27. Wat is het werk van boze geesten? Hoe wordt het werk van boze geesten gemanifesteerd?

Relevante woorden van God:

Welk werk komt van Satan? Wanneer er werk van Satan afkomstig is, zijn de visies van mensen vaag en abstract. Zij worden niet gekenmerkt door normale menselijkheid en de beweegredenen van hun daden zijn verkeerd. Zij willen God wel liefhebben, maar er zijn altijd beschuldigingen in hen, en deze beschuldigingen en gedachten storen hen voortdurend, waardoor de groei van hun leven wordt belemmerd en zij niet langer in normale toestand voor God verkeren. Met andere woorden, zodra Satan in mensen werkt, kunnen ze voor God geen vrede in hun hart vinden. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten. Als ze mensen in een samenkomst zien, willen ze wegrennen en het lukt hen niet hun ogen te sluiten wanneer anderen bidden. Het werk van boze geesten verwoest de normale relatie tussen mens en God en verstoort de eerdere visies van mensen of hun vorige pad van intreding in het leven. In hun hart kunnen ze nooit dicht bij God komen en er gebeuren steeds dingen die hen van hun stuk brengen en hen gevangen houden. Hun hart kan geen vrede vinden, waardoor er geen kracht overblijft om God lief te hebben en zij moedeloos raken. Dit zijn de uitingen van het werk van Satan. Het werk van Satan manifesteert zich als volgt: je bent niet standvastig en niet in staat om te getuigen. Zo word je iemand die tegenover God tekortschiet en die God niet getrouw is. Wanneer Satan zijn verstorende werk verricht, raak je de liefde en loyaliteit jegens God kwijt. Je hebt niet langer een normale relatie met God, je jaagt de waarheid niet na en probeert jezelf niet te verbeteren. Je gaat achteruit, wordt passief en volgt jouw eigen begeerten. Je maakt ruim baan voor de zonde, en je haat de zonde niet. Verder word je losbandig en niet langer van binnen door God aangeraakt. Je gaat klagen over God en verzet je tegen Hem. Als gevolg hiervan ga je aan Hem twijfelen; er bestaat zelfs het risico dat je God de rug toekeert. Dit alles is het werk van Satan.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er zijn tegenwoordig zeker enkele boze geesten die werken door bovennatuurlijke dingen om de mens te misleiden; dat is niets anders dan imitatie van hun kant, om de mens te misleiden met werk dat momenteel niet door de Heilige Geest wordt gedaan. Veel boze geesten imiteren de werking van wonderen en de genezing van ziekten; dit is niets anders dan het werk van de boze geesten, want de Heilige Geest doet dergelijk werk tegenwoordig niet meer. Allen die het werk van de Heilige Geest vanaf die tijd hebben geïmiteerd – zij zijn waarlijk boze geesten. Al het werk dat in die tijd in Israël werd uitgevoerd, was werk van bovennatuurlijke aard, alleen werkt de Heilige Geest nu niet op die manier en is Satan de aanstichter van meer van dit werk, is Satan de storende factor en komt het van boze geesten. Maar je kunt niet zeggen dat alles wat bovennatuurlijk is van boze geesten komt – dit hangt af van het tijdperk van Gods werk.

uit ‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren.

uit ‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De mens mag dan enig begrip hebben van God en bereid zijn voor God te leven of te sterven, toch controleert Satan nog altijd de zwakheden van de mensen en is hij nog steeds in staat hen te laten lijden. Boze geesten kunnen nog steeds in de mensen werken en hen hinderen waardoor ze verward raken, hun verstand verliezen, zich geestelijk gestoord voelen en bij allerlei dingen worden gestoord. Binnen een mens zijn er nog steeds een aantal dingen van de geest of de ziel die kunnen worden gecontroleerd en gemanipuleerd door Satan. Dit is de reden dat je nog steeds ziek kunt zijn, moeilijkheden kunt ondervinden, je suïcidaal kunt voelen en soms ook de troosteloosheid van de wereld kunt ervaren, of het gevoel dat het leven geen zin heeft. Dat wil zeggen dat dit lijden nog steeds onder Satans heerschappij plaatsvindt – dit is een noodlottige zwakte van de mens. Satan is nog altijd in staat de dingen die hij heeft verdorven en vertrapt te gebruiken – het zijn dingen die Satan tegen de mens kan gebruiken. … omdat boze geesten nog steeds mogelijkheden kunnen uitbuiten, spelletjes met je kunnen spelen en gebruik van je kunnen maken. Dit komt doordat de mens zo onwetend is, dat hij soms het verschil niet begrijpt tussen bewogen te worden door de Heilige Geest en gestoord te worden door boze geesten. Is dit geen noodlottige zwakte? Boze geesten grijpen elke kans aan om hun werk te doen. Ze kunnen vanuit je binnenste spreken, of in je oor fluisteren, of ze kunnen onrust in je geest en gedachten zaaien en het werk van de Heilige Geest onderdrukken, zodat je dat niet meer kunt voelen. Vervolgens beginnen ze je lastig te vallen, verwarren je gedachten en brengen je in de war, zodat je rusteloos en onevenwichtig wordt. Zo is het werk dat boze geesten doen bij de mens en als je het niet kunt onderscheiden, verkeer je in groot gevaar.

uit ‘Wat het betekent dat God de pijn van de wereld ervaart’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Sommige mensen zeggen dat de Heilige Geest altijd in hen werkt. Dat is onmogelijk. Als ze zouden zeggen dat de Heilige Geest altijd bij hen is, zou dat realistisch zijn. Als ze zouden zeggen dat hun denken en voelen altijd normaal zijn, zou dat ook realistisch zijn en zou dat aantonen dat de Heilige Geest met hen is. Als je zegt dat de Heilige Geest altijd aan werk is in je, dat je verlicht bent door God en op elk moment geraakt wordt door de Heilige Geest en voortdurend nieuwe kennis verkrijgt, dan is dat niet normaal. Het is extreem bovennatuurlijk! Zonder een spoortje twijfel zijn zulke mensen kwade geesten! Zelfs als de Geest van God vlees wordt, zijn er tijden waarop Hij moet rusten en moet eten – om nog maar niets te zeggen over jou. Zij die bezeten zijn door kwade geesten lijken zonder zwakheid van het vlees te zijn. Zij zijn in staat om alles te verzaken en alles op te geven, ze zijn emotieloos, in staat om martelingen te doorstaan, ze voelen niet de minste vermoeidheid, alsof ze boven het vlees uitgestegen zijn. Is dat niet extreem bovennatuurlijk? Het werk van de kwade geest is bovennatuurlijk en deze dingen zijn onbereikbaar voor mensen. Mensen die geen onderscheid kunnen maken zijn jaloers als ze zulke mensen zien en zeggen dat hun geloof in God zo sterk is en zo goed en dat ze nooit zwak zijn. In feite is dit de manifestatie van het werk van de kwade geest. Dat is zo omdat mensen met een normale gesteldheid onvermijdelijk menselijke zwakheden hebben; dat is de normale gesteldheid van hen die de aanwezigheid van de Heilige Geest hebben.

uit ‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Het opvallendste kenmerk van het werk van boze geesten is dat het bovennatuurlijk is, dat de woorden die boze geesten spreken of dingen die ze mensen vragen te doen abnormaal, onlogisch zijn en zelfs de basale goede zeden van normale menselijkheid en menselijke relaties overtreden, en dat ze er alleen op uit zijn om mensen te misleiden, mensen te verontrusten en mensen te verderven. Wanneer mensen door boze geesten worden bezeten, voelen sommigen grote angst, worden sommigen abnormaal, terwijl anderen in een roes vervallen, en weer anderen merken dat ze ontzettend gespannen zijn en niet stil kunnen zitten. In elke geval veranderen mensen die bezeten zijn door boze geesten, zij worden iets dat mens noch demon is en verliezen hun normale menselijkheid. Dit bewijst afdoende dat het wezen van boze geesten slecht en lelijk is, wat precies het wezen van Satan is. Boze geesten zorgen dat mensen ze verafschuwen en verachten, en absoluut geen nut of hulp voor mensen hebben. Het enige waartoe Satan en alle soorten boze geesten in staat zijn, zijn mensen verderven, kwaad doen en verslinden.

De voornaamste manifestaties van hen die het werk van boze geesten hebben (zij die door demonen zijn bezeten), zijn:

De eerste soort is dat boze geesten mensen vaak vertellen om dit en dat te doen, iemand iets vertellen of mensen opdragen om valse profetieën te uiten.

De tweede soort is dat mensen in gebed vaak in zogeheten ‘tongen’ spreken die niemand begrijpt en die zelfs de sprekers zelf niet begrijpen. Sommige sprekers kunnen zelfs zelf ‘de tongen uitleggen’.

De derde soort is dat iemand vaak openbaringen ontvangt, met grote regelmaat, waarbij boze geesten ze het ene moment deze kant op stuurt en het volgende moment die kant op, in een voortdurende toestand van rusteloosheid.

