Vraag 24: Je getuigt dat Almachtige God de vleesgeworden God is die momenteel Zijn oordeelswerk in de laatste dagen doet, maar de religieuze dominees en ouderlingen zeggen dat het werk van Almachtige God het werk van een mens is; bovendien zeggen veel mensen die niet in de Heer Jezus geloven ook dat het christendom zelf gewoon geloof in een mens is. We kunnen nog steeds niet onderscheiden wat precies het verschil is tussen het werk van God en het werk van de mens, dus communiceer hier alsjeblieft over.

Antwoord:

Het werk van God en dat van de mens verschillen ongetwijfeld. Dat zullen we bij nader onderzoek allemaal kunnen zien. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uitspraken en het werk van de Heer Jezus en daarna naar de uitspraken en het werk van de apostelen, kunnen we zeggen dat het verschil maar al te duidelijk is. Elk woord, geuit door de Heer Jezus, is de waarheid, heeft gezag, en kan vele mysteries onthullen, Dat zal de mensheid allemaal nooit kunnen. Daarom zijn er zoveel mensen die de Heer Jezus volgen. Maar de apostelen kunnen alleen het evangelie verspreiden, van God getuigen en de kerk voeden. De resultaten zijn allemaal heel beperkt. Het verschil tussen Gods werk en dat van de mens is zo duidelijk. Waarom zien we dat dan niet? Hoe komt dat? Dat komt omdat de verdorven mensheid God niet kent en hoegenaamd geen waarheid bezit. Daarom kennen we het verschil tussen Gods werk en mensenwerk niet, en wordt het makkelijk om het werk van de vleesgeworden God als mensenwerk te behandelen. Daarom wordt het makkelijk om het werk van de mensen die we aanbidden, van kwade geesten, en van valse christussen en valse profeten als Gods werk te aanvaarden en te volgen. Dat is afwijken van de ware weg en God weerstaan, wat beschouwd wordt als het verafgoden van de mens en het volgen en aanbidden van Satan. Het is een ernstige belediging jegens Gods gezindheid die door God vervloekt zal worden. Zulke mensen verliezen de kans op redding. Daarom is deze vraag zo belangrijk voor ons onderzoek van de ware weg en het kennen van Gods werk van de laatste dagen. Zowel bij het werk van de vleesgeworden God als het werk van mensen die God gebruikt lijkt het op het eerste gezicht dat de mens werkt en spreekt. Maar er is een wereld van verschil qua essentie en natuur van hun werk. Vandaag is Almachtige God gekomen en heeft alle waarheden en mysteries geopenbaard en de verschillen tussen Gods werk en dat van de mens geopenbaard. We kennen nu pas het verschil tussen Gods werk en dat van de mens. Laten we Almachtige Gods woorden bekijken.

Almachtige God zegt: “Het werk van God Zelf heeft betrekking op het werk van de gehele mensheid en het vertegenwoordigt ook het werk van het gehele tijdperk. Dat wil zeggen, dat Gods eigen werk de beweging en ontwikkeling van al het werk van de Heilige Geest vertegenwoordigt, terwijl het werk van de apostelen Gods eigen werk volgt en het tijdperk niet leidt, noch vertegenwoordigt het de werkende ontwikkeling van de Heilige Geest in het gehele tijdperk. Zij doen enkel het werk dat de mens behoort te doen, dat helemaal niets van het managementwerk omvat. Gods eigen werk is het project binnen het managementwerk. Het werk dat door de mens gedaan wordt is enkel de plicht van de mens die gebruikt wordt en heeft geen relatie met het managementwerk” (‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het werk van de vleesgeworden God opent een nieuw tijdperk, en zij die Zijn werk voortzetten zijn de mensen die door Hem zijn gebruikt. Het werk dat door de mens wordt gedaan valt helemaal binnen de bediening van God in het vlees en kan dat niet overschrijden. Als de vleesgeworden God niet komt om Zijn werk te doen, kan de mens het oude tijdperk niet teneinde brengen of een nieuw tijdperk inluiden. Het werk dat de mens doet ligt enkel in de lijn van de menselijk mogelijke plicht en vertegenwoordigt niet het werk van God. Alleen de vleesgeworden God kan het werk dat Hij zou moeten doen komen afmaken, en behalve Hijzelf kan niemand anders dit voor Hem doen. Waar ik het over heb, gaat natuurlijk over het incarnatiewerk” (‘De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. …

… De woorden van de vleesgeworden God luiden een nieuw tijdperk in, bieden leiding aan de gehele mensheid, onthullen mysteriën en wijzen de mens richting in een nieuw tijdperk. De verlichting die door de mens is verkregen is slechts eenvoudige praktijk of kennis. Deze kan niet de hele mensheid een nieuw tijdperk inleiden of het mysterie van God Zelf onthullen. God is immers God en de mens is mens. God heeft het wezen van God en de mens heeft het wezen van de mens” (uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De vleesgeworden God is wezenlijk anders dan de mensen die door God worden gebruikt. De vleesgeworden God kan het werk van goddelijkheid verrichten, terwijl de mensen die door God worden gebruikt dat niet kunnen. Aan het begin van ieder tijdperk spreekt Gods Geest persoonlijk om het nieuwe tijdperk van start te laten gaan en de mens naar een nieuw begin te brengen. Wanneer Hij klaar is met spreken, betekent dit dat Gods werk binnen Zijn goddelijkheid klaar is. Daarna volgen alle mensen hen die door God gebruikt worden om hun levenservaring binnen te gaan” (‘Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wat God uitdrukt, is wat God Zelf is en het is buiten het bereik van de mens, dat wil zeggen, het gaat verder dan een mens kan bedenken. Hij drukt Zijn werk van het leiden van de gehele mensheid uit; dit is niet relevant voor de details van de menselijke ervaring, maar betreft daarentegen Zijn eigen management. De man drukt zijn beleving uit, terwijl God Zijn wezen uitdrukt – dit wezen is Zijn eigenlijke gezindheid en het is buiten het bereik van de mens. De ervaring van de mens is zijn zicht en kennis die hij heeft verworven op basis van Gods uitdrukking van Zijn wezen. Dergelijk zicht en dergelijke kennis worden het wezen van de mens genoemd. Ze worden uitgedrukt op het fundament van de eigenlijke gezindheid van de mens en zijn werkelijke kaliber; derhalve worden zij ook het wezen van de mens genoemd. … De woorden die door Gods vleesgeworden vlees worden gesproken zijn de directe uitdrukking van de Geest en drukken het werk uit dat door de Geest is gedaan. Het vlees heeft het niet ervaren of gezien, maar uit toch Zijn wezen, omdat de substantie van het vlees de Geest is, en Hij het werk van de Geest uitdrukt” (‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het werk dat God doet, vertegenwoordigt niet de ervaring van Zijn vlees; het werk dat de mens doet vertegenwoordigt de ervaringen van de mens. Iedereen spreekt over zijn persoonlijke ervaring. God kan de waarheid direct uitdrukken, terwijl een mens enkel de bijbehorende ervaringen kan uitdrukken, nadat hij de waarheid heeft ervaren. Gods werk heeft geen regels en is niet onderworpen aan beperkingen van tijd of plaats. Hij kan uitdrukken wat Hij is op elk gegeven moment en overal. Hij werkt zoals Hij dat wil. Het werk van de mens heeft voorwaarden en context; anders is hij niet in staat om te werken en kan hij zijn kennis van God of zijn ervaring van de waarheid niet uitdrukken. Je moet gewoon hun onderlinge verschillen met elkaar vergelijken om te kunnen zeggen of het Gods eigen werk is of het werk van de mens” (‘Gods werk en het werk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als de mens dit werk zou doen, dan zou het te beperkt zijn: het zou de mens tot een zeker punt kunnen brengen, maar het zou niet in staat zijn de mens bij de eeuwige bestemming te brengen. De mens is niet in staat om het lot van de mens te bepalen, laat staan dat hij in staat is om de vooruitzichten en toekomstige bestemming van de mens te garanderen. Het werk dat door God wordt gedaan is echter anders. Omdat Hij de mens schiep, leidt Hij hem; omdat Hij de mens redt, zal Hij hem volledig redden en zal Hij hem compleet winnen; omdat Hij de mens leidt, zal Hij hem naar de juiste bestemming brengen; en omdat Hij de mens schiep en beheert, moet Hij verantwoordelijkheid nemen voor het lot en de vooruitzichten van de mens. Dit is het werk dat door de Schepper wordt gedaan” (‘Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Almachtige Gods woorden maken het verschil tussen Gods werk en mensenwerk heel duidelijk. Omdat de vleesgeworden God en de mensen die God gebruikt, qua essentie verschillen, is ook hun werk heel verschillend. De vleesgeworden God lijkt op het eerste gezicht een normaal mens, maar Hij is de vleesgeworden Geest van God. Hij heeft dus een goddelijke substantie en bezit Gods gezag, kracht, alwetendheid en wijsheid. De vleesgeworden God kan dus waarheden rechtstreeks in Zijn werk verkondigen en Gods rechtvaardige gezindheid en alles wat Hij heeft en is, uitdrukken. Hij kan een nieuw tijdperk beginnen en het oude beëindigen, en alle mysteries van Gods managementplan openbaren, door Gods bedoelingen en Gods eisen aan de mensheid uit te drukken. Alle woorden die de vleesgeworden God verkondigt, zijn de waarheid en kunnen een mensenleven zijn en de levensgezindheid van de mens veranderen. Het werk van de vleesgeworden God kan de mens overwinnen en zuiveren de mens redden van Satans invloed en de mensheid naar een prachtige bestemming voeren. Daar zou geen mens voor kunnen zorgen. Het werk van de vleesgeworden God is het werk van God Zelf, en kan onmogelijk door iemand vervangen worden. Anderzijds is de essentie van een mens, gebruikt door God, menselijk. Ze hebben alleen menselijkheid en missen de goddelijke essentie van Christus. Ze kunnen dus geen waarheden, Gods gezindheid en alles wat Hij heeft en is, verkondigen. Ze kunnen alleen hun persoonlijke kennis van Gods woorden communiceren op basis van Gods uitspraken en werk, of van hun eigen ervaringen en getuigenissen spreken. Hun kennis en getuigenissen bestaan slechts uit hun persoonlijke kennis van Gods woorden. Hoe uitgebreid hun kennis ook is en hoe nauwkeurig hun woorden ook zijn, ze kunnen niet beschouwd worden als de waarheid, laat staan als Gods woorden. Dus ze kunnen niet het leven van de mens zijn en kunnen de mens alleen bijstand, voeding, steun en stichting verlenen, zonder de mens ooit te zuiveren, te redden en te vervolmaken. De mens, gebruikt door God, kan dus niet het werk van God Zelf verrichten maar kan alleen samenwerken met God om de plicht van de mens vervullen.

Het verschil tussen Gods werk en dat van de mens, kunnen we aan de hand van een feitelijk voorbeeld heel goed duidelijk maken. In het Tijdperk van Genade preekte de Heer Jezus de weg van berouw: “Kom tot inkeer, want het hemelse koninkrijk is nabij,” en openbaarde de mysteries van het hemelse koninkrijk. Hij werd persoonlijk gekruisigd als zondoffer voor de mens, waardoor de mens biechtte en berouw had, vergiffenis van zonden kreeg, en verlost werd van de veroordeling en vloek van de wet. Daarom zijn we waardig om voor God te komen om te bidden en met God te communiceren, en van Gods rijke genade en waarheden te genieten, en Gods liefhebbende en genadige gezindheid te zien. Met het werk van de Heer Jezus begon het Tijdperk van Genade en eindigde het Tijdperk van de Wet. Dit is het deel van Gods werk in het Tijdperk van Genade. Toen de Heer Jezus Zijn werk voltooid had, zorgden Zijn apostelen dat Gods uitverkoren volk de woorden van de Heer Jezus ging ervaren en praktiseren op basis van Zijn uitspraken en werk, door getuigenissen te verspreiden over Zijn redding en Zijn evangelie van de verlossing van de mensheid over de hele wereld te verbreiden. Dit is het werk van de apostelen in het Tijdperk van Genade en ook het werk van mensen die God gebruikte. Daarom kunnen we het verschil qua essentie zien tussen het werk van de Heer Jezus en dat van de apostelen. De vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen heeft alle waarheden verkondigd om de mensheid te zuiveren en te redden, waarbij Hij alle mysteries van Gods 6000-jarige managementplan openbaart en het oordeelswerk verricht, beginnend bij het huis van God om de mensheid geheel en al van Satans verdorvenheid en invloed te redden. Hij laat de mensheid Gods rechtvaardige, majesteitelijke, toornige en onbeledigbare gezindheid zien, zodat de verdorven mensheid kan losbreken van de zonde, zuivering kan bereiken en gewonnen kan worden door God. Met het werk van Almachtige God begon het Tijdperk van het Koninkrijk en eindigde het Tijdperk van Genade. Dit is Gods werk voor het Tijdperk van het Koninkrijk. Het werk van de mens, gebruikt door God, is om op basis van Almachtige Gods werk en woorden Gods uitverkoren volk te bewateren en te hoeden, de realiteit van Gods woorden binnen te voeren, op het juiste pad naar geloof in God, en Almachtige Gods evangelie van de afdaling van het koninkrijk te verbreiden en ervan te getuigen. Dit is het werk van de mens, gebruikt door God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Zo zien we dat er met Gods werk bij beide vleeswordingen een tijdperk begon en er een eindigde. Zijn werk is gericht tot de hele mensheid en is een fase in de voltooiing van Gods managementplan. Dat is het werk van verlossing en redding van de mensheid. Bij beide vleeswordingen bevestigt Gods werk volledig dat alleen God de waarheid kan verkondigen bij Zijn werk om de mensheid te zuiveren en te redden. Geen mens kan Gods werk verrichten. Alleen de vleesgeworden God kan Gods werk doen. Dus getuigt God bij beide vleeswordingen dat alleen Christus de waarheid, de weg en het leven is. Niemand anders dan God in het vlees kan het werk van God Zelf doen. Niemand anders kan tijdperken laten beginnen en eindigen, laat staan de mensheid redden. Het werk van mensen, gebruikt door God, kan alleen aansluiten op Gods werk, om Gods uitverkoren volk te leiden en te hoeden en de plicht van de mens te vervullen. Hoeveel jaren de mens ook werkt en hoeveel woorden hij ook spreekt, of hoe groot zijn werk op het eerste gezicht ook lijkt, in essentie is het allemaal mensenwerk. Dat is een feit. Dat is het grote verschil tussen het werk van God in het vlees en dat van mensen die God gebruikt.

Dankzij Almachtige Gods woorden beseffen we het wezenlijke verschil tussen Gods werk en mensenwerk. We weten nu pas dat Hij als de vleesgeworden God waarheden kan verkondigen, en ook Gods gezindheid en alles wat God heeft en is. Als we Gods werk aanvaarden en ervaren, kunnen we de waarheid begrijpen, en ook Gods heilige en rechtvaardige gezindheid, Gods essentie, Gods plannen om de mensheid te redden, Gods methoden om de mensheid te redden, Gods liefde voor de mensheid enzovoort. Tegelijkertijd krijgen we ook inzicht in de essentie, natuur en waarheid van hoe Satan ons verdorven heeft. Zo kan onze verdorven gezindheid zuivering en verandering bereiken, en kunnen we ware gehoorzaamheid en vrees jegens God voelen en Gods redding verwerven. Maar mensenwerk en Gods werk zijn totaal verschillend. De mens kan de waarheid niet verkondigen en kan alleen zijn eigen ervaringen en kennis van Gods woorden bespreken. Dus zelfs als het overeenkomt met de waarheid, kan het Gods uitverkoren volk alleen leiden, hoeden, steunen en helpen. Dit laat zien dat als iemand goedgekeurd is door God, het werk dat ze doen enkel bedoels is om aan te sluiten op Gods werk en de plicht van de mens te vervullen. Als iemand niet gebruikt wordt door God en niet het werk van de Heilige Geest heeft, dan is het iemand die de gaven, talenten en roem van mensen ophemelt. Zelfs als ze de Bijbel uitleggen, verheerlijken ze mensenwoorden in de Bijbel, waarbij ze Gods woorden irrelevant maken en vervangen door mensenwoorden. Zulke mensen doen het werk van de farizeeën en weerstaan God. Het werk van de mens valt voornamelijk in deze twee categorieën. Het grootste verschil tussen mensenwerk en Gods werk is hoe dan ook dit: als het slechts mensenwerk is, kan het de mens niet zuiveren en redden. Alleen God kan de waarheid in Zijn werk verkondigen en alleen Zijn werk kan de mens zuiveren en redden. Dat is een feit. We hebben het hier vooral over het verschil tussen Gods werk en het werk van mensen die God gebruikt. Het werk van religieuze leiders die God niet gebruikt, is een andere zaak.

