De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Categorieën

Dagelijkse woorden van God
Dagelijkse woorden van God
Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Er is tegen jullie gezegd dat je je moet toerusten met Gods woorden, dat God zelf de regie heeft over alles - wat er ook voor je geregeld is - en dat vurige gebeden en smeekbeden niet nodig zijn; die zijn nutteloos. Toch kunnen jullie je in de huidige omstandigheden de praktische problemen waarmee je te maken zult krijgen, niet voorstellen. Als jullie alleen maar afwachten wat God voor jullie regelt, zul je te weinig vooruitgang boeken, en zij die niet weten hoe ze Gods woorden moeten ervaren, zullen heel passief zijn. Als je dus niet in staat bent deze dingen helemaal te doorzien, zul je verwarrende ervaringen hebben. Is het geen teken van dwaling als je alleen maar woorden kent en niet de praktijk? Bij jullie, in deze groep, is er veel dwaling. Vandaag de dag kunnen jullie deze beproevingen niet bereiken als ‘dienstdoeners’, of anders kunnen jullie je niets voorstellen bij andere raffineringen die samenhangen met Gods woorden, of die louteringen niet bereiken. Jullie moeten je houden aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot de vele dingen die je in de praktijk moet brengen. Dat betekent dat mensen zich moeten houden aan de vele plichten die ze moeten vervullen . Daar moeten de mensen zich aan houden en die moeten zij uitvoeren. Laat de Heilige Geest doen wat door de Heilige Geest gedaan moet worden; mensen kunnen daar geen rol in spelen. Mensen moeten zich houden aan datgene wat mensen moeten doen; dat heeft geen betrekking op de Heilige Geest. Het gaat daarbij alleen om datgene wat mensen moeten doen en waar zij trouw aan moeten zijn als aan een gebod, net als trouw aan de wet van het Oude Testament. Hoewel het nu niet het Tijdperk van de Wet is, zijn er nog steeds vele woorden die gelijk zijn aan die in het Tijdperk van de Wet en waaraan onverkort vastgehouden moet worden, en zij worden niet alleen maar uitgevoerd door te vertrouwen op de aanraking door de Heilige Geest, maar ze moeten door mensen nageleefd worden. Bijvoorbeeld: vel geen oordeel over het werk van de praktische God; verzet je niet tegen de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd; ken je plaats voor Gods aangezicht en wees niet losbandig; spreek met mate en laat je woorden en daden in overeenstemming zijn met de regelingen die de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd, heeft ingesteld; heb ontzag voor de getuigenis van God; veronachtzaam het werk van God en de woorden uit Zijn mond niet; boots de toon en de bedoelingen van Gods uitspraken niet na; doe naar buiten toe niets wat duidelijk ingaat tegen de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd. Dit alles, en nog meer, is waar iedereen zich aan dient te houden. In elk tijdperk stelt God veel aan de wetten verwante regels vast waaraan de mens zich moet houden. Daardoor stelt Hij grenzen aan de gezindheid van de mens en onderzoekt Hij diens oprechtheid. Neem bijvoorbeeld het gebod ‘Eer je vader en je moeder’ uit het tijdperk van het Oude Testament. Dit gebod geldt tegenwoordig niet meer; destijds beperkte het alleen enkele externe gezindheid van de mens, werd het gebruikt om de oprechtheid van het geloof van de mens in God aan te tonen en was het het teken van hen die in God geloofden. Hoewel we nu in het Tijdperk van het Koninkrijk leven, zijn er toch nog veel regels waar mensen zich aan moeten houden. De regels van het verleden gelden niet; tegenwoordig zijn er vele, meer toepasselijke zaken die mensen moeten doen en die noodzakelijk zijn. Ze hebben niets te maken met het werk van de Heilige Geest en moeten door de mens uitgevoerd worden.

In het Tijdperk van Genade zijn veel praktijken uit het Tijdperk van de Wet afgeschaft, omdat die wetten in die tijd niet echt effectief waren voor het werk. Nadat die wetten waren afgeschaft, werden veel praktijken ingevoerd die wel geschikt waren voor dat tijdperk en die zijn uitgegroeid tot de vele regels die er tegenwoordig zijn. Toen de God van vandaag verscheen, werden die regels overbodig en hoefden ze niet meer nageleefd te worden. Er werden veel praktijken ingevoerd die voor het werk in de huidige tijd geschikt zijn. Tegenwoordig zijn deze praktijken geen regels, ze zijn er om een doel te bereiken; voor vandaag zijn ze geschikt en morgen worden het misschien voorschriften. Samenvattend: je moet je houden aan dat wat vruchtbaar is voor het werk dat je vandaag doet. Denk niet aan morgen: wat je vandaag doet, doe je ter wille van vandaag. Misschien zijn er morgen wel betere praktijken en moet je die dan uitvoeren, maar besteed daar niet te veel aandacht aan; houd je aan datgene waaraan je je vandaag moet houden zodat je niet tegen God ingaat. Vandaag de dag is het voor de mensen het allerbelangrijkst dat zij zich houden aan wat hieronder vermeld staat. Pleeg geen bedrog en verberg niets voor de God die voor je staat. Spreek geen onreine of hooghartige taal tegen de God die voor je staat. Bedrieg de God die voor je staat niet door mooie woorden en fraaie toespraken met het doel Zijn vertrouwen te winnen. Handel niet oneerbiedig voor Gods aangezicht. Gehoorzaam alle woorden die uit Gods mond komen en verzet je niet tegen Zijn woorden, ga er niet tegen in en betwist ze niet. Leg de woorden die uit Gods mond komen niet op de manier uit die je het best uitkomt. Houd je tong in bedwang, opdat je niet ten prooi valt aan de bedrieglijke plannen van de goddelozen. Let op waar je loopt, opdat je de grenzen die God voor jou heeft gesteld niet overschrijdt. Als je dat wel doet, zul je op een in Gods ogen verwaande en hoogdravende manier spreken en zal God een afkeer van je krijgen. Herhaal de door God gesproken woorden niet achteloos, anders zullen anderen je bespotten en zullen de duivels je voor de gek houden. Gehoorzaam al het werk dat door de God van vandaag gedaan wordt. Ook als je het niet begrijpt, moet je er geen oordeel over vellen; het enige wat je kunt doen is zoeken en de gemeenschap met andere christenen zoeken. Niemand mag inbreuk maken op Gods oorspronkelijke positie. Het enige wat je kunt doen is de God van vandaag dienen vanuit de standplaats van de mensen. De God van vandaag kun je niet onderwijzen vanaf de plaats van de mensen; dat is misplaatst. Niemand mag op de plaats staan van de mens over wie God getuigenis heeft afgelegd; in je woorden, daden en diepste gedachten sta je op de standplaats van de mensen. Daar moet je je bij neerleggen, het is de verantwoordelijkheid van de mens, het kan door niemand veranderd worden, en als je dat wel zou doen, zou je inbreuk maken op de bestuursbesluiten. Iedereen moet dat onthouden.

Door de lange tijd dat God gesproken heeft en zich uitgesproken heeft, zijn mensen het lezen en onthouden van de woorden van God als hun belangrijkste plicht gaan beschouwen. Niemand besteedt aandacht aan daden en zelfs datgene waaraan jullie je zouden moeten houden, doen jullie niet; daardoor is jullie dienstbetrachting met veel moeilijkheden en problemen gepaard gegaan. Als je je voorafgaand aan het in de praktijk brengen van de woorden van God niet hebt gehouden aan dat waaraan je je zou moeten houden, dan ben je een van diegenen die door God verafschuwd en verworpen worden. Als je je aan deze praktijken houdt, moet je eerlijk en oprecht zijn. Beschouw ze niet als ketenen, maar houd ze in acht als geboden. In deze tijd moet je je er niet druk over maken welke effecten behaald moeten worden; om kort te gaan, zo werkt de Heilige Geest en iedereen die een overtreding begaat moet sterven. De Heilige Geest heeft geen emoties en let er niet op of je het begrijpt. Als je vandaag tegen Hem zondigt, zal Hij je straffen. Als je binnen Zijn rechtsgebied tegen Hem zondigt, zal Hij je niet ontzien. Het kan Hem niet schelen hoe serieus je de woorden van Jezus naleeft. Tegenwoordig is het zo dat je de doodstraf krijgt als je onjuist handelt. Hoe zou het aanvaardbaar voor jou kunnen zijn om je niet aan de geboden te houden? Je móet het doen, ook al doet het wat pijn! Het doet er niet toe om welke religie, sector, land of denominatie het gaat, in de toekomst moeten ze zich allemaal aan deze praktijken houden. Niemand is daarvan uitgesloten en niemand zal gespaard worden! Dit is namelijk wat de Heilige Geest vandaag zal doen en er kan door niemand tegen worden gezondigd. Deze praktijken stellen niet heel veel voor, maar ze moeten wel door iedereen gedaan worden. Het zijn de geboden die Jezus, die uit de dood is opgewekt en naar de hemel is opgevaren, voor de mens heeft ingesteld. Zegt Jezus in ‘De weg … (7)’ niet dat het antwoord op de vraag of je rechtvaardig of zondig bent afhangt van de houding die je nu tegenover God hebt? Niemand mag aan dit aspect voorbijgaan. In het Oude Testament geloofden Farizeeërs generatie na generatie in God, maar toen het Tijdperk van Genade aanbrak, kenden ze Jezus niet en verzetten ze zich tegen Hem. Daardoor kwam er niets terecht van alles wat zij deden, alles was tevergeefs en God accepteerde het niet. Als je dit kunt doorzien, zul je niet snel zondigen. Veel mensen hebben zich misschien met God gemeten. Hoe smaakt het om je tegen God te verzetten? Is het bitter of zoet? Je zou dit moeten begrijpen - doe maar niet alsof je het niet weet. Misschien zijn sommige mensen in hun hart nog steeds niet overtuigd. Toch adviseer ik je om te proberen het uit te vinden; ontdek hoe het smaakt. Het zal ertoe leiden dat veel mensen er niet wantrouwig tegenover staan. Er zijn veel mensen die de woorden van God lezen, maar zich in hun hart toch stiekem tegen Hem verzetten. Als je je op die manier tegen Hem verzet hebt, voelt het dan niet alsof er een mes in je hart is rondgedraaid? Als het al geen ruzie in de familie is, is het lichamelijk ongemak of beproevingen van zoons en dochters. Hoewel je vlees de dood bespaard wordt, zal de hand van God je nooit loslaten. Denk je dat het zo eenvoudig zou kunnen zijn? Het is vooral voor de velen die dichtbij God staan nog noodzakelijker om zich hierop te richten. Naarmate de tijd verstrijkt, vergeet je het en dan zul je, zonder dat je het beseft, in verzoeking gestort worden; je slaat nergens meer acht op en daardoor begin je te zondigen. Lijkt je dit onbelangrijk? Als je dit goed kunt, dan krijg je de kans om vervolmaakt te worden, om uit Gods eigen mond voor Gods aangezicht advies te ontvangen. Als je dit niet belangrijk vindt, dan heb je een probleem; dan zul je God ongehoorzaam zijn, je woorden en daden zullen liederlijk zijn en vroeg of laat zul je door zware stormen en machtige golven weggevoerd worden. Ieder van jullie moet aandacht schenken aan deze dingen. De mens over wie God getuigenis heeft afgelegd zal je misschien niet veroordelen, maar de Geest van God is niet klaar met je; Hij zal je niet ontzien. Denk je dat jij je kunt permitteren een overtreding te begaan? Dus, wat God ook zegt, je moet Zijn woorden in de praktijk brengen en je er op wat voor manier dan ook aan houden. Dat is niet eenvoudig!

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De slechten zullen zeker worden gestraft Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het werk in het Tijdperk van de Wet Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel één Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens - Deel twee Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Deel één) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder Gods management Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak

0zoekresulta(a)t(en)