De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Deel drie   

Hoe God de uitkomst van de mens bepaalt en de norm waarmee Hij de uitkomst van de mens bepaalt

Voordat je enige van je eigen opvattingen of conclusies hebt, moet je eerst Gods houding ten opzichte van jou begrijpen, wat God denkt en dan beslissen of je eigen denken wel correct is. God heeft nooit eenheden van tijd gebruikt om iemands uitkomst vast te stellen en Hij heeft nooit de hoeveelheid lijden gebruikt die iemand doorstaan heeft om zijn uitkomst vast te stellen. Wat gebruikt God dan als norm om de uitkomst van de mens vast te stellen? Tijdeenheden gebruiken om iemands uitkomst vast te stellen – dit is wat het meest overeenkomt met de opvattingen van mensen. En er zijn ook mensen die jullie vaak zien, die op een bepaald moment aan de kerk erg toegewijd waren, veel besteed hebben, veel betaald hebben en veel geleden hebben. Dit zijn degenen die naar jullie mening gered kunnen worden door God. Alles wat deze mensen laten zien, alles wat ze uitleven, is precies de opvatting van de mensheid over de norm waarmee God de uitkomst van de mensheid bepaalt. Ongeacht wat jullie geloven, ik zal deze voorbeelden niet één voor één noemen. Kortom, zolang het niet de norm is van Gods eigen denken, komt het voort uit de verbeelding van de mens en het is allemaal de opvatting van de mens. Wat is het gevolg van blindelings vasthouden aan je eigen opvatting en verbeelding? Het is duidelijk dat de consequentie alleen kan zijn dat God je versmaadt. Dit komt omdat je altijd pronkt voor God met je bekwaamheden, je de competitie aangaat met God en de discussie aangaat met God en je probeert niet echt Gods denken te begrijpen, noch Gods intenties en Gods houding ten opzichte van de mensheid. Als je zo doorgaat dan eer je jezelf en niet God. Je gelooft in jezelf; je gelooft niet in God. God wil dit soort mensen niet, en God zal dit soort mensen niet redden. Als je deze gezichtspunten kunt loslaten en deze onjuiste standpunten van het verleden kunt rechtzetten; als je kunt voortgaan volgens Gods eisen; begin met het in praktijk brengen van de weg om God te vrezen en het kwaad te mijden vanaf nu; slaag erin God te eren en Zijn grootheid in alle dingen; gebruik je eigen persoonlijke fantasieën, gezichtspunten of overtuigingen niet om jezelf te definiëren, definieer God. En als je in plaats daarvan, in alle opzichten Gods bedoelingen zoekt, je een begrip van Gods houding ten opzichte van de mensheid krijgt, en je Gods maatstaf gebruikt om God tevreden te stellen – dat zou geweldig zijn! Dit zou betekenen dat je op het punt staat God te vrezen en het kwade te mijden.

Aangezien God geen gebruik maakt van de manier waarop mensen op deze of die manier denken, of hun ideeën en standpunten, als een norm om de uitkomst van de mens vast te stellen, wat voor soort norm gebruikt Hij dan? God gebruikt beproevingen om de uitkomst van de mens vast te stellen. Er zijn twee normen voor het gebruik van beproevingen om de uitkomst van de mens vast te stellen: De eerste is het aantal beproevingen dat mensen ondergaan en de tweede is het resultaat van de mensen in deze beproevingen. Dit zijn twee factoren die de uitkomst van de mens bepalen. Nu gaan we dieper in op deze twee normen.

