De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Gods heiligheid (I)     Deel één

Vandaag hebben we nog wat meer over het gezag van God gecommuniceerd en we zullen nu niet over Gods rechtvaardigheid spreken. Vandaag gaan we het over een heel nieuw onderwerp hebben, namelijk Gods heiligheid. Gods heiligheid is weer een ander aspect van Gods unieke wezen, en daarom is het erg belangrijk om over dit onderwerp te communiceren. Is dit aspect van Gods wezen uniek? En geldt dat ook voor de twee aspecten die we al eerder hebben gecommuniceerd, namelijk Gods rechtvaardige gezindheid en Gods gezag? (Ja.) Gods heiligheid is ook uniek en daarom is de basis, het fundament van dit unieke karakter het thema van onze communicatie van vandaag. Begrijpen jullie dat? Zeg het mij na: het unieke wezen van God − Gods heiligheid. (Het unieke wezen van God − Gods heiligheid). Hoe voelen jullie je in je hart nu jullie deze zin hebben nagezegd? Misschien hebben sommigen van jullie bedenkingen en vragen jullie je af: “Waarom zouden we over Gods heiligheid communiceren?” Maak je geen zorgen, ik zal het onderwerp stap voor stap behandelen. Zodra jullie mijn woorden horen, zullen jullie weten waarom het voor mij zo noodzakelijk is om over dit onderwerp te communiceren.

Laten we eerst omschrijven wat het woord ‘heilig’ inhoudt. Wat is volgens jullie, met alle kennis die jullie hebben vergaard, de definitie van ‘heilig’? Omschrijf het voor mij. (‘Heilig’ betekent zonder smet, zonder de verdorvenheid of de tekortkomingen van de mens. Alles wat het uitstraalt − of dat nu in gedachten, woord, of daad is, alles wat het doet − is louter positief.) Heel goed. (‘Heilig’ is goddelijk, onbezoedeld, wat niet door de mens kan worden aangetast. Het is uniek, het is het kenmerkende symbool van God.) (‘Heilig’ is vlekkeloos en het vormt een aspect van de goddelijke, onaantastbare gezindheid.) Dit is jouw definitie. In het hart van iedere persoon heeft dit woord ‘heilig’ een bepaalde reikwijdte en een bepaalde definitie en wordt het op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Wanneer jullie het woord ‘heilig’ zien, is jullie geest in elk geval niet leeg. Jullie geven dit woord een bepaalde gedefinieerde reikwijdte en sommige mensen definiëren het zodanig, dat ze via dit woord bijna het wezen van Gods gezindheid omschrijven. Dat is heel goed. De meeste mensen geloven dat het woord ‘heilig’ positief is, en dat kan ik bevestigen. Maar de heiligheid van God waarover ik het vandaag wil hebben, zal niet slechts worden omschreven of verklaard. In plaats daarvan zal ik enkele feiten noemen op grond waarvan jij kunt nagaan waarom ik zeg dat God heilig is en waarom ik het woord ‘heilig’ gebruik om het wezen van God te omschrijven. Wanneer onze communicatie is afgelopen, zul je het gevoel hebben dat het woord ‘heilig’ met alle recht wordt gebruikt en uiterst geschikt is om Gods wezen te omschrijven en om God aan te duiden. In elk geval is het uitermate passend om met dit woord God aan te duiden, voor zover de huidige talen van de mens daarvoor zijn toegerust; het is het enige woord in de menselijke taal dat bij uitstek geschikt is om God mee aan te duiden. Het is geen leeg woord wanneer het gebruikt wordt om God mee aan te duiden, en het is ook geen lofprijzing zonder reden of een inhoudsloos compliment. Het doel van onze communicatie is iedere persoon de mogelijkheid te bieden om de waarheid in te zien van dit aspect van Gods wezen. God is niet bang voor het begrip van mensen, alleen voor hun onbegrip. God wil graag dat iedere persoon Zijn wezen kent en weet wat Hij heeft en is. Telkens wanneer we een aspect van Gods wezen noemen, kunnen we dus vele feiten aandragen zodat mensen zien dat dit aspect van Gods wezen inderdaad bestaat.

Laten we een paar voorbeelden geven, nu we een definitie van het woord ‘heilig’ hebben. Op grond van de ideeën die mensen hebben, maken zij zich een voorstelling van talrijke ‘heilige’ dingen en mensen. Worden bijvoorbeeld in de woordenboeken van de mens jongens en meisjes die nog maagd zijn, als ‘heilig’ omschreven? (Ja.) En zijn zij ook echt heilig? (Nee.) Is dit zogenaamde ‘heilig’ en het ‘heilig’ dat wij vandaag bespreken, een en hetzelfde? (Nee.) Zijn mensen met een hoge moraal, die zich verfijnd en gecultiveerd uitdrukken, die nooit iemand kwetsen en die wanneer zij spreken, anderen op hun gemak stellen, heilig? Zijn de Confuciaanse geleerden of heren met een hoge moraal, die verfijnd in woord en daad zijn, heilig? Zijn degenen die vaak goede dingen doen, vrijgevig zijn, anderen op geweldige wijze ondersteunen en veel vreugde in het leven van mensen brengen, heilig? (Nee.) Zijn degenen die geen zelfzuchtige gedachten koesteren, die aan niemand harde eisen stellen, die iedereen verdragen, heilig? Zijn degenen die nooit ruzie met iemand hebben gehad of nooit van iemand hebben geprofiteerd, heilig? Of degenen die ten bate van anderen werken, die goed doen aan anderen en anderen op alle mogelijke manieren opbouwen, zijn zij heilig? Zijn degenen die al hun spaargeld aan anderen weggeven en een eenvoudig leven leiden, die streng voor zichzelf zijn maar gul naar anderen toe, heilig? (Nee.) Jullie herinneren je vast nog wel hoe jullie moeders op alle mogelijke manieren voor jullie zorgden. Zijn zij heilig? Zijn de idolen die jullie dierbaar zijn, beroemde mensen, sterren of fantastische mensen, heilig? (Nee.) Laten we nu eens kijken naar de profeten in de Bijbel die de toekomst konden voorspellen die voor veel anderen onbekend was; waren zij heilig? Waren de mensen die in de Bijbel Gods woorden en daden opschreven, heilig? Was Mozes heilig? Was Abraham heilig? (Nee.) En hoe zit het met Job Was hij heilig? (Nee.) Waarom zeggen jullie dit? Job werd door God een rechtvaardig man genoemd, dus waarom wordt zelfs van hem niet gezegd dat hij heilig was? Hier voelen jullie enige schroom, nietwaar? Zijn mensen die ontzag hebben voor God en het kwaad mijden, echt niet heilig? Zijn ze dat of zijn ze dat niet? (Nee.) Jullie antwoord is ontkennend. Waar is jullie ontkennende antwoord op gebaseerd? (God is uniek.) Dat is een goed gefundeerde basis. Ik zie dat jullie dingen heel snel oppikken en toepassen wat jullie hebben geleerd, en dat jullie allemaal over deze bijzondere vaardigheid beschikken. Jullie hebben enige schroom en weten het niet precies. Jullie durven geen ‘nee’ maar ook geen ‘ja’ te zeggen en dus zeggen jullie met enige moeite ‘nee’. Laat me een andere vraag stellen. Zijn Gods boodschappers, de boodschappers die God naar de aarde zendt, heilig? (Nee.) Denk er nog eens goed over na. Geef pas antwoord wanneer jullie erover hebben nagedacht. Zijn engelen heilig? (Nee.) Zijn mensen die niet door Satan zijn verdorven, heilig? (Nee.) Jullie antwoorden ‘nee’ op elke vraag. Waar is dat op gebaseerd? Is de opmerking die ik zojuist maakte, de reden waarom jullie ‘nee’ zeggen? Jullie zijn in verwarring, nietwaar? Dus waarom wordt zelfs van engelen gezegd dat ze niet heilig zijn? Jullie voelen enige schroom, hè? Kunnen jullie achterhalen waarom de mensen, dingen of niet-geschapen wezens die we eerder noemden, niet heilig zijn? Ik weet zeker dat jullie dat niet kunnen. Dat klopt toch? (Ja.) Is het dan niet een beetje onverantwoordelijk om ‘nee’ te zeggen? Zijn jullie antwoorden niet ondoordacht? Sommige mensen denken: u vraagt het op zo’n manier dat er beslist geen sprake van kan zijn. Antwoord niet ondoordacht. Denk goed na of het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ is. Wanneer we het volgende onderwerp bespreken, zullen jullie erachter komen waarom het antwoord ‘nee’ luidt. Ik zal jullie snel het antwoord geven. Laten we eerst een paar gedeelten uit de Bijbel lezen.

Het gebod van Jehova God aan de mens

Gene 2:15-17 En Jehova God voerde de mens naar de hof van Eden om die te cultiveren en ervoor te zorgen. En Jehova God gaf het volgende gebod aan de mens: “Je mag van iedere boom in de hof eten wat je wilt. Je moet alleen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, want zodra je daarvan eet, zul je sterfelijk worden.”

De verleiding van de vrouw door de slang

Gen. 3:1-5 Nu was de slang sluwer dan de andere dieren op het land die Jehova God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: “Heeft God gezegd dat jullie niet van alle bomen in de hof mogen eten?” En de vrouw zei tegen de slang: “Wij mogen wel eten van de vrucht van de bomen van de hof. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: ‘Jullie moeten daar niet van eten en hem niet aanraken, anders zullen jullie sterven.’ ” En de slang zei tegen de vrouw: “Het is niet zeker dat jullie zullen sterven. God weet namelijk dat jullie ogen open zullen gaan zodra jullie daarvan eten. Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.”

Uit welk Bijbelboek zijn deze twee passages afkomstig? (Genesis.) Zijn jullie allemaal bekend met deze twee passages? Dit vond plaats in het begin toen de mens werd geschapen; het was een ware gebeurtenis. Laten we eerst eens kijken wat voor soort gebod Jehova God aan Adam en Eva gaf, want voor ons onderwerp vandaag is het erg belangrijk te weten wat dit gebod inhoudt. “En Jehova God gaf het volgende gebod aan de mens …” Laten we verder lezen. (“Je mag van iedere boom in de hof eten wat je wilt. Je moet alleen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, want zodra je daarvan eet, zul je sterfelijk worden.”) Wat houdt Gods gebod in deze passage in? Ten eerste vertelt God de mens wat hij kan eten, namelijk de vruchten van allerlei bomen. Er is geen gevaar en geen vergif, alles kan worden gegeten zoals de mens dat zelf wil, zonder enige bedenking. Dat is één deel van het gebod. Het andere deel is een waarschuwing. Deze waarschuwing heeft betrekking op de boom waarvan de mens de vrucht niet mag eten − hij mag niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wat gebeurt er als hij dat wel doet? God zei tegen de mens: Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Zijn dit duidelijke woorden? (Ja.) Als God dit tegen je zou zeggen, maar je zou het niet begrijpen, zou je dit dan zien als een regel of als een bevel dat moet worden opgevolgd? Het moet worden opgevolgd, nietwaar? Maar of de mens nu wel of niet in staat is het op te volgen, Gods woorden zijn eenduidig. God vertelde de mens heel duidelijk wat hij wel en niet kan eten en wat er gebeurt als hij eet wat hij niet mag eten. Heb je in deze korte woorden die Hij sprak, iets van Gods gezindheid kunnen ontwaren? Zijn deze woorden van God waar? Zit er bedrog in? Zit er onwaarheid in? (Nee.) Zitten er dreigementen in? (Nee.) God vertelde de mens eerlijk, waarachtig en oprecht wat hij wel en niet kan eten, klip en klaar. Zit er een verborgen betekenis in deze woorden? Zijn dit duidelijke woorden? Moeten we gissen naar de betekenis? (Nee.) Gissen is toch niet nodig? De betekenis ervan is meteen zonneklaar, en je begrijpt het onmiddellijk. Het is glashelder. Dit houdt in dat wat God wil zeggen en wat Hij wil uitspreken, uit Zijn hart komt. De dingen die God uitspreekt zijn helder, simpel en duidelijk. Er zijn geen geheime motieven of verborgen betekenissen. Hij sprak zonder omwegen tot de mens en vertelde hem wat hij wel en niet kan eten. Anders gezegd, door deze woorden van God kan de mens zien dat Gods hart transparant is, dat Gods hart waarachtig is. Er is hier absoluut geen sprake van onwaarheden, waarmee je verteld wordt dat je iets niet kunt eten wat wel eetbaar is of verteld wordt: “doe maar en kijk wat er gebeurt” bij dingen die je niet kunt eten. Is dat wat Hij bedoelt? (Nee.) Nee. God zegt wat Hij in Zijn hart denkt. Als ik zeg dat God heilig is omdat Hij Zichzelf op deze wijze in deze woorden laat zien en openbaart, krijg je misschien een beetje het gevoel dat ik een hoop drukte heb gemaakt om niets of dat ik mijn interpretatie iets te ver heb doorgevoerd. Als dat zo is, wees dan niet ongerust, we zijn nog niet klaar.

Laten we spreken over “De verleiding van de vrouw door de slang”. Wie is de slang? (Satan.) Satan speelt de rol van contrast in het zesduizend jaar durende managementplan van God. Het is een rol die we niet onvermeld kunnen laten wanneer we de heiligheid van God bespreken. Waarom zeg ik dit? Als jij geen weet hebt van de slechtheid en verdorvenheid van Satan of van Satans natuur, ben je niet in staat deze te herkennen en kun je ook niet weten wat heiligheid werkelijk inhoudt. Als mensen in verwarring zijn, geloven ze dat wat Satan doet juist is, omdat ze vanuit dit soort verdorven gezindheid leven. Zonder contrast, met niets om mee te vergelijken, kan je niet weten wat heiligheid is, en dus moet dit onderwerp hier aan de orde komen. Dit onderwerp komt niet zomaar uit de lucht vallen. Via zijn woorden en daden zullen we zien hoe Satan handelt, hoe hij de mensheid corrumpeert, wat voor natuur hij heeft en hoe hij eruitziet. Wat zei deze vrouw nu tegen de slang? De vrouw vertelde de slang wat Jehova God tegen haar had gezegd. Als we luisteren naar haar woorden, heeft ze dan de geldigheid van alles wat God tegen haar heeft gezegd, bevestigd? Dat kón ze toch ook niet bevestigen? Als iemand die pas was geschapen, had ze niet het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden; evenmin had ze het vermogen om kennis te hebben van ook maar iets om haar heen. Uit de woorden die zij tegen de slang sprak, kunnen we opmaken dat ze de juistheid van Gods woorden niet in haar hart had bevestigd; zo was haar houding. Toen de slang dus merkte dat de vrouw geen vastomlijnde mening over Gods woorden had, zei hij: “Het is niet zeker dat jullie zullen sterven. God weet namelijk dat jullie ogen open zullen gaan zodra jullie daarvan eten. Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.” Is er iets mis met deze woorden? (Ja.) Wat is er mis? Krijgen jullie een bepaald gevoel, nu jullie dit gelezen hebben? Beseffen jullie nadat je deze zin hebt gelezen, wat de bedoelingen van de slang zijn? (Ja.) Wat voor bedoelingen heeft de slang? (Hij wil de mens tot zonde verleiden.) Hij wil deze vrouw verleiden om niet langer acht te slaan op Gods woorden, maar sprak hij zonder omwegen? (Nee.) Hij sprak niet zonder omwegen, dus kunnen we zeggen dat hij erg sluw is. Hij verpakt de betekenis van zijn woorden op een slimme en ontwijkende manier om zijn beoogde doel te bereiken dat hij in zichzelf voor de mens verborgen houdt − dat is de sluwheid van de slang. Satan heeft altijd op deze manier gesproken en gehandeld. Hij zegt “niet zeker” zonder het een of het ander te bevestigen. Maar was deze onwetende vrouw in haar hart geraakt, toen ze dit hoorde? (Ja.) De slang was blij omdat zijn woorden het gewenste effect hadden − dit was de bedoeling van de slang, sluw als hij was. Bovendien verleidde hij haar door een uitkomst te beloven die in de ogen van de mens goed was. Hij zei: “jullie ogen open zullen gaan zodra jullie daarvan eten.” Daarom denkt ze: het is een goede zaak dat mij de ogen zullen opengaan! Maar vervolgens spreekt de slang woorden die de mens nog beter in de oren klinken, woorden die de mens onbekend zijn en die een grote macht van verleiding hebben over degenen die ze horen: “Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.” Vormen deze woorden niet een grote verleiding voor de mens? Het is alsof iemand tegen je zegt: “Je gezicht heeft een prachtige vorm. De brug van je neus is alleen een beetje kort, maar als je daar iets aan laat doen, zul je echt een geweldige schoonheid zijn!” Zou het hart van iemand die nooit iets van cosmetische chirurgie heeft willen weten, door deze woorden worden geraakt? (Ja.) Zijn dit verleidelijke woorden? Ben jij gevoelig voor deze verleiding? Ben je daar vatbaar voor? (Ja.) Zegt God zulke dingen? Is ook maar een greintje hiervan terug te vinden in de woorden van God waar we zojuist naar hebben gekeken? (Nee.) Waarom niet? Zegt God wat Hij in Zijn hart denkt? Kan de mens door Zijn woorden in Gods hart kijken? (Ja.) Maar kon je in het hart van de slang kijken toen hij deze woorden tegen de vrouw sprak? (Nee.) En omdat de mensen onwetend waren, lieten zij zich gemakkelijk door de woorden van de slang inpakken, leiden en verleiden. Kon jij de bedoelingen van Satan doorzien? Kon jij doorzien wat voor intentie achter zijn woorden schuilging? Kon jij zijn complot en zijn listige plannetje doorzien? (Nee.) Wat voor gezindheid spreekt uit de manier van spreken van Satan? Wat is de wezenlijke aard van Satan die je uit deze woorden kunt afleiden? Is hij geslepen? Oppervlakkig gezien lacht hij misschien naar je of toont hij geen enkele uitdrukking. Maar in zijn hart berekent hij hoe hij zijn doel kan bereiken, en wat dat doel is kun jij niet zien. Vervolgens word je verleid door alle beloften die hij je doet en door alle voordelen waarover hij spreekt. Je krijgt de indruk dat deze goed zijn en je hebt het idee dat wat hij zegt nuttiger en belangrijker is dan wat God zegt. Wordt de mens, wanneer dit gebeurt, dan geen onderdanige gevangene? (Ja.) Is de methode die Satan gebruikt dan niet duivels? Je laat toe dat je diep zinkt. Zonder dat Satan ook maar een vinger hoeft te bewegen, volg je hem maar al te graag op grond van deze twee zinnen en gehoorzaam je hem. Hij heeft zijn doel bereikt. Is zijn bedoeling niet duister? Toont Satan hiermee niet zijn ware gezicht? In Satans woorden kan de mens zijn duistere motieven, zijn verfoeilijke gelaat en zijn wezen ontwaren. Klopt dat? (Ja.) Wanneer we deze zinnen vergelijken, denk je op het eerste gezicht misschien dat de woorden van Jehova God saai, gewoontjes en alledaags zijn en dat het niet de moeite waard is daar verder aandacht aan te schenken. Dat deze woorden geen enkele aanleiding geven om Gods eerlijkheid te prijzen. Maar wanneer we Satans woorden en zijn verfoeilijke gelaat als contrast gebruiken, hebben deze woorden van God dan veel betekenis voor de mensen van vandaag? (Ja.) Door deze tegenpool als contrast te gebruiken, krijgt de mens besef van de zuivere onfeilbaarheid van God. Klopt het wat ik zeg? (Ja.) Satans woorden, zijn motieven, bedoelingen en de wijze waarop hij spreekt − ze zijn allemaal onzuiver. Wat is het voornaamste kenmerk van zijn manier van spreken? Hij maakt gebruik van dubbelzinnigheden om je te verleiden zonder dat je het doorhebt en staat niet toe dat je ontdekt wat zijn doel is; hij zorgt ervoor dat je toehapt en dat je hem prijst en zijn merites bezingt. Hanteert Satan deze tactiek niet voortdurend? (Ja.)

0zoekresulta(a)t(en)