Vraag 31: Je getuigt dat de door Almachtige God verkondigde woorden in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uitspraken zijn uit Gods eigen mond, maar wij geloven dat ze de woorden zijn van iemand die door de Heilige Geest is verlicht. Daarom zou ik graag willen weten wat precies het verschil is tussen woorden die de vleesgeworden God spreekt en woorden die iemand met de verlichting van de Heilige Geest spreekt?

Antwoord:

Alles wat Almachtige God uitdrukt is de waarheid en Het Woord verschijnt in het vlees omvat in feite de uitspraken van Almachtige God, die de tweede komst van de Heer Jezus is. Al degenen die een hart en een geest hebben zullen, wanneer ze Zijn woord zien, het met hun gehele hart aanvaarden, erkennen dat het de stem van God is, en zich neerbuigen voor God. Er zijn echter nog steeds mensen die geloven dat de woorden die door Almachtige God in de laatste dagen zijn uitgedrukt slechts woorden zijn die geschreven zijn door een mens die geïnspireerd is door de Heilige Geest, en ze geloven niet dat dit het ware woord van God is. Dit toont aan dat ons geloof in God niet noodzakelijkerwijze betekent dat we God kennen, het toont aan dat we niet in staat zijn onderscheid te maken tussen het woord van God en de woorden van mensen, en dat we bovendien niet duidelijk onderscheid kunnen maken tussen woorden die met de waarheid in overeenstemming zijn en de werkelijke waarheid. In feite is er een heel duidelijk onderscheid tussen woorden die met de waarheid in overeenstemming zijn en de werkelijke waarheid. Het woord van God is waarheid en niemand kan dat ontkennen. De woorden van de mens zijn echter, op hun best, in overeenstemming met de waarheid. Als iemand de woorden van de mens die in overeenstemming zijn met de waarheid zou vergelijken met het woord van God, zou er dan werkelijk geen verschil zijn? Zou hij echt niet in staat zijn het verschil te zien? Kan gezegd worden dat iemand de waarheid bezit als hij het woord van God heeft ervaren en kennis heeft van Zijn woord? Als iemand woorden spreekt die overeenstemmen met de waarheid, betekent dat dan dat hij de waarheid uitdrukt? De heiligen uit de voorbije tijdperken spraken vele woorden die in overeenstemming met de waarheid waren. Kunnen zulke woorden op gelijke voet worden besproken met de waarheid die door God is uitgedrukt? Degenen die de waarheid werkelijk begrijpen en erkennen kunnen zien dat er een heel significant verschil is tussen woorden die in overeenstemming zijn met de waarheid en de waarheid zelf. Het zijn alleen degenen die de waarheid niet begrijpen, die de waarheid niet erkennen, die deze twee vermengen. Als we onderscheid willen maken tussen woorden die in overeenstemming zijn met de waarheid en de waarheid zelf, moeten we precies begrijpen wat de waarheid is. Wij die in God geloven hebben veel van Zijn woorden gelezen, we erkennen het gezag en de kracht van Zijn woorden, en we zijn ook in staat te voelen dat alleen het woord van God de waarheid is. We zullen de waarheid nooit volledig ervaren, en hoe veel ervaring met of begrip van de waarheid we ook hebben, we zouden nooit durven zeggen dat we de waarheid volledig bezitten of een werkelijk begrip van God hebben. Binnen de religieuze gemeenschap zijn veel voorgangers en ouderlingen die de Bijbel durven te interpreteren. Ze durven echter Gods woord niet naar hun goeddunken te interpreteren. Niemand onder de mensheid durft te zeggen dat hij Gods woord begrijpt, en niemand durft te zeggen dat hij de waarheid begrijpt. Dit toont aan dat het wezen van de waarheid ongelofelijk diep is en alleen door God kan worden uitgedrukt. Wanneer de mens Gods woord ervaart, kan hij slechts tot een beperkt begrip van de waarheid komen, binnengaan in een deel van haar werkelijkheden en een paar dingen zeggen die in overeenstemming zijn met de waarheid. Dit is het hoogst haalbare dat iemand kan verwachten. Mensen kunnen echter nooit de waarheid bezitten of uitdrukken. Dit is een feit. In voorbije tijdperken spraken de heiligen vele dingen die in overeenstemming waren met de waarheid, maar niemand durfde te zeggen dat deze woorden de waarheid waren. Wat is de waarheid dan precies? Waarheid wordt uitgedrukt door God, en alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven. Alles wat God zegt is de waarheid, alles wat God zegt vertegenwoordigt Zijn gezindheid en alles wat Hij is en heeft, en Zijn woorden zijn vol van Zijn almacht en wijsheid. God gebruikte Zijn woorden om de hemelen, de aarde en alle dingen te scheppen, en God gebruikt Zijn woorden voor Zijn werk dat is gericht op de redding van de mensheid. Door middel van Gods woorden worden alle dingen bereikt. Mensen die Gods werk hebben ervaren zijn in staat de kracht en almacht van Gods woorden te zien, wat bewijst dat alleen God de waarheid kan uitdrukken. De kracht van de waarheid en haar eeuwige natuur zijn ondoorgrondelijk voor de mensheid, alleen de waarheid is eeuwig en co-existeert met God. De waarheid is eeuwig en onveranderlijk. Als de mensheid de waarheid als leven verwerft, dan heeft ze het eeuwige leven bereikt. De betekenis van het feit dat God de mens de waarheid schenkt opdat de mens de waarheid als leven kan verwerven, is bijzonder diep. Het is net zoals Almachtige God zegt: “Wanneer de waarheid in menselijke taal wordt uitgedrukt, gaat het om een menselijk aforisme; de mensheid zal deze nooit volledig ervaren, en de mensheid moet leven met vertrouwen daarin. Een stuk van de waarheid kan ervoor zorgen dat de mensheid duizenden jaren voortleeft.

De waarheid is het leven van God Zelf, en ze vertegenwoordigt Zijn eigen gezindheid; ze vertegenwoordigt Zijn eigen wezen en alles wat in Hem is” (‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’).

In feite is de waarheid de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en is voor de mens onbereikbaar” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Waarom kan er niet worden gezegd dat de woorden van de mens die in overeenstemming zijn met de waarheid de waarheid zijn? Omdat de woorden van de mens die in overeenstemming zijn met waarheid slechts hun ervaring en kennis van de waarheid vertegenwoordigen en het resultaat zijn van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt om mensen te verlichten en te leiden tot een geleidelijk begrijpen van waarheid en binnenkomst in haar werkelijkheden, in overeenstemming met de actuele spirituele gestalte van de mens op dat moment. Elke keer dat de Heilige Geest mensen verlicht, biedt het hen slechts een gedeeltelijk begrip van het licht van de waarheid en slechts een klein beetje kennis van de werkelijkheid van de waarheid. De Heilige Geest zou de mens nooit in één keer het volledige wezen van de waarheid schenken, omdat de mens haar niet zou kunnen bereiken en niet in staat zou zijn haar te ervaren. Wat de mens zegt dat in overeenstemming is met de waarheid is een zeer oppervlakkig en beperkt begrip van en ervaring met de waarheid, en is zeer ver verwijderd van het wezen van de waarheid. Dit voldoet in de verste verte niet aan de standaard van de waarheid, het kan dus niet de waarheid genoemd worden. Zelfs als wat de mens zegt is geïnspireerd door de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest en volledig in overeenstemming is met de waarheid, dan nog is het slechts bedoeld voor de stichting en het voordeel van de mens. Het kan niet het leven van de mens zijn, alleen de waarheid kan het eeuwige leven van de mens zijn. Dit komt omdat de mens nooit volledig het wezen van de waarheid kan ervaren, en nooit volledig het beeld van de waarheid kan uitleven. De mens kan slechts een klein deel van het beeld van de waarheid uitleven, iets dat eigenlijk best goed is. De waarheid kan voor altijd het leven van de mens zijn en kan de mens het eeuwige leven geven, maar wanneer de mensheid dingen zegt die in overeenstemming zijn met de waarheid vormen deze dingen slechts een tijdelijk instrument bedoeld om bij te dragen aan hun stichting, en het effect dat ze hebben is slechts tijdelijk. Daarom kunnen zulke woorden niet het eeuwige leven van de mens zijn. Dit is het wezenlijke onderscheid tussen woorden die in overeenstemming zijn met de waarheid en de waarheid zelf. Hieruit kunnen we opmaken dat zelfs wanneer wat de mens zegt is verlicht door de Heilige Geest en zelfs als het in overeenstemming is met de waarheid, er nog steeds niet kan worden gezegd dat het de waarheid is. Dit is feitelijk waar en degenen met levenservaring zijn in staat dit te leren en te voelen.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Als we onderscheid willen maken tussen de woorden van de mens die in overeenstemming zijn met de waarheid en de woorden die door God in het vlees worden uitgedrukt, zullen we eerst duidelijk moeten begrijpen dat Gods wezen goddelijk en het wezen van de mens menselijk is. Gods woord is een openbaring van Gods leven en het is een uitdrukking van Gods gezindheid. De woorden van de mens openbaren daarentegen het menselijke wezen. Alleen de directe uitdrukkingen van de Heilige Geest zijn de waarheid en alleen die uitdrukkingen zijn het woord van God. Dit komt omdat het wezen van Gods leven uniek is en door geen mens wordt bezeten. De mensen die door God worden gebruikt en mensen die het werk van de Heilige Geest bezitten kunnen echter woorden spreken die in overeenstemming zijn met de waarheid en die anderen kunnen stichten. Dit komt voort uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest en ook uit de ervaring van de mens met en het begrip van de waarheid in Gods woord. Dit is echter geen directe uitdrukking van de Heilige Geest, daarom is het niet het woord van God.

Almachtige God zegt: “In feite is de waarheid de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Je moet de werkelijke omvang van de waarheid begrijpen en inzien wat buiten de reikwijdte van de waarheid valt.

Als mensen wat inzichten krijgen en enig begrip hebben gebaseerd op hun ervaringen uit de woorden van de waarheid, is dit dan de waarheid? In het beste geval kan het worden gezegd dat ze enig begrip van de waarheid hebben. Alle woorden van verlichting van de Heilige Geest zijn geen weergave van Gods woord, zijn geen weergave van de waarheid en maken ook geen deel uit van de waarheid. Het enige wat je kunt zeggen is dat die mensen enig begrip van waarheid hebben, en enige verlichting door de Heilige Geest. … Iedereen kan de waarheid ervaren, maar de situaties waarin ze ervaren zullen verschillend zijn, en wat ieder mens van dezelfde waarheid verkrijgt is verschillend. Maar zelfs als je het begrip van alle mensen combineert, kun je deze ene waarheid niet geheel verklaren; zo diep is de waarheid! Waarom zeg ik dat alles wat je hebt verkregen en al je begrip geen vervanging kunnen zijn voor de waarheid? Wanneer je je begrip communiceert met anderen, dan zullen ze daar mogelijk twee of drie dagen over peinzen, waarna ze het niet langer ervaren; maar een mens kan de waarheid niet volledig ervaren, zelfs niet in een heel leven, en zelfs alle mensen samen kunnen haar niet geheel en al ervaren. Hieruit kan dus opgemaakt worden dat de waarheid erg diepgaand is! Er is geen manier om met woorden de waarheid volledig uit te drukken. Wanneer de waarheid in menselijke taal wordt uitgedrukt, gaat het om een menselijk aforisme; de mensheid zal deze nooit volledig ervaren, en de mensheid moet leven met vertrouwen daarin. Een stuk van de waarheid kan ervoor zorgen dat de mensheid duizenden jaren voortleeft.

De waarheid is het leven van God Zelf, en ze vertegenwoordigt Zijn eigen gezindheid; ze vertegenwoordigt Zijn eigen wezen en alles wat in Hem is. Als je zegt dat het hebben van enige ervaringen betekent dat je de waarheid bezit, kun je dan de gezindheid van God vertegenwoordigen? Dat kun je niet. Een mens kan wel enige ervaring of licht hebben met betrekking tot een bepaald aspect of een bepaalde kant van een waarheid, maar hij kan anderen daar niet voor altijd mee voorzien; daarom is zijn licht geen waarheid; het is slechts een bepaald punt dat iemand kan bereiken. Het is gewoon de juiste ervaring en het juiste begrip dat iemand hoort te hebben, wat hun werkelijke ervaring en kennis van waarheid is. Dit licht, deze verlichting en dit begrip die zijn gebaseerd op ervaring, kunnen nooit een vervanging zijn voor waarheid; zelfs als alle mensen deze waarheid volledig hebben ervaren en ze al hun ervaring en kennis bundelen, is dat nog steeds niet hetzelfde als die ene waarheid. […] Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat het leven van een mens altijd het leven van een mens zal zijn; en hoezeer jouw begrip ook overeenstemt met de waarheid, overeenstemt met Gods bedoelingen en overeenstemt met Gods eisen, toch zal dat nooit een vervanging kunnen zijn voor de waarheid. Te zeggen dat mensen de waarheid hebben, betekent dat ze enige werkelijkheid bezitten, dat ze enig begrip hebben van Gods waarheid, dat ze enigermate werkelijk intreding hebben tot Gods woorden, dat ze enige werkelijke ervaring met Gods woorden hebben opgedaan en dat ze op het juiste spoor zitten in hun geloof in God. Slechts één zin van God is genoeg voor een mens om een leven lang te ervaren. Zelfs als mensen zouden beschikken over de ervaring opgedaan tijdens verschillende levens of tijdens meerdere millennia, dan zouden ze nog niet in staat zijn een waarheid geheel en grondig te ervaren” (‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’).

Wat betreft het verschil tussen de woorden van de mens die in overeenstemming zijn met de waarheid en Gods woorden, bieden de woorden van Almachtige God een heel duidelijke uitleg: Waarheid komt van God, ze wordt uitgedrukt door Christus en is de directe uitdrukking van de Heilige Geest. Alles wat God zegt is de waarheid. Waarheid is precies het leven van God Zelf, het is een uitdrukking van Gods rechtvaardige gezindheid, het is een openbaring van alles wat God heeft en is, het is de werkelijkheid van positieve dingen, en het vertegenwoordigt het wezen van Gods eigen leven. Mensen die door God worden gebruikt en mensen die het werk van de Heilige Geest bezitten kunnen echter woorden spreken die in overeenstemming zijn met de waarheid. Dit komt voort uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest en ook uit de ervaring van de mens met en het begrip van de waarheid in Gods woord. Deze woorden die in overeenstemming zijn met de waarheid representeren de ervaring en het begrip van de mens. Zij zijn de werkelijkheid van de waarheid waartoe de mens is binnengegaan, en zijn een gevolg van Gods werk. Het maakt niet uit hoe diep of oppervlakkig het begrip van de waarheid van de mens is, of hoe goed hij God kent. Alles wat de mensheid zegt openbaart het wezen van hun menselijke levens. Omdat de door de mens uitgesproken woorden die in overeenstemming zijn met de waarheid zo ver verwijderd zijn van de diepte van het wezen van de waarheid, kan wat de mens zegt niet de waarheid worden genoemd. Er zijn inherente en wezenlijke verschillen tussen woorden die met de waarheid overeenstemmen en de werkelijke waarheid. Gods woord is waarheid, dit is het wezen van Gods leven. Gods woord is dus eeuwig en onveranderlijk. Het is precies zoals de Heer Jezus zei: “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen” (Luc. 21:33). Ook Almachtige God zegt: “Mijn woorden zijn voor altijd de onveranderlijke waarheid” (‘Jullie moeten goed nadenken over wat je doet’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit lijkt heel erg op de Tien Geboden die God in het Tijdperk van de Wet uitvaardigde: Hoewel er duizenden jaren zijn voorbijgegaan houdt de mensheid zich vandaag de dag nog steeds aan deze geboden. Dit komt omdat Gods woord waarheid is, het is de werkelijkheid van positieve dingen. Het is in staat de tand des tijds te weerstaan en het zal van eeuwigheid tot eeuwigheid standhouden. De woorden van de mens zullen echter, omdat ze niet de waarheid zijn, niet eeuwig blijven bestaan. We kunnen in de voortgang van de menselijke geschiedenis zien, of het nu op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of van sociologische theorieën is, dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de woorden van de mens worden weerlegd of opgegeven, of zelfs in een oogwenk achterhaald blijken. Zelfs als de woorden die de mens spreekt in overeenstemming zijn met de waarheid, kunnen ze ons alleen tijdelijk behulpzaam zijn, ons tijdelijk onderhouden en ons tijdelijk ondersteunen. Ze kunnen niet ons leven zijn. Waarom zeggen we dat de woorden van de mens niet het leven van de mens kunnen zijn? Omdat, hoewel het woord van de mens in overeenstemming met de waarheid kan zijn, het toch niet meer is dan de ervaring van de mens met en het begrip van Gods woord, en heel ver verwijderd is van het wezen van de waarheid en op geen enkele manier de waarheid kan vertegenwoordigen, noch het leven van de mens kan zijn zoals waarheid dat is. Het kan ons slechts tijdelijk helpen en stichting en ondersteuning bieden. Dit is dus de reden waarom de woorden van de mens die in overeenstemming zijn met de waarheid niet de waarheid zijn en niet het leven van de mens kunnen zijn. Hoe komt het dan dat alleen de woorden van God het leven van de mens kunnen zijn? Omdat Gods woord waarheid is en de werkelijkheid van positieve dingen, kunnen wij mensen het nooit volledig ervaren en is elke waarheid voor de mens onuitputtelijk. Zelfs als we de eeuwigheid zouden ervaren, zouden we nog steeds niet durven zeggen dat we waarheid bezaten of de waarheid volledig hadden verworven. Dit is een feit. Bovendien kan de waarheid de mensheid reinigen, de mensheid redden en de mensheid vervolmaken. Door op de waarheid te vertrouwen om te leven kunnen we de gelijkenis van een echt mens uitleven, het beeld van de waarheid uitleven, en daarmee God leren kennen, ons aan God onderwerpen, God vereren en verenigbaar met God zijn, wat Gods bedoeling was toen Hij de mensheid schiep. Net als de Bijbel zegt: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken” (Gen. 1:26). Gods bedoeling met het scheppen van de mensheid was niet beperkt tot het een fysiek lichaam geven aan de mensen, maar was primair bedoeld om de mensheid nieuw leven te schenken. Het nieuwe leven is Gods woord, dat de waarheid is. Wanneer waarheid ons leven wordt, wanneer het de werkelijkheid van ons leven wordt, dat is wanneer we het beeld van de waarheid en de gelijkenis van een echt mens uitleven, dan zullen we Gods bedoeling met het scheppen van de mensheid hebben vervuld. Daarom zeggen we dat alleen Gods woord en alleen de waarheid het eeuwige leven van de mens kan zijn. Mensen die door God zijn gebruikt kunnen enige ervaring met en begrip van Gods woord hebben, en ze kunnen dingen zeggen die in overeenstemming zijn met de waarheid − dit is een effect van het werk van de Heilige Geest. Het is Gods redding en Gods vervolmaking van de mens. De woorden van de mensen die door God zijn gebruikt die in overeenstemming zijn met de waarheid, of het ware Godsbegrip van deze mensen, betekenen niet dat ze het wezen van de waarheid bezitten en ook niet dat ze het leven van God bezitten. Het toont slechts dat ze enige waarheid hebben verworven en dat waarheid de werkelijk van hun leven is geworden. Dit komt omdat de mens niet de waarheid is, en niet zou durven zeggen dat hij werkelijk de waarheid bezit. Daarom, hoeveel van de woorden van de mens ook in overeenstemming zijn met de waarheid, of hoezeer ze ons ook kunnen stichten, er kan niet van ze gezegd worden dat ze de waarheid zijn. Bovendien zijn ze ook niet het woord van God.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Als we willen weten waarom de woorden die overeenstemmen met de waarheid en worden uitgesproken door mensen die God gebruikt niet de waarheid zijn, moeten we eerst heel duidelijk vaststellen wat de “waarheid” eigenlijk is. Door de geschiedenis heen heeft niemand ooit echt geweten wat de waarheid is. Toen de Heer Jezus op deze wereld kwam in het Tijdperk van Genade, zei Hij: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6). Nog steeds begrijpt niemand de ware betekenis van de “waarheid”. Pas als Christus van de laatste dagen, Almachtige God, komt worden de mysteries van de “waarheid” helemaal aan de mensheid geopenbaard.

Laten we kijken wat Almachtige God hierover zegt: “De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en is voor de mens onbereikbaar” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De waarheid is de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wanneer de waarheid in menselijke taal wordt uitgedrukt, gaat het om een menselijk aforisme; de mensheid zal deze nooit volledig ervaren, en de mensheid moet leven met vertrouwen daarin. Een stuk van de waarheid kan ervoor zorgen dat de mensheid duizenden jaren voortleeft.

De waarheid is het leven van God Zelf, en ze vertegenwoordigt Zijn eigen gezindheid; ze vertegenwoordigt Zijn eigen wezen en alles wat in Hem is” (‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’).

Uit de woorden van Almachtige God blijkt: De waarheid is afkomstig van God en van de uitdrukking van Christus. Dat betekent dat alle woorden die door God worden gesproken de waarheid zijn. Dat is omdat de waarheid het wezen is van Gods leven, Gods gezindheid, wat God heeft en is, en de werkelijkheid van alle positieve dingen. De waarheid is eeuwig en zal nooit veranderen. Gods woorden hebben gezag en kracht. Ze kunnen de mens zuiveren, redden en vervolmaken en kunnen het eeuwige leven van de mens zijn. Dus alle woorden die door God worden uitgedrukt, zijn de waarheid. Gods werk, openbaringen en wat Hij voorbestemt, zijn de waarheid. Wat God verordonneert en waarvoor Hij regels vaststelt die de mens moet handhaven en gehoorzamen, en alles wat Hij vereist van de mens en de mens opdraagt om na te leven is de waarheid, de werkelijkheid van alle positieve dingen. En dus kan er waarheid gevonden worden in elk woord dat God spreekt. In elke fase van Zijn werk heeft God veel waarheden uitgedrukt. Het kostbare leven dat God ons mensen schenkt, is binnen die waarheden.

Alles wat God uitdrukt tijdens het werk van Zijn twee incarnaties is de waarheid. Het is zoals de woorden van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade: Door Zijn woorden kon de mensheid getuige zijn van Gods gezindheid, Zijn liefde en heilige wezen. Dat zijn allemaal de kostbare waarheden die ons helpen om God te kennen. De liefde, genade, tolerantie en vergevingsgezindheid jegens de mensheid van de Heer Jezus, en als de Heer Jezus de mens vraagt om God lief te hebben met heel zijn hart, ziel en geest, om zijn naasten lief te hebben zoals zichzelf, om het licht van de wereld en het zout der aarde te zijn, zijn allemaal positieve dingen. Ze zijn de waarheid. Ze zijn ook de werkelijkheid van het leven die we moeten bezitten. Christus van de laatste dagen, Almachtige God, is gekomen en Hij drukt de hele waarheid van het oordelen, zuiveren en vervolmaken van de mensheid uit. Deze waarheden zijn de werkelijkheid van het leven die de mens moet gaan bezitten in het Tijdperk van het Koninkrijk. Christus van de laatste dagen openbaart ons Gods gezindheid van rechtvaardigheid, majesteit, toorn en intolerantie voor beledigingen. Hij openbaart de mysteries van Gods managementplan om de mensheid te redden, de mysteries van Gods drie fasen van het werk, het wezen van en de waarheid achter elke fase van Zijn werk, alsmede het mysterie van Zijn incarnatie, hoe God het werk van het oordeel in de laatste dagen doet, en wat het koninkrijk van Christus is. Hij onthult hoe God het lot van werkelijk elk soort mens openbaart en hoe God het goede beloont en het kwade straft. Hij openbaart de betekenis van Gods rechtvaardigheid, de betekenis van Gods heiligheid en de symbolische betekenis van Gods gezindheid. Zijn verrukking, woede, verdriet en vreugde. Hij openbaart wat rechtvaardig en wat slecht is, wat positief en wat negatief is, en het wezen en de feiten van de verdorvenheid van de mens door Satan. Almachtige God laat de mens zien hoe hij God moet vereren en het kwaad mijden, wat het ware leven is, hoe hij zinvol moet leven enzovoort. Almachtige God heeft ons al deze waarheden en mysteries geopenbaard zodat we zullen weten en begrijpen, zodat we God zullen vereren en het kwaad mijden, en God gehoorzamen en aanbidden. De waarheid van Almachtige God is de weg van het eeuwige leven die de mensheid moet bezitten. Zij die alle waarheden van God omarmen en ernaar leven zullen het eeuwige leven krijgen. Terwijl zij die ook maar iets van de waarheid weigeren te aanvaarden zeker zullen sterven. Dus alles waarheden die Almachtige God uitdrukt in de laatste dagen zijn Gods werk van het afsluiten van een tijdperk en het inluiden van een nieuw tijdperk in de laatste dagen. De mensen die God gebruikt, zijn degenen die God redt en vervolmaakt. Hun plicht in Gods werk is bijdragen aan Gods werk en Gods uitverkorenen leiden. En dus zijn alle woorden die zij spreken en die in overeenstemming zijn met de waarheid de vruchten van het werk van de Heilige Geest. Hoewel deze woorden nuttig voor ons zijn, kunnen we ze niet de waarheid noemen en beschouwen als Gods woord want de woorden van de mens komen slechts voort uit zijn kennis en ervaring met de waarheid, en kunnen alleen het gezichtspunt, de ideeën en het begrip van de mens vertegenwoordigen en zullen onvermijdelijk verdund zijn door menselijke onzuiverheden. De kennis en ervaring van de mens over de waarheid is trouwens beperkt. Hoezeer hij de werkelijkheid van de waarheid ook binnengaat, we kunnen niet zeggen dat hij het wezen van de waarheid belichaamt, noch kunnen we zeggen dat hij de waarheid volledig naleeft. Dus zelfs als hij een beperkte werkelijkheid van de waarheid die hij heeft nageleefd, uitdrukte, stemmen zijn woorden alleen maar overeen met de waarheid. Ze moeten niet op gelijke hoogte worden geplaatst als de waarheid zelf. Alleen de woorden van de geïncarneerde God zijn de waarheid. Dat alleen God het wezen van de waarheid bezit en alleen God waarheid is. Hoeveel jaren we ook in God hebben geloofd, we zijn altijd kinderen voor God. We kunnen nooit het beeld van God naleven. En dus kunnen de woorden van de mensen die God gebruikt of mensen die het werk van de Heilige Geest hebben alleen worden beschouwd als woorden die overeenstemmen met de waarheid. We kunnen ze niet beschouwen als de waarheid zelf. Dat valt niet te ontkennen. Als we de woorden van de mens de waarheid noemen, weerstaan en belasteren we God.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 30: Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als de vleesgeworden Almachtige God, dat Hij alle waarheden verkondigt om de mensheid te zuiveren en te redden en het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, dus hoe moeten wij de stem van God herkennen en hoe moeten wij echt weten dat Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Volgende: Vraag 32: De farizeeën weidden vaak uit over de Bijbel tegen mensen in de synagoge. Aan de buitenkant leken zij vroom en barmhartig en leken zij de wet niet duidelijk te overtreden. Waarom werden de farizeeën dan door de Heer Jezus vervloekt? Hoe kwam hun huichelarij tot uiting? Waarom zegt men dat de religieuze dominees en ouderlingen van vandaag hetzelfde pad bewandelen als de huichelachtige farizeeën?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. Hoe kan men Gods gezindheid en wezen kennen?

Als iemand alleen maar zijn vrije tijd gebruikt om zich op de woorden of daden van de Schepper te concentreren en deze te begrijpen, en wat aandacht schenkt aan de gedachten van de Schepper en de stem van Zijn hart, zal het niet moeilijk voor diegene zijn om zich te realiseren dat de gedachten, woorden en daden van de Schepper zichtbaar en transparant zijn.

2. Waarom kan er worden gezegd dat de Drie-eenheid de meest absurde bewering is?

Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de Heilige Vader? Is Jezus de Zoon? Hoe zit het dan met de Heilige Geest? Is de Vader niet een Geest? Is het wezen van de Zoon niet ook een Geest? Was het werk van Jezus niet het werk van de Heilige Geest? Was het werk van Jehova niet indertijd door een Geest als Jezus uitgevoerd?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek