaren. Hoeveel van Gods woorden als mensen tot zich nemen, zoveel is ook het aantal dat ze daadwerkelijk kunnen ervaren. Gods woorden begeleiden de te volgen weg en begeleiden de mens in zijn ervaring. Kortom, voor hen die enige echte ervaring hebben, zullen deze laatste gemeenschappen hen helpen om een dieper inzicht in de waarheid en een meer realistische kennis van God te bereiken. Maar voor degenen die geen echte ervaring hebben, of die nog maar net begonnen zijn met hun ervaring, of nog maar net begonnen zijn om de realiteit te vatten, is dit een geweldige test.

De belangrijkste inhoud van de laatste gemeenschappen betrof ‘Gods gezindheid, Gods werk en God Zelf’. Wat zagen jullie in de belangrijkste en centrale delen van alles waarover ik sprak? Zijn jullie door deze gemeenschappen in staat om te erkennen dat Hij die het werk deed en deze gezindheid openbaarde, de unieke God Zelf is, die de soevereiniteit over alle dingen heeft? Als jullie antwoord ja is, hoe komen jullie dan tot deze conclusie? Door welke gezichtspunten bereiken jullie deze conclusie? Kan iemand het mij vertellen? Ik weet dat de laatste gemeenschappen jullie diep hebben beïnvloed, en een nieuwe start in jullie harten hebben gegeven wat betreft de kennis van God, en dat is geweldig. Maar hoewel jullie een grote sprong hebben gemaakt in jullie begrip van God in vergelijking met vroeger, is jullie definitie van Gods identiteit nog niet verder gekomen dan de namen van Jehova God van het Tijdperk van de Wet, de Heer Jezus van het Tijdperk van Genade, en Almachtige God van het Tijdperk van het Koninkrijk. Dat wil zeggen dat, hoewel deze gemeenschappen over ‘Gods gezindheid, Gods werk en God Zelf’ jullie enig begrip hebben gegeven van de woorden die eenmaal door God zijn gesproken, en het werk dat eenmaal door God is gedaan, en het wezen en de eigendommen die ooit zijn onthuld door God, zijn jullie niet in staat om een ware definitie en nauwkeurige beschrijving van het woord ‘God’ te geven. Evenmin hebben jullie een ware en accurate beschrijving en kennis van de status en identiteit van God Zelf, dat wil zeggen, van de status van God in alle dingen en door het hele universum. Dat komt omdat, in de eerdere gemeenschappen over God Zelf en Gods gezindheid, alle inhoud gebaseerd was op Gods eerdere uitdrukkingen en openbaringen die in de Bijbel zijn opgetekend. Toch is het voor de mens moeilijk om het wezen en de inhoud te ontdekken die door God zijn geopenbaard en uitgedrukt tijdens, of buiten, Zijn management en redding van de mensheid. Dus, zelfs als jullie Gods wezen en eigendommen begrijpen, die zijn geopenbaard in het werk dat Hij ooit deed, dan nog is jullie definitie van Gods identiteit en status nog ver van die van de unieke God, de Ene die de soevereiniteit over alle dingen bezit en die verschilt van die van de Schepper. Door de laatste paar gemeenschappen voelde iedereen zich hetzelfde: hoe kon de mens de gedachten van God kennen? Als iemand dit werkelijk zou kunnen weten, dan zou die persoon zeker God zijn, want alleen God Zelf kent Zijn eigen gedachten en alleen God zelf kent de basis en de benadering achter alles wat Hij doet. Het lijkt logisch en rationeel voor jullie om Gods identiteit op die manier te herkennen, maar wie kan aan de gezindheid en het werk van God zien dat dit echt het werk van God Zelf is en niet het werk van de mens, werk dat niet in Gods naam door de mens gedaan kan worden? Wie kan zien dat dit werk valt onder de soevereiniteit van Degene die het wezen en de kracht van God heeft? Dat wil zeggen, door middel van welke kenmerken of welk wezen kunnen jullie herkennen dat Hij God Zelf is, die de identiteit van God heeft, en Degene is die soevereiniteit heeft over alle dingen? Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Als jullie dat nog nooit hebben gedaan, dan bewijst dit één feit: de laatste gemeenschappen hebben jullie alleen enig begrip gegeven van het stuk geschiedenis waarin God Zijn werk deed, en van Gods aanpak, Zijn manifestatie en onthullingen tijdens dat werk. Hoewel een dergelijk begrip ervoor zorgt dat ieder van jullie onomstotelijk erkent dat Degene die deze twee stadia van werk uitvoerde, God Zelf is, in wie jullie geloven en die jullie volgen, en Degene die jullie altijd moeten volgen, zijn jullie nog steeds niet in staat te erkennen dat Hij de God is die heeft bestaan sinds de schepping van de wereld, en die tot in de eeuwigheid zal bestaan, noch zijn jullie in staat om te erkennen dat Hij de Ene is die de soevereiniteit over de hele mensheid leidt en bezit. Jullie hebben vast nooit over dit probleem nagedacht. Of het nu Jehova God of de Heer Jezus is, door welke aspecten van Zijn wezen en manifestatie zijn jullie in staat om te erkennen dat Hij niet alleen de God is die jullie moeten volgen, maar ook Degene die de mensheid beveelt en de soevereiniteit bekleedt over het lot van de mensheid, die bovendien de unieke God Zelf is, die de soevereiniteit over de hemelen en de aarde en alle dingen bezit? Door welke kanalen erkennen jullie dat Degene die jullie geloven en volgen God Zelf is die de soevereiniteit over alle dingen heeft? Via welke kanalen verbinden jullie de God waarin jullie geloven met de God die de soevereiniteit bezit over het lot van de mensheid? Wat stelt jullie in staat te erkennen dat de God waarin jullie geloven de unieke God Zelf is, die in de hemel en op de aarde is, en in alle dingen? Dit is het probleem dat ik in de volgende paragraaf zal oplossen.

De problemen waar jullie nog nooit over hebben nagedacht of waar jullie niet aan kunnen denken, zijn misschien wel het meest cruciaal om God te kennen en waarin naar waarheden kan worden gezocht die voor de mens ondoorgrondelijk zijn. Wanneer deze problemen over jullie komen en jullie worden er mee geconfronteerd dat jullie een keuze moeten maken, als jullie dan niet in staat zijn om deze problemen volledig op te lossen door jullie domheid en onwetendheid, of omdat jullie ervaringen te oppervlakkig zijn en jullie de ware kennis van God missen, dan zal dit het grootste obstakel en de grootste hindernis op het pad van jullie geloof in God worden. Daarom vind ik het hoogst noodzakelijk om een gemeenschap te houden over dit onderwerp. Weten jullie nu wat jullie probleem is? Begrijpen jullie over welke problemen ik het heb? Zijn dit de problemen waarmee jullie te maken krijgen? Zijn dit de problemen die jullie niet begrijpen? Zijn het problemen die nog nooit bij jullie zijn opgekomen? Zijn deze problemen belangrijk voor jullie? Zijn dit echt problemen? Deze kwestie is een bron van grote verwarring voor jullie, hetgeen laat zien dat jullie geen echt begrip hebben van de God waarin jullie geloven en dat jullie Hem niet serieus nemen. Sommige mensen zeggen: “Ik weet dat Hij God is, en daarom volg ik Hem, omdat Zijn woorden de uitdrukking van God zijn. Dat is genoeg. Wat voor bewijs is er nog meer nodig? We hoeven toch zeker geen twijfels over God te hebben? Het is toch zeker niet de bedoeling dat we God beproeven? We hoeven toch zeker Gods wezen en de identiteit van God Zelf niet in twijfel te trekken?” Ongeacht of jullie op deze manier denken, stel ik dergelijke vragen niet om jullie over God in de war te brengen, of om jullie aan te zetten om Hem te beproeven, laat staan om jullie te laten twijfelen over Gods identiteit en wezen. Integendeel, ik doe dit om in jullie een groter begrip van Gods wezen te bevorderen en een grotere zekerheid en geloof over Gods status, zodat God de Enige wordt in het hart van iedereen die God volgt, zodat de oorspronkelijke status van God − als de Schepper, de Heerser van alle dingen, de unieke God Zelf − in de harten van elk schepsel kan worden hersteld. Dit is ook het thema waar ik het over wil hebben.

Laten we nu de volgende teksten uit de Bijbel gaan lezen.

1. God gebruikt woorden om alle dingen te creëren

Gen. 1:3-5 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Gen. 1:6-7 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.

Gen. 1:9-11 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.

Gen. 1:14-15 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.

Gen. 1:20-21 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.

Gen. 1:24-25 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.

Op de eerste dag zijn de dag en nacht van de mensheid geboren en ze stonden vast dankzij het gezag van God

Laten we naar de eerste passage kijken: “God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag” (Gen. 1:3-5). Deze passage beschrijft Gods eerste daad aan het begin van de schepping en de eerste dag die God doorbracht waarin er een avond en een ochtend was. Maar het was een buitengewone dag: God begon het licht voor alle dingen voor te bereiden en scheidde bovendien het licht van de duisternis. Op deze dag begon God te spreken en Zijn woorden en gezag stonden zij aan zij. Zijn gezag werd zichtbaar in alle dingen, en Zijn kracht verspreidde zich over alle dingen als het resultaat van Zijn woorden. Vanaf deze dag werden alle dingen gevormd en stonden ze vast vanwege de woorden van God, het gezag van God en de kracht van God, en ze begonnen te functioneren dankzij de woorden van God, het gezag van God en de kracht van God. Toen God de woorden sprak “Er moet licht komen”, was er licht. God was niet begonnen aan een project; het licht was verschenen als resultaat van Zijn woorden. Dit was het licht dat God dag noemde, waarvan de mens vandaag nog steeds afhankelijk is in zijn bestaan. Op bevel van God is het wezen en de waarde van het licht nooit veranderd en nooit verdwenen. Het bestaan ervan toont het gezag en de kracht van God, en verkondigt het bestaan van de Schepper, en het bevestigt keer op keer de identiteit en de status van de Schepper. Het is niet ongrijpbaar of denkbeeldig, maar het is echt licht dat door de mens kan worden gezien. Vanaf die tijd, in deze lege wereld – “De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed” – werd het eerste materiële ding geschapen. Dit ding kwam voort uit de woorden uit de mond van God en verscheen als de eerste daad van de schepping van alle dingen door het gezag en de uitspraken van God. Kort daarna beval God de scheiding van licht en duisternis … Alles veranderde en werd voltooid door de woorden van God … God noemde dit licht ‘Dag’ en de duisternis noemde Hij ‘Nacht’. Vanaf dat moment waren de eerste avond en de eerste ochtend gemaakt in de wereld die God wilde scheppen en God zei dat dit de eerste dag was. Deze dag was de de eerste dag van de schepping van alle dingen door de Schepper, en was het begin van de schepping van alle dingen en het was de eerste keer dat het gezag en de kracht van de Schepper in deze wereld die Hij had geschapen werden geopenbaard.

Door deze woorden kan de mens het gezag van God aanschouwen en het gezag van Gods woorden en de kracht van God. Omdat alleen God deze macht bezit, heeft alleen God dit gezag en omdat God dit gezag bezit, heeft alleen God deze kracht. Kan een mens of ding een dergelijk gezag en kracht bezitten als deze? Is er een antwoord in jullie harten? Afgezien van God, heeft enig geschapen of niet-geschapen wezen dit gezag? Hebben jullie ooit een voorbeeld van zoiets gezien in andere boeken of publicaties? Staat er ergens beschreven dat iemand de hemel en de aarde en alle dingen schiep? Het staat niet in andere boeken of documenten beschreven; dit zijn natuurlijk de enige gezaghebbende en krachtige woorden over Gods prachtige schepping van de wereld, die zijn opgenomen in de Bijbel en deze woorden spreken van het unieke gezag van God en de unieke identiteit van God. Kan een dergelijk gezag en kracht de unieke identiteit van God symboliseren? Kun je zeggen dat God en God alleen deze bezit? Zonder enige twijfel heeft alleen God Zelf dit gezag en deze kracht! Dit gezag en deze kracht kunnen niet worden bezeten of vervangen door een geschapen of niet-geschapen wezen! Is dit een van de kenmerken van de unieke God Zelf? Zijn jullie hiervan getuige geweest? Deze woorden laten mensen snel en duidelijk begrijpen dat God uniek gezag en unieke kracht bezit, en dat Hij de allerhoogste identiteit en status bezit. Als jullie naar de gemeenschap kijken die hier beschreven is, kunnen jullie dan zeggen dat de God waarin jullie geloven de unieke God Zelf is?

Op de tweede dag, regelt Gods gezag de wateren en maakt het gewelf en een ruimte voor de meest elementaire menselijke overleving verschijnt

Laten we de tweede passage van de Bijbel lezen: “God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven” (Gen. 1:6-7). Welke veranderingen deden zich voor nadat God zei “Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt”?

In de Bijbel staat: “God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.” Wat was het resultaat nadat God had gesproken en dit had gedaan? Het antwoord ligt in het laatste deel van dit gedeelte: “En zo gebeurde het.”

Deze twee korte zinnen beschrijven een magnifieke gebeurtenis en beschrijven een prachtig tafereel − de geweldige onderneming waarbij God de wateren bestuurde en een ruimte schiep waarin de mens kon bestaan …

In dit beeld verschijnen de wateren en het gewelf in een oogwenk voor de ogen van God en worden ze verdeeld door het gezag van Gods woorden en gescheiden in een boven en beneden op de manier die door God is aangewezen. Dat wil zeggen, het door God geschapen gewelf bedekte niet alleen de wateren beneden, maar ondersteunde ook de wateren boven … Hier kan de mens niets anders dan staren, met stomheid geslagen en naar adem snakkend van bewondering voor de macht van Zijn gezag en de pracht van de scène waarin de Schepper de wateren verplaatste, de wateren beval, het gewelf schiep. Door de woorden van God en de kracht van God en het gezag van God, heeft God weer een grote prestatie geleverd. Is dit niet de macht van het gezag van de Schepper? Laten we de Schrift gebruiken om de daden van God uit te leggen: God sprak Zijn woorden en door deze woorden van God was er een gewelf te midden van de wateren. Tegelijkertijd vond er een enorme verandering plaats in deze ruimte door deze woorden van God en het was geen gewone verandering, maar een soort verandering waardoor niets iets werd. Het werd geboren uit de gedachten van de Schepper en werd iets uit het niets door de woorden gesproken door de Schepper en verder zou het vanaf dit punt bestaan en zo blijven, omwille van de Schepper en het zou verschuiven, veranderen en vernieuwen in overeenstemming met de gedachten van de Schepper. Deze passage beschrijft de tweede daad van de Schepper in Zijn schepping van de hele wereld. Het was weer een uitdrukking van het gezag en de kracht van de Schepper en het was weer een baanbrekende onderneming door de Schepper. Deze dag was de tweede dag die de Schepper doorbracht sinds de grondlegging van de wereld en het was weer een prachtige dag voor Hem: Hij wandelde in het licht, Hij bracht het gewelf aan, Hij arrangeerde en bestuurde de wateren en Zijn daden, Zijn gezag, en Zijn kracht werden in de nieuwe dag aan het werk gezet …

Was er gewelf in het midden van de wateren voordat God Zijn woorden uitsprak? Natuurlijk niet! En hoe was het nadat God zei: “Er moet midden in het water een gewelf komen”? De dingen die God had bedoeld, verschenen; er was gewelf in het midden van de wateren en de wateren scheidden omdat God zei “dat de watermassa’s van elkaar scheidt.” Op deze manier, door de woorden van God, verschenen er twee nieuwe objecten, twee nieuwgeboren dingen temidden van alle dingen als gevolg van het gezag en de kracht van God. En wat vinden jullie van de verschijning van deze twee nieuwe dingen? Voelen jullie de grootsheid van de kracht van de Schepper? Voelen jullie de unieke en buitengewone macht van de Schepper? De grootsheid van een dergelijke macht en kracht is te danken aan het gezag van God en dit gezag is een weergave van God Zelf en een unieke eigenschap van God Zelf.

Heeft deze passage jullie weer een diepgaand besef gegeven van het unieke karakter van God? Maar dit is nog lang niet genoeg; het gezag en de kracht van de Schepper gaan veel verder dan dit. Hij is niet alleen uniek omdat Hij van een wezen is dat anders is dan van enig ander schepsel, maar ook omdat Zijn gezag en kracht buitengewoon zijn, onbegrensd, en alles overtreffen en overal boven staan, en bovendien, omdat Zijn gezag en wat Hij heeft en is, leven kan scheppen en wonderen voortbrengen en Hij kan elke spectaculaire en buitengewone minuut en seconde creëren en op hetzelfde moment is Hij in staat om het leven dat Hij schept te regeren en soevereiniteit te behouden over de wonderen en elke minuut en seconde die Hij creëert.

Op de derde dag laten de woorden van God de aarde en de zeeën geboren worden en het gezag van God zorgt ervoor dat de wereld vol leven is

Laten we vervolgens de eerste zin van Genesis 1:9-11 lezen: God zei: “Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.” Welke veranderingen deden zich voor nadat God simpelweg gezegd had: “Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt”? En wat was er in deze ruimte afgezien van het licht en het hemelgewelf? In de Schrift staat geschreven: “Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.” Dat wil zeggen, er waren nu land en zeeën in deze ruimte en het land en de zeeën waren gescheiden. De verschijning van deze nieuwe dingen kwam voort uit het gebod gesproken door God, “En zo gebeurde het.” Beschrijft de Schrift God die druk bezig is terwijl Hij dit aan het doen was? Beschrijft de Schrift Hem als iemand die fysieke arbeid verricht? Hoe werd dit alles dus door God gedaan? Hoe zorgde God ervoor dat deze nieuwe dingen werden geschapen? Het is duidelijk dat God woorden gebruikte om dit alles te bereiken, om het geheel te scheppen.

In de drie passages hierboven hebben we gehoord over drie grote gebeurtenissen. Deze drie grote gebeurtenissen deden zich voor en werden tot stand gebracht door de woorden van God en het is door Zijn woorden dat zij, één voor één, voor de ogen van God verschenen. Zo kun je zien dat “God spreekt, en het zal volbracht worden; Hij beveelt en het zal vast staan” geen holle woorden zijn. Dit wezen van God wordt bevestigd op het moment dat Zijn gedachten worden ontvangen en wanneer God Zijn mond opent om te spreken, wordt Zijn wezen volledig weerspiegeld.

Laten we doorgaan naar de laatste zin van deze passage: “God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.” Terwijl God sprak, kwamen al deze dingen tot stand als gevolg van de gedachten van God en in een oogwenk kwam er een heel assortiment van delicate kleine levensvormen onvast uit de grond omhoog, en nog voordat ze zelfs de stukjes vuil van hun lichaampjes hadden geschud, zwaaiden ze enthousiast naar elkaar, ze groetten elkaar en knikten en glimlachten naar de wereld. Ze bedankten de Schepper voor het leven dat Hij aan hen schonk en verkondigden aan de wereld dat zij een onderdeel van alle dingen waren, en dat zij elk hun leven zouden wijden om het gezag van de Schepper te laten zien. Terwijl de woorden van God werden gesproken, werd het land weelderig en groen, allerlei soorten planten waarvan de mens kon genieten, spruitten uit de grond, en de bergen en de vlakten werden dichtbevolkt door bomen en bossen. … Deze kale wereld, waarin geen spoor van leven was geweest, werd snel bedekt door een overvloed aan gras, planten en bomen en overstroomd met groen. … De geur van gras en het aroma van de grond verspreidden zich via de lucht, en een scala aan planten begon te ademen en gelijk met de luchtcirculatie was hun groeiproces begonnen. Tegelijkertijd begonnen de planten, dankzij de woorden van God en als gevolg van de gedachten van God, met de eeuwige levenscycli waarin ze groeien, bloeien, vrucht dragen en zich vermenigvuldigen. Ze volgden strikt hun respectieve levensloop en namen hun respectieve rol in tussen alle dingen. … Ze werden allemaal geboren en leefden als gevolg van de woorden van de Schepper. Ze zouden onophoudelijk hun voeding en alles wat ze nodig hadden van de Schepper ontvangen en ze zouden altijd hardnekkig in elke hoek van het land overleven om het gezag en de kracht van de Schepper te laten zien en ze zouden altijd de levenskracht laten zien die hun door de Schepper werd geschonken. …

Het leven van de Schepper is buitengewoon, Zijn gedachten zijn buitengewoon en Zijn gezag is buitengewoon, dus, toen Zijn woorden werden uitgesproken, was het uiteindelijke resultaat “En zo gebeurde het.” Het is duidelijk dat God niet met Zijn handen hoeft te werken wanneer Hij iets doet; Hij gebruikt slechts Zijn gedachten en Zijn woorden om te bevelen, en op deze manier worden dingen tot stand gebracht. Op deze dag verzamelde God de wateren en gaf Hij ze hun plaats, Hij liet het droge land verschijnen, waarna God gras schiep dat uit het land ontsproot en er groeiden planten die zaden opleverden en bomen die vruchten droegen en God deelde ze elk naar soort in en zorgde ervoor dat elk zijn eigen zaad bevatte. Dit alles werd gerealiseerd als gevolg van de gedachten van God en het gebod van de woorden van God en ze verschenen allemaal na elkaar in deze nieuwe wereld.

Toen Hij Zijn werk nog moest beginnen, had God al een beeld in Zijn geest van wat Hij van plan was te bereiken en toen God aan het werk ging om deze dingen voort te brengen, opende God ook Zijn mond om te spreken over de inhoud van dit beeld en begon er van alles te veranderen, dankzij het gezag en de kracht van God. Ongeacht hoe God het deed, of Zijn gezag uitoefende, alles werd stap voor stap geschapen volgens Gods plan en door middel van de woorden van God en stap voor stap kwamen er veranderingen tussen hemel en aarde door de woorden en het gezag van God. Al deze veranderingen en gebeurtenissen toonden het gezag van de Schepper en het buitengewone en de grootsheid van de kracht van het leven van de Schepper. Zijn gedachten zijn geen eenvoudige ideeën, of lege beelden, maar een gezag dat beschikt over een vitaliteit en een buitengewone energie en ze hebben de kracht om te zorgen dat alle dingen veranderen, herstellen, vernieuwen en vergaan. En om deze reden werken alle dingen door Zijn gedachten en tegelijkertijd worden ze verwezenlijkt door de woorden uit Zijn mond. …

Voordat alle dingen tevoorschijn kwamen, was er in de gedachten van God al lang geleden een compleet plan gevormd en was er al lang geleden een nieuwe wereld verwezenlijkt. Hoewel er op de derde dag allerlei planten op het land verschenen, had God geen reden om met het scheppen van deze wereld te stoppen; Hij was van plan Zijn woorden te blijven spreken en door te gaan met het scheppen van alle nieuwe dingen. Hij wilde spreken, Zijn geboden uitspreken en Zijn gezag uitoefenen en Zijn macht tonen en Hij bereidde alles voor wat Hij gepland had om voor te bereiden voor alle dingen en de mensheid die Hij wilde creëren. …

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

0zoekresulta(a)t(en)

Lezingen