Dagelijkse woorden van God - Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven - Fragment 393

Het veelvoorkomende probleem dat zich in feite bij alle mensen voordoet is dat ze de waarheid wel begrijpen, maar deze niet in de praktijk kunnen brengen. Eén factor daarbij is dat de mens niet bereid is er iets voor te doen en de andere is dat de mens niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt; hij kan niet verder kijken dan de vele moeilijkheden die zich in het dagelijkse leven voordoen en hij weet niet hoe hij dingen op een gepaste manier in de praktijk moet brengen. Aangezien de mens te weinig ervaring heeft, van zeer matig kaliber is en slechts een beperkt begrip heeft van de waarheid, is hij niet in staat de moeilijkheden op te lossen waar hij in het leven tegenaan loopt. Hij kan slechts lippendienst bewijzen aan zijn geloof in God, maar kan voor God geen plaats vinden in zijn leven van alledag. Met andere woorden: God is God en het leven is het leven, alsof de mens in zijn leven geen relatie heeft met God. Dat geloven alle mensen. Met een dergelijk geloof in God kan de mens in werkelijkheid niet door Hem gewonnen en vervolmaakt worden. Het is echt niet zo, dat het woord van God onvolledig is, maar het vermogen van de mens om Zijn woord te ontvangen is gewoonweg ontoereikend. Men kan wel zeggen dat bijna niemand volgens de bedoelingen van God te werk gaat. Het is eerder zo, dat hun geloof in God in overeenstemming is met hun eigen bedoelingen, vaste religieuze opvattingen en gebruiken. Er zijn er maar weinig die een transformatie ondergaan na het accepteren van Gods woord, en in overeenstemming met Zijn wil beginnen op te treden. Het is eerder zo, dat zij volharden in hun onjuiste geloofsovertuigingen. Wanneer de mens in God begint te geloven, baseert hij zich daarbij op de conventionele regels van religie en is zijn leven en zijn omgang met anderen volledig gebaseerd op zijn eigen levensfilosofie. Dit is bij negen op de tien mensen het geval. Er zijn er maar weinig die, nadat ze in God zijn gaan geloven, een ander plan formuleren en een nieuwe pagina openslaan. Niemand beschouwt het woord van God als de waarheid of zal dit als zodanig in de praktijk brengen.

Neem bijvoorbeeld het geloof in Jezus. Of iemand nu een nieuweling was op het gebied van het geloof of daar al heel lang mee bezig was, ze gebruikten allemaal eenvoudigweg alle talenten waar ze over beschikten en lieten zien wat voor vaardigheden ze bezaten. Mensen voegden eenvoudigweg die drie woorden ‘geloof in God’ toe aan het leven dat ze tot dusverre geleefd hadden, maar brachten geen veranderingen aan in hun gezindheid; en hun geloof in God nam nog met geen greintje toe. Het nastreven van de mens was warm noch koud. Hij zei niet dat hij niet geloofde maar gaf evenmin zijn hart volledig aan God. Hij had nooit echt van God gehouden of God gehoorzaamd. Zijn geloof in God was zowel oprecht als geveinsd, hij zag veel door de vingers en was niet oprecht bij het uitoefenen van zijn geloof. Vanaf zijn allereerste begin tot aan zijn dood bleef hij in een dergelijke staat van verwarring verkeren. Wat betekent dit? Vandaag de dag moet je voortschrijden over het juiste pad, omdat je in de praktische God gelooft. En wanneer je geloof hebt in God, moet je niet alleen streven naar Zijn zegeningen, maar moet je er ook naar streven om God te beminnen en God te kennen. Ten gevolge van Zijn verlichting en jouw streven, kun je Zijn woord eten en drinken, kun je een waarlijk begrip van God ontwikkelen en een ware liefde jegens God krijgen die uit je hart komt. Je liefde voor God is, met andere woorden, zo echt, dat niemand jouw liefde voor Hem kan vernietigen of belemmeren. Dan zit je, wat betreft je geloof in God, op de juiste weg. Het bewijst dat je God toebehoort, want dan is je hart door God in bezit genomen en kun je daarna door niets anders in bezit worden genomen. Dankzij jouw ervaring, de prijs die je hebt betaald en het werk van God, kun je uit eigen beweging een liefde voor God ontwikkelen. Dan word je bevrijd van de invloed van Satan en leef je in het licht van Gods woord. Pas wanneer je jezelf bevrijd hebt van de invloed van de duisternis, kun je als iemand beschouwd worden die God heeft gewonnen. Bij je geloof in God moet je dit doel nastreven. Dit is de taak van elk van jullie. Niemand hoort tevreden te zijn over de dingen zoals ze zijn. Je kunt niet tweeslachtig zijn ten aanzien van het werk van God of dit lichtvaardig opnemen. Je moet steeds en in alle opzichten aan God denken en alles ter wille van Hem doen. En wanneer je over dingen spreekt of die doet, moet je de belangen van het huis van God op de eerste plaats stellen. Alleen dit komt overeen met Gods wil.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben

Vers 1

Vandaag moet je gaan op het juiste pad want je gelooft in de praktische God. Gelovend, zoek niet slechts Zijn zegen, maar probeer God lief te hebben en ken God. Door Zijn verlichting en door jouw streven, begrijp God werkelijk, draag ware liefde in je hart. Als je liefde voor God waarachtig is, zodat niets het vernietigt of hindert, ben je op het juiste pad van geloof in God. Als je liefde voor God waarachtig is, bewijst het dat jij bij God hoort, want je hart is Gods eigendom, en dat je door niets anders ingenomen bent. Als je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is.

Vers 2

Door alles wat jij draagt en doormaakt, en Gods werk, heb je ongeboden liefde. Dan ben je vrij van Satans invloed, en je leeft in het licht van Gods woorden. Ben je vrij van de duistere kracht, word je geacht God te verkrijgen. Zoek dit doel in je geloof. Het is je plicht. Als je liefde voor God waarachtig is, zodat niets het vernietigt of hindert, ben je op het juiste pad van geloof in God. Als je liefde voor God waarachtig is, bewijst het dat jij bij God hoort, want je hart is Gods eigendom, en dat je door niets anders ingenomen bent. Als je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is.

Vers 3

Leg je er niet bij neer zoals het is. Je kan geen twee gedachten hebben over Gods werk, of licht denken over Gods werk. Denk altijd aan God, bij wat jij ook doet. Doe alles omwille van Hem, zet Gods huis op de eerste plek, in je spraak, in je daden; dit sluit aan bij Gods wil. Als je liefde voor God waarachtig is, zodat niets het vernietigt of hindert, ben je op het juiste pad van geloof in God. Als je liefde voor God waarachtig is, bewijst het dat jij bij God hoort, want je hart is Gods eigendom, en dat je door niets anders ingenomen bent. Als je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is, ja, je liefde voor God waarachtig is.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger