01Hoe kunnen we getuigen zijn van de verschijning van God en de wederkomst van de Heer verwelkomen?

Wanneer het gaat om het verwelkomen van de Heer, kijken veel mensen ernaar uit de Heer Jezus in de Geest aan de mensheid te zien verschijnen. Maar is dat wel het juiste pad voor het begroeten van de Heer? We weten allemaal dat Job zei: “Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.” omdat hij de stem van Jehova in de wervelwind hoorde. Petrus hoorde ook de stem van de Heer Jezus, op deze manier herkende hij Jezus als Christus. We kunnen hieruit opmaken dat hoe God ook aan mensen verschijnt, ze alleen kunnen vaststellen dat het inderdaad de verschijning van God is door Gods stem te horen. Het is duidelijk dat het in staat zijn de stem van God te horen de enige manier is om getuige te zijn van Zijn verschijning en de wedergekomen Heer te verwelkomen.

Bijbelverzen ter referentie

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:7).

02Wat is de stem van God? Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de woorden van Almachtige God de stem van God zijn?

De stem van God verwijst naar Zijn uitspraken – ze verwijst naar de waarheid. Of God nu in Zijn geïncarneerde vorm of in Zijn vorm als Geest spreekt, Hij staat altijd op een hoge plek en spreekt tot de gehele mensheid. Dit is de toon en het kenmerk van Gods woorden en van de karakteristieke manier van spreken van de Heer van de schepping. Eenieder met een hart en een geest zal, zodra hij of zij ze hoort, voelen dat Gods woorden de waarheid zijn, dat ze gezaghebbend en krachtig zijn. Ze zullen weten dat ze Gods stem zijn! De Heer Jezus is reeds wedergekeerd – Hij is Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Hij drukt waarheden uit en verricht het oordeelswerk beginnende bij het huis van God. Hoe kunnen we dus bevestigen dat de uitspraken van Almachtige God de stem van God zijn?

Bijbelverzen ter referentie

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het Woord is vlees geworden” (Johannes 1:1).

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’” (Johannes 14:6).

“De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven” (Johannes 6:63).

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12).

“Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17)

“U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden” (Johannes 8:32).

1)Gods woorden zijn de weg, de waarheid en het leven.

2)Gods woorden zijn een uitdrukking van Gods gezindheid. Ze zijn krachtig en gezaghebbend.

3)God drukt de waarheid uit en brengt Zijn werk van oordeel en zuivering in de laatste dagen.

03Wat zijn de gevolgen als we alleen maar uitgaan van wat we zien wanneer we de Heer verwelkomen?

De waarheden die door Almachtige God, Christus van de laatste dagen zijn uitgedrukt zijn reeds enige tijd openlijk online beschikbaar voor mensen van over de hele wereld om te zoeken en te onderzoeken. Vele oprechte gelovigen die naar Gods verschijning verlangen hebben gezien dat alle woorden die door Almachtige God zijn uitgedrukt de waarheid zijn, dat ze krachtig zijn en gezaghebbend. Ze hebben ze als Gods stem herkend en hebben zich, de een na de ander, tot Almachtige God gewend. Er zijn er echter ook die volhouden dat de Heer op een wolk zal komen en weigeren naar de stem van God te luisteren. Sommigen hebben zelfs de stem van God gehoord, maar zullen toch niet erkennen dat dit de verschijning van God is. Ze verzetten zich tegen de wederkomst van de Heer en veroordelen deze. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn?

Bijbelverzen ter referentie

“Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent” (Johannes 8:47).

“Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29).

“Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen” (Openbaring 1:7).

Heb je de stem van God gehoord?

Officiële website