Gods werk en mensenwerk verschillen zo duidelijk. Dus waarom vereren en volgen we mensen, terwijl we in God geloven? Waarom zijn er nog steeds zoveel mensen die het werk van de mensen die ze aanbidden, zoals beroemde spirituele figuren en religieuze leiders, als Gods werk beschouwen? Waarom zijn er mensen die zelfs het bedrog door valse christussen en kwade geesten als Gods werk beschouwen? Dat komt omdat we de waarheid niet hebben en het verschil tussen Gods werk en mensenwerk niet kennen. We kennen de essentie niet van de vleesgeworden God en die van de mens, en kunnen geen onderscheid maken tussen de waarheid en wat overeenkomt met de waarheid. We kennen het verschil niet tussen Gods stem en uitspraken van de mens. Bovendien zijn we verdorven door Satan en vereren we kennis en gaven. Dus is het heel makkelijk om Bijbelse kennis, religieuze doctrines en theologische theorieën van de mens als de waarheid te beschouwen. Aanvaarden dat deze dingen niet de waarheid zijn en afkomstig zijn van de mens, kunnen onze kennis vergroten, maar voorzien ons leven absoluut niet van voeding. Laat staan dat we daarmee God kennen en God vereren. Dat valt niet te ontkennen. Dus een mens kan nog zo lang werken en nog zoveel zeggen, hoelang hij ook werkt en hoe groot ook de prestatie, het kan de mens niet zuiveren en redden. Het leven van de mens verandert niet. Dit openbaart waarom mensenwerk nooit Gods werk kan vervangen. Alleen Gods werk kan de mens redden. Hoe kort God ook werkt, en hoe beperkt het aantal woorden ook dat Hij uit, het kan een tijdperk laten beginnen en eindigen, en de mens verlossen en redden. Dat is duidelijk het verschil tussen Gods werk en mensenwerk. Alleen als we het verschil kennen tussen Gods werk en mensenwerk zullen we de mens niet meer blindelings vereren en volgen, en kunnen we het bedrog en gemanipuleer door valse christussen en antichristen doorzien en verwerpen. Dan kunnen we het werk van Almachtige God van de laatste dagen aanvaarden en gehoorzamen, en Gods oordeel en zuivering verwerven om Gods redding te bereiken. Als we het verschil tussen Gods werk en mensenwerk niet kennen, kunnen we niet losbreken van het bedrog en gemanipuleer door valse christussen en antichristen. Zulke mensen geloven in naam in God, maar geloven eigenlijk in de mens, die ze volgen en vereren. Ze aanbidden afgoden. Dat is God weerstaan en God verraden. Als ze nog steeds weigeren om hun fout in te zien, zullen ze uiteindelijk door God vervloekt en geëlimineerd worden voor het beledigen van Gods gezindheid.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Als we geen onderscheid kunnen maken tussen Gods werk en dat van de mens of onderscheid kunnen maken tussen de mensen die God gebruikt en die hypocriete farizeeërs, zullen we geneigd zijn om mensen te vereren en te volgen en zullen we makkelijk afdwalen van de ware weg. Het zal net zo zijn als toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen en Gods uitverkorenen in het judaïsme de hypocriete farizeeërs volgden en Hem verzaakten. In de laatste dagen doet Almachtige God het werk van het oordeel. In de religieuze wereld misleiden, hinderen en beperken dominees en leiders, de hedendaagse farizeeërs, zoveel mensen en brengen hen ertoe om Christus van de laatste dagen te verzaken. Dat is een serieuze les die we moeten leren. Om God te volgen moeten we het wezen van religieuze leiders kunnen onderscheiden. Dat is dat zij niets anders zijn dan hypocriete farizeeërs. Ze werken met behulp van hun gaven en talenten en interpreteren de Bijbel volgens hun eigen opvattingen, verbeelding en logische redenering. Wat zij eigenlijk prediken, zijn de theorieën van theologie en Bijbelstudies. Ze geven alleen om het interpreteren en prediken van de woorden van mensen in de Bijbel in plaats van Gods woorden te verheerlijken en ervan te getuigen. Ze gebruiken de woorden van mensen om die van de Heer Jezus te vervangen en maken van de Heer niet meer dan een boegbeeld. Dit werk is volledig tegenstrijdig met Gods wil. De essentie van het verzet van de farizeeërs tegen God ligt hierin. Religieuze mensen vallen allemaal voor het leiderschap van de farizeeërs en volgen hen blindelings. Ze geloven jarenlang in God, maar ontvangen nooit enige voeding van de waarheid of het leven. Ze kunnen op zijn best hopen om wat kennis van de Bijbel en theologische theorieën te verwerven. Ze worden steeds arroganter, zelfgenoegzamer en neerbuigender van gezindheid en hebben niet de geringste eerbied voor God. Geleidelijk aan verliest God Zijn plaats in hun harten en zonder het te beseffen, bewandelt hij de weg van de farizeeërs en weerstaat hij God. Er zijn met name veel religieuze leiders en persoonlijkheden die de Bijbel uit zijn context halen en verkeerd interpreteren, ketterijen en dwalingen verspreiden die overeenstemmen met de opvattingen en verbeelding van de mens en hun ambities en verlangen bevredigen om hen te misleiden, gevangen te nemen en te manipuleren. Er zijn veel mensen die met deze ketterijen en dwalingen omgaan alsof ze Gods woord, de waarheid zijn. Ze zijn op de verkeerde weg gebracht. Deze religieuze leiders en zogenaamde beroemdheden zijn nou net de antichristen die God heeft ontmaskerd door Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen. Deze feiten bewijzen afdoende dat het werk van deze zogenaamde leiders en spirituele figuren niet voortkomt uit het werk van de Heilige Geest. Het zijn juist farizeeërs en antichristen die ons misleiden en kwaad doen. Ze verzetten zich allemaal tegen God en verraden Hem. Zij zijn het die God opnieuw aan het kruis nagelen en God heeft hen vervloekt.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen het werk van God en dat van de mens. Het eerste verschil is dat Gods werk betrekking heeft op de aanvang en beëindiging van tijdperken. Zijn werk is dus gericht op het gehele menselijke geslacht. Het doelt niet slechts op een enkel land, een enkel mensenras of een bepaalde mensengroep. Het is er voor het gehele menselijke geslacht. Al Gods werk beïnvloedt noodzakelijkerwijs het gehele menselijke geslacht. Hierin is het grootste verschil tussen het werk van God en dat van de mens gelegen. In het Tijdperk van Genade incarneerde God als de Heer Jezus en volbracht Hij een fase van het werk van de verlossing van de mensheid. Nadat de Heer Jezus aan het kruis was genageld en het verlossingswerk vervulde, begon de Heilige Geest Gods uitverkoren mensen de weg te wijzen tot het getuigenis geven van de Heer Jezus, en zaaide uiteindelijk Zijn werk uit over het gehele menselijke geslacht. Zo werd het evangelie van de Heer Jezus’ verlossing verspreid tot aan de einden van de aarde – wat bewijst dat dit het werk van God was. Als dit het werk van de mens was geweest, zou het zich beslist nooit hebben verspreid tot aan de einden van de aarde. Tweeduizend jaren lagen tussen het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk in. Gedurende die tweeduizend jaren is niemand verschenen die in staat was het werk van het beginnen van een nieuw tijdperk uit te voeren. Bovendien was er niemand die enige vorm van bijzonder werk kon verrichten dat zich over alle landen van de wereld zou uitspreiden. Voorbeelden hiervan ontbraken, totdat God in de laatste dagen vlees werd om het werk van het oordeel en de tuchtiging te volbrengen. De proeffase van Gods werk is in China al een succes geworden – Gods grote project is reeds voltooid en Zijn werk is begonnen zich uit te breiden naar alle hoeken van de wereld. Op deze manier kunnen we verder bevestigen dat al Gods werk gericht is op de gehele mensheid. God begint Zijn test in een land; als dat succesvol is volbracht, begint Gods werk zich uit te breiden om de gehele mensheid te bereiken. Dit is het grootste verschil tussen het werk van God en dat van de mens. …

Het tweede verschil tussen het werk van God en dat van de mens is dat Gods werk uitdrukt wat God is. Het representeert Gods gezindheid volkomen. Al wat God uitdrukt, is de volslagen waarheid, de weg en het leven. Iedereen die Gods werk ervaart, erkent Gods rechtvaardigheid, heiligheid, almacht, wijsheid, wonderbaarlijkheid en ondoorgrondelijkheid. Wat het werk van de mens uitdrukt, is de ervaring en het begrip van de mens – het representeert de menselijkheid van de mens. Ongeacht hoeveel werk de mens verricht of hoe groot dat is, niets ervan kan helemaal de waarheid zijn. Het kan slechts een menselijk inzicht of ervaring van de waarheid zijn – het is absoluut niet mogelijk om te zeggen dat het geheel en al de waarheid is of dat het de waarheid representeert. …

Het derde aspect van de verschillen tussen het werk van God en dat van de mens is dat Gods werk over de kracht beschikt om mensen te overwinnen, te veranderen, hun gezindheid te transformeren en hen te bevrijden van Satans invloed. Ongeacht hoeveel ervaring en begrip een mens heeft van Gods woord, zijn werk kan geen mensen redden. Bovendien is het niet in staat om andermans gezindheid te veranderen. De reden daarvan is dat Gods woord de waarheid is en alleen de waarheid het leven van een mens kan zijn. Het woord van de mens is, op zijn best, een inzicht die overeenstemt met de waarheid. Het kan slechts tijdelijk anderen helpen en opbouwen, maar het kan niet iemands leven zijn. Daarom kan Gods werk de mens redden en is het werk van de mens niet bij machte om iemand anders redding te verschaffen. Terwijl Gods werk de gezindheid van mensen kan transformeren, is het werk van de mens niet in staat om iemands gezindheid te veranderen. Iedereen met ervaring kan dat duidelijk begrijpen. Het komt erop neer dat hoeveel werk van de Heilige Geest iemand ook heeft en zelfs al dient hij al een aantal jaren onder de mensen, zijn werk kan geen transformatie binnen de gezindheid van mensen tot stand brengen. Zijn werk is niet in staat om hen te helpen om volkomen, zuivere redding te bereiken. Dit is absoluut zo. Alleen Gods werk kan daarvoor zorgen. Als de mens succes heeft in zijn ervaren van en streven naar de waarheid, zal hij in staat zijn het werk van de Heilige Geest te ontvangen en hij zal een transformatie in zijn levensgezindheid bereiken. Hij zal komen tot een zuiver begrip van zijn eigen verdorven wezen. Ten slotte zal hij zichzelf kunnen bevrijden van Satans invloed en redding van God kunnen verwerven. Dit is het grootste verschil tussen het werk van God en dat van de mens.

uit ‘De verschillen tussen het werk van God en de mens’ in ‘Preken en communicatie II’

Het grootste verschil tussen het werk van God en het werk van de mens ligt in het feit dat God tijdperken kan beginnen en beëindigen. Alleen God Zelf kan dat werk doen, mensen kunnen dit niet. Waarom is dat zo? Dat komt omdat mensen de waarheid niet bezitten en de waarheid niet zijn. Alleen God is de waarheid. Hoe zeer de woorden van de mens ook in overeenstemming zijn met de waarheid, hoe verheven hun prediking ook is, of hoeveel ze ook begrijpen, het is niets meer dan een geringe ervaring en kennis van de woorden van God en van de waarheid. Het is slechts iets beperkts dat ze hebben bereikt door Gods werk te ondergaan. Het is niet de accurate waarheid. Daarom kan een mens, hoeveel van de waarheid hij ook begrijpt, het werk van het beginnen en beëindigen van tijdperken niet verrichten. Dit wordt bepaald door de essentie van menselijke wezens. …

Alles wat de mens heeft en is, en zijn menselijkheid, hoe verheven of goed ook, zijn iets beperkts dat moet worden bezeten binnen de normale menselijkheid. Dit kan eenvoudigweg niet worden vergeleken met wat God heeft en is, noch met de werkelijkheid van de waarheid die God uitdrukt. Het is het verschil tussen hemel en aarde. Daarom kan de mens niet het werk van God verrichten. … Hoe geweldig het werk dat je doet ook is, hoeveel jaren je ook werkt, hoeveel meer jaren je hebt gewerkt dan de geïncarneerde God, of hoeveel meer woorden je ook hebt geuit dan Hij, wat je uitdrukt is niets meer dan wat de mens heeft en is. Het is slechts een klein stukje ervaring en kennis van de mens van Gods woorden en waarheid. Het kan niet iemands leven zelf zijn. Dus, hoeveel preken iemand ook houdt, hoe diep anderen ook denken dat iemands preken zijn en hoeveel werk iemand ook doet, niets van wat iemand uitdrukt bezit waarheid, en het is niet de meest accurate uitdrukking van waarheid, laat staan dat het de mensheid voorwaarts kan leiden. Zelfs als iemands woorden de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest bevatten, dan nog kunnen ze mensen alleen maar een beetje stichting en voeding geven. Alles wat ze kunnen doen is de mensen voor een bepaalde periode een beetje helpen, niets meer. Dit is wat kan worden bereikt door het werk van de mens. Waarom is het dan zo dat het werk van de mens niet dezelfde resultaten kan bereiken als het werk van God? Dat komt omdat de essentie van de mens niet de waarheid is. De essentie van de mens bezit slechts enkele dingen die normale menselijkheid heeft en is. Het is zo ver verwijderd van wat God heeft en is, zo ver verwijderd van de waarheid die God uitdrukt. In andere woorden, wanneer de mens afwijkt van het werk van God en de Heilige Geest ophoudt te werken, dan zal het werk van de mens anderen steeds minder ten goede komen en zullen mensen geleidelijk aan geen pad meer hebben. Er zijn enkele evidente uitkomsten die alleen het werk van God kan bereiken en het werk van de mens nooit: wat een mens ook doet, het kan de levensgezindheid van een mens niet transformeren. Wat een mens ook doet, het stelt mensen niet in staat God werkelijk te kennen of te worden gezuiverd. Dit is zeker. Sommigen zeggen: “Dat is zo omdat de tijd die ze hebben om te werken niet even lang is.” Dat is simpelweg niet waar. Zelfs een lange tijdsperiode zal niet helpen. Kan het werk van de mens het een mens mogelijk maken kennis van God te verwerven? Hoeveel jaar je anderen ook leidt, je kunt ze niet leiden tot kennis van God. Laten we eens een paar voorbeelden overwegen. Kan het werk van Paulus mensen in staat stellen God te kennen? Kunnen al die brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament mensen in staat stellen God te kennen? Kan het werk van de talloze profeten en dienaren van God uit het Oude Testament mensen in staat stellen God te kennen? Geen van hen is daartoe in staat. De resultaten die kunnen worden bereikt door het werk van de mens zijn heel erg beperkt. Alles wat ze kunnen doen is een periode van Gods werk ondersteunen. … Het werk van de mens kan de mens niet helpen God te kennen, het werk van de mens kan de gezindheid van mensen niet veranderen, en het werk van de mens kan hen niet helpen zuivering te bereiken. Dit is het bewijs. Hoe zit het met Gods werk tijdens de laatste dagen? Er zijn meer en meer getuigenissen van door God uitverkoren mensen die Gods werk ondergaan. Er zijn zoveel mensen die zijn overwonnen en alles opzij hebben gezet om God te volgen, zoveel mensen die een welluidend getuigenis hebben afgelegd, en zoveel mensen die artikelen hebben geschreven waarin ze getuigden van hun persoonlijke ervaringen. Er zijn allerlei soorten getuigenissen. Sommige mensen die Gods werk acht of tien jaar hebben ervaren, beschikken over zulke prachtige getuigenissen. Sommige hebben na niet meer dan drie tot vijf jaar al prachtige getuigenissen. Als deze mensen die al enige getuigenis hebben verworven nog tien of twintig jaar meer ervaring zouden verwerven, wat voor soort getuigenis zou dat dan wel niet zijn? Zou het niet nog welluidender en glorieuzer zijn? Is dit wat bereikt wordt door Gods werk? Het is het resultaat van een enkel decennium van Gods werk, een resultaat dat de resultaten van een eeuw of millennium van het werk van de mens overtreft. Wat illustreert dit? Dat alleen Gods werk de redding, transformatie en vervolmaking van de mens kan bereiken en dat het werk van de mens, hoeveel tijd er ook aan wordt besteed, zulke resultaten niet kan behalen. Wat kan het werk van de mens uiteindelijk opleveren? Slechts dat anderen deze mens bewonderen, steunen en imiteren. Mensen gedragen zich hoogstens een klein beetje beter, dat is alles. Een verandering van hun levensgezindheid, onderwerping aan God en kennis van God, de vreze Gods en het schuwen van het kwaad, en het zien van God door ware zuivering, kunnen niet worden bereikt. Wat betreft deze belangrijke aspecten kunnen geen resultaten worden behaald.

Eén aspect van het werk van God is dat we door middel van dit werk kunnen ontdekken wat God heeft en is, Zijn gezindheid kunnen zien en Zijn wijsheid en almacht kunnen kennen. Dit is iets dat rechtstreeks via Gods woorden kan worden bereikt. Een ander aspect is dat het woord van God het leven van een mens kan zijn. Wanneer we Gods woord werkelijk ervaren en begrijpen, zal zich in ons een hart ontwikkelen dat God vereert en zullen we vervolgens in staat zijn om continu het voedende levende water van Zijn woord te absorberen, en, wanneer het in ons wortel schiet, zullen we het getuigenis dat God de hele tijd van ons vereist uit kunnen leven. Dat wil zeggen, Zijn woord zal ons leven zelf worden. Het woord van God is een onuitputtelijke en oneindige bron van leven. En hoe zit het met het werk van de mens? Hoe juist de woorden van een mens ook zijn en hoezeer in lijn ook met de waarheid, ze kunnen niet als leven voor anderen dienen, ze kunnen hoogstens tijdelijke hulp en stichting bieden. Jullie kunnen dit nu zien, nietwaar? Is dit niet het verschil tussen het werk van de mens en het werk van God? Dat wil zeggen, wat de mens uitdrukt is slechts wat hij is, maar wat God uitdrukt is alles wat Hij is. Alles wat de mens kan doen is anderen een beetje voordeel en stichting bezorgen, terwijl wat God biedt eeuwige voeding voor het leven is – de verschillen zijn zo uitgesproken. Als we afwijken van de mens, kunnen we nog steeds doorgaan. Zonder Gods woord verliezen we de bron van het leven. God sprak daarom: “Christus is de waarheid, de weg en het leven.” Gods woorden zijn onze schat en onze levensader. Ze zijn voor iedereen onmisbaar. Met Gods woorden hebben we richting in ons leven, een doel voor ons leven, de voeding voor ons leven en principes om naar te leven.

uit ‘communicatie van boven’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 23: De Heer Jezus heeft gezegd: “maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). De meeste mensen denken dat de Heer Jezus ons de weg van eeuwig leven al geschonken heeft, maar ik heb deze woorden van Almachtige God gelezen: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven.” Wat heeft dit te betekenen? Waarom wordt er gezegd dat alleen Christus van de laatste dagen de mens van de weg van eeuwig leven kan voorzien?

Volgende: Vraag 25: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als Almachtige God, dat Hij de gehele waarheid verkondigt waardoor mensen gezuiverd en gered kunnen worden, en dat Hij momenteel het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, maar we durven dit niet aan te nemen. Dit komt omdat de religieuze dominees en ouderlingen ons vaak vertellen dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn opgetekend, dat er geen andere woorden of werk van God buiten de Bijbel kunnen zijn, en dat alles wat tegen of verder dan de Bijbel gaat ketterij is. Deze kwestie is ons niet duidelijk − kun je er uitleg over geven?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

1. Wat is God kennen? Kunnen begrip en kennis van de Bijbel en theologische theorie als kennis van God worden beschouwd?

Wat betekent het God te kennen? Het betekent dat de mens Gods vreugde, woede, verdriet en geluk kent. Dit is God kennen. Je zeg dat je God hebt gezien, toch begrijp je Gods vreugde, woede, verdriet en geluk niet, je begrijpt Zijn gezindheid niet, noch Zijn rechtvaardigheid. Je hebt geen begrip Zijn barmhartigheid en je weet niet waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft.

1. Waarom vervloekte de Heer Jezus de farizeeën? Wat was het wezen van de farizeeën?

Ze lasterden Gods Geest niet alleen als Beëlzebul en de vorst der demonen, maar veroordeelden ook Gods werk. Ze veroordeelden en lasterden de Heer Jezus Christus. De essentie van hun verzet en lastering van God was geheel en al dezelfde als de essentie van Satan en het verzet tegen en lastering van God door de duivel. Ze representeerden niet alleen verdorven mensen, maar waren zelfs de belichaming van Satan. Ze waren een kanaal voor Satan onder de mensheid, ze waren de handlangers en boodschappers van Satan. De essentie van hun lastering en vernedering van de Heer Jezus Christus was hun strijd met God om status, hun competitie met God, hun oneindige beproeven van God.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek