Vraag 32: De farizeeën weidden vaak uit over de Bijbel tegen mensen in de synagoge. Aan de buitenkant leken zij vroom en barmhartig en leken zij de wet niet duidelijk te overtreden. Waarom werden de farizeeën dan door de Heer Jezus vervloekt? Hoe kwam hun huichelarij tot uiting? Waarom zegt men dat de religieuze dominees en ouderlingen van vandaag hetzelfde pad bewandelen als de huichelachtige farizeeën?

Antwoord:

Wie in de Heer gelooft, weet dat de Heer Jezus de farizeeërs echt haatte en ze vervloekte en zeven keer “wee jullie” riep. Dit is van grote betekenis. Het stelt degenen die in de Heer geloven, in staat om hypocriete farizeeërs te herkennen, hun ketenen af te werpen en door God gered te worden. Maar het is jammer. Veel gelovigen zien niet in hoe hypocriet de farizeeërs eigenlijk waren. Ze begrijpen niet eens waarom de Heer Jezus ze zo haatte en vervloekte. Vandaag zullen we deze problemen kort bespreken. De farizeeërs legden in de synagoge de Bijbel vaak aan anderen uit. Ze baden vaak ten overstaan van anderen en gebruikten de regels van de Bijbel om mensen te veroordelen. Voor de buitenwacht leken ze zich devoot aan de Bijbel te houden. Maar waarom haatte en vervloekte de Heer ze dan zo? Dat komt voornamelijk omdat ze in wezen hypocriet waren en God tegenwerkten. De farizeeërs hielden zich alleen bezig met religieuze ceremonieën en het volgen van regels. Ze legden slechts de Bijbelse regels en doctrines uit, zonder de wil van God te communiceren. Ze hielden zich ook niet aan Gods woorden of Gods geboden. Eigenlijk negeerden ze Gods geboden. Alles wat ze deden, stond haaks op wat God wilde en eiste. Dat is de essentie van de hypocrisie van de farizeeërs. En vooral daarom haatte en vervloekte de Heer Jezus ze zo. Dat zei de Heer Jezus ook toen Hij ze ontmaskerde. “En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd:Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ en ook: ‘Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.Maar u leert:Wie tegen zijn vader of moeder zegt:Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave, die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u: ‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen’” (Mat. 15:3-9). Nu de Heer Jezus de farizeeërs ontmaskerd heeft, kunnen we duidelijk zien dat de farizeeërs in de synagoge de Bijbel weliswaar vaak uitlegden aan anderen, maar God helemaal niet vereerden of verheerlijkten. Ze hielden zich niet aan Gods geboden en vervingen Gods geboden door de tradities van mensen. Ze vergaten Gods geboden. Ze keerden zich openlijk tegen God. Bewijst dit niet onomstotelijk dat de farizeeërs God dienden, maar Hem ook afwezen? Hoe hadden ze aan Gods vervloekingen en haat kunnen ontkomen? Gods geboden zeggen duidelijk: “Je mag niet moorden. … Je mag niet vals getuigen tegen je naaste” (Ex. 20:13、16). Maar de farizeeërs negeerden Gods geboden. Ze legden openlijk valse getuigenis af en ze veroordeelden en doodden de profeten en rechtvaardige afgezanten van God. Ze keerden zich regelrecht tegen God. Daarom veroordeelde en vervloekte de Heer Jezus de farizeeërs met de woorden, “Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend …” (Mat. 23:33-35). De farizeeërs wezen God op fanatieke wijze af en ze vermoordden Zijn profeten en rechtvaardige afgezanten. Ze probeerden Gods werk te vernietigen en de uitvoering van Zijn wil te belemmeren. Ze lieten Gods gezindheid in grote woede ontsteken. Hoe hadden ze Gods vervloekingen kunnen ontlopen? Het staat vast wat de farizeeërs gedaan hebben, nietwaar? Zien we niet in hoe hypocriet het wezen en gedrag van de farizeeërs was?

