De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Categorieën

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Op de dag dat alle dingen werden opgewekt, kwam ik onder de mensheid en heb ik daar geweldige dagen en nachten mee doorgebracht. Pas op dit moment krijgt de mens enig besef van mijn toegankelijkheid, en naarmate zijn interactie met mij frequenter wordt, ziet hij een glimp van wat ik heb en wat ik ben en zodoende doet hij meer kennis over mij op. Omgeven door alle mensen hef ik mijn hoofd op en kijk ik, en zij zien mij allemaal. Niettemin wanneer rampspoed over de wereld komt, worden ze direct angstig, en verdwijnt mijn beeld uit hun harten; aangeslagen met paniek door de komst van de rampspoed, schenken ze geen aandacht aan mijn vermaningen. Er zijn vele jaren met mij voorbij gegaan onder de mensen, toch zijn zij altijd onkundig gebleven en hebben ze mij nooit gekend. Vandaag vertel ik het hun met mijn eigen mond en laat ik alle mensen voor mij komen om iets van mij te ontvangen, maar nog steeds blijven zij op een afstand van mij, en kennen mij daarom niet. Wanneer mijn voetstappen de uithoeken van het heelal betreden zal de mens over zichzelf gaan nadenken en zullen alle mensen naar mij toe komen, zich voor mij buigen en mij aanbidden. Dit zal de dag van mijn verheerlijking zijn, de dag van mijn terugkeer, en ook de dag van mijn vertrek. Nu ben ik met mijn werk onder de gehele mensheid begonnen, ben ik officieel van start gegaan, door het gehele universum, met het laatste deel van mijn managementplan. Van nu af aan lopen allen die niet oppassen elk moment het risico in een genadeloze tuchtiging gestort te worden. Dit komt niet doordat ik harteloos ben, maar het is een stap in mijn managementplan; allen moeten voortgaan volgens de stappen van mijn plan, en geen mens kan dat veranderen. Wanneer ik officieel met mijn werk begin, bewegen alle mensen zoals ik beweeg, zodat alle mensen in het gehele universum in de maat lopen met mij, er is ‘gejuich’ over het hele universum, en de mens wordt door mij aangespoord. Als gevolg daarvan wordt de grote rode draak zelf door mij opgezweept tot een staat van razernij en ontsteltenis, en dient hij mijn werk en, ondanks het feit dat hij er niet toe bereid is, is het onmogelijk voor hem zijn eigen wensen te volgen, waardoor hij geen andere keus heeft dan zich te onderwerpen aan mijn leiding. In al mijn plannen fungeert de grote rode draak als mijn contrast, als mijn vijand, en ook als mijn dienaar; derhalve heb ik mijn ‘eisen’ aan hem nooit laten verslappen. Daarom wordt het laatste stadium van het werk van mijn incarnatie voltooid in zijn huishouding. Op deze manier is de grote rode draak beter in staat mij naar behoren diensten te verlenen, waardoor ik hem zal overwinnen en mijn plan zal voltooien. Terwijl ik aan het werk ben, beginnen alle engelen met mij aan de beslissende strijd en zij zijn vastberaden mijn wensen in het laatste stadium te vervullen, zodat de mensen op aarde zich aan mij overgeven zoals de engelen, en geen verlangen koesteren mij tegen te werken, en niets doen dat zich tegen mij verzet. Dit is de dynamiek van mijn werk door het gehele universum.

Het doel en de betekenis van mijn komst onder de mensheid is de gehele mensheid te redden, de gehele mensheid terug te brengen naar mijn huishouden, de hemel met de aarde te herenigen, en de mens de ‘tekens’ tussen hemel en aarde over te laten brengen, want dat is de ingewortelde functie van de mens. In de tijd dat ik de mensheid schiep, had ik alle dingen klaargemaakt voor de mensheid, en later stond ik de mensheid toe de rijkdommen te ontvangen die ik haar onder mijn voorwaarden gaf. Daarom zeg ik dat het onder mijn leiding is dat de gehele mensheid deze dag heeft bereikt. En dit alles is mijn plan. Onder de gehele mensheid bestaan talloze hoeveelheden mensen onder de bescherming van mijn liefde, en leven talloze hoeveelheden onder de tuchtiging van mijn haat. Ofschoon de mensen allemaal tot mij bidden, zijn zij nog steeds niet in staat hun huidige omstandigheden te veranderen; als zij eenmaal de hoop verloren hebben kunnen zij slechts de natuur haar gang laten gaan en ophouden mij ongehoorzaam te zijn, want dit is alles wat door de mens bereikt kan worden. Wanneer het aankomt op de staat van het leven van de mens, moet de mens het echte leven nog vinden; hij heeft nog steeds de onrechtvaardigheid, de troosteloosheid en de ellendige omstandigheden in de wereld niet doorzien – en aldus, ware het niet dat er een ramp op komst was, zouden de mensen nog steeds Moeder Natuur omarmen, en zouden zij zich nog steeds verdiepen in de smaak van ‘het leven’. Is dit niet de realiteit van de wereld? Is dit niet de stem van de redding waarmee ik tot de mensheid spreek? Waarom heeft, onder de mensheid, niemand mij ooit waarlijk liefgehad? Waarom heeft de mens mij enkel lief te midden van tuchtiging en beproevingen, maar heeft niemand mij lief onder mijn bescherming? Ik heb de mensheid mijn tuchtigingen vele malen geschonken. Ze kijken er naar, maar sluiten de ogen ervoor, en zij bestuderen en overdenken ze niet op dat moment, en daarom is alles wat over de mensheid komt genadeloos oordeel. Dit is slechts een van mijn werkwijzen, maar het is nog steeds met het doel de mens te veranderen en er voor te zorgen dat hij mij liefheeft.

Ik regeer in het koninkrijk, en daarnaast regeer ik door het gehele universum; ik ben zowel de Koning van het koninkrijk als het Hoofd van het universum. Van nu af aan zal ik al degenen die niet de uitverkorenen zijn verzamelen en mijn werk onder de heidenen beginnen en zal ik mijn bestuurlijke decreten aankondigen aan het hele universum, zodat ik met succes mag aanvangen met de volgende stap van mijn werk. Ik zal tuchtiging gebruiken om mijn werk onder de heidenen te verspreiden, wat wil zeggen, ik zal geweld gebruiken tegen al diegenen die heidenen zijn. Uiteraard zal dit werk op hetzelfde moment worden uitgevoerd als mijn werk onder de uitverkorenen. Wanneer mijn volk regeert en macht zal uitoefenen op aarde zal dit ook de dag zijn dat alle mensen op aarde overwonnen zijn, en voorts zal dit de tijd zijn waarin ik rust, en pas dan zal ik verschijnen aan al degenen die overwonnen zijn. Ik verschijn aan het heilig koninkrijk, en houd mij verborgen voor het land van vuiligheid. Allen die overwonnen zijn en mij gehoorzaam worden zijn in staat mijn aangezicht met eigen ogen te zien, en zijn in staat mijn stem met eigen oren te horen. Dat is de zegen van allen die gedurende de laatste dagen worden geboren, dit is de zegen die is voorbestemd door mij, en dit is onveranderbaar door welke mens ook. Vandaag werk ik op deze manier omwille van het werk van de toekomst. Al mijn werkzaamheden houden verband met elkaar, in alle aspecten ervan zit een roep en een weerklank: Nooit is een stap plotseling opgehouden, en nooit is enige stap uitgevoerd onafhankelijk van een andere. Is dit niet waar? Is het werk van het verleden niet de fundering van het werk vandaag? Zijn de woorden van het verleden niet de voorlopers van de woorden van vandaag? Zijn de stappen van het verleden niet de oorsprong van de stappen vandaag? Wanneer ik officieel de boekrol open is wanneer de mensen over het gehele universum worden getuchtigd, wanneer alle mensen in de gehele wereld aan beproevingen onderworpen worden, en het hoogtepunt van mijn werk gekomen is, alle mensen in een land zonder licht leven en alle mensen te midden van de bedreiging van hun omgeving leven. Met andere woorden, het is het leven dat de mens nooit heeft meegemaakt vanaf de tijd van de schepping tot op de dag van vandaag, en niemand door de eeuwen heen heeft van dit soort leven ooit ‘genoten’, en daarom zeg ik dat ik werk doe dat nooit eerder gedaan is. Dit is de werkelijke stand van zaken en dit is de verborgen betekenis. Omdat mijn dag voor de gehele mensheid dichterbij komt, omdat hij niet ver weg schijnt te zijn, maar vlak voor de ogen van de mens staat, wie zou er daardoor niet angstig kunnen zijn? En wie zou er niet blij over kunnen zijn? De verdorven stad Babylon is eindelijk aan zijn einde gekomen; de mens is in aanraking gekomen met een gloednieuwe wereld, en de hemel en de aarde zijn veranderd en vernieuwd.

Wanneer ik verschijn aan alle natiën en volkeren, kolken de witte wolken in de lucht en omhullen die mij. Aldus zingen ook de vogels op aarde uit volle borst en dansen van vreugde voor mij, verduidelijken de atmosfeer op aarde en brengen aldus alle dingen op aarde tot leven, om niet langer ‘bezinksel’ te zijn maar in plaats daarvan te leven te midden van een atmosfeer van levenskracht. Wanneer ik mij tussen de wolken bevind, neemt de mens vaag mijn gezicht en mijn ogen waar, en op dat moment voelt hij zich een beetje angstig. In het verleden heeft hij geschiedkundige gegevens over mij gehoord in legenden, en als gevolg daarvan is hij maar half gelovig en half in twijfel ten aanzien van mij. Hij weet niet waar ik ben, of hoe groot mijn gezicht precies is, is het zo uitgestrekt als de zee, of zo grenzeloos als groene weiden? Niemand weet deze dingen. Het is pas wanneer de mens vandaag de dag mijn gezicht in de wolken ziet, dat de mens het gevoel heeft dat de ik uit de legende werkelijkheid is, en daarom wordt hij een beetje meer goedgunstig ten opzichte van mij, en het is alleen vanwege mijn daden dat zijn bewondering voor mij een beetje groter wordt. Maar de mens kent mij nog steeds niet, en ziet slechts een gedeelte van mij in de wolken. Daarna strek ik mijn armen uit en laat ze aan de mens zien. De mens wordt verbaasd en slaat zijn handen voor zijn mond, doodsbenauwd dat hij door mijn hand neergeslagen zal worden, en aldus voegt hij wat meer eerbied aan zijn bewondering toe. De mens houdt zijn ogen gevestigd op al mijn bewegingen, diep bevreesd dat hij door mij neergeslagen zal worden als hij niet oplet – niettemin word ik niet beperkt door het feit dat de mens mij in de gaten houdt, en ga ik verder met het werk dat mij voorhanden ligt. Het is enkel in alle daden die ik verricht dat de mens gunstig tegenover mij staat, en aldus geleidelijk aan voor mij komt om betrekkingen met mij te onderhouden. Wanneer mijn totaliteit aan de mens wordt geopenbaard, zal de mens mijn gezicht zien, en vanaf dat moment zal ik mij niet meer verbergen of voor de mens verhullen. Door het gehele universum zal ik openlijk verschijnen aan alle mensen, en al degenen die uit vlees en bloed bestaan zullen al mijn daden aanschouwen. Al degenen die van de geest zijn zullen stellig in vrede in mijn huishouden verblijven, en zullen gegarandeerd van geweldige zegeningen genieten samen met mij. Al degenen van wie ik houd zullen zeker aan tuchtiging ontsnappen, en zullen zeker de pijn van de geest en de kwelling van het vlees ontlopen. Ik zal openlijk verschijnen aan alle volkeren en regeren en macht uitoefenen, zodat de lucht van lijken niet meer in het universum doordringt; in plaats daarvan zal mijn frisse geur over de hele wereld verspreid worden, omdat mijn dag naderbij komt, de mens wakker wordt, alles op aarde in orde is en de dagen van overleving op de aarde niet langer bestaan, want ik ben gekomen!

6 april 1992

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De goddelozen moeten gestraft worden Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij een ware gelovige van God? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder het management van God Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak

0zoekresulta(a)t(en)