Allereerst wanneer je geconfronteerd wordt met een beproeving van God (let op: het is mogelijk dat in jouw ogen deze beproeving klein is en niet de moeite van het vermelden waard), dan zal God je duidelijk doen beseffen dat dit de hand van God is die dit over je brengt en dat het God is die deze situatie voor je heeft geregeld. Wanneer je gestalte onvolwassen is, zal God beproevingen organiseren om je te testen. Deze beproevingen komen overeen met je gestalte, datgene wat je kunt begrijpen en wat je kunt weerstaan. Welk deel van jou testen? Je houding tegenover God testen. Is deze houding erg belangrijk? Natuurlijk is dat belangrijk! Juist heel belangrijk! Omdat deze houding van de mens het resultaat is wat God wil, is dit het allerbelangrijkste wat God betreft. Anders zou God niet zoveel moeite voor mensen doen door Zich met dit soort werk bezig te houden. God wil je houding tegenover Hem zien door middel van deze beproevingen; Hij wil zien of je wel of niet op de goede weg bent; en Hij wil zien of je God vreest en het kwade mijdt. Daarom, ongeacht of je veel of weinig van de waarheid in die bepaalde tijd begrijpt, zul je nog steeds geconfronteerd worden met Gods beproeving en na elke toename van de waarheid die je bent gaan begrijpen, zal God doorgaan met het regelen van overeenkomstige beproevingen voor jou. Wanneer je opnieuw geconfronteerd wordt met een beproeving, wil God zien of je gezichtspunt, je ideeën en je houding ten opzichte van God in de tussentijd enige groei hebben doorgemaakt. Sommige mensen zeggen: “Waarom wil God altijd de houding van mensen zien? Heeft God niet gezien hoe zij de waarheid in de praktijk brengen? Waarom zou Hij nog steeds de houding van mensen willen zien?” Dit is zinloos geklets! Aangezien God dit zo doet, moet God daar een bedoeling mee hebben. God observeert altijd mensen in hun manier van doen, kijkend naar elk woord en elke daad, elke handeling en beweging, zelfs elke gedachte en idee. Alles wat mensen overkomt: hun goede daden, hun fouten, hun overtredingen, en zelfs hun rebellie en verraad, zal God allemaal als bewijs opnemen bij het vaststellen van hun uitkomst. Omdat Gods werk stap voor stap wordt opgebouwd, hoor je steeds meer waarheid, je accepteert steeds meer positieve dingen, positieve informatie, en de realiteit van de waarheid. In de loop van dit proces zullen Gods eisen aan jou ook toenemen. Tegelijkertijd zal God zwaardere beproevingen voor je regelen. Zijn doel is om te onderzoeken of jouw houding ten opzichte van God in de tussentijd volwassener is geworden. Natuurlijk, gedurende deze tijd, richt het gezichtspunt dat God van je eist zich op jouw begrip van de realiteit van de waarheid.

Naarmate je gestalte geleidelijk toeneemt, zal ook de norm die God van je eist geleidelijk toenemen. Als je onvolwassen bent, zal God je een zeer lage norm geven; wanneer je gestalte een beetje groter is, zal God je de lat een beetje hoger leggen. Maar hoe zal God zijn als je de hele waarheid begrijpt? God wil dat je nog grotere beproevingen onder ogen ziet. Te midden van deze beproevingen, is wat God wil bereiken, wat God wil zien, jouw diepere kennis van God en jouw ware vrees. Op dit moment zullen Gods eisen aan jou hoger en ‘harder’ zijn dan wanneer je gestalte onvolwassen was (let op: mensen zien het als hard, maar God beschouwt het feitelijk als redelijk). Wanneer God mensen beproevingen geeft, wat voor realiteit wil God dan creëren? God vraagt voortdurend dat mensen Hem hun hart geven. Sommige mensen zullen zeggen: “Hoe geef je dat? Ik doe mijn plicht, ik heb mijn huis en baan in de steek gelaten, ik heb aan God gespendeerd. Zijn dit niet allemaal voorbeelden dat ik mijn hart aan God geef? Hoe zou ik anders mijn hart aan God kunnen geven? Zou het kunnen dat dit geen voorbeelden zijn dat ik mijn hart aan God geef? Wat is Gods specifieke eis?” Wat Hij wil, is heel eenvoudig. In feite zijn er sommige mensen die hun hart al in verschillende mate aan God hebben gegeven in verschillende stadia van hun beproeving. Maar de overgrote meerderheid van mensen geeft nooit hun hart aan God. Wanneer God je een beproeving geeft, ziet God of je hart bij God is, bij het vlees, of bij Satan. Wanneer God je een beproeving geeft, ziet God of je tegenover God staat of dat je in een positie staat die verenigbaar is met Hem, en Hij ziet of je hart Zijn kant kiest. Wanneer je onvolwassen bent en met beproevingen geconfronteerd wordt, is je vertrouwen erg laag, en je weet niet precies wat je moet doen om aan Gods bedoelingen te voldoen omdat je een beperkt begrip van de waarheid hebt. Ondanks dit alles, kun je toch oprecht en eerlijk tot God bidden, en bereid zijn om je hart aan God te geven, God tot je Koning te maken en bereid zijn om God die dingen aan te bieden die je het kostbaarste vindt. Dit is wat het betekent als je je hart al aan God gegeven hebt. Terwijl je naar steeds meer prediking luistert, en je steeds meer van de waarheid begrijpt, zal je gestalte ook geleidelijk rijpen. De norm die God op dit moment aan je oplegt is niet dezelfde als toen je onvolwassen was; Hij eist een hogere norm. Wanneer het hart van de mens geleidelijk aan God wordt gegeven, komt het steeds dichter bij God; wanneer mensen echt in de buurt van God kunnen komen, hebben ze steeds meer een hart dat Hem vreest. God wil zo’n hart.

Wanneer God iemands hart wil ontvangen, zal Hij hen talloze beproevingen geven. Tijdens deze processen, als God het hart van deze persoon niet ontvangt, en ook niet ziet dat deze persoon enige houding heeft − dat wil zeggen dat Hij niet ziet dat deze persoon met dingen omgaat of zich gedraagt op een manier die God vreest, en Hij ziet geen houding en vastberadenheid van deze persoon waarmee hij het kwaad mijdt. Als dit zo is, dan zal na talloze beproevingen Gods geduld tegenover deze persoon op zijn en zal Hij deze persoon niet langer tolereren. Hij zal hen niet langer beproevingen geven en Hij zal niet langer aan hen werken. Wat betekent dat dan voor de uitkomst van deze persoon? Het betekent dat ze geen uitkomst zullen hebben. Het is mogelijk dat deze persoon geen kwaad heeft gedaan. Het is ook mogelijk dat ze niets hebben gedaan om iets te verbreken of verstoren. Het is ook mogelijk dat ze zich niet openlijk tegen God hebben verzet. Het hart van deze persoon is echter verborgen voor God. Ze hebben nooit een duidelijke houding en standpunt ten opzichte van God gehad, en God kan niet duidelijk zien dat hun hart aan Hem is gegeven en Hij kan niet duidelijk zien dat deze persoon God probeert te vrezen en het kwade mijdt. God heeft niet langer geduld met deze mensen, Hij zal geen prijs meer betalen, Hij zal niet langer genade verlenen en Hij zal niet langer aan hen werken. Het leven van het geloof van deze persoon in God is al voorbij. Dit is omdat met de vele beproevingen die God deze persoon heeft gegeven, God niet het resultaat heeft gekregen wat Hij wil. Er is dus een aantal mensen in wie ik nog nooit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest heb gezien. Hoe is het mogelijk om dit te zien? Zo’n persoon heeft misschien jarenlang in God geloofd, en oppervlakkig gezien zijn ze zeer actief geweest. Ze hebben veel boeken gelezen, veel zaken afgehandeld, meer dan tien notitieboekjes met aantekeningen gevuld en veel woorden en doctrines eigen gemaakt. Er is echter nooit een zichtbare groei, en nooit een zichtbare kijk op God van deze persoon, noch is er een duidelijke houding. Dat wil zeggen dat je het hart van deze persoon niet kunt zien. Hun hart is altijd ingepakt, hun hart is verzegeld − het is verzegeld voor God, dus God heeft het ware hart van deze persoon niet gezien, Hij heeft de ware vrees van deze persoon tegenover God niet gezien en wat meer is, Hij heeft niet gezien hoe deze persoon wandelt op de weg van God. Als God tot nu toe niet zo’n persoon heeft gewonnen, kan Hij dat dan in de toekomst? Nee! Zal God blijven aandringen op dingen die niet kunnen worden bereikt? Nee! Wat is Gods huidige houding tegenover deze mensen dan? (Hij wijst hen af, Hij let niet op hen.) Hij houdt geen rekening met hen! God luistert niet naar zo’n persoon; Hij wijst hen af. Jullie hebben deze woorden heel snel, heel nauwkeurig onthouden. Het lijkt alsof jullie hebben begrepen wat jullie hebben gehoord!

Er zijn enkele mensen die, als ze net God volgen, onvolwassen en onwetend zijn; ze begrijpen Gods bedoelingen niet; ze weten ook niet wat het is om in God te geloven, door een door de mens gemaakte en verkeerde manier aan te nemen om in God te geloven en God te volgen. Wanneer een dergelijk persoon voor een beproeving wordt geplaatst, zijn ze zich daar niet van bewust en voelen ze zich te verdoofd om de leiding en verlichting van God op te merken. Ze weten niet wat het is om hun hart aan God te geven en wat het is om stand te houden tijdens een beproeving. God zal deze persoon een beperkte hoeveelheid tijd geven, en gedurende deze tijd zal Hij hen laten begrijpen wat Gods beproeving is, wat Gods bedoelingen zijn. Naderhand moet deze persoon zijn standpunt weergeven. Met betrekking tot de mensen die zich in dit stadium bevinden, wacht God nog steeds. Met betrekking tot die mensen die een aantal meningen hebben maar nog steeds twijfelen, die hun hart aan God willen geven, maar die daar niet nog niet mee verzoend zijn, die, hoewel ze enkele basiswaarheden in praktijk hebben gebracht, wanneer ze worden geconfronteerd met een grote beproeving, zich eraan onttrekken en willen opgeven − wat is Gods houding ten opzichte van deze mensen? God heeft nog steeds wat verwachtingen van deze mensen. Het resultaat hangt af van hun houding en gedrag. Hoe reageert God als mensen niet actief proberen vooruitgang te boeken? Hij geeft het op. Dit komt omdat voordat God je opgeeft, jij jezelf al opgegeven hebt. Dus, je kunt God niet de schuld geven dat Hij dit doet, nietwaar? Is dit eerlijk? (Ja.)

Een praktische vraag brengt allerlei soorten verlegenheid teweeg bij mensen

Er is een ander type persoon met de meest tragische afloop van allemaal. Dit zijn degenen die ik het minst graag noem. Het is niet tragisch omdat deze persoon Gods straf ontvangt, of dat Gods eisen aan hen hard zijn en ze een tragisch resultaat hebben. Het is eerder tragisch omdat ze het zichzelf aandoen, zoals vaak wordt gezegd: ze graven hun eigen graf. Wat voor soort persoon is dit? Deze persoon loopt niet het juiste pad en hun uitkomst wordt van tevoren geopenbaard. God beschouwt dit type persoon als het grootste doelwit van Zijn afkeer. Zoals de mensen zeggen, zijn dit de meest tragische van allemaal. Dit type persoon is erg enthousiast aan het begin van het volgen van God; ze betalen een hoge prijs; ze hebben een goede mening op het perspectief van Gods werk; ze zijn vol verbeeldingskracht over hun eigen toekomst; ze hebben vooral vertrouwen in God, geloven dat God de mens compleet kan maken en de mens een glorieuze bestemming kan geven. Maar om welke reden dan ook, loopt deze persoon dan weg tijdens Gods werk. Wat betekent het dat deze persoon wegrent? Het betekent dat ze verdwijnen zonder afscheid, zonder geluid. Ze gaan weg zonder een woord te zeggen. Hoewel dit soort persoon beweert in God te geloven, zijn ze nooit echt geworteld op het pad van het geloof in God. Op deze manier, ongeacht hoe lang ze hebben geloofd, kunnen ze zich nog steeds van God afkeren. Sommige mensen vertrekken om zaken te doen, sommige mensen vertrekken om hun leven te leven, sommige mensen gaan weg om rijk te worden, sommige mensen gaan weg om te trouwen, hebben een kind. … Onder degenen die vertrekken, zijn er sommigen die een gewetensconflict hebben en terug willen komen, en anderen die het erg slecht hebben, en jarenlang in de wereld wegdrijven. Deze zwervers hebben veel leed ervaren, en zij geloven dat het zijn in de wereld te pijnlijk is en dat ze niet van God kunnen worden gescheiden. Ze willen terugkeren naar Gods huis om troost, vrede, vreugde te ontvangen en blijven in God geloven om aan rampspoed te ontsnappen, of om gered te worden en een prachtige bestemming te krijgen. Dat komt omdat deze mensen geloven dat Gods liefde grenzeloos is, dat Gods genade onuitputtelijk is en niet op raakt. Ze geloven dat ongeacht wat iemand heeft gedaan, God hen zou moeten vergeven en tolerant moet zijn ten opzichte van hun verleden. Deze mensen zeggen dat ze terug willen komen en hun plicht doen. Er zijn er die zelfs een deel van hun bezittingen doneren aan de kerk, in de hoop dat dit de weg terug is naar Gods huis. Wat is Gods houding tegenover dit type persoon? Hoe zou God hun uitkomst moeten vaststellen? Voel jullie vrij om te praten. (Ik dacht dat God dit type persoon zou toelaten, maar na wat ik zojuist heb gehoord, zullen ze misschien niet opnieuw worden toegelaten.) En wat is jouw redenering? (Dit type persoon komt voor God zodat hun uitkomst niet de dood zal zijn. Ze komen niet uit eerlijke oprechtheid. Maar, in de wetenschap dat Gods werk spoedig zal worden voltooid, komen ze in de waan dat ze zegeningen zullen ontvangen.) Je zegt dat deze persoon niet oprecht in God gelooft, dus God kan deze persoon niet erkennen? Bedoel je dat? (Ja.) (Mijn gevoel is dat dit soort persoon een opportunist is, en ze geloven niet oprecht in God.) Ze zijn niet gekomen om in God te geloven; ze zijn een opportunist. Goed gezegd! Deze opportunisten zijn het type persoon dat iedereen haat. Ze waaien met alle winden mee, en nemen niet de moeite iets te doen tenzij ze er iets voor terug krijgen. Natuurlijk zijn ze verachtelijk! Hebben andere broeders of zusters een standpunt? (God zal hen niet meer erkennen, omdat Gods werk bijna voltooid is en nu worden de uitkomsten van mensen vastgesteld. In deze tijd willen deze mensen terugkomen. Niet omdat ze echt de waarheid na willen streven, ze willen terugkomen, omdat ze zien dat er rampen zullen gebeuren of ze worden beïnvloed door externe factoren. Als ze echt een hart hadden dat naar de waarheid zocht, zouden ze nooit halverwege zijn weggelopen.) Zijn er andere meningen? (Ze zullen niet worden toegelaten. God gaf hen echt kansen, maar hun houding tegenover God was onverschillig. Ongeacht wat de intenties van deze persoon zijn, en zelfs als ze zich echt bekeren, zal God ze toch niet toelaten. Dit komt omdat God hen al veel kansen heeft gegeven, maar ze hebben al hun houding getoond: ze wilden God verlaten. Daarom, als ze nu terugkomen, zal God ze niet toelaten.) (Ik accepteer ook dat God niet zal toegeven tegenover zo iemand, want als iemand de ware weg heeft gezien, Gods werk gedurende zo’n lange periode heeft ervaren en nog steeds naar de wereld kan terugkeren, en terug kan keren naar Satans omhelzing, dan is dit een groot verraad aan God. Ondanks het feit dat de essentie van God genade is, liefde is, hangt het ervan af aan wat voor soort persoon dit gericht wordt. Als deze persoon voor God komt op zoek naar troost, op zoek naar iets om zijn hoop op te vestigen, dan is dit soort persoon eenvoudig niet het type dat oprecht in God gelooft, en Gods genade jegens hen gaat maar tot zover.) Gods essentie is genade, dus waarom geeft Hij zo iemand niet wat meer genade? Met een beetje meer genade, zouden ze dan niet een kans hebben? Vroeger werd vaak gezegd: God wil dat iedereen gered wordt en wil niet dat iemand ten onder gaat. Als een van de honderd schapen verloren is gegaan, verlaat God de negenennegentig en zoekt Hij naar de ontbrekende. Tegenwoordig, als het gaat om dit soort mensen, als het omwille van hun ware geloof in God is, zou God hen dan moeten erkennen en een tweede kans geven? Het is eigenlijk geen moeilijke vraag; het is heel simpel! Als jullie God echt begrijpen en een echt begrip van God hebben, dan is er niet veel uitleg nodig; er is ook niet veel speculatie nodig, toch? Jullie antwoorden gaan de goede richting uit, maar er is nog steeds enige afstand tussen deze antwoorden en Gods houding.

Net waren er sommigen van jullie die er zeker van waren dat God dit type persoon niet kon toelaten. Anderen wisten het niet zeker, of God hen zou toelaten, of ze misschien niet zouden erkennen − deze houding is de meer gematigde; en dan waren er degenen wier standpunt was dat zij hoopten dat God dit soort persoon zou toelaten − dit is de tweeledige houding. Degenen die het zeker weten, geloven dat God tot nu toe gewerkt heeft en Zijn werk is voltooid, dus God hoeft niet tolerant te zijn tegenover deze mensen, en Hij zal ze niet opnieuw toelaten. De gematigde mensen geloven dat deze zaken moeten worden afgehandeld in overeenstemming met hun omstandigheden: als het hart van deze persoon onafscheidelijk van God is en dit nog steeds een persoon is die echt in God gelooft, een persoon die naar de waarheid streeft, dan zou God niet hun eerdere zwakheden en fouten moeten onthouden; Hij zou hen moeten vergeven, ze een nieuwe kans moeten geven, ze naar Gods huis moeten laten terugkeren en Gods redding moeten laten accepteren. Maar als deze persoon weer wegrent, zal God deze persoon niet langer willen en kan het niet als onrechtvaardig worden beschouwd. Er is een andere groep die hoopt dat God deze persoon kan toelaten. Deze groep weet niet echt of God hen erkent of niet. Als ze geloven dat God hen zou moeten toelaten, maar God erkent ze niet, dan lijkt het erop dat ze een beetje uit de pas lopen met Gods standpunt. Als zij geloven dat God hen niet zou moeten toelaten en God zegt dat Zijn liefde voor de mens onbeperkt is en dat Hij bereid is om deze persoon nog een kans te geven, is dit dan niet een voorbeeld van menselijke onwetendheid die blootgelegd wordt? In ieder geval hebben jullie allemaal jullie eigen standpunten. Deze standpunten bepalen ook de kennis van jullie eigen gedachten; ze zijn ook een weerspiegeling van de diepte van jullie begrip van de waarheid en jullie begrip van Gods intenties. Goed uitgedrukt, toch? Het is geweldig dat jullie hierover een mening hebben! Maar of jullie mening juist is of niet, is nog steeds een vraagteken. Zijn jullie niet allemaal een beetje ongerust? “Wat is dan juist? Ik kan niet duidelijk zien en weet niet precies wat God denkt. God heeft me niets verteld. Hoe kan ik weten wat God denkt? Gods houding tegenover de mens is liefde. Volgens Gods vroegere houding zou Hij deze persoon moeten erkennen. Maar ik ben niet zo zeker van Gods huidige houding − ik kan alleen maar zeggen dat Hij misschien deze persoon zal toelaten en misschien ook niet.” Is dit niet belachelijk? Jullie zijn met stomheid geslagen. Als jullie hier geen goed beeld van hebben, wat gaan jullie dan doen als jullie kerk echt met dit soort mensen wordt geconfronteerd? Als jullie het niet goed aanpakken, dan zullen jullie God misschien beledigen. Is dit geen gevaarlijk probleem?

Waarom wil ik vragen naar jullie mening over wat ik net aan het bespreken was? Ik wil jullie standpunten testen, testen hoeveel kennis van God jullie hebben, hoeveel begrip jullie hebben van Gods bedoelingen en Gods houding. Wat is het antwoord? Het antwoord ligt in jullie standpunten. Sommigen van jullie zijn erg conservatief en sommigen van jullie gebruiken hun verbeeldingskracht om ernaar te raden. Wat is ‘raden’? Het is wanneer jullie geen idee hebben hoe God denkt, dus jullie komen met ongegronde ideeën over hoe God op deze of die manier zou moeten denken. Jullie weten niet echt of jullie gissing goed of fout is, dus jullie spreken een dubbelzinnig gezichtspunt uit. Als jullie worden geconfronteerd met dit feit, wat zien jullie dan? Bij het volgen van God besteden mensen zelden aandacht aan Gods bedoelingen en letten ze zelden op Gods gedachten en Gods houding ten opzichte van de mens. Jullie begrijpen Gods gedachten niet, dus als jullie vragen krijgen met betrekking tot Gods bedoelingen, waarbij Gods gezindheid betrokken is, raken jullie in de war; jullie zijn erg onzeker en jullie raden ernaar of gokken maar wat. Wat is dit voor houding? Het bewijst dit feit: de meeste mensen die in God geloven beschouwen Hem als luchtledig, als onduidelijk. Waarom zeg ik het zo? Omdat elke keer dat jullie voor een situatie staan, jullie Gods bedoelingen niet kennen. Waarom weten jullie dat niet? Het is niet dat jullie het nu gewoon niet weten. Integendeel, van het begin tot het einde weten jullie niet wat Gods houding is ten opzichte van deze kwestie. Heb je erover nagedacht in die tijden dat je Gods houding niet ziet en niet kent? Heb je ernaar gezocht? Heb je er over met elkaar gesproken? Nee! Dit bevestigt een feit: de God van jullie geloof en de ware God zijn niet verbonden. Jij die in God gelooft, denkt alleen na over je eigen wil, denkt alleen na over de wil van jullie leiders en denkt alleen na over de oppervlakkige en dogmatische betekenis van Gods woord, maar probeert er niet echt achter te komen en je zoekt de wil van God helemaal niet. Zit het niet zo? De essentie van deze zaak is vreselijk! Gedurende vele jaren heb ik veel mensen gezien die in God geloven. Welke vorm neemt dit geloof aan? Sommige mensen geloven in God alsof Hij luchtledig was. Deze mensen hebben geen antwoord op vragen over Gods bestaan, omdat ze Gods aanwezigheid of afwezigheid niet kunnen voelen of zich daarvan bewust kunnen zijn, laat staan dat ze het duidelijk kunnen zien of begrijpen. Onbewust denken deze mensen dat God niet bestaat. Sommige anderen geloven in God alsof Hij een mens was. Deze mensen geloven dat God niet in staat is om alle dingen te doen die ze niet kunnen doen, en dat God zou moeten denken hoe zij denken. De definitie van deze persoon van God is “een onzichtbare en onaanraakbare persoon”. Er is ook een groep mensen die in God gelooft alsof Hij een marionet zou zijn. Deze mensen geloven dat God geen emoties heeft, dat God een standbeeld is. Wanneer Hij wordt geconfronteerd met een kwestie, heeft God geen houding, geen standpunt, geen ideeën; Hij is overgeleverd aan de mens. Mensen geloven gewoon hoe ze maar willen geloven. Als zij Hem groot maken, is Hij groot; als zij Hem klein maken, is Hij klein. Wanneer mensen zondigen en Gods genade nodig hebben, Gods verdraagzaamheid nodig hebben, Gods liefde nodig hebben, dan zou God Zijn genade moeten uitstrekken. Deze mensen maken een God volgens hun eigen gedachten en laten deze God hun eisen vervullen en al hun verlangens bevredigen. Het maakt niet uit waar of wanneer en wat deze persoon ook doet, zij zullen dit bedenksel aannemen in hun houding tegenover God en hun geloof in God. Er zijn zelfs mensen die geloven dat God hen kan redden nadat ze Gods gezindheid hebben getrotseerd. Dit komt omdat zij geloven dat Gods liefde grenzeloos is, Gods gezindheid rechtvaardig is en dat ongeacht hoe mensen God beledigen, God Zich er niets van zal herinneren. Aangezien de fouten van de mens, de overtredingen van de mens en de ongehoorzaamheid van de mens kortstondige uitingen zijn van de gezindheid van die persoon, zal God mensen kansen geven en tolerant en geduldig tegenover hen staan. God zal nog steeds van hen houden zoals voorheen. Dus de hoop op hun redding is nog steeds groot. Eigenlijk is het zo, ongeacht hoe iemand in God gelooft, zolang ze niet naar de waarheid zoeken, heeft God een negatieve houding tegenover hen. Dit komt omdat, terwijl je in God gelooft, misschien wel het boek van Gods woord koestert, je het elke dag bestudeert, je elke dag leest, je de echte God opzijschuift, je Hem beschouwt als luchtledig, Hem beschouwt als een persoon, en sommigen van jullie Hem gewoon beschouwen als een marionet. Waarom zeg ik het zo? Zoals ik ernaar kijk, ongeacht of jullie voor een zaak staan of een omstandigheid tegenkomen, die dingen die in jullie onderbewustzijn bestaan, die dingen die binnenin jullie ontwikkeld zijn − geen van die dingen enige connectie met Gods woord of het zoeken naar de waarheid heeft. Jullie weten alleen wat jullie zelf denken, wat jullie eigen gezichtspunten zijn, en dan zijn jullie eigen ideeën, jullie eigen standpunten aan God opgedrongen. Ze worden Gods standpunten, die worden gebruikt als normen waaraan onwrikbaar moet worden vastgehouden. Als jullie zo doorgaan, raken jullie steeds verder van God verwijderd in de loop van de tijd.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

0zoekresulta(a)t(en)