Vraag 40: Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verkondigt de waarheid en doet Zijn oordeelswerk om de mensheid te zuiveren en te redden, toch heeft Hij te maken met felle weerstand en het brute optreden van zowel de religieuze wereld als de Chinese communistische overheid. De CCP-overheid mobiliseert zelfs de gehele media en het leger om Christus te veroordelen, Hem te lasteren, Hem gevangen te nemen en uit te roeien. Toen de Heer Jezus was geboren, hoorde koning Herodes dat “de Koning van Israël” was geboren en hij liet alle jongetjes onder de twee jaar in Bethlehem doden; hij wilde liever tienduizend baby’s ten onrechte vermoorden dan Christus in leven te laten. God is vlees geworden om de mensheid te redden, waarom veroordelen en lasteren de religieuze wereld en de atheïstische Chinese overheid dan zo hevig de verschijning en het werk van God? Waarom wenden ze dan de macht van het hele land aan en doen ze alle moeite om Christus aan het kruis te nagelen? Waarom is de mensheid zo goddeloos? Waarom haten mensen God zo en stellen zij zich tegen Hem op?

Antwoord:

Deze vraag is heel belangrijk. Van de hele mensheid begrijpen slechts enkelen het helemaal! Waarom de mensheid God zo fanatiek bestrijdt, is voorpaginanieuws geworden. En de historische tragedie van de geïncarneerde Christus die aan het kruis werd genageld, wordt opnieuw opgevoerd. Is dat niet waar? De Heer Jezus zei: “Dit is het oordeel: Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden” (Joh. 3:19-20). “Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie” (Joh. 15:18). “Dit is een verdorven generatie!” (Luc. 11:29). “De hele wereld ligt in verdorvenheid” (1 Joh. 5:19). We begrepen het niet helemaal als we voorheen deze woorden in de Bijbel lazen. Alleen nu we zien dat beide incarnaties van God de gezamenlijke veroordeling, vervolging en onderdrukking van atheïstische regeringen en de religieuze wereld hebben ondergaan, begrijpen we dat deze woorden in de Bijbel inderdaad waar zijn. De daden van de mensheid en haar houding tegenover Christus zijn afdoende bewijs dat de hele wereld onder controle van Satan en in zijn macht is. Tegenwoordig zien de meesten van ons duidelijk dat de meeste dominees en ouderlingen van de religieuze wereld Christus weerstaan, veroordelen en ontkennen, en dat de religieuze wereld lang geleden onder de controle van die hypocriete farizeeërs en antichristen is gekomen. Daarom, als de geïncarneerde God verschijnt en werkt, staan de dominees en ouderlingen in de religieuze wereld als eersten op om Hem te veroordelen en te weerstaan. De CCP-regering is een duivels regime dat de waarheid het meeste haat en zich verzet tegen God. Ze heeft christenen altijd gearresteerd en vervolgd. Toen Christus van de laatste dagen verscheen om Zijn werk te doen in China probeerde de CCP-regering op gewetenloze en brute wijze Christus te vervolgen, te vangen en uit te roeien, waardoor ze overal ter wereld beroering teweegbracht. Hiermee werd de profetie van de Heer Jezus volledig vervuld: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Luc. 17:24-25). God is twee keer onder de mensen geïncarneerd om te spreken en te werken, om de mensheid te verlossen en te redden. Beide keren onderging Hij de gezamenlijke veroordeling, laster en vervolging door de religieuze leiders en de heersende partij. Dit is afdoende bewijs dat deze wereld duister en slecht is en dat de mensheid is verdorven! De mensen zijn zo verdorven en ontaard dat ze ziek zijn geworden van de waarheid. Ze haten de waarheid. Ze werden zoals Satan en werden Satans volgelingen en konden Gods bestaan niet dulden. De manifestatie en het werk van de geïncarneerde God moeten daarom onvermijdelijk vervolging en verloochening ondergaan. Waarom de mensheid zich tegen God verzet, dat aspect van de waarheid heeft Almachtige God geopenbaard. Dat zal duidelijk worden zodra we de woorden van Almachtige God hebben gelezen.

Almachtige God zegt: “De mensheid heeft zich door tienduizenden jaren geschiedenis heen ontwikkeld om te komen tot waar ze nu is. De mensheid van mijn oorspronkelijke schepping is echter al lang geleden in verval geraakt. Ze is al opgehouden te zijn wat ik wil, en zo verdient de mensheid, zoals ze in mijn ogen verschijnt, niet langer de naam van de mensheid. Ze is eerder het uitschot van de mensheid dat Satan gevangen heeft genomen, de rotte wandelende lijken waar Satan in leeft en waarmee hij gekleed is. Mensen geloven niet het kleinste beetje in mijn bestaan, noch verwelkomen ze mijn komst” (‘Wat het betekent om een echt persoon te zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De mens is door Satan verdorven, dat is de bron van zijn tegenstand en rebellie jegens God. Doordat de mens dus door Satan is verdorven, is zijn geweten gevoelloos geworden, is hij immoreel, zijn zijn gedachten ontaard en heeft hij een achterlijke mentale kijk. Voordat de mens door Satan was verdorven, volgde hij God van nature en gehoorzaamde hij Zijn woorden na ze gehoord te hebben. Hij had van nature een gezond verstand en geweten, en had een normale menselijkheid. Nadat hij door Satan werd verdorven, raakten zijn oorspronkelijke verstand, geweten en menselijkheid afgestompt en door Satan aangetast. Zo is hij zijn gehoorzaamheid en liefde jegens God kwijtgeraakt. Het verstand van de mens is abnormaal geworden en zijn gezindheid gelijk aan dat van een dier, en zijn rebellie jegens God wordt steeds frequenter en intenser. Toch weet of herkent de mens dit nog steeds niet, en blijft hij zich blind verzetten en rebels opstellen” (‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Is de mensheid, om het preciezer te stellen, niets anders dan mijn vijand. De mensheid is de kwaadaardige die mij tegenwerkt en mij ongehoorzaam is. De mensheid is niemand anders dan het nageslacht van de kwaadaardige die door mij is vervloekt. De mensheid is niemand minder dan de afstammeling van de aartsengel die mij verraadde. De mensheid is niets anders dan de erfenis van de duivel die, lang geleden door mij afgewezen, sindsdien mijn onverzoenlijke vijand is” (‘Wat het betekent om een echt persoon te zijn’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Satan verderft mensen door het onderwijs en de invloed van nationale overheden en beroemdheden en mensen die het ver geschopt hebben. Hun onzin is het leven en de aard van de mens geworden. ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ is een bekende satanische uitspraak die iedereen is bijgebracht en het menselijk leven is geworden. Er zijn nog andere woorden over levensfilosofie van gelijke strekking. Satan onderwijst mensen door middel van de verfijnde traditionele cultuur van elke natie en zorgt ervoor dat de mensheid in de gapende afgrond van vernietiging valt en erdoor wordt opgeslokt. Uiteindelijk worden mensen door God vernietigd omdat ze Satan dienen en God weerstaan” (‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’).

De mens, geboren in zo’n smerig land, is ernstig aangetast door de maatschappij. Hij is beïnvloed door een feodale ethiek en is geschoold in ‘instituten voor hoger onderwijs’. Het achterlijke denken, de verdorven moraliteit, de minderwaardige kijk op het leven, de verachtelijke filosofie, het uiterst waardeloze bestaan, en de verdorven levensstijl en gewoonten – al die dingen zijn het mensenhart binnengedrongen, en hebben zijn geweten ernstig ondermijnd en aangevallen. De mens raakt daardoor steeds verder van God verwijderd en keert zich steeds meer tegen Hem” (‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Sinds de tijd dat de mens voor het eerst sociale wetenschappen had, werd zijn verstand vervuld van kennis en wetenschap. Toen werden kennis en wetenschap gereedschappen om de mens te regeren, en bleef er niet genoeg ruimte over voor de mens om God te aanbidden, waren er geen gunstige omstandigheden meer voor de aanbidding van God. De positie van God zakte steeds verder weg in het hart van de mens. De wereld in het hart van de mens die geen plaats voor God heeft is donker, leeg en hopeloos. En zodoende stonden vele sociale wetenschappers op, en geschiedkundigen en politici om de theorieën van de sociale wetenschap en van de menselijke evolutie tot uitdrukking te brengen en andere theorieën die in strijd zijn met de waarheid dat God de mens geschapen heeft, om het hart en het gemoed van de mens te vullen. En zo zijn er steeds minder mensen die geloven dat God alles geschapen heeft en komen er steeds meer die geloven in de evolutietheorie. Steeds meer mensen beschouwen de documentatie van de werken van God en Zijn woorden van het Oude Testament als mythen en legenden. In hun hart worden mensen onverschillig over de waardigheid en grootsheid van God, over het grondbeginsel dat God bestaat en over alles heerst. Het overleven van de mensheid en het lot van landen en naties zijn niet langer belangrijk voor hen. De mens leeft in een holle wereld en maakt zich alleen maar druk over eten, drinken en het nastreven van plezier … Weinig mensen nemen het initiatief om uit te zoeken waar God vandaag de dag Zijn werk doet, of om te zien hoe Hij de bestemming van de mens organiseert en daarover beschikt” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Niemand zoekt actief naar Gods voetstappen of verschijning en niemand wil onder de zorg en de hoede van God bestaan. De mens is eerder bereid om te vertrouwen op de aantasting door Satan en de duivel, zodat hij zich aan deze wereld en aan de leefregels van de slechte mensheid kan aanpassen. Op dit punt zijn het hart en de geest van de mens geofferd als een eerbetoon aan Satan en worden ze Satans voedsel. Bovendien worden het hart en de geest van de mens een plek waar Satan kan verblijven, een speeltuin voor hem. De mens begrijpt zo onbewust de principes van het mens-zijn niet meer, net zomin als de waarde en het doel van zijn bestaan. De wetten van God en het verbond tussen God en de mens vervaagt geleidelijk in het hart van de mens en de mens zoekt niet langer naar God en geeft Hem geen gehoor meer. Naarmate de tijd verstrijkt, begrijpt de mens niet meer waarom God de mens heeft geschapen, evenmin begrijpt hij de woorden die uit de mond van God komen, noch realiseert hij zich alles dat van God komt. De mens begint zich te verzetten tegen de wetten en besluiten van God; het hart en de geest van de mens raken afgestompt. … God verliest de mens die Hij oorspronkelijk heeft geschapen en de mens verliest de wortel van zijn oorsprong. Dit is het verdriet van deze mensheid” (‘God is de bron van het leven van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Duizenden jaren lang is dit het land van vuil geweest, het is ondraaglijk smerig, ellende heerst alom, geesten spoken overal met trucjes en misleiding rond, ze doen ongefundeerde beschuldigingen,[1] zijn meedogenloos en kwaadaardig, vertreden deze spookstad en laten de plaats bezaaid met dode lichamen achter; de stank van ontbinding bedekt het land en doordringt de lucht, en het wordt zwaar bewaakt.[2] Wie kan de wereld voorbij het uitspansel zien? De duivel knevelt het lichaam van de mens, neemt beide ogen weg en sluit zijn lippen stevig toe. De koning van de duivels raast al enkele duizenden jaren, tot op de dag van vandaag, en houdt nog steeds de spookstad nauwlettend in de gaten, alsof deze een ondoordringbaar paleis van demonen was; deze horde waakhonden staren inmiddels met loerende ogen, ontzettend bang dat God ze onverhoeds zal vangen en ze allemaal zal wegvagen, zonder ze een plek van vrede en geluk te gunnen. Hoe kunnen de mensen van een spookstad zoals deze God ooit hebben gezien? Hebben zij ooit de genegenheid en liefde van God genoten? Welke waardering hebben zij voor de kwesties van de mensenwereld? Wie van hen kan Gods hunkerende wil begrijpen? Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vleesgeworden God volslagen verborgen blijft: hoe zou de koning van de duivels, die mensen in een oogwenk vermoordt, in een duistere samenleving zoals deze, waar de demonen meedogenloos en onmenselijk zijn, het bestaan van een God kunnen tolereren die liefdevol, vriendelijk en tevens heilig is? Hoe zou hij de komst van God kunnen verwelkomen en toejuichen? Deze lakeien! Zij betalen vriendelijkheid terug met haat, zij verachten God al heel lang, zij doen God kwaad, zij zijn beestachtig tot in het extreme, zij hebben geen greintje achting voor God, zij plunderen en roven, hun geweten is helemaal zoek, zij kennen geen greintje vriendelijkheid en zij verleiden de onschuldigen tot gevoelloosheid. Voorvaderen van de alouden? Geliefde leiders? Zij keren zich allemaal tegen God! Hun bemoeienis heeft alles onder de hemel in een toestand van duisternis en chaos achtergelaten! Godsdienstvrijheid? De wettelijke rechten en belangen van burgers? Die zijn allemaal trucjes om zonde te bedekken! … Waarom zo’n ondoordringbaar obstakel voor het werk van God optrekken? Waarom diverse trucjes gebruiken om Gods volk te misleiden? Waar is de ware vrijheid en zijn de wettelijke rechten en belangen? Waar is de billijkheid? Waar is de troost? Waar is de warmte? Waarom misleidende plannen gebruiken om Gods volk voor de gek te houden? Waarom de komst van God met dwang onderdrukken? Waarom God niet vrij laten rondgaan op de aarde die Hij heeft geschapen? Waarom God opjagen tot Hij nergens een rustplek voor Zijn hoofd heeft? Waar is de warmte onder de mensen? Waar is het welkom onder de mensen? Waarom zo’n hunkerend verlangen naar God veroorzaken? Waarom God mensen steeds weer tot de orde laten roepen? Waarom God dwingen Zich om Zijn geliefde Zoon zorgen te maken? Waarom laten deze duistere maatschappij en haar trieste waakhonden God niet vrijelijk komen en rondgaan in de wereld die Hij heeft geschapen?” (‘Werk en intrede (8)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Almachtige God heeft uitgebreid gesproken over de oorsprong en de toestand van de verdorvenheid van de mensheid. Als we de woorden van Almachtige God lezen, begrijpen we waarom er zoveel duisternis in de wereld is, waarom de mens zich zo hevig verzet tegen God, en begrijpen we de waarheid en essentie van de verdorvenheid van de mensheid door Satan. Begrijpen jullie dit allemaal? De duisternis van deze tijden bewijst hoe de mensheid is verdorven in de handen van Satan. Dus hoeveel mensen verlangen naar Gods verschijning en verwelkomen Zijn terugkeer? Hoeveel mensen willen graag Gods woord horen en de waarheid aanvaarden? Hoeveel mensen hebben Gods werk van de laatste dagen bestudeerd? De meeste mensen negeren deze dingen niet alleen, maar ze luisteren ook naar de leugens van de duivelse CCP-regering en werken samen met de krachten van Satan om Almachtige God te bestrijden en te veroordelen. Dat is een feit. Veel mensen geloven in God, maar hoeveel van hen kunnen de waarheid aanvaarden, de waarheid onderzoeken en zich echt aan God onderwerpen? In de tijd dat de Heer Jezus verscheen om Zijn werk te doen, volgden alle joden de overpriesters, schriftgeleerden en farizeeërs in hun verzet tegen de Heer Jezus. Sinds Almachtige God van de laatste dagen is verschenen om Zijn werk te doen, ontkennen en veroordelen de meeste leiders in de religieuze wereld Hem. Ze grendelen zelfs hun kerken af en verbieden gelovigen om de ware weg te bestuderen. Dit is afdoende bewijs dat deze wereld in deze tijd duister en slecht is. De mensheid ontkent de waarheid, haat de waarheid en verzet zich liever tegen God. De oorsprong van dit kwaad in de wereld is Satans overheersing van de mensheid. De hele wereld is onder zijn heerschappij. Enkele duizenden jaren lang heeft Satan gebruikgemaakt van atheïsme, evolutieleer, materialisme en andere ketterijen om de mensheid te verderven. Hierdoor ging de mensheid de verschillende leugens vereren van duivels en valse “grote mannen” die dingen zeiden als “Er is geen God of Redder”, “De Mens kan tegen hemel en aarde vechten en de natuur overwinnen”, “Iemand heeft zijn lot in eigen hand”, “Ieder voor zich en de duivel neemt de achterste”, “Verstand is beter dan spierkracht”, “Geld laat de wereld draaien”, “Kleine geesten maken geen heren, gewetenloosheid maakt echte mannen” enzovoort. De mensen zijn misleid en verdorven door deze boosaardige lessen en onwaarheden die ze arrogant, bedrieglijk, egoïstisch, hebzuchtig en slecht hebben gemaakt. Er is geen mens die spreekt over menselijkheid en moraal, geen mens die spreekt over geweten en rede, en geen mens die kan spreken over eerlijkheid. Op zoek naar roem en status bevechten mensen elkaar. Ze smeden plannen en bedriegen elkaar en ze doden elkaar zelfs. Voor hun verschillende belangen vechten landen tegen landen in onophoudelijke conflicten. Is dat niet het gevolg van Satans verdorvenheid van de mensheid? Hieruit blijkt dat de mensheid volledig is verdorven door Satan en dat we zijn geworden zoals Satan en zijn nakomelingen. De mensheid is een kwade kracht tegen God geworden. Toen God twee keer vlees werd om onder de mensen te spreken en Zijn werk te doen, heeft de verdorven mensheid God daarom in beide gevallen bestreden, veroordeeld en verlaten en Hem zelfs gekruisigd. Dat zijn enkele van de redenen waarom de mensheid zich verzet tegen God.

De onderdrukking en aanvallen van de CCP op Bliksem uit het oosten hebben de hele wereld geschokt. Veel mensen begrijpen niet waarom ze God zo tegenwerken en bestrijden. De preciese reden daarvoor is dat de geïncarneerd Almachtige God veel waarheden heeft uitgedrukt in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ en juist door dit boek zijn alle religies en denominaties in beroering gebracht. Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de uitspraken van Almachtige God gehoord, en deze als de stem van God en als Zijn werk bevestigd, waarop zij zich naar Hem hebben gekeerd. Door het voortdurend groeiende aantal volgelingen van Almachtige God raakt de CCP in paniek. De CCP heeft talloze mensen gearresteerd die getuigenis geven van God en veel exemplaren van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ in beslag genomen. Ze bestuderen dit boek dag in, dag uit en beseffen steeds meer hoe krachtig het is. Het heeft het vermogen om alles te overwinnen. Hoe de CCP ook probeert Almachtige God te belasteren, te veroordelen en in diskrediet te brengen, ze durven ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ niet bekend te maken aan het publiek. Ze vermelden niets van wat Almachtige God heeft uitgedrukt. Waarom houden ze ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ verborgen? Ze zijn bang dat de hele wereld zal zien dat God is verschenen en Zijn werk verricht in het oosten, dat de Redder van de mensheid is verschenen in het oosten en dat daarin de hoop van de mensheid ligt. Waarom is de CCP bang dat de mensheid ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ zal lezen? Omdat ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ de stem van God is. Het is de uitdrukking van de waarheid, en het is het ware licht dat is verschenen in het oosten! De CCP is een regime van Satan. Het is zeer kwaadaardig en haat de waarheid. Satans grootste angst is dat de waarheid in de wereld van de mensen zal komen, dat de mensheid de waarheid zal aanvaarden, dat God de macht zal overnemen als koning om de wereld van de mensen te regeren en dat het koninkrijk van Christus op aarde zal verschijnen. Daarom vervolgt de CCP Christus zo fel en gebruikt ze de medianetwerken voor propaganda om De Kerk van Almachtige God te belasteren, vals te beschuldigen en in diskrediet te brengen. Ze hebben zelfs de gewapende politiemacht van het land gemobiliseerd om Gods uitverkorenen met overmacht te onderdrukken, te arresteren en te vervolgen. Omdat ze zich nergens kunnen verbergen, zijn Zijn uitverkorenen gedwongen om in ballingschap te gaan vanwege de vervolging door de CCP. Onder de CCP strekt de hand van de Chinese regering zich uit in alle andere landen en heeft ze politieke, economische en diplomatieke middelen gebruikt om sommige onder druk te zetten om christenen die naar het buitenland zijn gevlucht, uit te wijzen naar China om ze te martelen en te vervolgen. Het is nog verachtelijker dat de CCP ook familieleden van christenen die naar het buitenland zijn gegaan, arresteert en vervolgt en ze in gijzeling houdt om De Kerk van Almachtige God te bedreigen. De CCP dwingt ze om hun paspoort aan te vragen en De Kerk van Almachtige God in verschillende landen te verstoren en probeert door diplomatieke kanalen De Kerk van Almachtige God vals te beschuldigen en te belasteren en de publieke opinie te misleiden met geruchten en te manipuleren om haar in diskrediet te brengen. Ze zetten de regeringen en inwoners van andere landen aan om De Kerk van Almachtige God te verwerpen en de leden van de kerk in het buitenland uit te wijzen. Hun boosaardige doel is om de verspreiding van De Kerk van Almachtige God en haar evangeliewerk in het buitenland te hinderen, te beperken en te onderdrukken. Vinden jullie niet dat de CCP de duivel Satan is die de waarheid en God haat? De CCP is bedreven in wreedheid tegenover mensen en het verslinden van zielen. Het is een demon die mensen eet zonder hun botten uit te spugen. Ik denk dat jullie nu wel begrijpen waarom de Chinese CCP-regering Almachtige God zo fel bestrijdt en veroordeelt, nietwaar?

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Voetnoten:

1. “Ze doen ongefundeerde beschuldigingen” verwijst naar de methoden waardoor de duivel mensen schade toebrengt.

2. “Zwaar bewaakt” geeft aan dat de methoden waardoor de duivel mensen leed berokkent bijzonder kwaadaardig zijn en mensen zozeer onder de duim houden dat ze geen ruimte hebben om te bewegen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 39: De afgelopen tweeduizend jaar gelooft de hele religieuze wereld al dat God een Drie-eenheid is − de Drie-eenheid is een klassieke theorie van de hele christelijke leer. Is de interpretatie van de Drie-eenheid dan wel echt steekhoudend? Bestaat de Drie-eenheid echt? Waarom zeg je dat de Drie-eenheid de grootste misvatting van de religieuze wereld is?

Volgende: Vraag 41: We hebben een aantal toespraken online gezien van de Chinese communistische overheid en de religieuze wereld die De Kerk van Almachtige God zwartmaken, lasteren, aanvallen en in diskrediet brengen (zoals het “5.28”-incident in Zhaoyuan, provincie Shandong). We weten ook dat de CCP erg bedreven is in het vertellen van leugens, verzinnen van dingen en verdraaien van de feiten om het volk te misleiden. Ze is ook heel goed in het zwartmaken, aanvallen en oordelen van die landen waar ze vijandig tegenover staat, dus alles wat de CCP zegt, is absoluut niet geloofwaardig. Veel dingen die dominees en ouderlingen in religieuze kringen zeggen, zijn echter hetzelfde als wat de CCP zegt, dus hoe kunnen we werkelijk de geruchten en laster herkennen die de CCP en de religieuze wereld verspreiden?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

1. De essentiële verschillen tussen het werk van God en het werk van de mens

Het werk van God Zelf heeft betrekking op het werk van de gehele mensheid en het vertegenwoordigt ook het werk van het gehele tijdperk. Dat wil zeggen, dat Gods eigen werk de beweging en ontwikkeling van al het werk van de Heilige Geest vertegenwoordigt, terwijl het werk van de apostelen Gods eigen werk volgt en het tijdperk niet leidt, noch vertegenwoordigt het de werkende ontwikkeling van de Heilige Geest in het gehele tijdperk.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek