XI Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid

45. Het werk van de Heilige Geest worden onderverdeeld in drie delen: Gods eigen werk, het werk van mensen die worden gebruikt en het werk aan allen in de stroom van de Heilige Geest. Onder deze drie, is Gods eigen werk het leiden van het gehele tijdperk; het werk van de mensen die worden gebruikt is er om alle volgelingen van God te leiden door te worden gezonden of opdrachten te ontvangen naar Gods eigen werk, waarbij deze mensen degenen zijn die samenwerken met Gods werk; het werk gedaan door de Heilige Geest aan hen in de stroom is bedoeld om al Zijn eigen werk te onderhouden, dat wil zeggen, het gehele management te onderhouden en Zijn getuigenis te onderhouden en tegelijkertijd diegenen te vervolmaken die kunnen worden vervolmaakt. Deze drie onderdelen zijn het complete werk van de Heilige Geest, maar zonder het werk van God Zelf, zou het volledige managementwerk stagneren.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

46. Het werk in de stroom van de Heilige Geest, of het nu Gods eigen werk is of het werk van mensen die worden gebruikt, is het werk van de Heilige Geest. De substantie van God Zelf is de Geest, die de Heilige Geest kan worden genoemd of de zevenvoudig versterkte Geest. Al met al, Zij zijn de Geest van God. Het enige is, dat de Geest van God in verschillende tijden verschillend wordt genoemd. Maar Hun substantie is nog altijd één. Daarom is het werk van God Zelf het werk van de Heilige Geest; het werk van de geïncarneerde God is niets minder dan de Heilige Geest aan het werk. Het werk van mensen die worden gebruikt is ook het werk van de Heilige Geest. Het enige is, dat het werk van God de complete uitdrukking is van de Heilige Geest en dat er geen verschil is, terwijl het werk van mensen die worden gebruikt wordt gemengd met vele menselijke dingen, en het niet de directe uitdrukking van de Heilige Geest is, laat staan complete uitdrukking.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

47. De Heilige Geest werkt vanzelfsprekend op verschillende manieren en volgens vele principes. Ongeacht hoe het werk wordt uitgevoerd en door welk soort mensen, de substantie is altijd anders en het werk dat Hij doet aan verschillende mensen heeft allemaal principes en kan allemaal de substantie van het doel van het werk vertegenwoordigen. Dit is omdat het werk van de Heilige Geest behoorlijk specifiek is in reikwijdte en in omvang. Het werk dat wordt gedaan in het vleesgeworden vlees is niet hetzelfde als het werk dat aan mensen wordt uitgevoerd, en het werk varieert ook naargelang het verschillende kaliber van de mensen. Werk dat wordt gedaan in het vleesgeworden vlees wordt niet gedaan aan mensen en in het vleesgeworden vlees doet Hij niet hetzelfde werk als wat aan mensen wordt gedaan. Kortom, het maakt niet uit hoe Hij werkt, werk aan verschillende objecten is nooit hetzelfde en de principes waarnaar Hij werkt verschillen in overstemming met de toestand en aard van verschillende mensen. De Heilige Geest werkt aan verschillende mensen op basis van hun inherente substantie en eist niets van hen dat hun inherente substantie te boven gaat en evenmin zal Hij aan hen werken buiten hun daadwerkelijke kaliber. Het werk van de Heilige Geest aan een mens stelt mensen dus in staat om de substantie te zien van het object van het werk. De inherente substantie van de mens verandert niet; het werkelijke kaliber van de mens is beperkt. Of de Heilige Geest nu mensen gebruikt of aan mensen werkt, het werk is altijd in overeenstemming met de beperkingen van het kaliber van mensen, zodat zij er profijt van hebben. Wanneer de Heilige Geest werkt aan mensen die worden gebruikt, worden zowel hun gaven als hun werkelijke kaliber ingezet en niet achtergehouden. Hun werkelijke kaliber wordt helemaal ingezet om het werk te dienen. Je kunt stellen dat Hij werkt door de beschikbare delen van een mens te gebruiken, om de werkresultaten te behalen. Het werk dat wordt gedaan in het vleesgeworden vlees daarentegen, is om het werk van de Geest direct uit te drukken en is niet gemengd met menselijk verstand en gedachten en is onbereikbaar voor de gaven van de mens, de beleving van de mens of zijn aangeboren toestand.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

48. Allen in de stroom van de Heilige Geest bezitten de tegenwoordigheid en discipline van de Heilige Geest; mensen die niet in de stroom van de Heilige Geest zijn, bevinden zich onder het bevel van Satan en zijn van elk werk van de Heilige Geest verstoken. Mensen in de stroom van de Heilige Geest aanvaarden het nieuw werk van God en werken mee in het nieuwe werk van God. Als de mensen in deze stroom niet in staat zijn om mee te werken en de waarheid niet in praktijk kunnen brengen zoals God dat in deze tijd vereist, zullen ze gedisciplineerd worden en in het ergste geval door de Heilige Geest verlaten worden. Mensen die het nieuwe werk van de Heilige Geest aanvaarden, zullen in de stroom van de Heilige Geest leven en de zorg en bescherming van de Heilige Geest genieten. Mensen die bereid zijn om de waarheid in praktijk te brengen, worden door de Heilige Geest verlicht; mensen die niet bereid zijn om de waarheid in praktijk te brengen, worden door de Heilige Geest gedisciplineerd en mogelijk zelfs bestraft. Wat voor persoon ze ook zijn, als ze zich in de stroom van de Heilige Geest bevinden, zal God de verantwoording nemen voor allen die Zijn nieuwe werk aanvaarden omwille van Zijn naam. Mensen die Zijn naam verheerlijken en bereid zijn om Zijn woorden in praktijk te brengen, zullen Zijn zegeningen ontvangen; mensen die Hem ongehoorzaam zijn en Zijn woorden niet in praktijk brengen, zullen Zijn bestraffing ondergaan.

uit ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

49. Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het geeft hun troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen na te streven dat ze door God vervolmaakt worden. Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief binnengaan; ze zijn niet passief en worden nergens toe gedwongen, maar handelen proactief. Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig; ze zijn graag bereid om te gehoorzamen en zichzelf te vernederen. Al hebben ze pijn en voelen ze zich kwetsbaar vanbinnen, toch zijn ze vastbesloten om mee te werken, lijden ze met vreugde, hebben ze het vermogen om te gehoorzamen en zijn ze niet verontreinigd door de menselijke wil of door de denkwijze van de mens en zeker niet door menselijke verlangens en beweegredenen. Wanneer mensen het werk van de Heilige Geest ervaren, zijn ze bijzonder heilig vanbinnen. Degenen die vol zijn van het werk van de Heilige Geest, brengen de liefde voor God en de liefde voor hun broeders en zusters in praktijk; zij verheugen zich in de dingen waar God zich in verheugt en verafschuwen de dingen die God verafschuwt. Mensen die door het werk van de Heilige Geest worden aangeraakt, worden gekenmerkt door normale menselijkheid; zij zijn vol menselijkheid en voortdurend op zoek naar de waarheid. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, wordt hun toestand steeds beter en neemt hun menselijkheid steeds normalere vormen aan. Hoewel ze soms op een dwaze manier meewerken, zijn hun drijfveren goed, gaan ze positief binnen, proberen ze geen stoorzender te vormen en hebben ze geen kwade bedoelingen.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

50. Wanneer er iets met je gebeurt, komt dat dan van de Heilige Geest en moet je daaraan gehoorzamen of het afwijzen? In de praktijk doen mensen veel dingen vanuit hun eigen wil, terwijl ze altijd geloven dat het van de Heilige Geest komt. Sommige zaken komen van boze geesten, hoewel mensen denken dat ze van de Heilige Geest afkomstig zijn. En soms leidt de Heilige Geest mensen van binnenuit, maar zijn ze bang dat zulke leiding van Satan komt en durven ze niet te gehoorzamen, terwijl ze in werkelijkheid door de Heilige Geest zijn verlicht. Zonder onderscheid te maken is het onmogelijk om te ervaren wanneer zulke ervaringen je werkelijk overkomen, en zonder onderscheid te maken is het onmogelijk om het leven te verwerven. Hoe werkt de Heilige Geest? Hoe werken boze geesten? Wat komt voort uit de wil van mensen? En wat is afkomstig van de leiding en verlichting van de Heilige Geest? Als je de regels vat van het werk van de Heilige Geest in de mens, kun je jouw kennis doen toenemen en kun je onderscheid maken in jouw dagelijkse leven en tijdens je werkelijke ervaringen; je zult God leren kennen, je zult Satan kunnen begrijpen en onderscheiden, je zult in je gehoorzaamheid en in je streven niet in verwarring raken en je zult iemand zijn met heldere gedachten die het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

51. God verricht inderdaad veel werk in mensen, soms door hen te testen, soms door omgevingen te creëren om hen te matigen, en soms door woorden uit te spreken om hen te begeleiden en hun tekortkomingen te corrigeren. Soms leidt de Heilige Geest mensen naar een omgeving die door God is voorbereid zodat ze onbewust veel dingen kunnen ontdekken die ze nodig hebben. Door wat mensen zeggen en doen, de manier waarop mensen anderen behandelen en omgaan met dingen, verlicht de Heilige Geest hen, buiten hun weten om, over veel zaken die ze eerder niet begrepen, waardoor ze veel dingen en mensen duidelijker kunnen zien. Daardoor krijgen ze inzicht in veel zaken waar ze zich voordien niet bewust van waren.

uit ‘Over ervaring’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

53. Soms geeft God je een bepaald soort gevoel – je verliest je innerlijke genot, je verliest Gods aanwezigheid en je bent in duisternis. Dit is een vorm van loutering. Wanneer je iets doet, gaat het mis of je loopt tegen een muur. Dit is Gods discipline. Je kunt iets doen en er geen bepaald gevoel bij hebben en anderen weten het ook niet, maar God weet het. Hij zal je niet laten gaan en Hij zal je disciplineren. Het werk van de Heilige Geest is zeer gedetailleerd. Hij observeert heel nauwlettend het woord en de daad van mensen, hun handelen en bewegingen en hun gedachten en ideeën, zodat mensen zich innerlijk bewust kunnen worden van deze dingen. Je doet iets een keer en het gaat mis, je doet het opnieuw en het gaat nog steeds mis en geleidelijk aan zul je het werk van de Heilige Geest gaan begrijpen. Na vele malen gedisciplineerd te zijn, zul je weten wat je moet doen om in overeenstemming te zijn met Gods wil en wat niet in overeenstemming is met Zijn wil. Uiteindelijk zul je precieze antwoorden hebben op de leiding van de Heilige Geest vanuit jou. Soms zul je rebels zijn en door God van binnenuit berispt worden. Dit komt allemaal van Gods discipline. Als je God niet koestert, als je zijn werk verlaagt, zal Hij je geen goed doen. Hoe serieuzer je God neemt, hoe meer Hij je zal verlichten.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

53 Soms werkt de Heilige Geest heel snel als Hij jou verlicht om iets te begrijpen, terwijl Hij op andere momenten je enige tijd een ervaring laat doorleven voordat Hij het je geleidelijk laat begrijpen. Het is niet dat Hij je rechtstreeks iets openbaart of je verlicht of je een weinig licht geeft zonder dat Hij je eerst iets laat ervaren, en ook geeft Hij je niet zomaar begrip van droge woorden en doctrines. Welke principes hanteert de Heilige Geest bij Zijn werk? Hij werkt door een aantal omgevingen, mensen, gebeurtenissen en dingen voor jou te regelen zodat je lessen kunt leren en geleidelijk volwassen kunt worden. Door dit proces van ervaring en groei laat Hij je langzaam de waarheid begrijpen. De Heilige Geest werkt daarom volgens een heel natuurlijk principe; Hij werkt helemaal in overeenstemming met het natuurlijke patroon van de menselijke ontwikkeling zonder enige dwang toe te passen.

uit ‘Je kunt waarheid ontvangen nadat je je ware hart aan God hebt overgegeven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

54. De Heilige Geest heeft in elke persoon een pad te bewandelen en geeft elke persoon kansen om vervolmaakt te worden. Door jouw negativiteit leer je je eigen verdorvenheid kennen en door je negativiteit af te werpen zul je een pad vinden om dingen in de praktijk te brengen en dit is de vervolmaking van jou. Verder zul je, door de continue leiding en door de illuminatie van een aantal positieve dingen in je, proactief je levenstaak vervullen, groeien in inzicht en onderscheidingsvermogen verkrijgen. Wanneer je in goede staat verkeert, ben je in het bijzonder bereid om het woord van God te lezen en ben je in het bijzonder bereid om tot God te bidden en de preken die je hoort te relateren aan je eigen gesteldheid. Op zulke momenten verlicht en illumineert God je vanbinnen, waardoor je sommige dingen van het positieve aspect kunt verwezenlijken. Dit is vervolmaking van jou in het positieve aspect. In negatieve situaties ben je zwak en negatief en voel je de aanwezigheid van God niet, maar toch illumineert God jou en helpt Hij jou een pad te vinden om te praktiseren. Hieruit komen, is vervolmaking bereiken in het negatieve aspect.

uit ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

55. De Heilige Geest werkt volgens dit principe: Door medewerking van mensen, doordat ze actief bidden, zoeken en dichter bij God komen, kunnen resultaten geboekt worden en kunnen ze door de Heilige Geest worden verlicht en geïllumineerd. Het is niet zo dat de Heilige eenzijdig handelt of dat de mens eenzijdig handelt. Beide zijn onmisbaar en hoe meer mensen meewerken en hoe meer zij streven naar het bereiken van de normen van Gods eisen, des te groter is het werk van de Heilige Geest. Alleen echte medewerking van mensen, aangevuld met het werk van de Heilige Geest, kan echte ervaringen en wezenlijke kennis van Gods woorden teweegbrengen. Langzaamaan wordt iemand, door op deze manier ervaringen op te doen, uiteindelijk volmaakt. God doet geen bovennatuurlijke dingen. In de opvattingen van mensen is God almachtig en wordt alles door God gedaan; met als resultaat dat mensen passief afwachten, de woorden van God niet lezen, niet bidden en alleen maar wachten op de aanraking van de Heilige Geest. Degenen met een juist begrip geloven echter dit: God kan niet meer doen dan de mate waarin ik meewerk en het effect dat Gods werk op mij heeft, hangt van mijn medewerking af. Wanneer God spreekt, moet ik alles doen om Gods woorden te zoeken en na te streven: dit is wat ik zou moeten bereiken.

uit ‘Hoe je de werkelijkheid kunt kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

56. Er is één voorwaarde bij het werk van de Heilige Geest in mensen. Zolang ze dorsten en zoeken en niet halfhartig of twijfelachtig zijn over Gods daden, en ze in staat zijn om hun plicht te allen tijde hoog te houden, kunnen ze alleen op deze manier het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Bij elke stap van Gods werk, is wat van de mensheid wordt vereist een enorm vertrouwen en zoeken voor het aangezicht van God – alleen door ervaring kunnen mensen ontdekken hoe beminnelijk God is en hoe de Heilige Geest werkt in mensen. Als je niet ervaart, als je niet je weg er doorheen voelt, als je niet zoekt, krijg je niets. Je moet je weg voelen door je ervaringen, en alleen door je ervaringen kun je Gods daden zien en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid herkennen.

uit ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

57. Het werk van de Heilige Geest is normaal en waar, de Heilige Geest werkt in de mens volgens de regels van het normale leven van de mens en Hij verlicht en leidt mensen op grond van de zaken waar normale mensen werkelijk naar streven. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, leidt en verlicht Hij hen overeenkomstig de behoeften van normale mensen; Hij zorgt voor hen naargelang hun behoeften en Hij leidt en verlicht hen op positieve wijze op basis van de dingen die zij missen en van hun tekortkomingen. Wanneer de Heilige Geest werkt, doet Hij dat in overeenstemming met de regels van het normale leven van de mens en alleen in het echte leven kunnen mensen het werk van de Heilige Geest zien. Als mensen in hun dagelijkse leven een positieve gesteldheid hebben en een normaal geestelijk leven leiden, zijn ze vol van het werk van de Heilige Geest. Met een dergelijke gesteldheid hebben ze geloof wanneer ze de woorden van God eten en drinken, raken ze geïnspireerd wanneer ze bidden en zijn ze niet passief wanneer er iets met hen gebeurt. En als er iets met hen gebeurt, beseffen ze welke lessen God hun wil leren. Ze zijn dan niet passief of zwak en ondanks hun werkelijke moeilijkheden zijn ze bereid alle plannen van God te gehoorzamen.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

58. God werkt in mensen die Zijn woorden zoeken en koesteren. Hoe meer je Gods woorden koestert, hoe meer Zijn Geest in je zal werken. Hoe meer iemand Gods woorden koestert, hoe groter zijn kans is dat God hem volmaakt maakt. God maakt mensen volmaakt die Hem waarlijk liefhebben. Hij maakt mensen met een vredig hart voor Hem volmaakt. Koester je al Gods werk, koester je Gods verlichting, koester je Gods aanwezigheid, koester je Gods zorg en bescherming, koester je hoe Gods woorden jouw werkelijkheid en voedsel voor jouw leven worden, dan ben je het meest naar Gods hart. Koester je Gods werk, koester je al het werk dat Hij voor jou heeft gedaan, dan zal Hij je zegenen. Hij zal alles vermenigvuldigen wat van jou is.

uit ‘God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

59. Wanneer de Heilige Geest werkt om mensen te verlichten, geeft Hij ze gewoonlijk kennis van Gods werk, en van hun ware intrede en ware toestand. Hij geeft ze ook vastberadenheid, laat ze Gods dringende bedoeling begrijpen en Zijn eisen voor de mens nu, Hij geeft ze de vastberadenheid om elke weg te openen. Zelfs wanneer mensen bloedvergieten en offers ondergaan, moeten ze handelen voor God, en zelfs wanneer ze te maken krijgen met vervolging en tegenspoed, moeten ze God nog steeds liefhebben, geen spijt hebben en getuigenis afleggen voor God. Zulke vastberadenheid is de beroering van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest – maar weet dat je die beroeringen niet elk voorbijgaand moment bezit. Soms kun je je op bijeenkomsten heel erg geraakt en geïnspireerd voelen, betuig je grote lof en dans je het uit. Het voelt zo nieuw en fris wanneer anderen een communicatie over hun ervaring en begrip van Gods woorden delen, en je hart is volkomen zuiver zonder enig gevoel van leegheid – dit alles heeft betrekking op het werk van de Heilige Geest. Als je iemand bent die leidt en de Heilige Geest je uitzonderlijke verlichting en illuminatie geeft wanneer je naar de kerk gaat om te werken, je ongelooflijk ernstig, verantwoordelijk en serieus maakt in je werk, heeft dit betrekking op het werk van de Heilige Geest.

uit ‘Praktijk (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

60. Wat zijn de uitwerkingen van het werk van de Heilige Geest? Het is mogelijk dat je dwaas bent en niet het juiste onderscheid maakt, maar de Heilige Geest hoeft maar in je te werken en je ontvangt geloof, zult altijd voelen dat je God nooit genoeg kunt liefhebben en zult bereid zijn om mee te werken, hoe groot de problemen die vóór je liggen ook zijn. Soms gebeuren er dingen waarvan het voor je niet duidelijk is of ze van God of van Satan komen, maar je zult dan in staat zijn om te wachten en niet passief of laks zijn. Dit is het normale werk van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, ervaren zij nog steeds echte moeilijkheden. Soms huilen ze en soms zijn er zaken die ze niet kunnen overwinnen, maar dit alles vormt een van de fasen van het gangbare werk van de Heilige Geest. Hoewel zij zulke zaken niet kunnen oplossen en op dat moment zwak zijn en zich beklagen, kunnen ze God achteraf nog steeds met een onvervalst geloof liefhebben. Hun passiviteit kan hen er niet van weerhouden normale ervaringen te hebben, en ongeacht de opmerkingen en aanvallen van andere mensen kunnen ze God nog steeds liefhebben. Tijdens het gebed hebben ze altijd het gevoel dat ze God vroeger veel verschuldigd waren en ze besluiten te doen wat God van hen vraagt en afstand te doen van het vlees wanneer zulke dingen opnieuw gebeuren. Dat ze deze kracht hebben, laat zien dat de Heilige Geest in hen werkt en dit is de normale gesteldheid van het werk van de Heilige Geest.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

61. God herhaalt Zijn werk niet, Hij doet geen werk dat niet realistisch is, Hij stelt geen buitensporige eisen aan de mens en Hij doet geen werk dat buiten de rede van de mens valt. Al het werk dat Hij doet, valt binnen de normale rede van de mens en niet buiten de rede van normale menselijkheid, en Zijn werk is overeenkomstig normale eisen van de mens. Als er sprake is van het werk van de Heilige Geest, wordt de mens steeds normaler en zijn menselijkheid wordt dan ook steeds normaler. De mens krijgt steeds meer inzicht in zijn satanische, verdorven gezindheid, en van het wezen van de mens. Bovendien verlangt hij steeds meer naar de waarheid. Dat wil zeggen: het leven van de mens blijft zich ontwikkelen en de verdorven gezindheid van de mens kan steeds meer veranderen. Dat is allemaal de betekenis van God die het leven van de mens wordt.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

62. Welk werk komt van Satan? Wanneer er werk van Satan afkomstig is, zijn de visies van mensen vaag en abstract. Zij worden niet gekenmerkt door normale menselijkheid en de beweegredenen van hun daden zijn verkeerd. Zij willen God wel liefhebben, maar er zijn altijd beschuldigingen in hen, en deze beschuldigingen en gedachten storen hen voortdurend, waardoor de groei van hun leven wordt belemmerd en zij niet langer in normale toestand voor God verkeren. Met andere woorden, zodra Satan in mensen werkt, kunnen ze voor God geen vrede in hun hart vinden. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten. Als ze mensen in een samenkomst zien, willen ze wegrennen en het lukt hen niet hun ogen te sluiten wanneer anderen bidden. Het werk van boze geesten verwoest de normale relatie tussen mens en God en verstoort de eerdere visies van mensen of hun vorige pad van intreding in het leven. In hun hart kunnen ze nooit dicht bij God komen en er gebeuren steeds dingen die hen van hun stuk brengen en hen gevangen houden. Hun hart kan geen vrede vinden, waardoor er geen kracht overblijft om God lief te hebben en zij moedeloos raken. Dit zijn de uitingen van het werk van Satan. Het werk van Satan manifesteert zich als volgt: je bent niet standvastig en niet in staat om te getuigen. Zo word je iemand die tegenover God tekortschiet en die God niet getrouw is. Wanneer Satan zijn verstorende werk verricht, raak je de liefde en loyaliteit jegens God kwijt. Je hebt niet langer een normale relatie met God, je jaagt de waarheid niet na en probeert jezelf niet te verbeteren. Je gaat achteruit, wordt passief en volgt jouw eigen begeerten. Je maakt ruim baan voor de zonde, en je haat de zonde niet. Verder word je losbandig en niet langer van binnen door God aangeraakt. Je gaat klagen over God en verzet je tegen Hem. Als gevolg hiervan ga je aan Hem twijfelen; er bestaat zelfs het risico dat je God de rug toekeert. Dit alles is het werk van Satan.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

63. Er zijn tegenwoordig zeker enkele boze geesten die werken door bovennatuurlijke dingen om de mens te misleiden; dat is niets anders dan imitatie van hun kant, om de mens te misleiden met werk dat momenteel niet door de Heilige Geest wordt gedaan. Veel boze geesten imiteren de werking van wonderen en de genezing van ziekten; dit is niets anders dan het werk van de boze geesten, want de Heilige Geest doet dergelijk werk tegenwoordig niet meer. Allen die het werk van de Heilige Geest vanaf die tijd hebben geïmiteerd – zij zijn waarlijk boze geesten. Al het werk dat in die tijd in Israël werd uitgevoerd, was werk van bovennatuurlijke aard, alleen werkt de Heilige Geest nu niet op die manier en is Satan de aanstichter van meer van dit werk, is Satan de storende factor en komt het van boze geesten. Maar je kunt niet zeggen dat alles wat bovennatuurlijk is van boze geesten komt – dit hangt af van het tijdperk van Gods werk.

uit ‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

64. Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

uit ‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

65. Sommigen zijn bezeten door een boze geest en roepen luidruchtig uit: “Ik ben God!” Toch worden ze uiteindelijk onthuld, want ze zitten fout in wat ze vertegenwoordigen. Ze vertegenwoordigen Satan en de Heilige Geest slaat geen acht op hen. Hoe hoog je jezelf ook verheft of hoe krachtig je ook roept, je blijft een schepsel en iemand die Satan toebehoort. … Jij kunt geen nieuwe paden voortbrengen of de Geest vertegenwoordigen. Jij kunt het werk van de Geest of de woorden die Hij spreekt niet uiten. Jij kunt het werk van God Zelf niet doen en dat van de Geest kun je niet doen. De wijsheid, het wonder en de onvoorstelbaarheid van God, plus de totale gezindheid waarmee God de mens tuchtigt: jij bent niet in staat om dit alles onder woorden te brengen. Het zou dus zinloos zijn om te beweren dat je God bent; je zou dan alleen de naam maar niets van de inhoud hebben.

uit ‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

66. Sommige mensen zeggen dat de Heilige Geest altijd in hen werkt. Dat is onmogelijk. Als ze zouden zeggen dat de Heilige Geest altijd bij hen is, zou dat realistisch zijn. Als ze zouden zeggen dat hun denken en voelen altijd normaal zijn, zou dat ook realistisch zijn en zou dat aantonen dat de Heilige Geest met hen is. Als je zegt dat de Heilige Geest altijd aan werk is in je, dat je verlicht bent door God en op elk moment geraakt wordt door de Heilige Geest en voortdurend nieuwe kennis verkrijgt, dan is dat niet normaal. Het is extreem bovennatuurlijk! Zonder een spoortje twijfel zijn zulke mensen kwade geesten! Zelfs als de Geest van God vlees wordt, zijn er tijden waarop Hij moet rusten en moet eten – om nog maar niets te zeggen over jou. Zij die bezeten zijn door kwade geesten lijken zonder zwakheid van het vlees te zijn. Zij zijn in staat om alles te verzaken en alles op te geven, ze zijn emotieloos, in staat om martelingen te doorstaan, ze voelen niet de minste vermoeidheid, alsof ze boven het vlees uitgestegen zijn. Is dat niet extreem bovennatuurlijk? Het werk van de kwade geest is bovennatuurlijk en deze dingen zijn onbereikbaar voor mensen. Mensen die geen onderscheid kunnen maken zijn jaloers als ze zulke mensen zien en zeggen dat hun geloof in God zo sterk is en zo goed en dat ze nooit zwak zijn. In feite is dit de manifestatie van het werk van de kwade geest. Dat is zo omdat mensen met een normale gesteldheid onvermijdelijk menselijke zwakheden hebben; dat is de normale gesteldheid van hen die de aanwezigheid van de Heilige Geest hebben.

uit ‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

67. De mens mag dan enig begrip hebben van God en bereid zijn voor God te leven of te sterven, toch controleert Satan nog altijd de zwakheden van de mensen en is hij nog steeds in staat hen te laten lijden. Boze geesten kunnen nog steeds in de mensen werken en hen hinderen waardoor ze verward raken, hun verstand verliezen, zich geestelijk gestoord voelen en bij allerlei dingen worden gestoord. Binnen een mens zijn er nog steeds een aantal dingen van de geest of de ziel die kunnen worden gecontroleerd en gemanipuleerd door Satan. Dit is de reden dat je nog steeds ziek kunt zijn, moeilijkheden kunt ondervinden, je suïcidaal kunt voelen en soms ook de troosteloosheid van de wereld kunt ervaren, of het gevoel dat het leven geen zin heeft. Dat wil zeggen dat dit lijden nog steeds onder Satans heerschappij plaatsvindt – dit is een noodlottige zwakte van de mens. Satan is nog altijd in staat de dingen die hij heeft verdorven en vertrapt te gebruiken – het zijn dingen die Satan tegen de mens kan gebruiken. … Boze geesten grijpen elke kans aan om hun werk te doen. Ze kunnen vanuit je binnenste spreken, of in je oor fluisteren, of ze kunnen onrust in je geest en gedachten zaaien en het werk van de Heilige Geest onderdrukken, zodat je dat niet meer kunt voelen. Vervolgens beginnen ze je lastig te vallen, verwarren je gedachten en brengen je in de war, zodat je rusteloos en onevenwichtig wordt. Zo is het werk dat boze geesten doen bij de mens en als je het niet kunt onderscheiden, verkeer je in groot gevaar.

uit ‘Wat het betekent dat God de pijn van de wereld ervaart’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

68. Het werk van de Heilige Geest is proactieve vooruitgang, terwijl het werk van Satan leidt tot achteruitgang en passiviteit, ongehoorzaamheid jegens God, verzet tegen God, verlies van geloof in God; men wil dan zelfs geen lofzangen meer zingen of dansen. Wat voortvloeit uit de verlichting van de Heilige Geest wordt je niet opgelegd, maar is bij uitstek natuurlijk. Als je daarnaar handelt, zul je de waarheid ontvangen, en als je dat niet doet, zullen er later verwijten komen. Als je verlicht wordt door de Heilige Geest, word je in niets wat je onderneemt verstoord of beperkt. Je wordt bevrijd en in je handelingen zul je een weg kunnen volgen. Je zult op geen enkele manier worden tegengehouden, en zult in staat zijn de wil van God te doen. Door het werk van Satan gaan talrijke zaken voor je als stoorzender fungeren. Je wilt niet langer bidden, je bent te lui om de woorden van God te eten en te drinken en niet bereid aan het kerkelijk leven deel te nemen, en het vervreemdt je van het geestelijk leven. Het werk van de Heilige Geest vormt geen stoorzender voor jouw dagelijks leven en belemmert je evenmin om een normaal geestelijk leven binnen te gaan.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

69. Wanneer in het dagelijks leven iets met je gebeurt, hoe kun je dan onderscheiden of dat van het werk van de Heilige Geest of het werk van Satan afkomstig is? Wanneer mensen een normale toestand hebben, zijn hun geestelijk leven en hun leven in het vlees normaal, en is hun verstand normaal en ordelijk; wat zij dan ervaren en binnenin zichzelf te weten komen, is doorgaans te danken aan het feit dat zij door de Heilige Geest worden aangeraakt (ze krijgen inzichten of enige oppervlakkige kennis wanneer ze de woorden van God eten en drinken of ze zijn trouw wanneer er dingen met hen gebeuren, of ze hebben de kracht om God lief te hebben wanneer er dingen gebeuren – dit alles is afkomstig van de Heilige Geest). Het werk van de Heilige Geest in mensen is bij uitstek normaal; mensen kunnen het niet voelen en het lijkt alsof het door henzelf wordt verricht – maar in feite is dat het werk van de Heilige Geest. In het dagelijks leven verricht de Heilige Geest zowel groot als klein werk in iedereen; de omvang van Zijn werk verschilt eenvoudigweg. Sommige mensen zijn van een goed kaliber, zij begrijpen dingen snel en worden in bijzonder grote mate door de Heilige Geest verlicht; andere mensen zijn van een gebrekkig kaliber en hebben meer tijd nodig om dingen te begrijpen. Maar de Heilige Geest raakt hen van binnen aan en ook zij kunnen leren trouw aan God te zijn: de Heilige Geest werkt in allen die God als doel in hun leven hebben. Wanneer mensen zich in het dagelijks leven niet tegen God verzetten of tegen Hem in opstand komen, wanneer zij geen dingen doen die in strijd zijn met het management van God en het werk van God niet verstoren, werkt in elk van hen de Geest van God in meerdere of mindere mate en raakt hen aan, verlicht hen, geeft hun geloof en kracht en motiveert hen om proactief binnen te gaan. Zij zijn niet lui en begeren niet de geneugten van het vlees, ze zijn bereid de waarheid in praktijk te brengen en verlangen naar de woorden van God – dit alles is het werk van de Heilige Geest.

Wanneer de gesteldheid van mensen niet normaal is, heeft de Heilige Geest hen verlaten; ze mopperen van binnen, hun beweegredenen zijn verkeerd, ze zijn lui, ze geven zich over aan het vlees en hun hart komt in opstand tegen de waarheid: dit alles is afkomstig van Satan. Wanneer de toestand van mensen niet normaal is, wanneer het bij hen van binnen duister is en zij hun normale verstand zijn kwijtgeraakt, en door de Heilige Geest zijn verlaten en niet in staat zijn om God binnenin zichzelf te ontdekken, werkt Satan in hen. Als mensen altijd kracht in zichzelf voelen en God altijd liefhebben, dan zijn de dingen die met hen gebeuren, gewoonlijk afkomstig van de Heilige Geest, en al hun ontmoetingen zijn door God geregeld. Anders gezegd, wanneer jouw gesteldheid normaal is en de Heilige Geest in je zijn geweldige werk doet, kan Satan je op geen enkele wijze aan het wankelen brengen; met een dergelijk fundament kunnen we zeggen dat alles van de Heilige Geest komt en hoewel je soms wellicht onjuiste gedachten hebt, ben je in staat deze af te zweren en er niet naar te handelen. Dit alles is het werk van de Heilige Geest. In welke situaties doet Satan zijn verstorende werk? Wanneer jouw toestand niet normaal is en je niet door God bent aangeraakt, wanneer je verstoken bent van het werk van God en van binnen droog en dor bent, wanneer je tot God bidt maar niets begrijpt en de woorden van God eet en drinkt maar niet verlicht of geïllumineerd raakt – op zulke momenten kan Satan eenvoudig in je werken. Met andere woorden, wanneer je door de Heilige Geest bent verlaten en je God niet kunt ontdekken, gebeuren er veel dingen waarmee Satan je in verzoeking brengt. Satan werkt op hetzelfde moment als de Heilige Geest en dringt binnen in mensen op hetzelfde moment als waarop de Heilige Geest het binnenste van mensen raakt; op zulke momenten neemt de Heilige Geest echter de leiding en mensen met een normale toestand kunnen dan zegevieren: het werk van de Heilige Geest wint het van het werk van Satan. Wanneer de Heilige Geest werkt, kan Satan echter maar heel weinig doen; wanneer de Heilige Geest werkt, hebben mensen nog steeds de gezindheid om ongehoorzaam te zijn en alles wat van oorsprong in hen was, is er nog steeds. Dankzij het werk van de Heilige Geest is het voor mensen echter eenvoudig kennis te vergaren over de essentiële dingen van henzelf en hun opstandige gezindheid tegenover God – al kunnen zij zich daarvan slechts middels geleidelijk werk bevrijden. Het werk van de Heilige Geest is bij uitstek normaal en terwijl Hij in mensen werkt hebben zij nog steeds problemen, huilen ze nog steeds, lijden ze nog steeds, zijn ze nog steeds zwak en is veel voor hen nog steeds onduidelijk. Toch zijn ze met een dergelijke gesteldheid in staat te voorkomen dat ze terugvallen en kunnen ze God liefhebben. En hoewel ze van binnen huilen en verdriet hebben, kunnen ze God nog altijd prijzen; het werk van de Heilige Geest is bij uitstek normaal en in geen enkel opzicht bovennatuurlijk. De meeste mensen geloven dat zodra de Heilige Geest begint te werken de gesteldheid van mensen verandert en de essentiële dingen van hen worden weggenomen. Zulke overtuigingen zijn echter foutief. Wanneer de Heilige Geest binnen een mens werkt, blijven diens passieve kanten aanwezig en blijft zijn gestalte dezelfde, maar hij wordt wel verlicht en geïllumineerd door de Heilige Geest en zijn houding is daarom meer proactief. Zijn innerlijke toestand is normaal en hij verandert snel. In de praktijk ervaren mensen primair het werk van ofwel de Heilige Geest ofwel Satan en als zij geen grip op deze situatie kunnen krijgen en geen onderscheid kunnen maken, is er geen sprake van een reële ervaring, laat staan dat er een verandering in gezindheid plaatsvindt. De sleutel tot het ervaren van Gods werk is dus zulke dingen te doorzien; op die manier wordt het voor mensen gemakkelijker om te ervaren.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: (IV) Woorden over het verschil tussen het werk van God en van de mens

Volgende: (VI) Woorden over hoe je je eigen satanische gezindheid en natuur moet begrijpen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek