De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Categorieën

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Wanneer mijn Geest spreekt, geeft Hij uiting aan mijn gehele gezindheid. Is dat duidelijk voor jullie? Onduidelijkheid op dit punt zou gelijk staan aan mij direct tegenwerken. Hebben jullie het belang hiervan werkelijk ingezien? Weten jullie echt hoeveel werk, hoeveel energie ik in jullie steek? Durven jullie echt bloot te leggen wat jullie voor mijn aangezicht hebben gedaan? En jullie wagen het om jezelf in mijn gezicht mijn volk te noemen — jullie hebben geen schaamte, geen greintje verstand! Zulke mensen worden vroeg of laat uit mijn huis verdreven. Doe je bij mij niet voor als de oude soldaat, menend dat je mijn getuigenis hoog hebt gehouden! Is dit iets waar de mensheid toe in staat is? Als er niets van je intenties en je doelen overbleef, zou je al lang een ander pad zijn ingeslagen. Denk je dat ik niet weet hoeveel het hart van de mens kan verdragen? Voortaan moet je de realiteit van de praktijk ingaan. Alleen maar je kaken op en neer bewegen, zoals je gewend was, brengt je nergens meer. In het verleden wisten de meesten van jullie van mij te profiteren. Het feit dat je nu standvastig kunt zijn, is geheel te danken aan de strengheid van mijn woorden. Denk je dat mijn woorden zomaar doelloos worden gesproken? Onmogelijk! Ik kijk van boven op alles neer en oefen van boven af heerschappij over alles uit. Op die manier heb ik ook mijn heil over de aarde uitgezonden. Er is nooit een moment dat ik de mensheid vanuit mijn schuilplaats niet gadesla. Ik merk alles op wat mensen zeggen en doen. De mensheid is voor mij een open boek. Ik zie en ken iedereen. Ik verblijf in mijn schuilplaats en het hemelrijk is het bed waarop ik mij uitstrek. Satans machten kunnen mij niet bereiken, want ik ben vol majesteit, rechtvaardigheid en oordeel. Er schuilt een onnoembaar mysterie in mijn woorden. Wanneer ik spreek, lijken jullie op vogels die net in het water zijn gegooid, volkomen in de war. Of jullie lijken op baby’s die net zijn geschrokken, volkomen onwetend, omdat jullie geest in staat van ontsteltenis verkeert. Waarom zeg ik dat ik in mijn schuilplaats verblijf? Ken je de diepere betekenis van wat ik zeg? Wie van de hele mensheid is in staat om mij te kennen? Wie is in staat om mij te kennen zoals hij zijn eigen vader en moeder kent? Vanuit mijn verblijfplaats observeer ik nauwgezet. Alle mensen op aarde zijn druk in de weer, ‘reizen de hele wereld rond’ en haasten zich hierheen en daarheen, allemaal omwille van hun bestemming, hun toekomst. Maar niemand heeft ook maar een zuchtje energie over om mijn koninkrijk op te bouwen. Ik heb het mensenras geschapen en ik heb de mensen vele malen uit moeilijkheden gered, maar ze zijn allemaal ondankbaar. Niemand van hen kan alle voorbeelden van mijn verlossing opsommen. Hoeveel jaren, hoeveel eeuwen zijn er verstreken sinds de schepping van de wereld tot nu toe, en hoeveel wonderen heb ik verricht, hoe vaak heb ik mijn wijsheid getoond? Maar de mens heeft geen enkele intentie om op mijn zaken acht te slaan. Hij lijkt meer op een krankzinnige die lijdt aan dementie en apathie, of, erger nog, soms op een wild dier dat door het woud zwalkt. Ik heb de mens vele malen ter dood veroordeeld, maar niemand kan het plan van mijn management veranderen. De mens is dus nog steeds in mijn handen, bezig met de oude dingen waar hij aan vasthoudt. Ik heb jullie dankzij de stappen van mijn werk opnieuw gered, jullie die in de verdorven, decadente, vuile en verachtelijke grote familie geboren zijn.

Het werk dat ik heb gepland, blijft onophoudelijk voorwaarts gaan. Het Tijdperk van het Koninkrijk is aangebroken en ik heb jullie als mijn volk in mijn koninkrijk gebracht. Nu stel ik andere eisen aan jullie, dat wil zeggen: ik ga de constitutie afkondigen op basis waarvan ik dit tijdperk ga besturen.

Jullie zijn mijn volk, dus jullie moeten in staat zijn om mijn naam te verheerlijken, oftewel te getuigen te midden van beproevingen. Als iemand probeert mij te misleiden en de waarheid voor mij te verhullen, of achter mijn rug om onbetamelijk handelt, zal hij of zij zonder uitzondering weggejaagd worden, uit mijn huis worden gezet en met een snelle berechting te maken krijgen. Zij die mij in het verleden ontrouw en ongehoorzaam zijn geweest, en zich nu openlijk tegen mij keren, zullen eveneens uit mijn huis worden weggejaagd. Mijn volk moet steeds zorgdragen voor mijn last en mijn woorden leren kennen. Alleen zulke mensen zal ik verlichten. Zij zullen zeker onder mijn leiding en verlichting leven en geen tuchtiging ondergaan. Er zijn er die mijn last veronachtzamen en zich op de planning van hun eigen toekomst richten. Zij zijn niet bezig om mijn hart te behagen maar willen alleen een graantje meepikken. Ik weiger absoluut om die bedelaars te gebruiken, want vanaf het moment van hun geboorte weten ze totaal niet hoe ze voor mijn last moeten zorgdragen. Zulke mensen zijn niet goed bij hun hoofd, ze lijden aan ‘ondervoeding’ van de hersenen en moeten naar huis om ‘aan te sterken’. Aan dergelijke mensen heb ik niets. Iedereen onder mijn volk wordt geacht mij te kennen, tot aan het einde toe, zoals ook niemand bijvoorbeeld geen moment vergeet te eten, zich te kleden en te slapen. Uiteindelijk wordt mij kennen dan een vertrouwde vaardigheid zoals eten, iets wat je moeiteloos, met bedreven hand doet. En de woorden die ik spreek? Die moeten allemaal met de grootste zekerheid worden aangenomen en volledig worden geassimileerd. Van oppervlakkige halve maatregelen kan er geen sprake zijn. Iedereen die geen acht slaat op mijn woorden weerstaat mij in mijn ogen. Iedereen die mijn woorden niet eet of ze niet wil leren kennen, schenkt geen aandacht aan mij en zal meteen buiten de deur van mijn huis worden gezet. Want, ik heb het al eerder gezegd, ik wil niet heel veel mensen, maar een select groepje. Als er uit honderd mensen maar één in staat is om mij door mijn woorden te leren kennen, zou ik bereid zijn om alle anderen weg te doen zodat ik deze ene gericht kan verlichten. Zo zie je dat het niet per se zo is dat alleen grotere aantallen mij kunnen manifesteren, naar mijn voorbeeld kunnen leven. Ik wil de tarwe (ook al zijn de korrels niet helemaal volgroeid) en niet het onkruid (ook al zijn de korrels volgroeid genoeg om bewondering te oogsten). Wat betreft degenen die niet willen zoeken maar zich lui gedragen: zij behoren uit zichzelf weg te gaan. Ik wil ze niet meer zien, opdat ze mijn naam niet te schande maken. Wat betreft mijn eisen aan mijn volk, stop ik nu bij deze voorschriften. Ik zal wachten om verdere sancties in te stellen, afhankelijk van hoe de omstandigheden veranderen.

In voorbije dagen zag de grote meerderheid van de mensen mij als de God Zelf van wijsheid. Ze zagen mij als de God die het hart van de mens doorgrondde, maar dat was allemaal oppervlakkig geklets. Had de mens mij werkelijk gekend, dan zou hij niet tot overhaaste conclusies zijn overgegaan, maar zou hij mij nader door mijn woorden hebben willen leren kennen. Alleen wanneer hij een fase had bereikt waarin hij mijn daden werkelijk zag, zou hij waardig zijn geweest om te zeggen dat ik Wijs ben, dat ik Wonderbaar ben. Jullie kennis over mij is te oppervlakkig. Hoeveel mensen hebben mij hoeveel jaar door de eeuwen heen gediend, mijn daden gezien en mij in sommige opzichten werkelijk leren kennen. Zij hadden dan ook altijd een onderworpen hart jegens mij en durfden mij geenszins te weerstaan. Mijn voetafdrukken zijn immers ontzettend moeilijk te achterhalen. Als mijn leiding onder die mensen ontbrak, zouden ze niet ondoordacht durven handelen. Dus hadden ze na vele jaren ervaring uiteindelijk enige algemene kennis over mij — ze zeiden dat ik Wijs, Wonderbaar en Raadsman ben, dat mijn woorden als een tweesnijdend zwaard zijn, dat mijn daden groot, verbazingwekkend en wonderlijk zijn, dat ik met majesteit bekleed ben, dat mijn wijsheid hoger dan het hemelgewelf reikt en ze noemden nog meer inzichten. Maar tegenwoordig kennen jullie mij alleen maar volgens het fundament dat zij hebben gelegd. De grote meerderheid van jullie praat dus gewoonweg als papegaaien de woorden na die zij hebben gesproken. Ik hou rekening met de oppervlakkigheid waarmee jullie mij kennen en met jullie schamele ‘opvoeding’, alleen daarom heb ik jullie zoveel tuchtiging bespaard. Maar hoe dan ook, de grote meerderheid van jullie kent zichzelf nog steeds niet of denkt dat jullie al handelen volgens mijn wil en daarom aan mijn oordeel zijn ontkomen. Of jullie menen dat ik de daden van de mens na mijn vleeswording helemaal uit het oog heb verloren en dat jullie daarom ook aan mijn tuchtiging zijn ontsnapt. Of jullie denken dat de God in wie jullie geloven niet bestaat in de uitgestrekte ruimte van het universum, zodat jullie het leren kennen van God beschouwen als een klusje dat in jullie vrije tijd gedaan kan worden en niet iets om in jullie hart naar te streven. Jullie gebruiken geloof in God als bedrieglijke schijn om de tijd te verhullen die jullie anders zouden verkwisten aan leegloperij. Als ik geen medelijden had met jullie gebrek aan kwalificaties, verstandelijke vermogens en inzichten, zouden jullie allemaal omkomen door mijn tuchtiging en van de aarde worden weggevaagd. Maar ik zal tolerant blijven jegens de mensheid tot mijn werk op aarde is volbracht. Dat moeten jullie allemaal weten. Haal het goede en slechte niet langer door elkaar.

25 februari 1992

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De goddelozen moeten gestraft worden Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij een ware gelovige van God? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder het management van God Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak

0zoekresulta(a)t(en)