De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Categorieën

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Het is de wet van de hemel en het beginsel van de aarde om in God te geloven en God te kennen, en vandaag de dag - in een tijdperk waarin de geïncarneerde God persoonlijk Zijn werk verricht - is het een bijzonder goede tijd om God te kennen. God tevredenstellen wordt bereikt op het fundament van het begrip van Gods wil, en om Gods wil te begrijpen, is het noodzakelijk om God te kennen. Deze kennis van God is de visie die een gelovige moet hebben; het is de basis van het menselijke geloof in God. Als de mens deze kennis niet heeft, dan is zijn geloof in God vaag en is het een lege theorie. Hoewel het de oplossing is van dergelijke mensen om God te volgen, verkrijgen ze niets. Allen die niets verkrijgen in deze stroom zijn degenen die geëlimineerd zullen worden, en zij zijn de mensen die slechts het absolute minimum verrichten. Welke stap in Gods werk je ook ervaart, je zou vergezeld moeten zijn van een machtig visioen. Zonder zo'n visioen zou het moeilijk voor je zijn om elke stap van nieuw werk te accepteren, want de mens is niet in staat om zich het nieuwe werk van God voor te stellen, het gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven. Dus zonder een herder om de mens te leiden, zonder een herder om te communiceren over de visioenen, is de mens niet in staat om dit nieuwe werk te accepteren. Als de mens de visioenen niet kan ontvangen, dan kan hij het nieuwe werk van God niet ontvangen, en als de mens Gods nieuwe werk niet kan gehoorzamen, dan is de mens niet in staat om Gods wil te begrijpen, en dus leidt zijn kennis van God tot niets. Voordat de mens de woorden van God uitvoert, moet hij de woorden van God kennen, dat wil zeggen, Gods wil begrijpen; alleen op deze manier kunnen Gods woorden nauwkeurig en naar Gods hart worden uitgevoerd. Dit moet verworven worden door iedereen die de waarheid zoekt, en is het proces dat moet worden ervaren door iedereen die God probeert te kennen. Het proces van het kennen van de woorden van God is het proces van het kennen van God, en ook het proces van het kennen van het werk van God. Dus verwijst het kennen van de visioenen niet alleen naar het kennen van de menselijkheid van de vleesgeworden God, maar omvat het ook het kennen van de woorden en het werk van God. Uit de woorden van God leren mensen Gods wil en uit het werk van God leren ze Gods gezindheid en wat God is. Geloof in God is de eerste stap naar het kennen van God. Het proces van vooruitgang van beginnend geloof in God naar het diepste geloof in God is het proces van het kennen van God en het proces van het ervaren van het werk van God. Als je alleen in God gelooft omwille van het geloof in God, en niet in God gelooft om God te kennen, dan is jouw geloof niet realistisch, en kan het niet zuiver worden - hierover bestaat geen twijfel. Als, tijdens het proces waarmee hij God ervaart, de mens geleidelijk aan God leert kennen, dan zal zijn gezindheid geleidelijk veranderen en zal zijn geloof meer en meer werkelijk worden. Op deze manier, wanneer de mens succes bereikt in het geloof in God, zal hij God volledig winnen. God deed er alles aan om voor de tweede keer vlees te worden en persoonlijk Zijn werk te doen zodat de mens Hem zou kunnen leren kennen en Hem zou kunnen zien. God kennen[a] is het uiteindelijke effect dat bereikt moet worden aan het einde van Gods werk; het is Gods laatste vereiste van de mensheid. Hij doet dit ter wille van Zijn laatste getuigenis, en zodat de mens zich uiteindelijk en volledig tot Hem kan wenden. De mens kan alleen van God houden door God te kennen, en om God lief te hebben moet hij God kennen. Hoe hij ook zoekt, of wat hij wil bereiken, hij moet in staat zijn om de kennis van God te bereiken. Alleen op deze manier kan de mens Gods hart bevredigen. Alleen door God te kennen, kan de mens echt in God geloven, en alleen door God te kennen, kan hij waarachtig God eren en gehoorzamen. Degenen die God niet kennen, zullen God nooit echt gehoorzamen en vereren. God kennen omvat het kennen van Gods gezindheid, het begrijpen van Gods wil en weten wat God is. Maar welk aspect van het kennen van God het ook is, elk vereist dat de mens een prijs betaalt, en vereist de wil om te gehoorzamen, zonder welke niemand tot het einde zou kunnen volgen. Het werk van God is te onverenigbaar met de opvattingen van de mens, Gods gezindheid en wat God is, is te moeilijk voor de mens om te weten, en alles wat God zegt en doet is te onbegrijpelijk voor de mens; als de mens God wenst te volgen, maar niet bereid is om God te gehoorzamen, dan zal de mens niets winnen. Vanaf de schepping van de wereld tot vandaag, heeft God veel werk gedaan dat onbegrijpelijk is voor de mens en dat de mens moeilijk heeft kunnen accepteren, en God heeft veel gezegd wat de opvattingen van de mens moeilijk te genezen maakt. Toch heeft Hij Zijn werk nooit gestaakt omdat de mens te veel moeilijkheden heeft; Hij is doorgegaan met werken en spreken, en hoewel grote aantallen “strijders” langs de kant zijn gevallen, doet Hij nog steeds Zijn werk en blijft Hij groep na groep mensen kiezen die bereid zijn om aan Zijn nieuwe werk te gehoorzamen. Hij heeft geen medelijden met die gevallen “helden”, maar in plaats daarvan koestert Hij hen die zijn nieuwe werk en woorden accepteren. Maar tot welk doel werkt Hij, stap voor stap, op deze manier? Waarom elimineert en kiest Hij altijd mensen? Waarom gebruikt Hij altijd zo'n methode? Het doel van Zijn werk is dat de mens Hem kent en zo door Hem wordt gewonnen. Het principe van Zijn werk is om te werken aan diegenen die in staat zijn om het werk dat Hij vandaag doet te gehoorzamen, en niet om te werken aan diegenen die Zijn werk uit het verleden gehoorzamen, terwijl zij zich verzetten tegen Zijn werk van vandaag. Dit is precies de reden waarom Hij zoveel mensen heeft geëlimineerd.

De effecten van de les van het kennen van God kunnen niet binnen een of twee dagen worden bereikt: de mens moet ervaringen opdoen, lijden ondergaan en ware gehoorzaamheid hebben. Begin allereerst met het werk en de woorden van God. Je moet begrijpen wat het kennen van God inhoudt, hoe je de kennis van God kunt bereiken en hoe je God kunt zien tijdens je ervaringen. Dit is wat iedereen moet doen als ze God nog moeten leren kennen. Niemand kan het werk en de woorden van God meteen begrijpen en niemand kan in korte tijd kennis opdoen van Gods totaliteit. Wat nodig is, is het noodzakelijke proces van ervaring, zonder welke niemand God zou kunnen kennen of echt God zou kunnen volgen. Hoe meer werk God doet, hoe meer de mens Hem kent. Hoe meer het werk van God op gespannen voet staat met de opvattingen van de mens, hoe meer de kennis van de mens over Hem wordt vernieuwd en verdiept. Als het werk van God voor altijd onveranderd zou blijven, dan zou de mens maar geringe kennis van God hebben. Van de schepping van de wereld tot vandaag, moeten jullie duidelijk de visies kennen van wat God deed tijdens het Tijdperk van de Wet, wat Hij deed tijdens het Tijdperk van Genade, en wat Hij doet gedurende het Tijdperk van het Koninkrijk. Jullie moeten het werk van God kennen. Pas toen hij Jezus volgde, ging Petrus langzamerhand veel van het werk dat de Geest in Jezus deed, begrijpen. Hij zei: “Vertrouwen op de ervaringen van de mens is niet genoeg om een volledige kennis van God te verkrijgen; er moeten veel nieuwe dingen uit het werk van God voortkomen om ons te helpen God te kennen.” In het begin geloofde Petrus dat Jezus als een apostel door God gezonden was en zag hij Jezus niet als Christus. Toen Petrus geroepen werd om Jezus te volgen

