De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

6. Wat is een eerlijke persoon? Waarom houdt God van eerlijke mensen?

Relevante woorden van God:

Moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden. … Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen? Als je hypocriet en goed in de sociale omgang bent, ga je lichtvaardig met God om. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De gezindheid van normale mensen kent geen valsheid of bedrog. Die mensen hebben een normale relatie met elkaar, ze staan er niet alleen voor en hun leven is niet middelmatig of decadent. Ook is God onder allen verheven. Zijn woorden vinden hun weg onder de mensen, mensen leven in vrede met elkaar en onder de zorg en bescherming van God, de aarde is vervuld van harmonie, zonder de bemoeienis van Satan, en de heerlijkheid van God is van het grootste belang onder de mensen. Zulke mensen zijn als engelen. Ze zijn puur, levendig, klagen nooit over God en wijden al hun inspanningen alleen aan Gods heerlijkheid op aarde.

uit ‘Hoofdstuk 16’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik waardeer de mensen enorm die niet achterdochtig zijn jegens anderen en ik mag ook degenen die openstaan voor de waarheid graag. Voor deze twee categorieën mensen zorg ik goed, want in mijn ogen zijn zij eerlijke mensen.

uit ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn en niet hypocriet of bedrieglijk. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld juist niet onpopulair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid.

uit‘Hoofdstuk 33’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Uit het feit dat God van mensen vraagt eerlijk te zijn, blijkt dat Hij echt een afkeer heeft van degenen die bedrieglijk zijn, en dat Hij bedrieglijke mensen niet mag. Het feit dat God bedrieglijke mensen niet mag betekent dat Hij een hekel heeft aan hun daden, gezindheid en drijfveren; dat wil zeggen dat God hun manier van doen niet mag. Als we God dus willen behagen, moeten we eerst onze handelingen en bestaanswijze veranderen. Vroeger vertrouwden we op leugens en voorwendselen om onder mensen te leven. Dit was ons kapitaal, en de existentiële basis, het leven en de fundering waarop we ons gedrag baseerden, en het werd allemaal door God veracht. Onder de ongelovigen van de wereld is het zo dat, als je niet weet hoe je manipulatief of bedrieglijk kunt zijn, het heel moeilijk is je staande te houden. Je zult dan alleen maar in staat zijn leugens te vertellen, je bezig te houden met bedriegerij, en achterbakse en verraderlijke methodes gebruiken om jezelf te beschermen en te camoufleren met de bedoeling een beter leven te verkrijgen. In het huis van God is het precies omgekeerd: hoe bedrieglijker je bent, hoe meer je van verfijnde manipulatie gebruikmaakt om te doen alsof en jezelf te verkopen, hoe minder je in staat bent stand te houden en hoe meer God zulke mensen veracht en verwerpt. God heeft voorbestemd dat alleen eerlijke mensen een rol zullen spelen in het koninkrijk van de hemel. Als je niet eerlijk bent en als in je leven je oefening niet gericht is op eerlijk zijn en je je ware gezicht niet toont, dan zul je nooit ook maar enige kans maken Gods werk en lof te verwerven.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Wat betekent het eigenlijk een eerlijk mens te zijn? Allereerst kunnen we met zekerheid zeggen dat een eerlijk persoon een geweten en verstand heeft, dat hij God in zijn hart verheerlijkt en dat hij in staat is Gods liefde terug te betalen. Ten tweede spreekt een eerlijk mens op een praktische en realistische wijze. Hij verdraait geen feiten, spreekt eerlijk en behandelt anderen eerlijk. Ten derde vereert een eerlijk mens God, brengt de waarheid in praktijk en gehoorzaamt God. Ten vierde voert een eerlijk mens zijn plichten getrouw uit en blijft hij God trouw bij alles wat hij doet. Ten vijfde heeft een eerlijk mens God in zijn hart lief. Zulke mensen zijn in staat in alle dingen rekening te houden met de wil van God. Ten zesde leeft een eerlijk mens bij de woorden van God en is hij in staat God werkelijk te aanbidden. Iemand die deze bovenstaande kenmerken bezit, is een eerlijk mens. Wanneer deze mensen in Zijn aanwezigheid leven, is God tevreden. Dit is exact het soort mens dat God compleet wil maken en exact het soort mens dat God wil winnen. Zo’n mens is een eerlijk mens.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Waarom houdt God van eerlijke mensen? Allereerst gaan eerlijke mensen harmonieus met anderen om, ze kunnen intieme vrienden van anderen zijn. Ze bedriegen je niet, maar spreken de waarheid. Wanneer je met dit soort mensen te maken hebt is je geest helder, ontspannen en rustig. Ten tweede, wat heel belangrijk is dat eerlijke mensen geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Je kunt ze vertrouwen wanneer je ze iets toevertrouwt en ze helpen je uit de nood. Dit is de reden dat je je ontspannen, op je gemak, zorgenvrij en rustig voelt wanneer je met eerlijke mensen omgaat. Je hebt een aangenaam en plezierig gevoel. Alleen degenen die eerlijke mensen zijn kunnen intieme vrienden van anderen worden en hun vertrouwen winnen. Alleen een eerlijk mens is dus de ware gelijkenis van een menselijk wezen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige:Hoe kan men een goede relatie met God bewerkstelligen?

Volgende:Wat is een bedrieglijke persoon? Waarom kunnen bedrieglijke mensen de redding niet verkrijgen?

Gerelateerde media

 • Is de ware God die de hemelen, aarde en alle dingen heeft geschapen één of drie?

  Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: “Er is maar één Heilige Geest en maar één God.” … God is een Geest, maar Hij is in staat vlees te worden en onder de mensen te leven en ook kan Hij boven alle dingen staan. Zijn Geest is alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan tegelijkertijd in het vlees zijn en in heel het universum. Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand! God is slechts één Geest, en slechts één persoon. Dat is de Geest van God.

 • Waarom heeft de religieuze wereld Christus altijd verloochend, verworpen en veroordeeld en zich zodoende de vervloekingen van God op de hals gehaald?

  Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien?

 • Waarom kan de door God verkondigde waarheid in de laatste dagen de mens zuiveren, de mens vervolmaken en het leven van de mens worden?

  God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees.

 • Waarom kunnen kerken ontaarden in religie?

  In elke fase van Gods werk zijn er ook bijbehorende eisen aan de mens. Allen in de stroom van de Heilige Geest bezitten de tegenwoordigheid en discipline van de Heilige Geest; mensen die niet in de stroom van de Heilige Geest zijn, bevinden zich onder het bevel van Satan en zijn van elk werk van de Heilige Geest verstoken.