01Betekent het aanvaarden van de weg van berouw van het Tijdperk van Genade werkelijk het verkrijgen van het eeuwige leven?

Door in de Heer te geloven en onze zonden aan Hem op te biechten, zijn onze zonden ons vergeven en kunnen we genieten van Gods genade en zegeningen. Dit geeft ons de hoop op het eeuwige leven, en velen geloven dat dit het verwerven van de weg van het eeuwige leven is. Maar is dat wel echt waar? We weten allemaal dat de Heer Jezus het verlossingswerk verrichtte in het Tijdperk van Genade, waarbij Hij de mensheid onderwees te biechten en berouw te tonen tegenover God, om nederig en tolerant te zijn in alle dingen, je kruis te dragen, enzovoorts. Dit concentreert zich allemaal rond de waarheden die zijn uitgedrukt tijdens het verlossingswerk, en deze waarheden zijn de weg van berouw. Door de weg van berouw te aanvaarden zijn we vrijgesproken van onze zonden en zien we enkele positieve veranderingen in ons gedrag. Het ontbreekt ons echter nog steeds aan werkelijk begrip van onze eigen zondige natuur alsook aan de waarheid over hoe mensen kunnen worden bevrijd van de zonde en kunnen worden gezuiverd. Onze zondige natuur blijft in ons verankerd en we kunnen onszelf nog steeds niet weerhouden te zondigen, ons tegen God te verzetten en tegen Hem te rebelleren. Hoe kan dit het verwerven van het eeuwige leven zijn?

Bijbelverzen ter referentie

“‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’” (Matteüs 4:17).

“Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35).

“Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde” (Hebreeën 9:28).

02Wat is de weg van het eeuwige leven?

De weg van het eeuwige leven is niet zo eenvoudig als het ons alleen maar laten biechten en berouw tonen, en vervolgens van de buitenkant wat goed gedrag te vertonen. Integendeel: het is de weg van de waarheid die ons in staat stelt eeuwig te leven. Dat betekent het volledig oplossen van onze zondige natuur, waarmee we worden gered van Satans invloed, en het afwerpen van onze verdorven satanische gezindheid zodat we door God kunnen worden gereinigd en volkomen gered. Dan wordt de waarheid ons leven zelf, zijn we in staat ons werkelijk aan God te onderwerpen, Hem te vereren en Hem lief te hebben, worden we verenigbaar met God en worden we volledig door God gewonnen. Alleen dit is de weg van het eeuwige leven.

Bijbelverzen ter referentie

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Openbaring 16:12–13).

“Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48).

“Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft” (Openbaring 14:6–7).

“Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openbaring 14:4–5).

03Hoe kunnen we de weg van het eeuwige leven verkrijgen?

Achter het feit dat God de waarheid uitdrukt voor de redding van de mensheid gaat een plan schuil en de stappen die het omvat. De Heer Jezus voerde het verlossingswerk uit in het Tijdperk van Genade; Hij drukte de weg van berouw uit, vergaf de zonden van de mens en verloste ons uit Satans greep. Het werk dat door Christus van de laatste dagen, Almachtige God, is gedaan, is het werk van oordeel, en de waarheden die Hij uitdrukt kunnen mensen voor eens en voor altijd reinigen en redden. Dit stelt ons in staat te ontsnappen aan de boeien van de zonde, gezuiverd te worden en door God te worden gewonnen. Deze waarheden zijn de weg van het eeuwige leven dat God de mensheid heeft geschonken. Daarom moeten we alle waarheden die door Almachtige God in de laatste dagen zijn uitgedrukt aanvaarden om de weg van het eeuwige leven te verkrijgen.

Bijbelverzen ter referentie

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat” (Openbaring 2:7).

“De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft” (Openbaring 22:17).

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven” (Johannes 10:27–28).

“Gezegend zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij aanspraak mogen maken op de boom des levens en door de poorten de stad binnen mogen gaan” (Openbaring 22:14).

Artikelen ter referentie

Wat is de weg naar het eeuwige leven?

Wat is de weg naar het eeuwige leven?

Meer geweldige rubrieken

Meer onderwerpen

Heb je de stem van God gehoord?
Heb je de stem van God gehoord?
Het mysterie van Gods namen onthuld
Het mysterie van Gods namen onthuld
Hoe kun je een wijze maagd zijn en de bruidegom verwelkomen?
Hoe kun je een wijze maagd zijn en de bruidegom verwelkomen?
Hoe de mens van verdorvenheid gezuiverd kan worden
Hoe de mens van verdorvenheid gezuiverd kan worden