De farizeeërs leken o zo devoot maar ze waren in wezen verraderlijk en doortrapt. Ze waren vooral goed in het misleiden van mensen. Als de Heer Jezus niet al hun wandaden ontmaskerd had, waaronder het afzien van Gods geboden hadden we niet ingezien hoe hypocriet de farizeeërs in wezen waren. Laten we nog eens bekijken hoe de Heer Jezus de farizeeërs ontmaskerd en veroordeeld heeft. “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken” (Mat. 23:23-24). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn” (Mat. 23:27–28). De farizeeërs deden alsof ze heel devoot waren. Daarom baden ze in de synagoge en op straathoeken. Bij het vasten trokken ze bewust een droevig gezicht. Ze schreven Bijbelspreuken op de franjes van hun gewaden. Als ze geld schonken, zorgden ze dat anderen dit zagen. Ze droegen hun tienden aan munt, komijn en anijs netjes af. Ze volgden zelfs veel historische regels, zoals handen wassen voor het eten en dergelijke. De farizeeërs hielden zich nauwgezet aan allerlei kleinigheden. Maar ze gehoorzaamden niet Gods wet, namelijk God liefhebben, anderen liefhebben, en rechtvaardig, genadig en trouw zijn. Ze hielden zich helemaal niet aan Gods geboden. Ze bewezen slechts lippendienst aan Bijbelse kennis en theologische theorieën, met een inhoudsloze dienstbaarheid aan religieuze ceremonieën en regels. En met dat toppunt van hypocrisie hebben ze anderen misleid. Hun gedrag maakt duidelijk dat de farizeeërs er alleen op uit waren om mensen te misleiden en manipuleren. Ze wilden alleen maar status verwerven zodat ze werden vereerd. Ze waren alleen maar bezig met het zeker stellen van hun lucratieve baantjes. Ze volgden een vals pad van hypocrisie en verzet tegen God. En door hun afwijzing van God heeft God ze vervloekt.

De farizeeërs hielden niet van de waarheid. Ze probeerden nooit om Gods woorden en geboden te volgen. Ze voerden slechts religieuze ceremonieën uit en werkten God tegen. Dus toen de Heer Jezus kwam preken werd hun duivelse hypocriete natuur en vijandschap jegens God door God ontmaskerd. De farizeeërs wisten maar al te goed dat de woorden van de Heer Jezus gezag en kracht hadden. Niet alleen zochten ze niet de essentie en bron van de woorden en het werk van de Heer Jezus maar ze lasterden op kwaadaardige wijze over de Heer Jezus. Ze zeiden dat de Heer Jezus duivels uitdreef met behulp van de vorst der duivels. Ze bestempelden het werk van de Heer Jezus, vervuld van Gods gezag en macht, als waanzin. Ze begingen de zonde van godslastering jegens de Heilige Geest en ze hebben Gods gezindheid met voeten getreden. Niet alleen hebben de farizeeërs zelf de Heer Jezus op godslasterlijke wijze veroordeeld ze misleidden gelovigen en zetten ze ertoe aan de Heer Jezus af te wijzen en te veroordelen. Door hun toedoen verloren de gelovigen de redding van de Heer en werden ze hun grafgiften en slachtoffers. Dus toen de Heer Jezus ze veroordeelde en vervloekte, zei Hij, “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” (Mat. 23:13). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat” (Mat. 23:15). Dat de farizeeërs hypocriet waren en op godslasterlijke wijze God tegenwerkten, duivelse vijanden van God. Het was een boosaardige groep die zielen van mensen verslond en ze de hel in lokte. En vanwege hun boosaardige gedrag heeft de Heer Jezus de farizeeërs vervloekt met zeven keer “wee jullie”. Hieruit spreekt duidelijk Gods heiligheid en rechtvaardige gezindheid die niet beledigd mag worden.

We begrijpen nu enigszins hoe hypocriet de farizeeërs van nature waren. Laten we nu eens kijken naar de hedendaagse voorgangers en ouderlingen. Ze bewijzen slechts lippendienst aan Bijbelse kennis en theologische theorieën, met een inhoudsloze dienstbaarheid aan ceremonieën en regels. Ze praktiseren Gods woorden helemaal niet, noch voeren ze Zijn geboden uit. Net als de farizeeërs bewandelen ze een pad van dienstbaarheid aan, maar ook verzet tegen God. De Heer Jezus zei: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf” (Mat. 22:37-39). Zij die God liefhebben, moeten Zijn woorden en Zijn wil in acht nemen en in praktijk brengen. Ze moeten zich bekommeren om de levens van hun broeders en zusters. Voorgangers en ouderlingen kampen nu met lege kerken en de tanende devotie van gelovigen. Ze zoeken niet het levende levenswater voor gelovigen. Vooral wanneer Almachtige God de waarheid verkondigt en mensen leven schenkt, reageren ze afwijzend, zonder het te bestuderen. En zo verhinderen ze dat gelovigen de ware weg gaan zoeken. Ze verbieden gelovigen alle contact met De Kerk van Almachtige God. Ook de woorden van Almachtige God zijn verboden lectuur. Tot overmaat van ramp beschimpen ze onze broeders en zusters die het evangelie van Zijn koninkrijk verspreiden. Ze bellen soms zelfs de politie om ze te laten oppakken. Keren ze zich met al hun wandaden niet tegen God? Gedragen ze zich anders dan de farizeeërs die de Heer Jezus afwezen en veroordeelden? Om hun lucratieve baantjes te beschermen verhinderen voorgangers en ouderlingen dat gelovigen Gods redding aanvaarden in de laatste dagen. Sleuren ze mensen niet naar de hel? Zijn ze niet de slechte dienaren waar de Heer Jezus het over had? Zijn ze niet de farizeeërs van deze tijd? Kunnen we dit nog steeds niet onderscheiden?

De voorgangers en ouderlingen zijn allesbehalve ware gelovigen of dienaren van God. Ze verraden de woorden van de Heer, negeren Zijn geboden en beschouwen Hem als vijand. Als het gaat om wat voor soort mensen het koninkrijk van de hemel kan binnengaan, heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd dat slechts zij die handelen naar de wil van de hemelse Vader Zijn koninkrijk mogen binnengaan. Maar volgens de voorgangers en ouderlingen zijn mensen gerechtvaardigd door geloof en gered door genade, en zullen daarom het hemelse koninkrijk binnengaan. Verraden ze de woorden van de Heer niet door Hem tegen te spreken? De Heer Jezus eiste dat: “Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee” (Mat. 5:37). Maar de voorgangers en ouderlingen verspreiden leugens en veroordelen op godslasterlijke wijze Almachtige God. Ze leggen valse getuigenis af en belasteren De kerk van Almachtige God. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd: “Wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij …” (Joh. 13:20). De voorgangers en ouderlingen verbieden gelovigen om broeders en zusters te ontvangen die het evangelie van het koninkrijk verspreiden. Wie ze ontvangt, wordt uit de kerk verbannen. De Heer Jezus eist dat mensen als wijze maagden naar de bruidegom luisteren en Hem begroeten. Maar als voorgangers en ouderlingen horen dat iemand getuigenis aflegt van de terugkeer van de Heer Jezus veroordelen ze hem blindelings. Ik weet echt niet welke zin van de woorden van de Heer de voorgangers en ouderlingen in praktijk brengen. Als de voorgangers en ouderlingen echt in God geloofden en ook maar enigszins godvrezend waren zouden ze zulke leugens niet verspreiden, noch Almachtige God uit alle macht veroordelen en tegenwerken. Dat is waar. De voorgangers en ouderlingen zijn de farizeeërs van deze tijd. Dat is absoluut waar.

uit ‘Antwoorden op vragen over het scenario’

Destijds legden de joodse farizeeën vaak de Bijbel uit en ze baden voor gelovigen in synagogen. Wekten ook zij niet een godvruchtige indruk? Waarom ontmaskerde en vervloekte de Heer Jezus dan de farizeeën en zei Hij: “Wee de huichelende farizeeën”? Heeft de Heer Jezus ze onrecht aangedaan? Geloven we niet dat het woord van de Heer Jezus de waarheid is? Denken we dat de Heer Jezus verkeerd handelde? Om te bepalen of voorgangers en ouderlingen hypocriete farizeeën en antichristen zijn of niet moet je niet alleen kijken naar hoe ze met mensen omgaan. Je moet vooral kijken naar hoe ze met de Heer en met de waarheid omgaan. Ze kunnen liefde betonen voor de gelovigen, maar houden ze ook van de Heer? Als ze mensen liefdevol bejegenen maar de waarheid en de Heer saai vinden en haten en de Christus van de laatste dagen, Almachtige God, veroordelen, zijn ze dan geen hypocriete farizeeën? Zijn ze geen antichristen? Ze lijken onvermoeibaar te werken en te preken, maar als het ze alleen om de eer en de beloning gaat, zijn ze dan trouw aan de Heer en gehoorzamen ze Hem? Om vast te stellen of mensen hypocriet zijn, moet je in hun hart kijken wat hun bedoelingen zijn. Dat is de belangrijkste manier om onderscheid te maken. Pas na deze uitleg begrijp ik het! God kijkt in de harten van mensen. Om vast te stellen of iemand echt de Heer liefheeft en gehoorzaamt, moet je vooral kijken of ze naar Zijn woord handelen en Zijn geboden eerbiedigen en ook of ze de Heer Jezus verheerlijken en of ze over de Heer Jezus getuigen, en of ze Gods wil doen. We zien dat de farizeeën mensen vaak bijbeluitleg gaven in de synagogen, dat ze zich altijd aan de regels in de Bijbel hielden en dat ze mensen liefdevol behandelden. Maar het was ze er niet om te doen naar Zijn woord te handelen of zich aan Gods geboden te houden, maar om door mensen gezien te worden. Zoals de Heer Jezus ook zei toen Hij ze ontmaskerde: “Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer” (Mat. 23:5). Ze stonden zelfs bewust in de synagogen en op straathoeken om lange gebeden in te zetten. Tijdens het vasten keken ze bewust heel droevig, zodat mensen konden zien dat ze vastten. Ze deden zelfs expres goede daden op straat zodat iedereen het kon zien. Ze bleven zelfs vasthouden aan aloude tradities en religieuze rituelen zoals “eet niet alvorens de handen goed te hebben gewassen.” Om mensen te misleiden zodat ze hen steunden en aanbaden, hamerden de farizeeën op kleine dingen om hun bedoelingen te verbergen. Ze lieten mensen diensten houden met zang en verering, of hielden vast aan oeroude tradities, maar ze lieten mensen niet Gods woord in praktijk brengen, Gods geboden eerbiedigen en de waarheid begrijpen. Ook lieten ze mensen niet de waarheid beoefenen en God gehoorzamen en vereren. Al wat ze deden was uiterlijk vertoon om gelovigen te verwarren en misleiden! Toen de Heer Jezus kwam preken en werken probeerden de schijnheilige farizeeën hun status en broodwinning te beschermen door zogenaamd ‘de Bijbel te beschermen’, maar in werkelijkheid Gods wetten en geboden af te vallen. Ze verzonnen geruchten, legden vals getuigenis af, smeedden complotten en veroordeelden de Heer Jezus, om gelovigen ervan te weerhouden de Heer Jezus te volgen. Uiteindelijk spanden ze zelfs samen met de machthebbers om de Heer Jezus te kruisigen! Het wezen van de farizeeën, hypocriet en de waarheid hatend, werd volledig blootgelegd. Zo werd geopenbaard dat zij in wezen antichristen waren. Hieruit blijkt dat de farizeeën in wezen hypocriet, bedrieglijk, leugenachtig en kwaadaardig waren. Het waren allemaal valse herders die Gods weg verlieten en mensen misleidden en kooiden! Ze misleidden en hinderden gelovigen, ze beheersten de religieuze wereld om God te bestrijden, ze loochenden, veroordeelden en haatten de geïncarneerde Christus. Dit bewijst duidelijk dat ze antichristen waren die hun eigen onafhankelijke koninkrijk wilden stichten!

Nu beseffen we hoe de hypocrisie van de farizeeën tot uitdrukking komt. Als we ze zouden vergelijken met de huidige religieuze voorgangers en ouderlingen, zouden we dan niet ontdekken dat die net als de farizeeën zijn en dat het mensen zijn die het woord van de Heer niet beoefenen en die zich niet aan Zijn geboden houden, en ook dat ze de Heer niet verheerlijken of over de Heer getuigen? Het zijn mensen die blind in de Bijbel geloven, die de Bijbel vereren en de Bijbel verheerlijken. Ze volharden in diverse religieuze rituelen, zoals regelmatig naar de dienst gaan, ochtendwake houden, het brood breken en deelnemen aan het Heilig Avondmaal en zo. Ze praten alleen tegen mensen over nederigheid, geduld, godsvrucht en tederheid, maar in hun hart houden ze niet van God en ook gehoorzamen ze God niet en hun hart is totaal niet Godvrezend. In hun werken en hun preken richten ze zich alleen op behoud en uitleg van bijbelkennis en theologische theorieën. Als het erom gaat hoe je het woord van de Heer ervaart en in praktijk brengt, je aan de geboden van de Heer houdt en het woord van de Heer verspreidt en ervan getuigt, om hoe je de wil van de hemelse Vader volgt, hoe je werkelijk van God houdt, God gehoorzaamt en God vereert en alle dingen die de Heer Jezus van de mensheid vraagt, gaan ze niet op onderzoek uit, ze bedenken niet wat de Heers bedoelingen zijn en ze laten anderen die ook niet uitvoeren of naleven. Ze gaan overal heen om over bijbelkennis en theologische theorieën te preken, met als doel indruk te maken, zichzelf op te hemelen zodat mensen tegen hen opkijken en hen vereren. Dus toen Almachtige God kwam om waarheden uit te drukken en zijn werk van het oordeel van de laatste dagen te doen, gingen deze voorgangers en ouderlingen, in de hoop hun macht in de religieuze wereld te bestendigen, en met de ambitie gelovigen te beïnvloeden en hun eigen onafhankelijke koninkrijk te stichten, openlijk tegen het woord van de Heer Jezus in. Ze verzonnen geruchten en veroordeelden en belasterden Almachtige God in een poging gelovigen ervan te weerhouden de ware weg te onderzoeken. Zo leerde de Heer Jezus mensen om wijze maagden te zijn. Als mensen iemand horen roepen: “Daar is de bruidegom!” dan moeten ze Hem gaan verwelkomen. Maar toen voorgangers en ouderlingen hoorden over de wederkomst van de Heer Jezus deden ze er alles aan de kerk af te sluiten en te voorkomen dat gelovigen de ware weg gingen onderzoeken! De Heer Jezus zei: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Maar zij stookten gelovigen op om broeders en zusters die getuigen van Almachtige Gods werk in de laatste dagen te belasteren en mishandelen. De Heer Jezus vroeg de mens niet te liegen, geen valse getuigenis af te leggen, maar voorgangers en ouderlingen verzonnen leugens om Almachtige God te belasteren, en ze werkten zelfs samen met de duivelse CCP om Almachtige Gods werk van de laatste dagen te veroordelen en De Kerk van Almachtige God verdacht te maken. … Hieruit blijkt duidelijk dat de woorden en daden van religieuze voorgangers en ouderlingen lijnrecht ingaan tegen de leer van de Heer. Ze zijn net als de hypocriete farizeeën. Het zijn mensen die blind leiden, God weerstreven en mensen misleiden.

Ik zal een gedeelte van het woord van Almachtige God voorlezen. Almachtige God zegt: “Iedereen die geen gehoorzaamheid aan God zoekt in zijn geloof in God, verzet zich tegen God. God vraagt dat mensen de waarheid zoeken en dat ze naar Gods woorden dorsten, Gods woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen zodat ze gehoorzaamheid aan God kunnen bereiken. Als dat werkelijk je motivatie is, dan zal God je zeker opheffen en genadig zijn. Niemand kan hieraan twijfelen en niemand kan het veranderen. Als je motivatie niet is gericht op gehoorzaamheid aan God en je andere doelen hebt, dan is alles wat je zegt en doet – je gebeden tot God en zelfs elke handeling die je verricht – in verzet tegen God. Al spreek je aardig en ben je beleefd, al lijkt alles wat je doet en elke uitdrukking die je bezigt helemaal in orde, en al lijk je te gehoorzamen, als het op je motivatie en je visie op geloof in God aankomt, dan is alles wat je doet in verzet tegen God en kwaad van aard. Mensen die zo mak als schapen lijken, maar in wiens harten kwade bedoelingen huizen, zijn wolven in schaapskleren. Ze geven aanstoot aan God zelf en God zal niet één van hen sparen. De Heilige Geest zal ze allemaal ontmaskeren, zodat iedereen kan zien dat al die hypocriete figuren zeker zullen worden verafschuwd en verworpen door de Heilige Geest. Maak je maar geen zorgen: God zal hen één voor één onder handen nemen en passend aanpakken” (‘In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Deze religieuze voorgangers en ouderlingen komen nederig, geduldig en liefdevol over, maar hun hart is vol verraad, misleiding en wrok. Onder het mom van ‘verdedig de ware weg, bescherm de kudde’ bestrijden en veroordelen ze openlijk Almachtige God en willen ze gelovigen beheersen, om hun macht in de religieuze wereld te bestendigen en hun eigen onafhankelijke koninkrijk te stichten. Deze hypocriete farizeeën die de waarheid haten en God haten zijn de groep koppige Godweerstrevende antichristen die Almachtige God met Zijn werk in de laatste dagen ontmaskert. Dus iedereen die echt in God gelooft, moet leren hun hypocriete aard en satanische, antichristelijke natuur te herkennen. Laat je niet meer misleiden, verwarren, kooien en beheersen door hen. Je moet de ware weg onderzoeken en Almachtige Gods werk van de laatste dagen aanvaarden en voor Gods troon terugkeren!

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 31: Je getuigt dat de door Almachtige God verkondigde woorden in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uitspraken zijn uit Gods eigen mond, maar wij geloven dat ze de woorden zijn van iemand die door de Heilige Geest is verlicht. Daarom zou ik graag willen weten wat precies het verschil is tussen woorden die de vleesgeworden God spreekt en woorden die iemand met de verlichting van de Heilige Geest spreekt?

Volgende: Vraag 33: Toen de Heer Jezus Zijn werk kwam doen, tartten en veroordeelden de Joodse farizeeën Hem ten zeerste, en nagelden zij Hem aan het kruis. Nu Almachtige God van de laatste dagen Zijn werk is komen doen, tarten en veroordelen de religieuze dominees en ouderlingen Hem ook ten zeerste, en nagelen zij God wederom aan een kruis. Waarom haten de Joodse farizeeën en religieuze dominees en ouderlingen de waarheid zo en stellen ze zich op deze manier tegen Christus op? Wat is precies hun aard en wezen?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

3. Wat zijn de verschillen tussen het kerkelijke leven in het Tijdperk van Genade en het kerkelijke leven in het Tijdperk van het Koninkrijk?

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in.

2. De religieuze wereld gelooft dat de gehele Heilige Schrift is geïnspireerd door God en de woorden van God zijn; hoe moet men onderscheidingsvermogen hebben met betrekking tot deze bewering?

Niet alles wat in de Bijbel staat is een verslag van de woorden die God persoonlijk heeft gesproken. De Bijbel documenteert gewoon de vorige twee fasen van het werk van God, waarvan één deel een verslag is van de voorspellingen van de profeten en het andere deel de ervaringen en kennis bevat die de mensen die door God zijn gebruikt door de eeuwen heen hebben opgeschreven. Menselijke ervaringen zijn door menselijke meningen en kennis besmet, dat is onvermijdelijk.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek