Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Categorieën

Dagelijkse woorden van God
Dagelijkse woorden van God
Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)
Klassieke woorden van God (uittreksels)
Klassieke woorden van God (uittreksels)

De weelde van mijn huishouden is onuitputtelijk en onbevattelijk, maar toch is de mens nooit naar mij toegekomen om ervan te genieten. Hij is onbekwaam om er zelf van te genieten, noch kan hij zichzelf beschermen met zijn eigen inspanningen; in plaats daarvan heeft hij altijd zijn vertrouwen in anderen gesteld. Van allen die ik gadesla heeft er niet een mij moedwillig en direct opgezocht. Ze komen allemaal tot mij, aangespoord door anderen, de meerderheid volgend, en ze zijn niet bereid de prijs te betalen of de tijd te spenderen om hun levens rijker te maken. Daarom heeft niemand onder de mensen ooit in de werkelijkheid geleefd en alle mensen leven levens die zinloos zijn. Door de reeds lang bestaande manieren en gebruiken van de mens zijn de lichamen van de mensen bedekt met de geur van aardse grond. Als resultaat is de mens meedogenloos geworden, ongevoelig voor de eenzaamheid van de wereld en in plaats daarvan is hij druk bezig met de taak zichzelf te amuseren op deze bevroren aarde. Het leven van de mens bevat niet de minste warmte en is verstoken van elke vorm van menselijke smaak of licht - en toch heeft hij zich eraan onderworpen en een leven aangenomen zonder waarde waar hij zich doorheen haast zonder wat dan ook te bereiken. In een oogwenk nadert de dag van de dood, en de mens sterft een bittere dood. In deze wereld heeft hij nooit iets voltooid of iets verworven – hij komt enkel haastig aan en vertrekt haastig. Niemand van hen in mijn ogen heeft ooit iets gebracht of iets weggenomen en daarom denkt de mens over de wereld als oneerlijk. Maar toch is niemand bereid om weg te vluchten. Ze wachten slechts op de dag waarop mijn belofte uit de hemel plots onder de mensen zal zijn en hen zal toelaten om, op het moment waarop ze afgedwaald zijn, nog één keer de weg van het eeuwige leven te aanschouwen. Daarom fixeert de mens zich op elke daad en actie die ik onderneem om te zien of ik mijn belofte ben nagekomen tegenover hem. Wanneer hij te midden van verleiding is of in extreme pijn, of omringd wordt door beproevingen en op het punt staat te vallen, dan vervloekt de mens de dag van zijn geboorte zodat hij sneller zou kunnen ontsnappen aan zijn problemen en naar een andere ideale plaats zou kunnen vertrekken. Maar wanneer de beproevingen achter de rug zijn is de mens vervuld van genot. Hij viert de dag van zijn geboorte op aarde en vraagt dat ik zijn geboortedag zegen; op dat moment vernoemt de mens niet langer de beloften uit het verleden, in diepe angst dat de dood een tweede keer op hem zal neerdalen. Wanneer mijn handen de wereld opheffen, dansen de mensen van vreugde, ze zijn niet langer bedroefd en ze zijn allen afhankelijk van mij. Wanneer ik mijn gezicht verberg met mijn handen en mensen onder de grond druk, dan voelen ze onmiddellijk ademnood en kunnen ze amper overleven. Ze schreeuwen allemaal tot mij, doodsbang dat ik hen zal vernietigen, omdat ze allen de dag willen zien waarop ik verheerlijkt word. De mens beschouwt mijn dag als de voornaamste van zijn bestaan en het is enkel omdat mensen verlangen naar de dag waarop mijn glorie zal komen dat de mensheid overleefd heeft tot vandaag. De zege afgekondigd door mijn mond is dat zij die geboren zijn tijdens de laatste dagen het geluk hebben om al mijn glorie te aanschouwen.

Door de eeuwen heen hebben velen deze wereld in teleurstelling verlaten, met tegenzin, en velen zijn erin gekomen met hoop en geloof. Ik heb voor velen geregeld om te komen en ik heb velen weggezonden. Ontelbare mensen zijn door mijn handen gegaan. Vele geesten zijn in de onderwereld geworpen, vele zijn vleesgeworden en vele zijn gestorven en zijn herboren op aarde. Toch heeft nooit iemand van hen de kans gehad om te genieten van de zegeningen van het koninkrijk vandaag. Ik heb de mens zo veel gegeven en toch heeft hij weinig verworven, omdat de woeste aanval van Satans krachten het voor hem onmogelijk gemaakt heeft om te genieten van al mijn weelde. De mens heeft enkel het geluk gehad om het te zien, maar nooit heeft hij er echt helemaal van kunnen genieten. Hij heeft nooit de schatkamer ontdekt in zijn lichaam om de weelde van de hemel te ontvangen en zo is hij de zegeningen die ik hem geschonken heb verloren. Is de geest van de mens niet het vermogen dat hem verbindt met mijn Geest? Waarom heeft de mens zich nooit tot mij gewend met zijn geest? Waarom komt hij nader tot mij in het vlees en kan hij dat niet in de geest? Is mijn ware gelaat van vlees? Waarom kent de mens mijn substantie niet? Is er dan werkelijk nooit enig spoor geweest van mij in de geest van de mens? Ben ik dan volledig verdwenen uit de geest van de mens? Wanneer de mens niet binnentreedt in het spirituele rijk, hoe kan hij dan mijn intenties vatten? Is er dan geen enkel element in de ogen van de mens dat de spirituele wereld kan binnendringen? Op veel momenten heb ik de mens aangeroepen met mijn Geest en toch handelt de mens alsof hij neergestoken is door mij, mij van een afstand aankijkend, in grote angst dat ik hem naar een andere wereld zal brengen. Op veel momenten heb ik de geest van de mens onderzocht en toch is hij totaal vergeetachtig en diep angstig dat ik zijn huis zal binnentreden en de kans zal grijpen om hem al wat hij bezit te ontnemen. Zo sluit hij mij buiten op en laat hij mij achter met niets dan een koude, goed vergrendelde deur. Op veel momenten is de mens gevallen en heb ik hem gered en toch, wanneer hij wakker wordt, verlaat hij mij meteen en, ongevoelig voor mijn liefde, werpt hij mij een behoudende blik toe; nooit heb ik het hart van de mens verwarmd. De mens is een emotieloos, koelbloedig dier. Zelfs als mijn omhelzing hem verwarmt, is hij er nooit diep door geraakt. De mens is net een wilde in de bergen. Hij heeft mijn waardering voor de mensheid nooit gekoesterd. Hij is niet bereid om mij te benaderen en hij verkiest het om in de bergen te blijven ronddwalen, waar hij de dreiging van wilde beesten doorstaat – en toch is hij niet bereid om zijn vlucht te nemen tot mij. Ik dwing geen enkele mens: ik doe enkel mijn werk. De dag zal komen waarop de mens naar mijn zijde zal zwemmen vanuit het midden van de machtige oceaan, zodat hij kan genieten van al de weelde van de aarde en zodat hij het risico verzwolgen te worden door de zee achter zich kan laten.

Naarmate mijn woorden voltooid worden, wordt het koninkrijk langzamerhand gevormd op aarde en wordt de mens geleidelijk teruggebracht naar de normaliteit en zo zal op aarde het koninkrijk van mijn hart ontstaan. In het koninkrijk krijgen alle mensen van God het leven van de normale mens terug. De ijzige winter zal over zijn en plaatsmaken voor een wereld van steden van lente, waar het lente is het hele jaar door. Niet langer worden mensen geconfronteerd met de sombere, miserabele mensenwereld, niet langer hoeven ze de koude rillingen van de mensenwereld te doorstaan. Mensen vechten niet met elkaar, landen trekken niet ten oorlog tegen elkaar, niet langer zullen er bloedbaden zijn en het bloed dat uit bloedbaden vloeit; alle landen zijn vol van geluk en overal wemelt het van de warmte tussen de mensen. Ik beweeg door de wereld heen, ik geniet vanaf van mijn troon, ik leef tussen de sterren. En de engelen bieden mij nieuwe liederen en nieuwe dansen aan. Niet langer doet hun eigen broosheid tranen lopen over hun gezichten. Niet langer hoor ik, voor mij, het geluid van huilende engelen en niet langer klaagt er wie dan ook over ellende tegen mij. Vandaag leven jullie allen voor mij; morgen zullen jullie bestaan in mijn koninkrijk. Is dat niet de grootste zegening die ik de mens kan schenken? Door de prijs die jullie vandaag betalen zullen jullie de zegeningen van de toekomst erven en onder mijn glorie leven. Willen jullie je nog steeds niet tot de substantie van mijn Geest wenden? Willen jullie jezelf nog altijd vermoorden? Mensen zijn bereid de beloften te volgen die ze kunnen zien, zelfs al zijn die vergankelijk en niemand is bereid om de beloften van morgen te accepteren, zelfs al zijn die voor de eeuwigheid. De dingen die zichtbaar zijn voor de mens zijn de dingen die ik teniet zal doen. En de dingen die ongrijpbaar zijn voor de mens zijn de dingen die ik zal uitvoeren. Dat is het verschil tussen God en de mens.

De mens heeft een verslag van mijn dag bijgehouden en toch heeft niemand ooit de exacte datum gekend en daarom kan de mens enkel in ongevoeligheid leven. De verlangens van de mens galmen in de grenzeloze hemel en dan verdwijnen ze en daarom heeft de mens keer op keer de hoop verloren, waardoor hij is neergedaald in zijn huidige omstandigheden. Het doel van mijn uitingen is niet om de mens aan te zetten tot het zoeken naar datums, noch om hem naar zijn eigen vernietiging te drijven ten gevolge van zijn wanhoop. Ik wil dat de mens mijn gelofte accepteert en ik wil dat mensen overal in de wereld mijn gelofte kunnen delen. Wat ik wil zijn levende creaties die vol van leven zijn, niet lijken die doordrongen zijn van de dood. Wanneer ik achteroverleun aan de tafel van het koninkrijk zal ik alle mensen op aarde bevelen om mijn inspectie te ondergaan. Ik duld niet de aanwezigheid van iets onreins voor mij. Ik tolereer geen enkele bemoeienis van de mens in mijn werk; al degenen die zich bemoeien met mijn werk worden in kerkers geworpen en nadat ze vrijgelaten zijn worden ze nog steeds belaagd door rampspoed, verschroeid door de verzengende vlammen van de aarde. Wanneer ik vleesgeworden ben zal ik iedereen die mijn werk met mijn vlees in twijfel trekt verafschuwen. Op veel momenten heb ik alle mensen eraan herinnerd dat ik geen familie heb op aarde en iedereen die mij aanschouwt als een gelijke en mij naar zich toe trekt zodat hij zich de tijd samen doorgebracht met mij kan herinneren, zal onderworpen worpen aan vernietiging. Dat is wat ik beveel. In dergelijke zaken ben ik niet in het minst mild voor de mens. Allen die zich bemoeien met mijn werk en die mij raad geven zal ik tuchtigen en ik zal hen nooit vergeven. Wanneer ik niet rechtuit spreek, zal de mens nooit tot bezinning komen en hij zal onbewust in mijn tuchtiging terechtkomen - want de mens kent mij niet in mijn vlees.

20 maart 1992

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De slechten zullen zeker worden gestraft Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder Gods management Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak Werk en intrede (1) Werk en intrede (2) (Fragmenten) Het mysterie van de vleeswording (1) - Deel twee De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (2) Werk en intrede (5) (Fragmenten) Het mysterie van de vleeswording (2) Over de Bijbel (3) De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1) Werk en intrede (8) (Fragmenten) Werk en intrede (7) Het mysterie van de vleeswording (3) (Fragmenten) Over de Bijbel (2) (Fragmenten) Over de Bijbel (4) (Fragmenten) Over de Bijbel (1) De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (3) (Fragmenten) De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4) Werk en intrede (6) (Fragmenten) Werk en intrede (3) Werk en intrede (4) (Fragmenten) Het mysterie van de vleeswording (1) Deel één De visie van Gods werk (3) Deel één De visie van Gods werk (3) Deel twee Werk en intrede (9) Werk en intrede (10) Zij die niet leren en niets weten: zijn zij geen beesten? Het mysterie van de vleeswording (4) Het mysterie van de vleeswording (4) Door overtredingen gaan mensen naar de hel Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor Over bestemming

0zoekresulta(a)t(en)

Lezingen