De vierde soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben dringend dit of dat willen doen, te ongeduldig om te wachten. Zij staan er niet eens bij stil of de omstandigheden het wel toelaten, zij gaan zelfs midden in de nacht haastig op pad en hun gedrag is erg abnormaal.

De vijfde soort is dat mensen met het werk van boze geesten ontzettend arrogant zijn. Zij hebben geen verstand en al hun woorden zijn neerbuigend en komen vanuit een commanderende positie. Zij brengen mensen in de war en dwingen mensen, net als demonen, om dingen te doen.

De zesde soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben niet in staat zijn om te communiceren over de waarheid en al helemaal geen aandacht schenken aan Gods werk, ook tarten zij God, handelen zij naar willekeur en begaan zij allerlei wandaden om de normale orde van de kerk te vernietigen.

De zevende soort is dat iemand die het werk van boze geesten heeft zichzelf zonder reden voordoet als iemand anders, of beweert dat hij door iemand is gezonden en dat mensen naar hem dienen te luisteren. Niemand kan achterhalen waar hij vandaan kwam.

De achtste soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben doorgaans geen normaal verstand hebben, evenmin begrijpen zij enige waarheid; zij bezitten geen enkele capaciteit om te ontvangen en worden ook niet verlicht door de Heilige Geest, en wat mensen zien is dat deze mensen in het ontvangen van dingen ontzettend absurd zijn en het geenszins bij het rechte eind hebben.

De negende soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben heel erg bezig zijn om anderen de les te lezen tijdens het werk, zij gedragen zich altijd buitensporig en zij verstoren de boel altijd; in alles wat zij doen en zeggen, vallen ze andere mensen aan, binden ze hen en verderven ze hen, en zij gaan zo ver dat zij de vastberadenheid van mensen breken en ze negatief laten worden, zodat ze zichzelf niet meer omhoog kunnen trekken. Zij zijn duivels, zo klaar als een klontje, die anderen kwaad doen, anderen als speeltje gebruiken en anderen verslinden, en zij zijn stiekem blij wanneer zij hun zin krijgen. Dit is het voornaamste doel van het werk van boze geesten.

De tiende soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben een volslagen abnormaal leven leiden. Hun ogen stralen met een moordlustige blik en de woorden die zij spreken, zijn uitermate gruwelijk, alsof een demon naar de wereld was neergedaald. Er is geen orde in het leven van zo’n persoon, zij zijn zeer onstabiel en zijn zo onvoorspelbaar als een wild dier dat niet getraind is. Zij zijn uitermate weerzinwekkend en afschuwelijk voor anderen. Dit is precies hoe iemand eruitziet die door de demonen is gebonden.

De tien genoemde soorten zijn de voornaamste uitingen van het werk van boze geesten. Iedereen die een van deze uitingen vertoont, zal zeker het werk van boze geesten hebben. Om precies te zijn, allen die de bovenstaande uitingen van het werk van boze geesten vertonen, van welke soort dan ook, zijn mensen die het werk van boze geesten hebben. Iemand die het werk van boze geesten heeft, haat vaak en blijft ver uit de buurt van mensen in wie de Heilige Geest werkzaam is en die over de waarheid kunnen communiceren. Vaak is het zo dat hoe beter iemand is, hoe meer hij hem wil aanvallen en veroordelen. Hoe dwazer iemand is, hoe meer hij probeert om hem te paaien en te vleien, met een speciaal verlangen om met hem in contact te komen. Wanneer boze geesten werken, halen zij waarheid en onwaarheid altijd door elkaar, zeggen zij dat het positieve het negatieve is en dat het negatieve het positieve is. Dit is precies de werkwijze van boze geesten.

uit ‘12 Problemen die alle kerken dringend moeten oplossen’ in ‘Werkregelingen’

Elke geest wiens werk duidelijk bovennatuurlijk is, is een boze geest, en het bovennatuurlijke werk en de uitingen van elke geest die in mensen plaatsvinden, zijn het werk van een boze geest; alle manieren waarop boze geesten werken, zijn abnormaal en bovennatuurlijk en worden voornamelijk op de zes volgende manieren gemanifesteerd:

1. Directe controle over de spraak van mensen, wat duidelijk aantoont dat de boze geest praat, niet de mensen zelf die normaal praten;

2. Het gevoel dat de boze geest mensen instructies geeft en opdraagt om dit en dat te doen;

3. Mensen die in een kamer zijn en kunnen aangeven wanneer iemand op het punt staat om binnen te komen;

4. Mensen die vaak stemmen tegen ze horen praten die anderen niet kunnen horen;

5. Mensen die dingen kunnen zien en horen die anderen niet kunnen zien en horen;

6. Mensen die altijd onrustig zijn en tegen zichzelf praten, en niet in staat zijn tot normale conversaties of interacties met mensen.

Allen in wie een boze geest werkzaam is, hebben onvermijdelijk deze zes manifestaties. Zij zijn irrationeel, vol spanning, niet in staat tot normale interactie met mensen, het is alsof zij niet voor rede vatbaar zijn, en zij hebben iets afstandelijks en ongewoons over zich alsof ze niet van deze wereld zijn. Zulke mensen zijn bezeten door een boze geest of hebben een boze geest werkzaam in hen, en al het werk van boze geesten is duidelijk en bovennatuurlijk. Dit is het makkelijkst te onderscheiden werk van boze geesten. Wanneer iemand door een boze geest is bezeten, wordt er met hem gespeeld zodat hij volledig in de war raakt. Hij wordt irrationeel, als een zombie, wat aantoont dat boze geesten in wezen slechte geesten zijn die mensen verderven en verslinden. De uitingen van boze geesten zijn makkelijk te onderscheiden: hun uitingen typeren hun slechte wezen ten volle, zij staan stil, zijn troebel en stinken, zij geven de stank van de dood af. Voor mensen van een goed kaliber voelen de woorden van boze geesten hol en oninteressant, niet opbouwend, als niets dan leugens en loos gepraat, ze voelen verward en ingewikkeld, als een hoop onzin. Dit is wat van het makkelijkst te onderscheiden onzin van boze geesten. Om mensen te beheksen, doen sommige ‘hooggeschoolde’ boze geesten alsof ze God of Christus zijn wanneer zij spreken, terwijl anderen zich voordoen als engelen of beroemde personen. Wanneer zij spreken, zijn deze boze geesten bedreven in het nabootsen van bepaalde woorden of zinsneden van God of de toon van God, en mensen die de waarheid niet begrijpen, worden makkelijk ingepakt door zulke ‘hooggeschoolde’ boze geesten. Gods uitverkoren volk moet goed begrijpen dat boze geesten in wezen slecht en schaamteloos zijn en dat zij, ook al zijn zij ‘hooggeschoolde’ boze geesten, volkomen van de waarheid verstoken zijn. Boze geesten zijn per slot van rekening boze geesten, het wezen van boze geesten is slecht en als dat van Satan.

uit ‘Hoe de demonische spraak en misvattingen van boze geesten, valse christussen en antichristen te onderscheiden’ in ‘Werkregelingen’

Vorige: 25. Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?

Volgende: 30. Waarom redt God mensen niet die het werk van boze geesten in zich hebben of die door demonen zijn bezeten?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

5. Hoe heerst God over en bestuurt Hij de hele universum-wereld?

God is die Ene die heerst over alle dingen en alle dingen bestuurt. Hij heeft alles wat er is geschapen, Hij bestuurt alles wat er is, heerst over alles wat er is en zorgt voor alles wat er is. Dit is de status van God en de identiteit van God. Voor alle dingen en alles wat er is, is Gods ware identiteit die van de Schepper en de Heerser over alle dingen.

2. De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren.

2. Is het een waar getuigenis van geloof in God als men alleen Gods genade geniet?

Jullie kunnen niet alleen maar tevreden zijn door te genieten van Gods genade. Dit soort denken is te vulgair. Zelfs als je dagelijks het woord van God leest, elke dag bidt en je geest voelt bijzonder genot en vrede, maar uiteindelijk kun je niet spreken over enige kennis van God en Zijn werk of heb je er geen ervaring mee, ongeacht hoeveel van Gods woord je hebt gegeten en gedronken, als je enkel vrede en genot in je geest voelt en dat het woord van God onvergelijkelijk zoet is, alsof je er niet genoeg van kunt genieten, maar je hebt geen echte ervaring met en geen realiteit van het woord van God, wat kun je dan ontvangen door op zo’n manier in God te geloven? Als je niet kunt leven naar de essentie van Gods woord, zijn je eten en drinken van Gods woorden en gebeden totaal gericht op religie. Dan kan zo iemand niet worden vervolmaakt en kan hij niet door God worden gewonnen.

1. Is de ware God die de hemelen, aarde en alle dingen heeft geschapen één of drie?

Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: “Er is maar één Heilige Geest en maar één God.” … God is een Geest, maar Hij is in staat vlees te worden en onder de mensen te leven en ook kan Hij boven alle dingen staan. Zijn Geest is alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan tegelijkertijd in het vlees zijn en in heel het universum. Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand! God is slechts één Geest, en slechts één persoon. Dat is de Geest van God.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek