De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Gods heiligheid (II)     Deel drie

Wat betreft Gods heiligheid, hoewel dit misschien een bekend onderwerp is, kan het toch, als het wordt besproken, voor sommige mensen een beetje abstract worden en de inhoud kan voor hen enigszins diep zijn. Dit komt omdat mensen in het verleden zelden het praktische aspect van dit onderwerp behandelden. Maar maak je geen zorgen, we doen het rustig aan en ik zal jullie helpen te begrijpen wat Gods heiligheid is. Dus laten we eerst dit zeggen: Als je iemand wilt leren kennen, hoef je alleen maar te kijken wat hij of zij doet en wat de resultaten van zijn of haar activiteiten zijn, om te kunnen zien wat het wezen van de persoon is. Laten we dus eerst vanuit dit perspectief communiceren over Gods heiligheid. Met andere woorden: Satans wezen is kwaadaardig, en dus zijn Satans activiteiten richting de mensen erop gericht hen eindeloos te verderven. Satan is kwaadaardig, de mensen die hij heeft verdorven zijn dus zeker kwaadaardig, nietwaar? Zou iemand zeggen: “Satan is kwaadaardig, misschien is iemand die door hem is verdorven heilig”? Dat is belachelijk, nietwaar? Is dit überhaupt mogelijk? (Nee.) Denk er dus niet op deze manier over, laten we er vanuit dit aspect over spreken. Satan is kwaadaardig, dit heeft een essentiële en praktische kant, het is niet zomaar ijdel gepraat. We zijn niet bezig kwaad te spreken over Satan; we communiceren slechts over waarheid en realiteit. Dit kan sommige mensen, of een bepaald deel van de mensen pijn doen, maar we hebben hiermee geen kwaadaardige bedoeling; misschien voelen jullie je vandaag een beetje ongemakkelijk als jullie dit horen, maar op een dag, in de nabije toekomst, zullen jullie in staat zijn het te herkennen, zullen jullie jezelf verachten en zullen jullie voelen dat waar we vandaag over hebben gesproken heel nuttig en waardevol voor jullie is geweest. Het wezen van Satan is kwaadaardig, de resultaten van Satans activiteiten zijn dus onvermijdelijk ook kwaadaardig, of zijn op z’n minst verbonden met zijn kwaadaardigheid, kunnen we dat zeggen? (Ja.) Dus hoe verderft Satan de mens? We moeten eerst in het bijzonder kijken naar het zichtbare kwaad dat door Satan in de wereld en onder de mensheid wordt verricht, het kwaad dat mensen kunnen voelen; hebben jullie hier al eens eerder over nagedacht? Het kan zijn dat jullie hier nooit echt bij hebben stilgestaan, laat me dus een aantal hoofdpunten naar voren halen. Iedereen kent de evolutietheorie die Satan voorstelt, nietwaar? Is dit geen kennisgebied dat door de mens wordt bestudeerd? (Ja.) Satan gebruikt dus in de eerste plaats kennis om de mens te verderven en onderwijst hen dan kennis met zijn eigen methoden. Daarna maakt hij gebruik van wetenschap om hen te verderven, hun interesse in kennis, wetenschap en mysterieuze zaken of andere dingen die mensen wensen te ontdekken, te wekken. De volgende dingen die Satan gebruikt om de mens te verderven zijn traditionele cultuur en bijgeloof, en daarna maakt hij ook gebruik van sociale trends. Dit zijn allemaal dingen waarmee mensen in hun dagelijks leven in contact komen en ze zijn allemaal verbonden met dingen uit de omgeving van mensen, wat ze zien, wat ze horen, wat ze voelen en wat ze ervaren. Je zou kunnen zeggen dat het dingen zijn die iedereen omgeven, je kunt er niet aan ontsnappen of je eraan onttrekken. De mensheid heeft geen manier gevonden om niet door deze dingen te worden beïnvloed, geïnfecteerd, gecontroleerd en gebonden; ze heeft niet de kracht ze weg te duwen.

1. Hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven

Laten we het eerst over kennis hebben. Beschouwt niet iedereen kennis als iets positiefs? Mensen denken op z’n minst dat het woord ‘kennis’ meer een positieve dan een negatieve connotatie heeft. Dus waarom vermelden we dan hier dat Satan kennis gebruikt om de mens te verderven? Is de evolutietheorie geen aspect van de kennis? Maken Newtons wetenschappelijke wetten geen deel uit van de kennis? De zwaartekracht van de aarde is deel van de kennis, nietwaar? (Ja.) Dus waarom hebben we dan kennis genoemd als een van de onderdelen van de inhoud die Satan gebruikt om de mensheid te verderven? Wat is jullie mening hierover? Bevat kennis ook maar een greintje waarheid? (Nee.) Wat is dan het wezen van kennis? (Het gaat tegen de waarheid in.) Op welke basis wordt de kennis die de mens bestudeert geleerd? Is het op basis van de evolutietheorie? Is de kennis die de mens heeft onderzocht, de samenvatting ervan, niet gebaseerd op atheïsme? (Ja.) Heeft ook maar iets van deze kennis een verbinding met God? Is het verbonden met het aanbidden van God? Is het verbonden met waarheid? (Nee.) Hoe maakt Satan gebruik van kennis om de mens te verderven? Ik heb net gezegd dat geen enkel onderdeel van deze kennis is verbonden met het aanbidden van God, of met waarheid. Sommige mensen denken er op deze manier over: “Het heeft misschien niets met waarheid te maken, maar het verderft mensen ook niet.” Wat is jullie mening hierover? Heeft deze kennis je ooit geleerd dat het geluk van de mensen afhankelijk is van wat ze met hun eigen handen maken? Heeft kennis je ooit geleerd dat het lot van een mens in zijn eigen handen lag? (Ja.) Wat is dit voor geklets? (Het is onzin.) Precies! Het is onzin! Kennis is ingewikkeld om te bespreken. Je kunt eenvoudig stellen dat een kennisterrein niet meer is dan kennis. Dat wil zeggen een kennisterrein dat wordt geleerd op basis van het niet aanbidden van God en een gebrek aan begrip van het feit dat God alles heeft geschapen. Wanneer mensen dit type kennis studeren, zien ze God niet als de God die over alles heerschappij uitoefent, ze zien Hem niet als degene die voor alles verantwoordelijk is en alles beheert. In plaats daarvan onderzoeken en studeren ze eindeloos, zoeken ze naar wetenschappelijke antwoorden op dat kennisterrein en speuren naar antwoorden op basis van kennis. Maar, wanneer mensen niet in God geloven en in plaats daarvan alleen onderzoek verrichten, dan zullen ze nooit de ware antwoorden vinden, nietwaar? Kennis biedt je alleen levensonderhoud, een baan en inkomen zodat je geen honger hoeft te lijden, maar kennis zal er nooit voor zorgen dat je God gaat aanbidden en kennis zal je nooit uit de buurt van het kwaad houden. Hoe meer kennis je verwerft, hoe meer je tegen God wilt rebelleren, God aan een onderzoek wilt onderwerpen, God wilt verleiden en tegen God in wil gaan. Dus wat zien we dat kennis de mensen leert? Het is allemaal de filosofie van Satan. Is er ook maar enig verband tussen Satans filosofieën en de overlevingsregels van verdorven mensen en de waarheid? (Nee.) Ze hebben niets met de waarheid te maken, ze zijn in feite het tegenovergestelde van de waarheid. Mensen zeggen vaak: “Leven is beweging”; wat voor geklets is dit? (Het is onzin.) Mensen zeggen ook: “De mens is van ijzer, rijst is van staal, de mens voelt zich uitgehongerd als hij een maaltijd overslaat”; wat is dit? Het is een nog ergere drogreden en het is walgelijk het te horen. Kennis is dus iets waarover iedereen wel iets weet. Satan heeft in deze zogenaamde kennis van de mens behoorlijk wat van zijn levensfilosofie en gedachtegoed weten te planten. En door dit te doen laat Satan de mens toe zijn denken, filosofie en gezichtspunt te adopteren zodat de mens het bestaan van God, Zijn heerschappij over alle dingen en Zijn heerschappij over het lot van de mens zou kunnen gaan ontkennen. Met de vooruitgang van zijn studie voelt de mens, elke keer wanneer hij meer kennis verwerft, het bestaan van God vager worden en kan hij zelfs het gevoel krijgen dat God helemaal niet bestaat. Wanneer Satan gezichtspunten, opvattingen en gedachten in het verstand van de mens heeft geplant, wordt de mens dan niet verdorven door deze gedachten die Satan in zijn verstand plant? (Ja.) Waarop baseert de mens tegenwoordig zijn leven? Gaat hij echt uit van deze kennis? Nee, de mens baseert zijn leven op de ideeën, opvattingen en filosofieën van Satan die verborgen liggen in deze kennis. Dit is waar de kern van Satans verderf van de mens plaatsvindt, dit is Satans doel en zijn methode om de mens te verderven.

We zullen het eerst hebben over het meest oppervlakkige aspect van dit onderwerp. Kunnen grammatica en woorden uit taallessen mensen verderven? Kunnen woorden mensen verderven? (Nee.) Woorden kunnen mensen niet verderven; ze zijn een instrument waarmee mensen kunnen spreken en een instrument waarmee mensen met God kunnen communiceren. Daarnaast vormen taal en woorden de manier waarop God tegenwoordig met mensen communiceert, het zijn instrumenten en ze zijn noodzakelijk. Eén plus één is twee, dat is kennis, nietwaar? Twee keer twee is vier, dat is kennis, nietwaar? Maar kan dit je verderven? Dit is gezond verstand en een regel, dit kan mensen dus niet verderven. Dus welke kennis verderft mensen dan wel? Het is kennis die vermengd is met Satans opvattingen en gedachten. Satan probeert de mensheid via kennis te doordrenken met deze opvattingen en gedachten. Is er bijvoorbeeld in een essay iets verkeerds aan de geschreven woorden? (Nee.) Waar zit hem dan het probleem? Het zijn de opvattingen en de bedoeling van de auteur toen hij het essay schreef en de inhoud van zijn gedachten – spirituele dingen – die in staat zijn mensen te verderven. Wat voor dingen zouden bijvoorbeeld je opvattingen kunnen veranderen als je naar een televisieprogramma kijkt? Zou wat de personages zeggen, de woorden zelf, mensen kunnen verderven? (Nee.) Wat voor soort dingen zouden mensen kunnen verderven? Het zijn de kernideeën en de inhoud van het programma, die de opvattingen van de maker weergeven, en de informatie die deze opvattingen bevatten, die de hoofden en harten van mensen kunnen beïnvloeden. Klopt dit? (Ja.) Weten jullie wat ik bedoel als ik in mijn betoog zeg dat Satan kennis gebruikt om mensen te verderven? (Ja, dat doen we.) Je zult me niet verkeerd begrijpen, nietwaar? Dus wanneer je weer een keer een roman of essay leest, kun je dan evalueren of de gedachten die in het essay worden uitgedrukt de mensheid verderven of een bijdrage leveren aan de mensheid? (We kunnen dat wel een klein beetje.) Dit is iets dat in een langzaam tempo moet worden bestudeerd en ervaren, het is niet iets dat makkelijk gelijk kan worden begrepen. Wanneer je bijvoorbeeld een kennisterrein onderzoekt of bestudeert, kunnen sommige positieve aspecten van deze kennis je helpen over dit kennisterrein enige algemene kennis op te doen en wat mensen zouden moeten vermijden. Neem bijvoorbeeld ‘elektriciteit’, dat is een kennisterrein, nietwaar? Je zou dom zijn als je niet zou weten dat mensen van elektriciteit een schok kunnen krijgen, nietwaar? Wanneer je dit kennisterrein begrijpt weet je dat je niet zomaar onvoorzichtig iets elektrisch aan kunt raken en weet je hoe je elektriciteit kunt gebruiken. Dat zijn beide positieve dingen. Is het je duidelijk wat we bespreken over hoe kennis mensen kan verderven? (Ja, dat is ons duidelijk.) Als jullie het hebben begrepen zullen we er niet verder over spreken, er worden immers vele soorten kennis in de wereld bestudeerd en jullie moeten de tijd nemen om ze zelf te onderscheiden.

2. Hoe Satan gebruikmaakt van wetenschap om de mens te verderven

Wat is wetenschap? Geniet wetenschap niet bij zowat iedereen hoog aanzien en wordt ze niet door vrijwel iedereen als diepzinnig beschouwd? (Ja, dat klopt.) Wanneer wetenschap ter sprake wordt gebracht, hebben mensen dan niet het gevoel: “Dit is iets dat gewone mensen niet kunnen begrijpen, dit is een onderwerp waar uitsluitend wetenschappelijke onderzoekers of experts zich mee bezig kunnen houden. Er is geen verband met ons, gewone mensen”? Is er misschien niet toch een verband? (Ja.) Hoe maakt Satan gebruik van wetenschap om mensen te verderven? We zullen het alleen hebben over dingen die mensen regelmatig tegenkomen in hun eigen leven. Heb je weleens van genen gehoord? Jullie zijn allemaal bekend met deze term, nietwaar? Werden genen door de wetenschap ontdekt? (Ja.) Welke betekenis hebben genen nu precies voor mensen? Geven ze mensen niet het gevoel dat het lichaam een mysterieus iets is? Wanneer mensen kennismaken met dit onderwerp, zouden er dan geen mensen zijn – vooral de nieuwsgierigen – die er meer over willen weten en meer details te weten willen komen? Deze nieuwsgierige mensen zullen hun energie op dit onderwerp richten en wanneer ze niet druk zijn met andere dingen zullen ze om meer details over het onderwerp te leren en informatie opzoeken in boeken en op het internet. Wat is wetenschap? Eenvoudig gezegd is wetenschap het geheel van ideeën en theorieën over dingen waar de mens nieuwsgierig naar is, naar dingen die onbekend zijn en hen niet door God zijn verteld; wetenschap omvat de ideeën en theorieën over de mysteries die de mens wil onderzoeken. Wat is de scope van de wetenschap? Je zou kunnen zeggen dat het alle dingen omvat, maar hoe voert de mens het wetenschappelijk werk uit? Door middel van onderzoek? Het omvat het onderzoeken van de details en wetten van deze dingen en het daarna poneren van dubieuze theorieën waarvan iedereen denkt: “Deze wetenschappers zijn werkelijk fantastisch! Ze weten zo veel en hebben zo veel kennis om deze dingen te begrijpen!” Mensen hebben zo veel bewondering voor wetenschappers, nietwaar? Mensen die wetenschappelijk onderzoek doen, wat voor soort denkbeelden houden zij erop na? Willen ze niet het universum onderzoeken, de mysterieuze dingen op hun interessegebied onderzoeken? (Ja.) Wat is hiervan het uiteindelijke resultaat? Bij sommige wetenschappen trekken mensen hun conclusies op basis van vermoedens, bij andere vertrouwen mensen voor hun conclusies op menselijke ervaring, en bij weer andere takken van wetenschap trekt men conclusies op basis van ervaring of observaties van de achtergrond of de geschiedenis. Klopt dit? (Ja.) Dus wat doet wetenschap voor mensen? Wetenschap laat mensen objecten alleen in de fysieke wereld zien en bevredigt slechts de nieuwsgierigheid van de mens; het laat mensen niet de wetten zien waarmee God heerschappij uitoefent over alle dingen. Het lijkt alsof de mens door middel van wetenschap antwoorden vindt, maar deze antwoorden zijn raadselachtig en zorgen slechts voor tijdelijke bevrediging, een bevrediging die er alleen toe dient dat het hart van de mens zich beperkt tot de fysieke wereld. De mens heeft het gevoel dat hij de antwoorden reeds van de wetenschap heeft gekregen, dus wat voor kwestie zich ook voordoet, hij zal proberen ze te bewijzen of accepteren op basis van zijn wetenschappelijke denkbeelden. Het hart van de mens wordt bezeten door wetenschap en wordt door de wetenschap verleidt tot een punt waarop de mens niet meer in staat is God te kennen, God te aanbidden en te geloven dat alle dingen van God komen en de mens naar Hem moet opkijken voor antwoorden. Is dat niet waar? Hoe meer een persoon in wetenschap gelooft, des te absurder hij wordt, en des te meer hij gelooft dat alles een wetenschappelijke oplossing heeft en dat onderzoek alles kan oplossen. Zulke personen zoeken God niet en geloven niet dat Hij bestaat; zelfs mensen die God velen jaren hebben gevolgd zullen in een bevlieging bacteriën gaan onderzoeken of informatie opzoeken voor een antwoord op een bepaalde kwestie. Zulke personen kijken niet naar de kwesties vanuit het perspectief van de waarheid en in veel gevallen vertrouwen ze liever op wetenschappelijke denkbeelden en kennis of op wetenschappelijke antwoorden om problemen op te lossen; ze vertrouwen niet op God en zoeken God niet. Hebben zulke mensen God in hun hart? (Nee.) Er zijn zelfs mensen die God op dezelfde manier willen onderzoeken als dat ze wetenschap bestuderen. Zo zijn er bijvoorbeeld vele religieuze experts die op zoek zijn gegaan naar de plek waar de ark na de zondvloed strandde. Ze hebben de ark gezien, maar in de verschijning van de ark hebben ze het bestaan van God niet gezien. Ze geloven uitsluitend in de verhalen en de geschiedenis en dit is het resultaat van hun wetenschappelijke onderzoek en studie van de fysieke wereld. Als je materiële dingen onderzoekt, of het nu microbiologie, astronomie of geografie is, zul je nooit als resultaat vinden dat God bestaat of dat Hij over alles heerschappij uitoefent. Klopt dit? (Ja.) Dus wat doet wetenschap voor de mens? Verwijdert het de mens niet van God? Staat het niet toe dat mensen God bestuderen? Laat het mensen niet sterker twijfelen aan Gods bestaan? (Ja.) Dus hoe wil Satan gebruikmaken van wetenschap om mensen te verderven? Wil Satan geen gebruikmaken van wetenschappelijke conclusies om mensen te bedriegen en te verlammen en wil hij geen dubbelzinnige antwoorden gebruiken om de harten van de mensen in zijn greep te houden zodat ze niet op zoek gaan naar of geloven in Gods bestaan? (Ja.) Dit is de reden waarom we zeggen dat dit een van de manieren is waarop Satan mensen verderft.

3. Hoe Satan gebruikmaakt van traditionele cultuur om de mens te verderven

Zijn er veel dingen die kunnen worden beschouwd als deel van de traditionele cultuur? (Ja.) Wat betekent deze traditionele cultuur? (Dat de cultuur is doorgegeven door onze voorouders.) Dat de cultuur is doorgegeven door onze voorouders, dat is één aspect. Vanaf het begin hebben families, etnische groepen en zelfs het menselijk ras hun manier van leven doorgegeven; hun gewoonten, gezegdes en regels, en deze hebben zich in de gedachten van de mensen verankerd. Wat vinden mensen van deze dingen? Mensen beschouwen ze als onlosmakelijk verbonden aan hun leven. Ze aanvaarden deze dingen en beschouwen ze als de regels en het leven die dienen te worden gevolgd. Ze willen deze dingen nooit veranderen of vaarwelzeggen omdat ze doorgegeven zijn door hun voorouders. Er zijn andere aspecten van traditionele cultuur, bijvoorbeeld wat is doorgegeven vanaf Confucius of Mencius, of de dingen die mensen zijn onderwezen door Chinees taoïsme of confucianisme, die tot in het merg onderdeel van elk persoon zijn gaan uitmaken. Is dat niet waar? (Ja.) Wat omvat traditionele cultuur? Omvat het ook de feestdagen die de mensen vieren? Bijvoorbeeld het Lentefestival, het Lantaarnfestival, het Vegen van de Graven-festival, het Drakenbootfestival, het Geestenfestival en het Midherfstfestival. Sommige families vieren het wanneer ouderen een bepaalde leeftijd bereiken, of wanneer kinderen één maand of honderd dagen oud worden. Dit zijn allemaal traditionele feestdagen. Wordt de achtergrond van deze feestdagen niet gevormd door traditionele cultuur? Wat is de kern van traditionele cultuur? Heeft deze cultuur iets te maken met het aanbidden van God? Bevat deze cultuur elementen die mensen vertelt dat ze de waarheid moeten beoefenen? (Nee.) Zijn er feestdagen waarop mensen aan God offeren, naar Gods altaar gaan en Zijn onderwijzingen ontvangen? Zijn er zulke feestdagen? (Nee.) Wat doen mensen dan op al deze feestdagen? (Satan aanbidden. Eten, drinken en vrijetijdsactiviteiten.) In de moderne tijd worden ze gezien als gelegenheden om te eten, te drinken en plezier te maken. Wat is de bron van traditionele cultuur? Van wie is traditionele cultuur afkomstig? (Satan.) De traditionele cultuur is van Satan. Tegen de achtergrond van deze traditionele feestdagen plant Satan bepaalde dingen in het hart van de mens, wat voor dingen? Ervoor zorgen dat mensen hun voorouders herinneren, is dat er een van? Bijvoorbeeld, tijdens het Vegen van de Graven-festival maken mensen de graven schoon en offeren ze aan hun voorouders. Zodat mensen hun voorouders niet vergeten. Satan zorgt er ook voor dat mensen eraan denken patriottisch te zijn, bijvoorbeeld met het Drakenbootfestival. Hoe zit het met het Midherfstfestival? (Familiereünies.) Wat is de achtergrond van familiereünies? Wat is er het doel van? (Emoties.) Om te praten en voor de emotionele banden. Uiteraard is het zo dat er, of we nu Chinees Nieuwjaar of het Lantaarnfestival vieren, vele manieren zijn de achterliggende redenen te beschrijven. Hoe je de achterliggende reden ook beschrijft, elk feest biedt Satan gelegenheid zijn filosofie en zijn ideeën in het hart van de mensen te planten, zodat ze van God afdwalen en niet weten dat God bestaat, en dat ze of aan hun voorouders of aan Satan offeren, of dat ze het feest aangrijpen als excuus om te eten, te drinken en plezier te maken, om hun vleselijke verlangens te bevredigen. Elke keer dat deze feestdagen worden gevierd, worden Satans ideeën en opvattingen diep in het hart van de mensen geplant, en ze zijn zich daar niet eens van bewust. Wanneer mensen de middelbare of een latere leeftijd bereiken zijn deze ideeën en opvatting van Satan al diep in harten geworteld. Daarnaast doen mensen hun uiterste best deze ideeën zonder voorbehoud willekeurig over te dragen op de volgende generatie, of ze nu goed of fout zijn. Klopt dit? (Ja.) Hoe verderven traditionele cultuur en deze feestdagen de mensen? Weten jullie dat? (Mensen worden beperkt en gebonden door de regels van deze tradities, zodanig dat ze geen tijd of energie hebben om God te zoeken.) Dat is één aspect. Iedereen viert bijvoorbeeld Chinees Nieuwjaar, zou je je verdrietig voelen als je dit niet zou doen? Zijn er bepaalde taboes waaraan je je moet houden? Zou je niet voelen: “Ai, ik heb geen Nieuwjaar gevierd. Deze Nieuwjaarsdag was verschrikkelijk; zal nu het hele jaar slecht zijn”? Zou je je niet slecht op je gemak voelen, zelfs een beetje angstig? Er zijn zelfs mensen die al jaren niet aan hun voorouders hebben geofferd en plotseling een droom hebben waarin een overledene hen om geld vraagt, wat denk je dat zo iemand van binnen voelt? “Hoe verdrietig dat deze overledene geld nodig heeft om uit te geven! Ik zal wat papiergeld voor hem verbranden, het zou gewoon niet goed zijn dat niet te doen. Wij levenden kunnen in de problemen komen als we niet wat papiergeld verbranden, wie kan zeggen wanneer het noodlot toeslaat?” Zij zullen altijd deze kleine angst en zorg in hun hart koesteren. Wie zorgt ervoor dat zij zich zorgen maken? (Satan.) Satan zorgt ervoor. Is dit niet een van de manieren waarop Satan de mens verderft? Hij gebruikt verschillende manieren en excuses om controle over je uit te oefenen je te bedreigen en je aan hem te binden, in zo’n mate dat je in een roes komt, je ervoor zwicht en je eraan toegeeft; dit is de manier waarop Satan de mens verderft. Vaak, als mensen zwak zijn of wanneer ze zich niet volledig bewust zijn van de situatie, kunnen ze onbedoeld iets op een verwarde manier doen, dat wil zeggen, ze vallen ongewild in de handen van Satan en kunnen onopzettelijk iets doen zonder te weten wat ze doen. Dit is de manier waarop Satan de mens verderft. Er zijn zelfs nu nog een behoorlijk aantal mensen die aarzelen afstand te doen van diepgewortelde culturele tradities en ze simpelweg niet op kunnen geven. Het is in het bijzonder wanneer ze zwak en passief zijn dat ze dit soort feestdagen willen vieren en Satan opnieuw willen ontmoeten en tevredenstellen, waardoor ze zich ook in hun binnenste kunnen troosten. Wat is de achtergrond van deze culturele tradities? Is het de zwarte hand van Satan die achter de schermen aan de touwtjes trekt? Manipuleert en controleert Satans kwaadaardige natuur de dingen? Controleert Satan al deze dingen? (Ja.) Wanneer mensen in een traditionele cultuur leven en dit soort traditionele feestdagen vieren, kunnen we dan zeggen dat dit een omgeving is waarin ze door Satan voor de gek worden gehouden en verdorven? Sterker nog, zijn ze niet blij door Satan te worden verdorven? (Ja.) Dit is iets wat jullie allemaal erkennen, iets dat jullie allemaal weten.

4. Hoe Satan bijgeloof gebruikt om de mens te verderven

Jullie kennen de term ‘bijgeloof’, nietwaar? Er zijn enkele overeenkomsten tussen bijgeloof en traditionele cultuur, maar daar zullen we het vandaag niet over hebben. In plaats daarvan zullen we de meest voorkomende vormen van bijgeloof bespreken: waarzeggerij, toekomstvoorspelling, het verbranden van wierook en de verering van Boeddha. Sommige mensen doen aan waarzeggerij, andere vereren Boeddha en branden wierook, terwijl weer anderen hun toekomst laten voorspellen, of iemand toestaan hun gelaatstrekken te lezen om zo hun toekomst te weten te komen. Hoeveel van jullie hebben je toekomst laten voorspellen of je gezicht laten lezen? Dit is iets waar de meeste mensen in geïnteresseerd zijn, nietwaar? (Ja.) Waarom is dat? Wat voor soort voordeel trekken mensen uit waarzeggerij en het laten voorspellen van de toekomst? Wat wordt ermee bevredigd? (Nieuwsgierigheid.) Is het alleen maar nieuwsgierigheid? Dat kan het niet zijn. Wat is het doel van toekomstvoorspelling? Waarom laat je je toekomst voorspellen? Is het niet om de toekomst te kunnen zien? Sommige mensen laten hun gezicht lezen om de toekomst te voorspellen, andere doen het om te zien of ze geluk zullen hebben of niet. Sommige mensen doen het om te zien hoe hun huwelijk zal zijn, en weer anderen doen het om te zien of ze volgend jaar geluk zullen hebben. Sommige mensen laten hun gezicht lezen om te zien wat hun vooruitzichten en die voor hun zonen of dochters zullen zijn en zien alle aspecten van deze dingen. Sommige zakenlieden doen het om te zien hoeveel geld ze gaan verdienen en om zo wat richting te krijgen over wat ze zouden moeten doen. Is het alleen maar om hun nieuwsgierigheid te bevredigen? (Nee.) Wanneer mensen hun gezicht laten lezen of soortgelijke dingen doen is het voor hun eigen toekomstige, persoonlijke voordeel en ze geloven dat al deze dingen nauw samenhangen met hun eigen lot. Is ook maar iets van deze dingen nuttig? (Nee.) Waarom is het niet nuttig? Is het niet goed hier iets over te weten? Dit helpt je om te weten wanneer het noodlot kan toeslaan en als je het van tevoren weet kun je het vermijden, nietwaar? Wanneer je de toekomst is voorspeld kun je er omheen manoeuvreren zodat het komend jaar een goed jaar kan worden en je rijk kunt worden met wat je onderneemt. Is dat niet nuttig? (Nee.) Of het nuttig is gaat ons niets aan, we zullen daar vandaag niet verder over communiceren; onze discussie gaat niet over deze inhoud en dit onderwerp. Hoe maakt Satan gebruik van bijgeloof om de mens te verderven? Wat mensen weten over dingen zoals toekomstvoorspelling, het lezen van het gezicht en waarzeggerij is dat het hen laat weten of ze geluk zullen hebben in de toekomst en hoe de weg die voor hen ligt eruitziet, maar in wiens handen liggen deze dingen uiteindelijk? (Gods handen.) Ze liggen in Gods handen. Wat wil Satan mensen laten weten wanneer hij deze methoden gebruikt? Satan wil het lezen van gezichten en toekomstvoorspelling gebruiken om mensen te laten weten dat hij hun toekomst kent, Satan wil de mensen vertellen dat hij deze dingen weet en ze controleert. Satan wil profiteren van deze mogelijkheid en deze methoden gebruiken om mensen te controleren, zodanig dat mensen er blind in gaan geloven en er elk woord van gehoorzamen. Als je bijvoorbeeld je gezicht laat lezen en de waarzegger sluit zijn ogen en vertelt je glashelder alles wat je een paar decennia geleden is overkomen, hoe zou je je dan van binnen voelen? Je zult plotseling iets voelen als: “Ik bewonder deze waarzegger echt, hij is zo accuraat! Ik heb nog nooit niemand over mijn verleden verteld, hoe wist hij ervan?” Het zou voor Satan niet zo moeilijk moeten zijn je verleden te kennen, nietwaar? God heeft je tot vandaag de dag geleid, maar Satan heeft ook de hele tijd mensen verdorven en heeft je gevolgd. Dat er voor jou decennia zijn verlopen betekent niets voor Satan en voor hem is het niet moeilijk deze dingen te weten. Wanneer je weet dat wat Satan zegt klopt, zou je hem dan je hart niet geven? Je toekomst en lot, zijn die niet afhankelijk van zijn controle? Je hart voelt ogenblikkelijk enig respect en eerbied voor hem en van sommige mensen kan de ziel al door hem zijn weggerukt. En dan zul je de waarzegger onmiddellijk vragen: “Wat moet ik nu doen? Wat zou ik volgend jaar moeten vermijden? Welke dingen moet ik niet doen?” En dan zal hij zeggen: je moet daar niet heengaan, je moet dit niet doen, draag geen kleding in een bepaalde kleur, je zou niet naar deze of die plaatsen moeten gaan en je zou bepaalde dingen vaker moeten doen. … Zou je niet alles wat hij zegt onmiddellijk ter harte nemen? Je zou het sneller onthouden dan het woord van God. Waarom zou je het zo snel onthouden? Omdat je voor je geluk op Satan zou willen vertrouwen. Is het niet op dit moment dat hij je hart in zijn greep krijgt? Wanneer je doet wat hij zegt en zijn woorden uitkomen zoals voorspeld, zou je dan niet direct teruggaan om er achter te komen wat het lot het volgend jaar voor je in petto heeft? (Ja.) Je zult alles doen wat Satan je vertelt om te doen en je zult alle dingen vermijden waarvan hij zegt dat je ze moet vermijden; ben je hem niet gehoorzaam in alles wat hij zegt? Je zult heel snel in zijn greep terechtkomen, op een dwaalspoor worden geleid en onder zijn controle worden gebracht. Dit gebeurt omdat je gelooft dat wat hij zegt de waarheid is en omdat je gelooft dat hij je verleden, heden en toekomst kent. Dit is de methode die Satan gebruikt om mensen te controleren. Maar wie is er in werkelijkheid echt in controle? Het is God Zelf, niet Satan. Satan gebruikt alleen maar zijn trucs, in dit geval om onwetende mensen, die alleen maar de fysieke wereld zien te misleiden daarin te geloven en daarop te vertrouwen. Vervolgens vallen ze in Satans handen en gehoorzamen elk woord van hem. Maar geeft Satan ooit op wanneer mensen in God willen geloven en Hem volgen? Satan geeft nooit op. Vallen mensen in deze situatie echt in Satans handen? (Ja.) Kunnen we zeggen dat Satans gedrag wat dit betreft echt schaamteloos is? (Ja.) Waarom zouden we dat zeggen? (Satan gebruikt misleiding.) Satans trucs zijn frauduleus en misleidend. Satan is schaamteloos en hij verleidt mensen ertoe te denken dat hij alles controleert, en hij bedriegt mensen zodat ze denken dat hij hun lot in handen heeft. Dit leidt ertoe dat onwetende mensen hem volledig gaan gehoorzamen en hij hen bezwendelt met slechts een of twee zinnen en mensen zich in hun roes voor hem buigen. Wat zijn dus de methoden die Satan gebruikt, wat zegt hij om jou in hem te laten geloven? Je kunt bijvoorbeeld niet aan Satan hebben verteld uit hoeveel mensen je gezin bestaat, maar hij zegt je dat je gezin uit drie leden bestaat, inclusief een dochter van zeven, en voegt er de leeftijden van je ouders aan toe. Stel dat je al argwaan en twijfels had aan het begin, zou je het niet iets geloofwaardiger zijn gaan vinden nadat je dit hebt gehoord? En dan kan Satan bijvoorbeeld zeggen: “Je hebt het momenteel niet makkelijk op je werk, je leidinggevenden geven je niet de erkenning die je verdient en ze werken je altijd tegen.” Nadat je dit hebt gehoord denk je: “Dat klopt precies! De dingen lopen de laatste tijd niet soepel op het werk.” Dus geloof je Satan een beetje meer. Dan zegt hij nog iets anders om je te misleiden, zodat je nog een beetje meer in hem gelooft. Beetje bij beetje merk je dat je je niet langer kunt verzetten of argwanend kan zijn. Satan gebruikt niet meer dan een paar triviale trucjes, zelfs onbeduidende trucjes, om je te hypnotiseren. Wanneer je bent gehypnotiseerd, zul je niet meer in staat zijn je te oriënteren, niet meer weten wat je moet doen en zul je gaan gehoorzamen wat Satan je zegt. Dit is de ‘oh zo briljante’ methode die Satan gebruikt om de mens te verderven, zo trap je ongewild in zijn valstrik en word je door hem verleid. Satan vertelt je een paar dingen waarvan mensen denken dat het goede dingen zijn en vertelt je daarna wat je moet doen en wat je moet vermijden, en zo sla je onbewust dat pad in. Zodra je dat pad bent ingeslagen kom je niets anders dan problemen tegen; je denkt constant na over wat Satan je heeft gezegd en wat hij je heeft verteld om te doen, en wordt er onbewust door bezeten. Waarom is dit zo? Dat komt omdat het de mensheid aan waarheid ontbreekt en ze dus niet in staat zich tegen Satans verlokkingen en verleidingen te verzetten. Geconfronteerd met Satans kwaadaardigheid, bedrog, verraad en boosaardigheid is de mensheid zo onwetend, onvolwassen en zwak, nietwaar? Is dit niet een van de manieren waarop Satan de mens verderft? (Ja.) De mens wordt onbewust, beetje bij beetje, verleid en bedrogen door de verschillende methoden van Satan, omdat de mens niet in staat is onderscheid te maken tussen het positieve en de negatieve. Het ontbreekt de mens aan deze gestalte en het vermogen over Satan te triomferen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

0zoekresulta(a)t(en)