De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

29. Wat is bezetenheid door demonen? Hoe wordt bezetenheid door demonen gemanifesteerd?

Relevante woorden van God:

Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

uit ‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommigen zijn bezeten door een boze geest en roepen luidruchtig uit: “Ik ben God!” Toch worden ze uiteindelijk onthuld, want ze zitten fout in wat ze vertegenwoordigen. Ze vertegenwoordigen Satan en de Heilige Geest slaat geen acht op hen. Hoe hoog je jezelf ook verheft of hoe krachtig je ook roept, je blijft een schepsel en iemand die Satan toebehoort. … Als je geen ruimte kunt maken voor een nieuw tijdperk, een oud tijdperk niet kunt afsluiten, geen nieuw tijdperk kunt inluiden of nieuw werk kunt doen, kun je geen God genoemd worden!

uit ‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Mensen die door demonen worden bezeten zijn mensen die zijn geïnfiltreerd door boze geesten en door hen worden gecontroleerd. De belangrijkste manier waaruit dit blijkt is dat ze een psychologische stoornis hebben of op bepaalde momenten ontoerekeningsvatbaar zijn en het normale verstand volkomen kwijtraken. Ze geloven in God, maar zijn niet in staat de waarheid te aanvaarden en kunnen alleen een verstorende rol spelen. Dit is de reden dat ze, hoewel ze in God geloven, niet kunnen worden gered en verdreven moeten worden. De meerderheid van de mensen die door boze geesten worden bezeten functioneren als lakeien van Satan en verstoren het werk van God. Hieronder staan de tien belangrijkste uitingen:

1. Al degenen die zich als God of Christus voordoen, worden bezeten door boze geesten.

2. Al degenen die doen alsof ze de geest van een engel hebben, worden bezeten door boze geesten.

3. Al degenen die zich als een andere geïncarneerde God voordoen, worden bezeten door boze geesten.

4. Al degenen die zeggen dat Gods woorden hun eigen woorden zijn of anderen hun woorden laten behandelen als de woorden van God, worden bezeten door boze geesten.

5. Al degenen die doen alsof ze worden gebruikt door de Heilige Geest opdat anderen hen volgen en gehoorzamen, worden bezeten door boze geesten.

6. Al degenen die vaak in tongen praten, tongen interpreteren en allerlei soorten bovennatuurlijke visioenen kunnen zien, of die vaak op de zonden van anderen wijzen, worden bezeten door boze geesten.

7. Al degenen die vaak bovennatuurlijke stemmen van geesten of geluiden van geesten horen, of vaak geesten zien, en al degenen die duidelijk niet goed bij hun hoofd zijn, zijn bezeten door boze geesten.

8. Al degenen die niet meer normaal kunnen nadenken, regelmatig in waanzinnige termen spreken, vaak tot zichzelf spreken, onzin uitkramen of zeggen dat God hen heeft geïnstrueerd en dat de Heilige Geest hen heeft aangeraakt, zijn ook bezeten door boze geesten.

9. Al degenen die periodes van abnormaal gedrag doormaken, dwaas handelen, soms gek zijn en niet normaal met andere mensen kunnen spreken, zijn mensen die zijn bezeten door boze geesten. Al degenen die zijn geclassificeerd als homoseksueel behoren tot het soort mensen dat bezeten is door demonen en tot degenen die dienen te worden verdreven.

10. Sommige mensen zijn over het algemeen behoorlijk normaal, maar kunnen gedurende een paar maanden, of een of twee jaar, worden geprikkeld en een geestelijke aandoening ontwikkelen. Tijdens hun aandoening zijn ze helemaal hetzelfde als degenen die zijn bezeten door demonen. Hoewel deze mensen soms normaal zijn, worden ze toch geclassificeerd als mensen die worden bezeten door boze geesten. (Wanneer iemand vroeger een geestelijke aandoening heeft gehad maar nu reeds vele jaren gezond is, dat hij de waarheid in zijn geloof begrijpt en aanvaardt en bepaalde veranderingen heeft ondergaan; dan zou hij niet meer worden geclassificeerd als iemand die wordt bezeten door boze geesten.) Een mens die door demonen wordt bezeten, wordt volledig bezet en gecontroleerd door Satan, hij behoort tot Satan en is vervloekt.

uit ‘Om kerkwerk goed te doen, moet men onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen mensen’ in ‘Geselecteerde annalen van de werkregelingen van De Kerk van Almachtige God’

Er zijn slechts twee soorten situaties waarin boze geesten de mens bedriegen: de ene is het bovennatuurlijke werk van boze geesten, de andere is boze geesten gereïncarneerd als mensen. Degenen die zich tegen God en de waarheid verzetten zoals de demon die de grote rode draak is, zijn ook boze geesten. Ze zijn verraderlijker en kwaadaardiger. Sommige boze geesten nemen op het een bepaald moment in het leven van mensen bezit van hun lichaam. Sommige boze geesten zijn de reïncarnatie van demonen. Hoewel er van de buitenkant geen sprake is van bovennatuurlijk werk van boze geesten en je geen spoor van bezetenheid door duivels kunt zien, verzetten ze zich als waanzinnigen tegen de waarheid. Ze bieden krachtig weerstand en verzetten zich tegen God. Gereïncarneerde demonen zijn niet bovennatuurlijk maar normaal. Het is echter heel duidelijk dat ze vijandig staan tegenover de waarheid. De grote rode draak behoort tot de categorie van gereïncarneerde demonen en alle politici en staatshoofden die zich tegen God verzetten zijn ook wedergeboren demonen. Beweren dat alleen degenen die het werk van de boze geesten bezitten door demonen zijn bezeten en zelf boze geesten zijn, komt niet overeen met de werkelijkheid. Sommige boze geesten vermommen zich beter en je kunt ze niet ontwaren. Zij behoren tot de categorie van gereïncarneerde demonen.

uit ‘Vragen & antwoorden’ in ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven VIII’

Vorige:Wat zijn de verschillen tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van boze geesten?

Volgende:Waarom redt God mensen niet die het werk van boze geesten in zich hebben of die door demonen zijn bezeten?

Gerelateerde media

 • Hoe heerst God over en bestuurt Hij de hele universum-wereld?

  God is die Ene die heerst over alle dingen en alle dingen bestuurt. Hij heeft alles wat er is geschapen, Hij bestuurt alles wat er is, heerst over alles wat er is en zorgt voor alles wat er is. Dit is de status van God en de identiteit van God. Voor alle dingen en alles wat er is, is Gods ware identiteit die van de Schepper en de Heerser over alle dingen.

 • Is het een waar getuigenis van geloof in God als men alleen Gods genade geniet?

  Jullie kunnen niet alleen maar tevreden zijn door te genieten van Gods genade. Dit soort denken is te vulgair. Zelfs als je dagelijks het woord van God leest, elke dag bidt en je geest voelt bijzonder genot en vrede, maar uiteindelijk kun je niet spreken over enige kennis van God en Zijn werk of heb je er geen ervaring mee, ongeacht hoeveel van Gods woord je hebt gegeten en gedronken, als je enkel vrede en genot in je geest voelt en dat het woord van God onvergelijkelijk zoet is, alsof je er niet genoeg van kunt genieten, maar je hebt geen echte ervaring met en geen realiteit van het woord van God, wat kun je dan ontvangen door op zo’n manier in God te geloven? Als je niet kunt leven naar de essentie van Gods woord, zijn je eten en drinken van Gods woorden en gebeden totaal gericht op religie. Dan kan zo iemand niet worden vervolmaakt en kan hij niet door God worden gewonnen.

 • Waarom kan de door God verkondigde waarheid in de laatste dagen de mens zuiveren, de mens vervolmaken en het leven van de mens worden?

  God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees.

 • Wat zijn de gevolgen van iemands geloof bouwen op theologische kennis van de Bijbel?

  Degenen die alleen om de woorden van de Bijbel geven, die zich niet bekommeren om de waarheid of mijn voetsporen zoeken – zij zijn tegen mij, want zij beperken mij volgens de Bijbel en beperken mij in de Bijbel en zijn zo extreem godslasterlijk naar mij. Hoe zouden zulke mensen voor mijn aangezicht kunnen komen? Ze geven geen aandacht aan mijn daden, of mijn wil, of de waarheid, maar in plaats daarvan obsederen ze over woorden, woorden die doden. Hoe zouden zulke mensen verenigbaar met mij kunnen zijn?