Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Categorieën

Dagelijkse woorden van God
Dagelijkse woorden van God
Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)
Klassieke woorden van God (uittreksels)
Klassieke woorden van God (uittreksels)

Vandaag bespreken we hoe God te dienen in jullie geloof. Aan welke voorwaarden moeten mensen die God dienen voldoen, wat moeten zij begrijpen? Waar wijken jullie af in het dienen van God? Het is belangrijk dat jullie dit alles goed begrijpen. Deze kwesties hebben betrekking op hoe jullie geloven in God, hoe jullie het door de Heilige Geest geleide pad bewandelen, hoe alles van jullie geregeld is door God, en ze zullen je in staat stellen om elke stap van Gods werk in jou te kennen. Als jullie dit punt bereiken, zullen jullie waarderen wat geloof in God is, hoe jullie op de juiste manier in God dienen te geloven, en hoe jullie je moeten voegen naar Gods wil. Dit zal jullie volledig en volkomen gehoorzaam maken aan Gods werk, zonder klacht, zonder oordeel, zonder analyse en al helemaal zonder onderzoek. Verder zullen jullie allen in staat zijn om gehoorzaam te zijn aan God tot in de dood, en God toe te staan jullie te sturen en te slachten als een schaap, zodat jullie allemaal de Petrus van de jaren ‘90 kunnen worden, en God lief kunnen hebben tot het uiterste zelfs aan het kruis, zonder enig geklaag. Alleen dan zullen jullie in staat zijn om te leven als de Petrus van de jaren ‘90.

Ieder mens met het oprechte voornemen God te dienen, kan dat doen. Maar alleen wie steeds Gods wil als leidraad neemt en Zijn wil begrijpt, is geschikt en heeft het recht om Hem te dienen. Jullie hebben zelf wel gezien dat er veel mensen zijn die denken dat ze God dienen door met veel vuur Zijn woord te verspreiden, zich voor Hem uit te sloven, uit te putten, dingen op te geven, enzovoorts; zelfs nog meer religieuze mensen denken dat ze Hem dienen door met de Bijbel in de hand overal in de wereld het evangelie van het koninkrijk der hemelen te verkondigen en mensen te redden door hen over te halen berouw te tonen en te boeten voor hun zonden; er zijn vele religieuze leiders die denken dat ze God dienen als ze na hun studie aan het seminarie in allerlei kerken preken en mensen met Bijbelverzen de les lezen; veel van onze broeders en zusters denken dat ze God dienen door nooit te trouwen en geen gezin te stichten, maar hun hele leven aan God te wijden; er zijn ook mensen in arme gebieden die denken dat ze de Heer dienen door voor hun broeders en zusters ziektes te genezen en geesten uit te drijven, voor hen te bidden en hen te dienen; onder jullie zijn er velen die denken dat je de Heer dient als je veel bidt, alle kerkdiensten afloopt en Zijn woorden je eten en drinken zijn; zo, zijn er ook mensen die zeggen dat je de Heer dient door een kerkelijk leven te leiden. Maar slechts weinig mensen begrijpen wat het echt is om de Heer te dienen. Er zijn weliswaar zoveel mensen die Hem dienen als er sterren aan de hemel zijn, maar slechts heel weinig die Hem rechtstreeks kunnen dienen en Hem kunnen dienen volgens Zijn wil. Waarom zeg ik dit? Omdat jullie eigenlijk niet begrijpen wat 'de Heer dienen' werkelijk betekent en nauwelijks een idee hebben hoe je de Heer volgens Zijn wil moet dienen. Vandaag bespreken we hoe te dienen overeenkomstig Gods wil, welke manier van dienen Zijn wil tevreden stelt.

Om de Heer te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen Hij vreugde vindt en welk soort Hij verafschuwt, welk soort mensen Hij vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om Hem te dienen. Dit moeten jullie je in ieder geval eigen maken. Verder is het belangrijk dat jullie inzien wat het doel van Gods werk is en welk werk Hij op dit moment wil doen. Als jullie dat eenmaal begrijpen, kunnen jullie geleid door Zijn woorden binnentreden en de opdracht op je nemen die Hij aan jullie toevertrouwt. Als jullie Gods woorden eenmaal in de praktijk hebben ervaren en Zijn werk werkelijk begrijpen, zijn jullie toegerust om Hem te dienen. En terwijl jullie Hem dienen, opent Hij de ogen van jullie ziel, zodat jullie een nog duidelijker en beter begrip van Zijn werk krijgen. Als je binnentreedt in die werkelijkheid, wordt je ervaring nog diepgaander en echter. Ieder van jullie die dat heeft ervaren, kan zich door alle kerken heen bewegen om zijn broeders en zusters te ondersteunen, zodat jullie jezelf kunnen verbeteren door van elkaar te leren en een dieper inzicht vinden in jullie ziel. Pas als jullie dit hebben bereikt, kunnen jullie God dienen volgens Zijn wil en door Hem te dienen vervolmaakt worden.

Mensen die God dienen, moeten Zijn vertrouweling zijn. Ze moeten mensen zijn in wie Hij vreugde vindt en die Hem onvoorwaardelijk trouw blijven. Of je nu handelt achter de rug van anderen of in hun zicht, altijd kan God zich in je verheugen en je blijft altijd overeind onder Zijn blik. En ongeacht hoe mensen je behandelen, je blijft altijd je eigen weg gaan en houdt de last van God steeds in gedachten. Dan pas kun je je een vertrouweling van God noemen. Vertrouwelingen van God kunnen Hem rechtstreeks dienen omdat God hen een belangrijke opdracht heeft gegeven en hen Zijn last te dragen geeft. Gods hart is hun hart, Zijn last is hun last. Ze denken niet aan succes of falen, zelfs als ze niets bereiken en uiteindelijk met lege handen staan, blijven ze in Hem geloven met een hart vol liefde voor Hem. Daarom zijn zulke mensen Zijn vertrouwelingen. Gods vertrouwelingen zijn ook de mensen die Hem het meest na staan. Alleen Gods vertrouwelingen kunnen Zijn rusteloosheid en Zijn verlangens delen. Hun vlees is pijnlijk en zwak, maar om de Heer te behagen laten ze wat hen lief is achter zich en dulden ze de pijn. De Heer geeft zulke mensen een extra zware last te dragen, want in hen drukt Hij uit wat Hij wil doen. Daarom vindt Hij vreugde in zulke mensen en kunnen zij Hem dienen volgens Zijn wil. Alleen zij kunnen samen met Hem heersen. Het moment dat je werkelijk een vertrouweling van God wordt, is het moment dat je samen met Hem mag heersen.

De reden dat Jezus de opdracht die God Hem had gesteld – de verlossing van de mensheid – kon volbrengen, is dat Hij nooit Zijn eigen plan trok, maar altijd Gods wil als leidraad nam. Hij was ook de vertrouweling die jullie het beste kennen – God Zelf. (Feitelijk was Hij God Zelf, zoals God heeft getuigd – ik noem Jezus hier als voorbeeld om deze kwestie uit te leggen.) Hij kon Gods uitvoering van Zijn plannen als uitgangspunt nemen en bad steeds tot Zijn hemelse Vader om te vragen wat Zijn wil was. “Vader!” bad Hij. “Wat Uw wil is, volbrengt U. Ga niet uit van mijn bedoelingen, volg Uw eigen plan. De mensen zijn zwak, maar waarom zou u zich om hen bekommeren? Hoe kunnen mensen, die als mieren in Uw hand zijn, Uw zorg waard zijn? Mijn enige wens is dat ik uw wil kan uitvoeren, dat u met mij kunt doen wat u wilt doen.” Toen Jezus op weg ging naar Jeruzalem, deed Zijn hart pijn alsof er een mes in werd omgedraaid, maar Hij overwoog geen moment om Zijn belofte te breken. Een sterke kracht dreef Hem onophoudelijk voort naar de plek waar Hij aan het kruis zou worden genageld. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd en werd Hij het symbool van een zondig lichaam. Daarmee volbracht hij Zijn werk, de verlossing van de mensheid. Hij ontsteeg de greep van de dood en het dodenrijk: voor Zijn aangezicht verloren de dood, de hel en het dodenrijk hun macht en werden ze door Hem overwonnen. In de drieëndertig jaar dat Jezus leefde, deed Hij steeds Zijn best om Gods wil te behagen in overeenkomst met Gods werk op dat moment. Hij dacht nooit aan persoonlijk succes of falen, maar volgde in al Zijn plannen de wil van Zijn Hemelse Vader. Daarom zei God, nadat Jezus gedoopt was: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” Omdat Jezus God voor Zijn aangezicht diende volgens Zijn wil, legde God de zware last van het verlossen van de mensheid op Jezus' schouders. Jezus was toegerust op deze zware taak en had het recht hem te vervullen. Zijn hele leven leed hij onvoorstelbaar veel voor God en werd hij ontelbaar vaak door Satan op de proef gesteld, maar nooit verloor hij de moed. God gaf Jezus deze zware taak juist omdat Hij Zijn zoon vertrouwde en liefhad. Daarom zei Hij persoonlijk: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” Alleen Jezus kon, in die tijd, deze opdracht volbrengen. Dit was een deel van de waarheid dat God door Zijn werk de mensheid zou verlossen in het Tijdperk van Genade.

Als jullie net als Jezus steeds Gods last in gedachten houden en jullie vlees verzaken, zal God jullie een zware taak toevertrouwen, zodat jullie kunnen voldoen aan de voorwaarden om Hem te dienen. Dan pas mag je stellen dat jullie Gods wil uitvoeren en Zijn opdracht volbrengen. Dan pas kun je zeggen dat jullie Hem werkelijk dienen. Durf je jezelf Gods vertrouweling te noemen als je jezelf vergelijkt met het voorbeeld van Jezus? Durf je te zeggen dat je Zijn wil uitvoert? Dat je Hem werkelijk dient? Hoe kun je zeggen dat je Gods vertrouweling bent terwijl je op dit moment niet eens begrijpt hoe je Hem moet dienen? Is het dan niet godslastering als je zegt dat je Hem dient? Denk maar eens goed na of je nu eigenlijk God dient of jezelf. Je dient Satan terwijl je volhoudt dat je God dient – dat is toch godslastering? Vele mensen begeren achter Mijn rug om het geluk van een hoge status, ze denken alleen maar aan eten, slapen en de geneugten van het vlees en zijn steeds maar bang dat er geen uitweg is uit hun lichaam. In de kerk doen ze hun normale werk niet, maar profiteren ze van de inzet van anderen of gebruiken ze Mijn woorden om hun broeders en zusters de les te lezen. Ze plaatsen zichzelf boven anderen om de baas over hen te spelen. Die mensen roepen om het hardst dat ze Gods wil uitvoeren en beweren steeds dat ze Zijn vertrouwelingen zijn, maar is dat dan geen leugen? Als je de juiste intenties hebt, maar God niet kunt dienen volgens Zijn wil, ben je onwetend. Maar als je zegt dat je hem dient terwijl je intenties niet juist zijn, ben je iemand die zich tegen God verzet en zal Hij je straffen! Met zulke mensen heb ik geen medelijden! Mensen die in Gods huis profiteren van anderen, steeds op zoek zijn naar lichamelijk comfort, geen rekening houden met Gods belangen, maar altijd materieel voordeel voor zichzelf zoeken, zich niets gelegen laten liggen aan Gods wil; mensen wier doen en laten de Goddelijke toets der kritiek niet kan doorstaan, die liegen en draaien om hun broeders en zusters te bedriegen; mensen die achterbaks zijn, als vossen die de wijngaarden binnendringen, steeds de druiven stelen en zomaar rondstappen tussen de wijnstokken, kunnen zulke mensen Gods vertrouwelingen zijn? Ben je dan Gods zegen waard? Als je geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en voor de kerk, ben je het dan waard van God een opdracht te ontvangen? Wie kan je nog vertrouwen als je zo bent? Als je zo God denkt te dienen, durft Hij je dan te belasten met een nog zwaardere taak? Dan komt daar toch niks van terecht?

Ik vertel dit allemaal zodat jullie weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om God te dienen volgens Zijn wil. Als jullie niet je hart aan God geven en niet als Jezus steeds Gods wil in gedachten houden, krijgen jullie nooit Zijn vertrouwen en zal uiteindelijk Zijn oordeel over je komen. Misschien heb je nu terwijl je God dient steeds de hoop Hem te kunnen bedriegen, maar Hij let ook op jou. Hoe dan ook, als je Hem bedriegt, zal Zijn genadeloze oordeel over je komen. Nu jullie op het juiste spoor zijn gezet om God te dienen, moeten jullie Hem eerst je hart geven, met onverdeelde loyaliteit: je hart is steeds op Hem gericht, of het nu voor Gods aangezicht is of in het zicht van andere mensen. Als je net als Jezus het oprechte voornemen hebt God lief te hebben, zal Hij je vervolmaken, zodat je iemand kan worden die Hem dient volgens Zijn wil. En als je dan werkelijk door God vervolmaakt wil zijn en Hem dient volgens Zijn wil, moet je je oude mening over je geloof wijzigen en je vroegere manier van dienen veranderen, zodat er nog meer delen in jezelf zijn die door Hem worden vervolmaakt. Zo zal Hij je nooit in de steek laten en zul je net als Petrus de voorhoede vormen van hen die God liefhebben. Als je nog steeds weigert rede te zien, ga je een einde als Judas tegemoet. Dat moet iedereen die in God gelooft begrijpen.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De slechten zullen zeker worden gestraft Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder Gods management Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak Werk en intrede (1) Werk en intrede (2) (Fragmenten) Het mysterie van de vleeswording (1) - Deel twee De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (2) Werk en intrede (5) (Fragmenten) Het mysterie van de vleeswording (2) Over de Bijbel (3) De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1) Werk en intrede (8) (Fragmenten) Werk en intrede (7) Het mysterie van de vleeswording (3) (Fragmenten) Over de Bijbel (2) (Fragmenten) Over de Bijbel (4) (Fragmenten) Over de Bijbel (1) De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (3) (Fragmenten) De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4) Werk en intrede (6) (Fragmenten) Werk en intrede (3) Werk en intrede (4) (Fragmenten) Het mysterie van de vleeswording (1) Deel één De visie van Gods werk (3) Deel één De visie van Gods werk (3) Deel twee Werk en intrede (9) Werk en intrede (10) Zij die niet leren en niets weten: zijn zij geen beesten? Het mysterie van de vleeswording (4) Het mysterie van de vleeswording (4) Door overtredingen gaan mensen naar de hel Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor Over bestemming

0zoekresulta(a)t(en)

Lezingen