4. Wat is oprecht gebed?

Relevante woorden van God:

Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is. Je zult je bijzonder geïnspireerd voelen en na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden. Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Soms betekent opzien naar God niet God met specifieke woorden vragen om iets te doen, of Hem vragen om specifieke leiding of bescherming. Het is veeleer dat mensen Hem oprecht kunnen aanroepen als ze een of andere kwestie tegenkomen. Wat doet God daar dan wanneer mensen Hem aanroepen? Als iemands hart in beroering is en hij deze gedachte heeft: o, God, ik kan dit niet zelf, ik weet niet hoe ik het moet doen, en ik voel me zwak en negatief − weet God daar dan van? Als deze gedachten in mensen opkomen, is hun hart dan oprecht? Als ze God oprecht op deze manier aanroepen, stemt God er dan mee in om ze te helpen? Ook al hebben ze misschien geen woord gesproken, tonen ze wel oprechtheid en stemt God ermee in om ze te helpen. Als mensen met een zeer netelige kwestie te maken krijgen, als ze zich tot niemand kunnen wenden en ze zich ontzettend hulpeloos voelen, vestigen ze hun enige hoop op God. Hoe staat het met hun gebeden? Hoe is hun gemoedstoestand? Zijn ze oprecht? Is er op dat moment sprake van enige schijn? Pas wanneer je God vertrouwt alsof Hij de laatste strohalm is waaraan je je vasthoudt om je leven te redden, in de hoop dat Hij je zal helpen, is je hart oprecht. Hoewel je misschien niet veel hebt gezegd, was je hart al in beroering. Dat wil zeggen: je geeft je oprechte hart aan God en God luistert. Als God je moeilijkheden ziet, zal Hij je verlichten, je leiden en je helpen.

uit ‘Gelovigen moeten eerst de slechte trends van de wereld doorzien’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Het gebed is geen kwestie van formaliteiten, of het volgen van een procedure, of het herhalen van de woorden van God, dat wil zeggen, het gebed betekent niet het nazeggen van woorden en anderen kopiëren. In het gebed, moet je je hart aan God geven, de woorden in je hart delen met God zodat je door God aangeraakt mag worden. Als je gebeden effectief moeten zijn, dan moeten ze gebaseerd zijn op het lezen door jou van Gods woorden. Alleen door te bidden te midden van Gods woorden zul je in staat zijn om meer verlichting en illuminatie te ontvangen. Een waarachtig gebed wordt getoond door een hart dat verlangt naar de vereisten die door God gesteld zijn en bereidheid om deze eisen te vervullen; je zult in staat zijn om alles te haten wat God haat, op basis waarvan je kennis hebt, je zult weten en duidelijkheid zult hebben over de waarheden door God uitgelegd. Vastberadenheid, geloof en kennis hebben en een te beoefenen pad na het gebed – alleen dat is waarlijk bidden en alleen het gebed als zodanig kan effectief zijn. Toch moet het gebed gebouwd worden op basis van het genieten van Gods woorden en communiceren met God in Zijn woorden, op basis van je hart dat in staat is om God te zoeken en in vrede zijn voor het aangezicht van God. Zo’n gebed heeft reeds het punt bereikt van werkelijke communicatie met God.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik hoop dat de broeders en zusters in staat zullen zijn om elke dag waarlijk te bidden. Dit is echter niet het naleven van een doctrine, maar een effect dat bereikt moet worden. Ben je bereid om wat minder te slapen en voldoening te vinden, ochtendgebeden uit te spreken bij het aanbreken van de ochtend en dan te genieten van de woorden van God? Als je bidt en de woorden van God eet en drinkt, dan zul je, op deze manier, met een zuiver hart, meer geaccepteerd worden door God. Als je dit dagelijks doet, het oefenen om je hart elke dag aan God te geven en het communiceren met God, dan zal je kennis van God met zekerheid toenemen en zul je beter in staat zijn om Gods wil te begrijpen. Je moet zeggen: “O God! Ik wens mijn plicht te vervullen, zodat u in ons verheerlijkt mag worden en mag genieten van de getuigenis in ons, deze groep mensen, ik kan alleen maar mijn hele wezen aan u toewijden. Ik smeek u om in ons werkzaam te zijn, zodat ik u waarlijk kan liefhebben en u tevreden kan stellen en u tot het doel maak dat ik nastreef.” Wanneer je vervuld bent met deze last, zal God je zeker vervolmaken; je moet niet alleen voor jezelf bidden, maar ook omwille van het doen van Gods wil en omwille van de liefde voor Hem.

uit ‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Een ware communicatie met God dient verschillende resultaten op te leveren: allereerst komen we als we met God communiceren de waarheid over onze verdorvenheid en de essentie van onze natuur te weten en bereiken dus als resultaat dat we onszelf leren kennen. In de aanwezigheid van God zouden we vaak moeten nadenken over de dingen die we hebben gedaan om te zien of we ons al dan niet daadwerkelijk aan Gods wil conformeren en om te zien wat het is waarop we hebben vertrouwd om te leven. Als we bij het woord van God hebben geleefd, dan is dat een getuigenis voor het binnengaan in het leven. Als we naar de filosofie van Satan hebben geleefd is dat een uitdrukking van de natuur van Satan, wat wordt beschouwd als een overtreding. Ten tweede, bereiken we als we met God communiceren niet alleen ware kennis van onszelf, maar bereiken we ook ware kennis van God. Dit is het resultaat van communiceren met God. Na ware kennis van God te hebben bereikt, zal er in onze harten het verlangen opkomen om God te vereren, God te gehoorzamen en God lief te hebben. Dit zal uiteindelijk in ons het voornemen voortbrengen God te dienen. Dit is een resultaat dat wordt bereikt door God te kennen en het is ook een resultaat dat wordt bereikt door met God te communiceren. Als we deze resultaten niet bereiken in onze communicatie met God, is dat voldoende om te bewijzen dat we in onze gebeden niet op het juiste spoor zijn gekomen en dat we niet echt met God hebben gecommuniceerd. Sommige mensen zeggen: “Nou, ik heb vele jaren gebeden, betekent dat dus dat ik in mijn gebeden met God communiceer?” Dat zul je moeten afmeten aan de hand van deze resultaten. Heb je in je gebeden als resultaat bereikt dat je jezelf hebt leren kennen? Heb je als resultaat bereikt dat je Gods wil en de waarheid zoekt? Heb je als resultaat bereikt dat je God gehoorzaamt? Heb je als resultaat bereikt dat je God vereert? Heb je als resultaat bereikt dat je God liefhebt? Als je geen enkele van deze resultaten hebt bereikt dan zijn je gebeden hol, zijn ze zonder betekenis en communiceer je eenvoudigweg niet werkelijk met God.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige: 3. Hoe moet men Gods oordeel en tuchtiging ervaren om de redding te verkrijgen?

Volgende: 5. Hoe kan men een goede relatie met God bewerkstelligen?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

1. Wat het betekent om God te kennen en of een begrip van Bijbelse kennis en van theologische theorie telt als kennis van God

Wat betekent het God te kennen? Het betekent dat de mens Gods vreugde, woede, verdriet en geluk kent. Dit is God kennen. Je zeg dat je God hebt gezien, toch begrijp je Gods vreugde, woede, verdriet en geluk niet, je begrijpt Zijn gezindheid niet, noch Zijn rechtvaardigheid. Je hebt geen begrip Zijn barmhartigheid en je weet niet waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft.

5. Waarom er wordt gezegd dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God

En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. …

1. Wat er door de Heer Jezus werd verkondigd in het Tijdperk van Genade was alleen de weg van berouw

Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden.

3. Hoe God Zijn rechtvaardige gezindheid aan de mensheid kenbaar maakt

Door Zijn woorden was de Schepper niet alleen in staat om alles te verkrijgen wat Hij wilde verkrijgen, en alles te bereiken wat Hij wilde bereiken, maar Hij kon ook alles wat Hij had geschapen in Zijn hand houden en over alle dingen regeren die Hij had gemaakt onder Zijn gezag en bovendien was alles systematisch en regelmatig gemaakt. Alle dingen leefden en stierven ook door Zijn woord en bovendien, door Zijn gezag, bestonden ze te midden van de wet die Hij had opgesteld, niets en niemand uitgezonderd!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek