19. Wat is huichelarij?

Relevante woorden van God:

Wat is de definitie van de term ‘farizeeën’? Mensen die huichelachtig zijn, die onecht zijn en in alles wat ze doen de schijn ophouden, die zich voordoen als goed, vriendelijk en positief. Is dat hoe ze werkelijk zijn? Ze zijn huichelachtig, dus alles wat van hen uitgaat en in hen wordt geopenbaard, is onecht, het is allemaal schijn – het is niet hun ware gezicht. Hun ware gezicht is verscholen in hun hart; het is uit zicht. Als mensen niet naar de waarheid streven, als ze de waarheid niet begrijpen, wat komt er dan terecht van de theorieën die ze hebben verkregen? Worden ze leerstellige woorden waarover mensen vaak spreken? Mensen gebruiken deze zogenaamde juiste leerstellingen om de schijn op te houden en zichzelf keurig te verpakken. Waar ze ook heengaan, waar ze over praten, wat ze zeggen en hun uiterlijke gedrag lijken voor anderen juist en goed. Ze zijn allemaal overeenkomstig de denkbeelden en voorkeuren van de mens. In andermans ogen zijn ze vroom en nederig. Ze zijn in staat tot verdraagzaamheid en tolerantie en ze kunnen van anderen houden en van God houden – maar in werkelijkheid is dit allemaal onecht – is het allemaal schijn en een manier om een verkeerd beeld van zichzelf te geven. Aan de buitenkant zijn ze trouw aan God, maar eigenlijk voeren ze gewoon iets op zodat anderen dat zien. Wanneer er niemand kijkt, zijn ze voor geen greintje loyaal en is alles wat ze doen plichtmatig. Oppervlakkig gezien, hebben ze hun familie en loopbaan opgegeven, werken ze hard en putten ze zichzelf uit – maar in werkelijkheid profiteren ze heimelijk van de kerk en pikken ze offergaven in! Alles wat ze aan de buitenkant laten zien, al hun gedrag is onecht! Dit is wat er met een huichelachtige farizeeër wordt bedoeld. Waar komen ‘farizeeën’ – deze mensen vandaan? Komen ze onder de ongelovigen voor? Ze komen allemaal onder gelovigen voor. Waarom veranderen deze gelovigen in dat soort mensen? Kan het zijn dat ze door de woorden van God zo zijn geworden? Wat is de belangrijkste reden dat ze in dergelijke mensen veranderen? Dat komt omdat ze het verkeerde pad hebben genomen. Ze hebben Gods woord als een middel aangenomen om zich mee te wapenen; ze wapenen zich met deze woorden en behandelen ze als kapitaal om in hun levensonderhoud te voorzien en om iets voor niets te krijgen. Ze prediken alleen maar leerstellingen maar hebben die woorden toch nooit in de praktijk gebracht. Wat voor soort mensen zijn dat die maar woorden en leerstellingen blijven verkondigen, ondanks het feit dat ze nooit Gods weg hebben gevolgd? Dat zijn hypocritische farizeeën. Hun veronderstelde goede gedrag en goede leefwijze, het kleine beetje dat ze hebben opgegeven en aan moeite hebben gedaan, is volkomen geforceerd, het is allemaal schone schijn wat ze laten zien. Ze zijn volslagen onecht; het is allemaal ongemeend. Deze mensen hebben geen greintje eerbied voor God in hun hart en ze hebben zelfs geen enkel waar geloof in God. Meer dan dat, ze behoren tot de ongelovigen. Als mensen de waarheid niet nastreven, bewandelen ze dit soort pad en worden ze farizeeën. Is het niet beangstigend?

uit ‘Zes indicatoren van vooruitgang in het leven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Je probeert je naar buiten toe goed te gedragen, je doet je uiterste best om voor jezelf de schijn van spiritualiteit op te houden, je spreekt een spirituele doctrine, je zegt dingen die in spiritueel opzicht juist zijn, doet dingen die volgens de denkbeelden en voorstellingen van mensen betrekkelijk veel goedkeuring wegdragen en doet net alsof je deugdzaam bent. Vanuit de hoogte spreek je woorden en doctrines, leer je tegen mensen dat ze goed moeten doen, goede mensen moeten zijn en de waarheid moeten begrijpen; je probeert de indruk te geven dat je spiritueel bent en je straalt een oppervlakkige spiritualiteit uit in alles wat je zegt en doet. Maar in de praktijk heb je de waarheid nooit gezocht; zodra je een probleem tegenkomt, handel je volledig naar menselijke wil en zet je God aan de kant. Je bent nooit te werk gegaan volgens de principes van de waarheid, je hebt nooit begrepen waar er in de waarheid over gesproken wordt, wat Gods wil is, wat de maatstaven zijn die Hij van de mens vereist – deze zaken heb je nooit serieus genomen en je er nooit mee bezig gehouden. Bevatten dergelijke externe acties en interne gesteldheden van mensen – dat wil zeggen, dit soort geloof – een vrees voor God en het vermijden van kwaad? Als er geen koppeling is tussen het geloof van mensen en hun zoektocht naar de waarheid, geloven ze dan wel of niet in God? Ongeacht hoeveel jaar mensen die geen binding hebben met het nastreven van de waarheid al in Hem geloven, kunnen die wel of kunnen die niet komen tot een waarlijke godvrezende verering en echt het kwaad mijden? (Dat kunnen ze niet.) Wat is dus bij zulke mensen het gedrag naar buiten? Wat voor pad kunnen zij dan bewandelen? (Het pad van de farizeeën.) Waarmee rusten ze zichzelf de hele dag uit? Is het niet met woorden en theorieën? Besteden ze hun dagen niet met het bewapenen van zichzelf, zichzelf opsmukken met woorden en theorieën, om meer op de farizeeën te lijken, meer spiritueel en meer als mensen die God zogenaamd dienen? Wat is de natuur van al die methoden? Is het God aanbidden? Is het werkelijk geloof in Hem? (Nee, dat is het niet.) Waar zijn ze dan mee bezig? Ze misleiden God; ze doorlopen enkel de stappen van een proces en houden zich met religieuze ceremonieën bezig. Ze wapperen met de vlag van geloof en voeren religieuze riten uit, waarmee ze proberen God te misleiden om hun doel van gezegend zijn te bereiken. Ze aanbidden God helemaal niet.

uit ‘Alleen als je te allen tijde voor Gods aangezicht leeft, kun je het pad van redding bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Sommige mensen hebben de neiging de aandacht op zichzelf te richten. In het bijzijn van hun broeders en zusters zeggen ze dat ze God verschuldigd zijn, maar achter hun rug om brengen ze de waarheid niet in praktijk en gedragen ze zich totaal anders. Zijn ze niet net als die religieuze farizeeërs? Een mens die echt van God houdt en de waarheid heeft is trouw aan God, maar laat dat niet zo aan de buitenkant zien. Hij is bereid de waarheid te praktiseren als er zich aangelegenheden voordoen en spreekt of handelt niet op een manier die tegen zijn geweten ingaat. Hij toont wijsheid als er zich zaken voordoen en is principieel in zijn handelingen, ongeacht de omstandigheden. Zo’n mens is iemand die werkelijk dient. Er zijn er die God alleen maar met hun mond dienen in wat ze aan Hem verschuldigd zijn. Ze brengen hun dagen door met gefronste wenkbrauwen, nemen een theatrale houding aan en veinzen een ongelukkige gelaatsuitdrukking. Hoe verachtelijk! En als je hen zou vragen: ‘Hoezo ben je God dank verschuldigd? Zeg het me alsjeblieft!’ zouden ze met de mond vol tanden staan. Als je aan God trouw bent, praat daar dan niet in het openbaar over, maar laat je liefde voor God zien door hoe je werkelijk in de praktijk leeft en bid tot Hem met een waarachtig hart. Degenen die alleen woorden gebruiken in hun omgang met God zijn allemaal huichelaars! Sommigen spreken in elk gebed uit dat ze God verschuldigd zijn en beginnen telkens als ze bidden te huilen, zelfs zonder dat de Heilige Geest hun beweegt. Zulke mensen zijn bezeten van religieuze rituelen en opvattingen; zij leven naar zulke rituelen en opvattingen en geloven altijd dat dergelijke handelingen God behagen en dat oppervlakkige vroomheid of berouwvolle tranen God gunstig stemmen. Wat voor goeds kan van zulke belachelijke mensen komen? Om hun nederigheid te demonstreren, veinzen sommigen genadevol te zijn als ze in de buurt van anderen spreken. Sommigen zijn overdreven onderdanig bij anderen, als krachteloze lammetjes. Is dit hoe mensen van het koninkrijk zich gedragen? Een persoon van het koninkrijk zou levendig en vrij moeten zijn, onschuldig en open, eerlijk en lieflijk; iemand die vrijuit leeft. Hij heeft karakter en waardigheid en kan overal waar hij gaat een goede getuigenis geven; hij is iemand die bij God en mensen geliefd is. Die nieuw in het geloof zijn hebben teveel uiterlijke routine; zij moeten eerst een periode doormaken van aangepakt en gebroken worden. Zij die het geloof in God in hun hart hebben, zijn uiterlijk niet van anderen te onderscheiden, maar hun handelingen en daden zijn prijzenswaardig voor anderen. Alleen van zulke mensen kan worden gezegd dat ze het woord van God naleven. Ook al zou je elke dag evangeliseren en verschillende mensen kunnen redden, dan zou God uiteindelijk toch niet geëerd worden als je nog voorschriften en doctrines naleeft. Zulke mensen zijn religieus en ook huichelaars.

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in. Zij die zich op de werkelijkheid richten, dragen alles uit wat er in hun binnenste leeft en openen hun hart in communicatie. Er is van geen enkele valse praktijk sprake, geen beleefdheden of loze grapjes. Ze zijn altijd rechtdoorzee en houden zich niet aan aardse regels. Er zijn er die geneigd zijn tot uiterlijk vertoon; zelfs zonder enig verstand. Als iemand anders zingt, begint hij te dansen, zonder te beseffen dat ‘de rijst in zijn pot al is aangebrand’. Dergelijke mensen zijn niet vroom of eerzaam en veel te frivool. Dit zijn allemaal manifestaties van gebrek aan realiteitszin! Wanneer sommigen communiceren over zaken in het leven in de geest en hoewel ze niet spreken over schuldenlast aan God, hebben ze echte liefde voor Hem in hun hart. Wat je aan God verschuldigd bent heeft niets met anderen van doen; je bent God iets verschuldigd, niet mensen. Dus wat heeft het voor zin om voortdurend hierover met anderen te spreken? Je moet belang hechten aan het in de praktijk brengen, niet aan uiterlijke ijver of aan uiterlijk vertoon.

Waar staan de oppervlakkige goede daden van mensen voor? Ze vertegenwoordigen het vlees en zelfs de beste uiterlijke praktijken geven niet het leven weer, maar alleen jouw eigen temperament als individu. De uiterlijke praktijken van de mens kunnen het verlangen van God niet vervullen. Je spreekt voortdurend over wat je aan God verschuldigd bent, maar je kunt anderen niet voorzien van het leven of anderen aanzetten om God lief te hebben. Geloof je dat dergelijke handelingen God tevreden zullen stellen? Je geloof dat dit Gods hartsverlangen is, dat dit van de geest is, maar in werkelijkheid is dit absurd! Je gelooft dat hetgeen joú behaagt en wat jíj wenst, datgene is wat God verheugt. Kan iets waar je blij mee bent weergeven wat van God is? Kan het karakter van de mens God vertegenwoordigen? Waar je blij mee bent is juist waar God van gruwt en het zijn je gewoonten die God haat en afwijst. Als je het gevoel hebt iets aan God verschuldigd te zijn, ga dan tot God bidden. Het is niet nodig daarover met anderen te spreken. Als je niet tot God bidt, maar in plaats daarvan voortdurend de aandacht naar jezelf toetrekt in het bijzijn van anderen, kan dit dan het verlangen van Gods hart vervullen? Als je handelingen altijd slechts mooie schijn zijn, houdt dat in dat je de ijdelste mens van allemaal bent. Wat is dat voor een mens die alleen oppervlakkige goede werken heeft maar de werkelijkheid niet heeft? Zulke mensen zijn hypocriete farizeeërs en religieuze mensen! Als jullie je uiterlijke praktijken niet afleggen en niet kunnen veranderen, dan zal de mate van huichelarij in jullie alleen maar toenemen. Hoe groter de elementen van huichelarij zijn, hoe meer weerstand er is tegen God en uiteindelijk zullen dergelijke mensen zeker uitgeworpen worden!

uit ‘Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Een normaal geestelijk leven is een leven dichtbij God. Als je bidt, kun je je hart stil krijgen voor God. Door het gebed kun je de verlichting van de Heilige Geest zoeken, horen wat God tot je zegt en Zijn wil verstaan. Wanneer je de woorden van God eet en drinkt heb je meer duidelijkheid en een helderder inzicht in wat God nu wil doen en dan vind je een nieuwe weg voor het praktiseren en ben je niet per se conservatief. Zodat alles wat je praktiseert erop is gericht om vooruitgang te boeken in je leven. Als je bidt bijvoorbeeld, is het niet om enkel en alleen wat fraaie woorden te spreken, of om luid schreeuwend je schuld voor God uit te drukken. Het gebed is eerder een middel om je geest te oefenen, om je hart stil te maken tegenover God, om het zoeken naar de leiding van Gods woord in alle dingen te oefenen, om elke dag weer je hart te openen voor nieuw licht, niet passief of lui te zijn en om op het juiste spoor te komen van het in praktijk brengen van Gods woorden. De meeste mensen zijn tegenwoordig vooral gericht op methoden. Daarmee wijken ze af van het pad, want het betekent dat ze niet de waarheid najagen om vooruitgang te boeken in het leven. Er zijn ook mensen die weliswaar nieuw licht ontvangen, maar die hun methoden niet veranderen. Ze integreren religieuze opvattingen van vroeger om Gods woord in het heden te ontvangen. Wat ze binnenkrijgen is nog steeds de leer die religieuze opvattingen met zich meedraagt en niet zuiver het licht van tegenwoordig. Om die reden zijn hun praktijken onzuiver. Ze doen dezelfde dingen onder een nieuwe naam en het maakt niet uit hoe goed zij hun praktijken beoefenen, het is nog steeds hypocriet. God leidt mensen dagelijks om nieuwe dingen te doen en Hij verlangt van mensen dat ze elke dag nieuwe inzichten verkrijgen en nieuw begrip, zodat ze niet ouderwets zijn of altijd maar dezelfde dingen doen. Als je al vele jaren in God gelooft, maar je methoden zijn helemaal niet veranderd, als je aan de buitenkant nog steeds druk en ijverig bent maar nooit voor God komt om Zijn woorden met een rustig hart tot je te laten doodringen, dan ben je niet in staat wat dan ook te ontvangen.

uit ‘Betreffende het normale geestelijke leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God? Als het alleen maar voor je eigen vooruitzichten, je eigen lot is, dan kan je maar beter niet geloven. Dit geloof dient alleen maar om jezelf voor de gek te houden, gerust te stellen en te waarderen. Als je geloof niet gebouwd is op het fundament van gehoorzaamheid aan God dan zal je uiteindelijk worden gestraft als gevolg van je verzet tegen God. Iedereen die geen gehoorzaamheid aan God zoekt in zijn geloof in God, verzet zich tegen God. God vraagt dat mensen de waarheid zoeken en dat ze naar Gods woorden dorsten, Gods woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen zodat ze gehoorzaamheid aan God kunnen bereiken. Als dat werkelijk je motivatie is, dan zal God je zeker opheffen en genadig zijn. Niemand kan hieraan twijfelen en niemand kan het veranderen. Als je motivatie niet is gericht op gehoorzaamheid aan God en je andere doelen hebt, dan is alles wat je zegt en doet – je gebeden tot God en zelfs elke handeling die je verricht – in verzet tegen God. Al spreek je aardig en ben je beleefd, al lijkt alles wat je doet en elke uitdrukking die je bezigt helemaal in orde, en al lijk je te gehoorzamen, als het op je motivatie en je visie op geloof in God aankomt, dan is alles wat je doet in verzet tegen God en kwaad van aard. Mensen die zo mak als schapen lijken, maar in wiens harten kwade bedoelingen huizen, zijn wolven in schaapskleren. Ze geven aanstoot aan God zelf en God zal niet één van hen sparen. De Heilige Geest zal ze allemaal ontmaskeren, zodat iedereen kan zien dat al die hypocriete figuren zeker zullen worden verafschuwd en verworpen door de Heilige Geest. Maak je maar geen zorgen: God zal hen één voor één onder handen nemen en passend aanpakken.

uit ‘In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Om te bepalen of voorgangers en ouderlingen hypocriete farizeeën en antichristen zijn of niet moet je niet alleen kijken naar hoe ze met mensen omgaan. Je moet vooral kijken naar hoe ze met de Heer en met de waarheid omgaan. Ze kunnen liefde betonen voor de gelovigen, maar houden ze ook van de Heer? Als ze mensen liefdevol bejegenen maar de waarheid en de Heer saai vinden en haten en de Christus van de laatste dagen, Almachtige God, veroordelen, zijn ze dan geen hypocriete farizeeën? Zijn ze geen antichristen? Ze lijken onvermoeibaar te werken en te preken, maar als het ze alleen om de eer en de beloning gaat, zijn ze dan trouw aan de Heer en gehoorzamen ze Hem? Om vast te stellen of mensen hypocriet zijn, moet je in hun hart kijken wat hun bedoelingen zijn. Dat is de belangrijkste manier om onderscheid te maken. Pas na deze uitleg begrijp ik het! God kijkt in de harten van mensen. Om vast te stellen of iemand echt de Heer liefheeft en gehoorzaamt, moet je vooral kijken of ze naar Zijn woord handelen en Zijn geboden eerbiedigen en ook of ze de Heer Jezus verheerlijken en of ze over de Heer Jezus getuigen, en of ze Gods wil doen. We zien dat de farizeeën mensen vaak bijbeluitleg gaven in de synagogen, dat ze zich altijd aan de regels in de Bijbel hielden en dat ze mensen liefdevol behandelden. Maar het was ze er niet om te doen naar Zijn woord te handelen of zich aan Gods geboden te houden, maar om door mensen gezien te worden. Zoals de Heer Jezus ook zei toen Hij ze ontmaskerde: “Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer” (Mat. 23:5). Ze stonden zelfs bewust in de synagogen en op straathoeken om lange gebeden in te zetten. Tijdens het vasten keken ze bewust heel droevig, zodat mensen konden zien dat ze vastten. Ze deden zelfs expres goede daden op straat zodat iedereen het kon zien. Ze bleven zelfs vasthouden aan aloude tradities en religieuze rituelen zoals “eet niet alvorens de handen goed te hebben gewassen.” Om mensen te misleiden zodat ze hen steunden en aanbaden, hamerden de farizeeën op kleine dingen om hun bedoelingen te verbergen. Ze lieten mensen diensten houden met zang en verering, of hielden vast aan oeroude tradities, maar ze lieten mensen niet Gods woord in praktijk brengen, Gods geboden eerbiedigen en de waarheid begrijpen. Ook lieten ze mensen niet de waarheid beoefenen en God gehoorzamen en vereren. Al wat ze deden was uiterlijk vertoon om gelovigen te verwarren en misleiden! Toen de Heer Jezus kwam preken en werken probeerden de schijnheilige farizeeën hun status en broodwinning te beschermen door zogenaamd ‘de Bijbel te beschermen’, maar in werkelijkheid Gods wetten en geboden af te vallen. Ze verzonnen geruchten, legden vals getuigenis af, smeedden complotten en veroordeelden de Heer Jezus, om gelovigen ervan te weerhouden de Heer Jezus te volgen. Uiteindelijk spanden ze zelfs samen met de machthebbers om de Heer Jezus te kruisigen! Het wezen van de farizeeën, hypocriet en de waarheid hatend, werd volledig blootgelegd. Zo werd geopenbaard dat zij in wezen antichristen waren. Hieruit blijkt dat de farizeeën in wezen hypocriet, bedrieglijk, leugenachtig en kwaadaardig waren. Het waren allemaal valse herders die Gods weg verlieten en mensen misleidden en kooiden! Ze misleidden en hinderden gelovigen, ze beheersten de religieuze wereld om God te bestrijden, ze loochenden, veroordeelden en haatten de geïncarneerde Christus. Dit bewijst duidelijk dat ze antichristen waren die hun eigen onafhankelijke koninkrijk wilden stichten!

Nu beseffen we hoe de hypocrisie van de farizeeën tot uitdrukking komt. Als we ze zouden vergelijken met de huidige religieuze voorgangers en ouderlingen, zouden we dan niet ontdekken dat die net als de farizeeën zijn en dat het mensen zijn die het woord van de Heer niet beoefenen en die zich niet aan Zijn geboden houden, en ook dat ze de Heer niet verheerlijken of over de Heer getuigen? Het zijn mensen die blind in de Bijbel geloven, die de Bijbel vereren en de Bijbel verheerlijken. Ze volharden in diverse religieuze rituelen, zoals regelmatig naar de dienst gaan, ochtendwake houden, het brood breken en deelnemen aan het Heilig Avondmaal en zo. Ze praten alleen tegen mensen over nederigheid, geduld, godsvrucht en tederheid, maar in hun hart houden ze niet van God en ook gehoorzamen ze God niet en hun hart is totaal niet Godvrezend. In hun werken en hun preken richten ze zich alleen op behoud en uitleg van bijbelkennis en theologische theorieën. Als het erom gaat hoe je het woord van de Heer ervaart en in praktijk brengt, je aan de geboden van de Heer houdt en het woord van de Heer verspreidt en ervan getuigt, om hoe je de wil van de hemelse Vader volgt, hoe je werkelijk van God houdt, God gehoorzaamt en God vereert en alle dingen die de Heer Jezus van de mensheid vraagt, gaan ze niet op onderzoek uit, ze bedenken niet wat de Heers bedoelingen zijn en ze laten anderen die ook niet uitvoeren of naleven. Ze gaan overal heen om over bijbelkennis en theologische theorieën te preken, met als doel indruk te maken, zichzelf op te hemelen zodat mensen tegen hen opkijken en hen vereren. Dus toen Almachtige God kwam om waarheden uit te drukken en zijn werk van het oordeel van de laatste dagen te doen, gingen deze voorgangers en ouderlingen, in de hoop hun macht in de religieuze wereld te bestendigen, en met de ambitie gelovigen te beïnvloeden en hun eigen onafhankelijke koninkrijk te stichten, openlijk tegen het woord van de Heer Jezus in. Ze verzonnen geruchten en veroordeelden en belasterden Almachtige God in een poging gelovigen ervan te weerhouden de ware weg te onderzoeken. Zo leerde de Heer Jezus mensen om wijze maagden te zijn. Als mensen iemand horen roepen: “Daar is de bruidegom!” dan moeten ze Hem gaan verwelkomen. Maar toen voorgangers en ouderlingen hoorden over de wederkomst van de Heer Jezus deden ze er alles aan de kerk af te sluiten en te voorkomen dat gelovigen de ware weg gingen onderzoeken! De Heer Jezus zei: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Maar zij stookten gelovigen op om broeders en zusters die getuigen van Almachtige Gods werk in de laatste dagen te belasteren en mishandelen. De Heer Jezus vroeg de mens niet te liegen, geen valse getuigenis af te leggen, maar voorgangers en ouderlingen verzonnen leugens om Almachtige God te belasteren, en ze werkten zelfs samen met de duivelse CCP om Almachtige Gods werk van de laatste dagen te veroordelen en De Kerk van Almachtige God verdacht te maken. … Hieruit blijkt duidelijk dat de woorden en daden van religieuze voorgangers en ouderlingen lijnrecht ingaan tegen de leer van de Heer. Ze zijn net als de hypocriete farizeeën. Het zijn mensen die blind leiden, God weerstreven en mensen misleiden.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 18. Wat is een valse leider of valse herder? Hoe is een valse leider of valse herder te herkennen?

Volgende: 20. Wat is een ongelovige?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

2. Waarom er wordt gezegd dat ‘de drie-enige God’ een uiterst bizarre term is

Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de Heilige Vader? Is Jezus de Zoon? Hoe zit het dan met de Heilige Geest? Is de Vader niet een Geest? Is het wezen van de Zoon niet ook een Geest? Was het werk van Jezus niet het werk van de Heilige Geest? Was het werk van Jehova niet indertijd door een Geest als Jezus uitgevoerd?

3. De verschillen tussen de woorden van God zoals ze verteld zijn door profeten en de woorden die uitgedrukt zijn door de vleesgeworden God

De profeten gaven alleen profetieën door. Ze spraken over wat er in de toekomst zou gebeuren, maar niet over het werk dat God toen wilde doen. Noch spraken zij om richting te geven aan het leven van de mens of brachten zij de mensen waarheden of onthulden zij mysteries aan hen, veel minder nog brachten zij leven. De woorden die in deze fase worden gesproken, bevatten profetie en waarheid, maar deze woorden brengen de mens voornamelijk leven.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek