De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Categorieën

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

In je hart schuilt een enorm geheim. Daar word je je nooit bewust van, omdat je al een tijd in een wereld leeft waar geen licht schijnt. Je hart en je geest zijn weggenomen door de duivel. Je ogen zijn bedekt door de duisternis; je ziet noch de zon, noch de glinsterende ster in de nacht. Je oren zijn verstopt met leugenachtige woorden en hoort de donderende stem van Jehova niet, of het geluid van stromend water van de troon. Je bent alles kwijtgeraakt wat je zou moeten toebehoren en alles wat de Almachtige je heeft gegeven. Je bent een eindeloze zee van bitterheid opgegaan, zonder kracht om jezelf te redden, zonder hoop op overleven, met alleen strijd en dwalen in het verschiet. … Vanaf dat moment ben je gedoemd om door de duivel te worden aangetast. Je wordt afgehouden van de zegeningen van de Almachtige, buiten bereik van de voorzieningen van de Almachtige, ben je een pad op gegaan en er is geen weg terug. Een miljoen schreeuwen zouden amper je hart en je geest wakker kunnen maken. Je slaapt diep in de handen van de duivel, die jou in een grenzeloze leegte heeft gelokt, zonder richting en zonder wegwijzers. Vanaf dat moment heb je je originele zuiverheid en onschuld verloren en ben je je gaan verschuilen voor de zorg van de Almachtige. De duivel bestuurt je hart in alle situaties en vervult jouw hele leven. Je bent niet langer bang van hem. Je gaat hem niet langer uit de weg. Je twijfelt niet meer aan hem. In plaats daarvan behandel je hem als God in je hart. Je geeft hem zijn eigen altaar en begint hem te aanbidden en wordt één met hem, onafscheidelijk als zijn schaduw, en je wordt aan elkaar toegewijd in leven en dood. Je hebt totaal geen idee waar je vandaan komt, waarom je bestaat of waarom je sterft. Je ziet de Almachtige als een vreemdeling; je weet niet waar Zijn oorsprong is, laat staan wat Hij voor jou gedaan heeft. Alles van Hem is afschuwelijk voor je geworden. Je waardeert ze niet en je kent hun waarde niet. Je wandelt met de duivel vanaf dezelfde dag dat je voorzieningen begon te ontvangen van de Almachtige. Jij en de duivel wandelen door duizenden jaren van storm en noodweer. Samen met hem keer je je tegen God, die de bron was van jouw leven. Je bekeert je niet, laat staan dat je beseft dat je op het punt staat om het leven te verliezen. Je vergeet dat de duivel je verleid heeft, aangetast heeft; je vergeet je oorsprong. De duivel heeft je zomaar stap voor stap beschadigd, tot nu toe. Je hart en geest zijn dor en ongevoelig geworden. Je klaagt niet meer over de nood in de wereld, en gelooft niet meer dat de wereld onrechtvaardig is. Je geeft niet eens om het bestaan van de Almachtige. Dat komt omdat je de duivel ziet als je enige ware vader en je niet meer zonder hem kan. Dit is het geheim van je hart.

Als de dageraad aanbreekt komt in het oosten een morgenster op. Het is een ster die daar nooit eerder was. Ze verlicht de sterrenhemel en ontsteekt het uitgebluste licht in de harten van mensen. Mensen zijn niet meer eenzaam vanwege dit licht; dit licht dat op jou schijnt en op anderen. Maar alleen jij blijft diep in slaap in de donkere nacht. Je bent niet in staat om het geluid te horen, of om het licht te zien, niet in staat om de komst te zien van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; een nieuw tijdperk. Want je vader vertelt je: “Mijn kind, sta niet op. Het is nog vroeg. Buiten is het koud. Blijf binnen zodat het zwaard en de speer je ogen niet zullen doorboren.” Je gelooft alleen je vaders aanmoediging, want je gelooft dat je vader gelijk heeft, omdat hij ouder is dan jij en werkelijk van je houdt. Zulk een aanmoediging en liefde zorgen ervoor dat jij niet meer gelooft in de legende dat er licht in de wereld is, en het je niet meer scheelt of de wereld de waarheid heeft. Je durft niet meer te hopen op redding van de Almachtige. Je bent tevreden met de status quo en je hoopt niet langer op de komst van het licht en wacht niet meer op de komst van de legendarische Almachtige. In jouw ogen kan al het mooie niet meer worden opgewekt, noch kan het blijven bestaan. In jouw ogen verdwijnt de toekomst van de mensheid en is deze verdoemd. Je grijpt je stevig vast aan de kleding van je vader, bereid om samen te lijden, bang om je reisgenoot te verliezen of de juiste weg kwijt te raken op je verre reis. De grote chaotische wereld heeft velen van jullie dapper en zonder blikken of blozen verschillende rollen laten vervullen. Het heeft vele ‘strijders’ gevormd die de dood niet vrezen. Erger nog: het heeft grote groepen ongevoelige en verlamde mensen voortgebracht die het nut van hun eigen schepping niet kennen. De ogen van de Almachtige kijken rond in de verziekte mensheid. Hij hoort het gekerm van hen die lijden en ziet de schaamteloosheid van de geteisterden en de hulpeloosheid van angst van een mensheid die haar redding heeft verloren. De mensheid verwerpt Zijn zorg, wandelt in haar eigen schreden en ontwijkt Zijn zoekende blik. Ze proeft liever alle bitterheid van de diepe zee, samen met de vijand. Het zuchten van de Almachtige kan niet meer worden gehoord. De handen van de Almachtige zijn niet langer bereid om de tragische mensheid aan te raken. Hij herhaalt zijn werk, Hij wint en verliest, keer op keer. Vanaf dat moment wordt Hij moe en voelt zich uitgeput en daarom stopt Hij met het werk van Zijn hand en wandelt niet meer onder de mensen. … Mensen zijn zich helemaal niet bewust van deze veranderingen, niet bewust van het komen en gaan, het verdriet en de teleurstelling van de Almachtige.

Alles in deze wereld is aan het veranderen door de gedachten van de Almachtige en onder Zijn ogen. Dingen waar de mens nog nooit van heeft gehoord kunnen zomaar ineens gebeuren. En dingen die de mens altijd heeft gehad kunnen wegvallen zonder dat iemand er erg in heeft. Niemand weet waar de Almachtige is en niemand begrijpt de transcendentie en grootsheid van de levenskracht van de Almachtige. Zijn transcendentie zit Hem in hoe Hij kan waarnemen wat mensen niet kunnen waarnemen. Zijn grootsheid zit Hem in hoe Hij wordt verworpen door de mensheid maar toch de mensheid redt. Hij kent de betekenis van leven en dood. Hij kent bovendien de leefregels van de mens, die Hij heeft geschapen. Hij is de basis voor al het menselijke bestaan en de Verlosser voor de wederopstanding van de mensheid. Hij bedrukt vrolijke harten zwaar met onrust en verlicht bedroefde harten met geluk. Dit is allemaal voor Zijn werk en Zijn plan.

De mensheid, die de bron van leven van de Almachtige heeft verlaten, weet niet waarom zij bestaat, en toch vreest zij de dood. Er is geen steun, geen hulp, maar de mensheid is nog steeds terughoudend om de ogen te sluiten, Dapper sleept de mens zich in deze wereld door zijn eerloos bestaan in een lichaam zonder het bewustzijn van de ziel. Jij leeft ook zo, zonder hoop, hij bestaat zo zonder doel. Er bestaat alleen de God uit de legende die zal komen om hen te redden die kreunen en lijden en die wanhopig smachten naar Zijn komst. Dit geloof kan niet zodanig worden gerealiseerd in de mensen die onbewust zijn. Maar de mensen verlangen er toch naar. De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen. Hij is naast je en wacht tot je terugkeert. Hij wacht op de dag dat je geheugen plotseling herstelt en je je realiseert dat jij van God komt maar dat je op een of andere wijze op een bepaald punt verdwaald bent geraakt en bewusteloos langs de kant van de weg bent neergevallen, en niet wist dat je een vader hebt. Je beseft dan dat de Almachtige naar je uitgekeken heeft, en al die tijd op je gewacht heeft. Hij smacht en wacht op een reactie zonder antwoord. Zijn uitkijken is van onschatbare waarde en het is voor het hart en de geest van de mens. Misschien kijkt Hij oneindig en misschien komt het nu aan zijn eind. Maar jij moet zeker weten waar precies jouw hart en geest nu zijn.

28 Mei 2003

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De goddelozen moeten gestraft worden Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij een ware gelovige van God? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder het management van God Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak

0zoekresulta(a)t(en)