[b], vroeg Jezus hem: “Simon, zoon van Jona, wil je mij volgen?” Petrus zei: “Ik moet Hem volgen die door de hemelse Vader is gezonden. Ik moet erkennen dat Hij is gekozen door de Heilige Geest. Ik zal u volgen.” Uit zijn woorden kan worden afgeleid dat Petrus eenvoudigweg geen kennis van Jezus had; hij had de woorden van God ervaren, zichzelf aangepakt en had ontbering geleden voor God, maar hij kende het werk van God niet. Na een periode van ervaring zag Petrus in Jezus veel van de daden van God, zag de schoonheid van God en zag veel van Gods wezen in Jezus. Zo ook zag hij dat de woorden van Jezus niet door de mens konden zijn gesproken en dat het werk van Jezus niet door de mens gedaan had kunnen worden. In Jezus' woorden en daden zag Petrus bovendien veel van de wijsheid van God en veel goddelijk werk. Tijdens zijn ervaringen leerde hij niet alleen zichzelf kennen, maar richtte hij zich ook op het observeren van de handelingen van Jezus, waaruit hij veel nieuwe dingen ontdekte; namelijk dat er veel uitdrukkingen waren van de praktische God in het werk dat God door Jezus deed, en dat Jezus’ woorden, daden, de manieren waarop Hij de kerken begeleidde en het werk dat Hij uitvoerde, van die van elk gewoon mens verschilden. Dus van Jezus leerde hij veel lessen die hij verondersteld werd te leren, en tegen de tijd dat Jezus op het punt stond aan het kruis te worden genageld, had hij enige kennis van Jezus opgedaan - een kennis die de basis was van zijn levenslange loyaliteit aan Jezus, en van zijn kruisiging ondersteboven omwille van Jezus. Hij was bezeten door een aantal opvattingen en had in het begin geen duidelijke kennis van Jezus, maar zulke dingen treffen we onvermijdelijk aan in de verdorven mens. Toen Hij op het punt stond te vertrekken, vertelde Jezus aan Petrus dat Zijn kruisiging het werk was dat Hij was komen doen; Hij moest door het tijdperk verlaten worden, dit onzuivere tijdperk moest Hem aan het kruis nagelen, en Hij was gekomen om het werk van de verlossing te voltooien, en als dit werk voltooid was, zou Zijn bediening tot een einde zijn gekomen. Toen hij dit hoorde, werd Petrus overmand door verdriet en voelde hij zich nog meer aan Jezus toegewijd. Toen Jezus aan het kruis genageld werd, weende Petrus bitter in afzondering. Voorafgaand hieraan had hij Jezus gevraagd: “Mijn Heer! U zegt dat u zult worden gekruisigd. Als u weg bent, wanneer zullen wij u opnieuw zien?” Is er geen vermenging in de woorden die hij sprak? Zijn dit niet zijn opvattingen? In zijn hart wist hij dat Jezus gekomen was om een deel van Gods werk te voltooien, en dat nadat Jezus vertrokken was, de Geest met hem zou zijn; hoewel Hij aan het kruis genageld zou worden en naar de hemel zou opstijgen, zou de Geest van God met hem zijn. In die tijd had hij enige kennis van Jezus en wist hij dat Hij door de Geest van God was gezonden, dat de Geest van God in Hem was en dat Jezus God Zelf was, Hij was Christus. Maar vanwege zijn liefde voor Jezus en vanwege de zwakte van de mens, sprak Petrus nog steeds zulke woorden. Als je bij elke stap van Gods werk minutieuze ervaringen kunt observeren en ondergaan, dan zul je in staat zijn om geleidelijk de schoonheid van God te ontdekken. En wat was het visioen van Paulus? Toen Jezus aan hem verscheen, zei Paulus: “Mijn Heer! Wie bent u?” Jezus zei: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.” Dit was het visioen van Paulus. Petrus gebruikte de opstanding van Jezus, zijn verschijning gedurende veertig dagen, en de leringen van Jezus gedurende zijn leven, als zijn visioen tot hij aan het einde van zijn reis kwam.

De mens ervaart God, kent zichzelf, bevrijdt zichzelf van zijn verdorven gezindheid en zoekt een groei in het leven, alles ter wille van het kennen van God. Als je alleen maar probeert jezelf te kennen en te stellen hebt met je eigen verdorven gezindheid, en geen kennis hebt van wat voor werk God doet met de mens, hoe groot Zijn redding is, of hoe je God ervaart en getuigt van de daden van God, dan is je ervaring dwaas. Als je denkt dat het in praktijk kunnen brengen van de waarheid en kunnen verdragen, inhoudt dat je leven volwassen is geworden, betekent dit dat je de ware zin van het leven nog steeds niet begrijpt en nog steeds Gods doel in het vormen van de mens niet begrijpt. Op een dag, wanneer je in de religieuze kerken bent, tussen leden van de ‘Repentance Church’ of de ‘Life Church’, zul je veel vrome mensen tegenkomen wier gebeden visioenen bevatten, en die zich aangeraakt voelen en woorden hebben om hen te begeleiden in hun zoektocht naar het leven. Bovendien zijn ze in veel zaken in staat om te verdragen en zichzelf prijs te geven, niet geleid door het vlees. Op dat moment zul je niet in staat zijn om het verschil te zien: je zult geloven dat alles wat ze doen goed is, dat het de natuurlijke uiting van leven is, en dat het jammer is dat de naam waarin ze geloven verkeerd is. Zijn dergelijke overtuigingen niet dwaas? Waarom wordt er gezegd dat veel mensen geen leven hebben? Omdat zij God niet kennen en er wordt gezegd dat zij geen God hebben en geen leven hebben. Als jouw geloof in God een bepaald punt bereikt, waarop je in staat bent om de daden van God, de realiteit van God en elke fase van Gods werk grondig te kennen, dan ben je bezeten van de waarheid. Als je het werk en de gezindheid van God niet kent, ontbreekt het je nog steeds aan ervaring. Hoe Jezus die fase van Zijn werk uitvoerde, hoe deze fase wordt uitgevoerd, hoe God Zijn werk deed in het Tijdperk van Genade en wat voor werk er werd gedaan, welk werk er in deze fase wordt gedaan - als je geen grondige kennis hebt van deze dingen, dan zul je je nooit verzekerd en zeker voelen. Als je na een periode van ervaring in staat bent om het werk van God en elke stap van Gods werk te kennen, en een grondige kennis hebt van de doelen van Gods woorden, en waarom zoveel woorden die door Hem zijn gesproken niet zijn vervuld, dan kun je op je gemak rusten en moedig de weg volgen, vrij van zorgen of raffinering. Jullie zouden moeten zien wat God gebruikt om zoveel werk van Hem te volbrengen. Hij gebruikt de woorden die Hij spreekt, raffineert de mens en transformeert de opvattingen van de mens door vele soorten woorden. Al het leed dat jullie hebben doorstaan, alle raffinering die jullie hebben ervaren, de behandeling die jullie in jezelf hebben aanvaard, de verlichting die jullie hebben ervaren – dit is allemaal bereikt met behulp van de woorden die God sprak. Vanwege wat volgt de mens God? Vanwege de woorden van God! De woorden van God zijn diep mysterieus en kunnen het hart van de mens raken, dingen diep in het hart van de mens onthullen, hem dingen laten weten die in het verleden zijn gebeurd en hem in de toekomst laten kijken. En zo verdraagt de mens het lijden vanwege Gods woorden en wordt hij vervolmaakt door Gods woorden, en pas dan volgt de mens God. Wat de mens in deze fase zou moeten doen is de woorden van God aanvaarden, en ongeacht of hij vervolmaakt of geraffineerd is, doorslaggevend zijn de woorden van God; dit is het werk van God en dit is het visioen dat de mens vandaag de dag zou moeten kennen.

Hoe maakt God de mens volmaakt? Wat is de gezindheid van God? En wat ligt vervat in Zijn gezindheid? Dit moet allemaal worden begrepen; dit is het verspreiden van de naam van God, het is getuigen van God en het verhogen van God, en dan zal de mens uiteindelijk veranderingen in zijn gezindheid bereiken op basis van het kennen van God. Hoe meer aanpak en raffinering de mens ondergaat, hoe groter zijn kracht, en hoe talrijker de stappen van Gods werk, hoe meer de mens vervolmaakt wordt. In de ervaring van de mens slaat elke stap van Gods werk vandaag de dag terug op de opvattingen van de mens, en elke stap is onvoorstelbaar middels het intellect van de mens en is boven zijn verwachtingen. God verschaft alles wat de mens nodig heeft en in alle opzichten staat het haaks op de opvattingen van de mens, en wanneer je zwak bent, spreekt God Zijn woorden uit; alleen op deze manier kan Hij je leven voorzien. Doordat Hij terugslaat op je opvattingen, kom je tot de acceptatie van de aanpak van God, en alleen op deze manier kun je van je corruptie afkomen. In één opzicht werkt de vleesgeworden God tegenwoordig in goddelijkheid, en in een ander opzicht werkt Hij in normale menselijkheid. Je moet niet het werk ontkennen dat God doet, en je zou moeten gehoorzamen wat God zegt of doet in normale menselijkheid, en hoe normaal Hij ook is, je zou moeten gehoorzamen en begrijpen. Alleen als je eenmaal werkelijke ervaring hebt, kun je zeker weten dat Hij God is, ophouden opvattingen voort te brengen en Hem tot het einde volgen. Er is wijsheid in Gods werk en Hij weet hoe de mens een getuigenis voor Hem kan zijn. Hij weet waar de vitale zwakheid van de mens is, en de woorden die Hij spreekt, kunnen je treffen in je vitale zwakheid, maar Hij gebruikt ook Zijn majestueuze en wijze woorden om je te laten getuigen van Hem. Dat zijn de wonderbaarlijke daden van God. Het werk van God is onvoorstelbaar middels het intellect van de mens. Het oordeel van God openbaart de soorten verderf die in de mens, een wezen van vlees en bloed, heersen, en wat de essentie van de mens is, en het laat voor de mens geen enkele plek over om zich te verbergen voor zijn schaamte.

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens in staat is Hem te kennen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid, niet kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Ter wille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, waardoor Hij de mens in staat stelt de kennis van God te bereiken en zijn gezindheid te veranderen, en een klinkende getuigenis van God af te leggen door Gods publieke verschijning. Verandering wordt bereikt in de gezindheid van de mens door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in de menselijke gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet naar Gods hart kunnen streven. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan, zichzelf heeft bevrijd van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, waarlijk een getuige van God is geworden en iemand die naar Gods hart streeft. Tegenwoordig is de vleesgeworden God gekomen om Zijn werk op aarde te verrichten, en Hij eist dat de mensen kennis over Hem verwerven, gehoorzaamheid aan Hem tonen, een getuigenis van Hem afleggen - Zijn praktische en normale werk kennen, al Zijn woorden en werk gehoorzamen die niet overeenstemmen met de opvattingen van de mens, en getuigen van al Zijn werk om de mens te redden, en alle daden die Hij verricht om de mens te overwinnen. Degenen die getuigen van God, moeten kennis van God hebben; alleen dit soort getuigenis is accuraat en echt, en alleen dit soort getuigenis kan Satan beschaamd doen staan. God gebruikt degenen die Hem hebben leren kennen door Zijn oordeel en tuchtiging, aanpak en snoei te ondergaan, om een getuigenis van Hem af te leggen. Hij gebruikt degenen die verdorven zijn door Satan om een getuigenis van Hem af te leggen, en zo ook gebruikt Hij degenen wiens gezindheid is veranderd en die aldus Zijn zegeningen hebben verkregen, om een getuigenis van Hem af te leggen. Hij heeft de mens niet nodig om Hem alleen in woorden te prijzen, noch heeft Hij de lof en de getuigenis nodig van het soort van Satan, mensen die niet door Hem gered zijn. Alleen degenen die God kennen, zijn gekwalificeerd om een getuigenis van God af te leggen, en alleen degenen van wie de gezindheid is veranderd, zijn gekwalificeerd om een getuigenis van God af te leggen, en God zal niet toestaan dat de mens opzettelijk schande brengt over Zijn naam.

Voetnoten:

a. De originele tekst luidt: “Het werk, God te kennen.”

b. De originele tekst luidt: “was aan het volgen.”

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De goddelozen moeten gestraft worden Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij een ware gelovige van God? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder het management van God Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak

0zoekresulta(a)t(en)