6. Wat is een eerlijke persoon? Waarom houdt God van eerlijke mensen?

Relevante woorden van God:

Moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden. … Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen? Als je hypocriet en goed in de sociale omgang bent, ga je lichtvaardig met God om. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De gezindheid van normale mensen kent geen valsheid of bedrog. Die mensen hebben een normale relatie met elkaar, ze staan er niet alleen voor en hun leven is niet middelmatig of decadent. Ook is God onder allen verheven. Zijn woorden vinden hun weg onder de mensen, mensen leven in vrede met elkaar en onder de zorg en bescherming van God, de aarde is vervuld van harmonie, zonder de bemoeienis van Satan, en de heerlijkheid van God is van het grootste belang onder de mensen. Zulke mensen zijn als engelen. Ze zijn puur, levendig, klagen nooit over God en wijden al hun inspanningen alleen aan Gods heerlijkheid op aarde.

uit ‘Hoofdstuk 16’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik waardeer de mensen enorm die niet achterdochtig zijn jegens anderen en ik mag ook degenen die openstaan voor de waarheid graag. Voor deze twee categorieën mensen zorg ik goed, want in mijn ogen zijn zij eerlijke mensen.

uit ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn en niet hypocriet of bedrieglijk. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld juist niet onpopulair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid.

uit‘Hoofdstuk 33’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Uit het feit dat God van mensen vraagt eerlijk te zijn, blijkt dat Hij echt een afkeer heeft van degenen die bedrieglijk zijn, en dat Hij bedrieglijke mensen niet mag. Het feit dat God bedrieglijke mensen niet mag betekent dat Hij een hekel heeft aan hun daden, gezindheid en drijfveren; dat wil zeggen dat God hun manier van doen niet mag. Als we God dus willen behagen, moeten we eerst onze handelingen en bestaanswijze veranderen. Vroeger vertrouwden we op leugens en voorwendselen om onder mensen te leven, waarbij we die dingen gebruikten als ons kapitaal en als de existentiële basis, het leven en de fundering waarop we ons gedrag baseerden. Dit was iets dat God verachtte. Onder de ongelovigen van de wereld is het zo dat, als je niet weet hoe je manipulatief of bedrieglijk kunt zijn, het heel moeilijk is je staande te houden. Je zult dan alleen maar in staat zijn leugens te vertellen, je bezig te houden met bedriegerij, en achterbakse en verraderlijke methodes gebruiken om jezelf te beschermen en te camoufleren met de bedoeling een beter leven te verkrijgen. In het huis van God is het precies omgekeerd: hoe bedrieglijker je bent, hoe meer je van verfijnde manipulatie gebruikmaakt om te doen alsof en jezelf te verkopen, hoe minder je in staat bent stand te houden en hoe meer God zulke mensen veracht en verwerpt. God heeft voorbestemd dat alleen eerlijke mensen een rol zullen spelen in het koninkrijk van de hemel. Als je niet eerlijk bent en als in je leven je oefening niet gericht is op eerlijk zijn en je je ware gezicht niet toont, dan zul je nooit ook maar enige kans maken Gods werk en lof te verwerven.

uit ‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Wat betekent het eigenlijk een eerlijk mens te zijn? Allereerst kunnen we met zekerheid zeggen dat een eerlijk persoon een geweten en verstand heeft, dat hij God in zijn hart verheerlijkt en dat hij in staat is Gods liefde terug te betalen. Ten tweede spreekt een eerlijk mens op een praktische en realistische wijze. Hij verdraait geen feiten, spreekt eerlijk en behandelt anderen eerlijk. Ten derde vereert een eerlijk mens God, brengt de waarheid in praktijk en gehoorzaamt God. Ten vierde voert een eerlijk mens zijn plichten getrouw uit en blijft hij God trouw bij alles wat hij doet. Ten vijfde heeft een eerlijk mens God in zijn hart lief. Zulke mensen zijn in staat in alle dingen rekening te houden met de wil van God. Ten zesde leeft een eerlijk mens bij de woorden van God en is hij in staat God werkelijk te aanbidden. Iemand die deze bovenstaande kenmerken bezit, is een eerlijk mens. Wanneer deze mensen in Zijn aanwezigheid leven, is God tevreden. Dit is exact het soort mens dat God compleet wil maken en exact het soort mens dat God wil winnen. Zo’n mens is een eerlijk mens.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Waarom houdt God van eerlijke mensen? Allereerst gaan eerlijke mensen harmonieus met anderen om, ze kunnen intieme vrienden van anderen zijn. Ze bedriegen je niet, maar spreken de waarheid. Wanneer je met dit soort mensen te maken hebt is je geest helder, ontspannen en rustig. Ten tweede, wat heel belangrijk is dat eerlijke mensen geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Je kunt ze vertrouwen wanneer je ze iets toevertrouwt en ze helpen je uit de nood. Dit is de reden dat je je ontspannen, op je gemak, zorgenvrij en rustig voelt wanneer je met eerlijke mensen omgaat. Je hebt een aangenaam en plezierig gevoel. Alleen degenen die eerlijke mensen zijn kunnen intieme vrienden van anderen worden en hun vertrouwen winnen. Alleen een eerlijk mens is dus de ware gelijkenis van een menselijk wezen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige: 5. Hoe kan men een goede relatie met God bewerkstelligen?

Volgende: 7. Wat is een bedrieglijke persoon? Waarom kunnen bedrieglijke mensen de redding niet verkrijgen?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

5. Waarom er wordt gezegd dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God

En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. …

4. Hoe de drie fasen van Gods werk stapsgewijze dieper worden, zodat mensen kunnen worden gered en vervolmaakt

Het gehele management van God is onderverdeeld in drie fases en in elke fase worden er passende eisen aan de mens gesteld. Bovendien worden Gods eisen aan de mensheid met het verstrijken en de voortgang van de tijdperken steeds hoger. Zo bereikt dit werk van Gods management stap voor stap zijn climax, tot de mens het feit van de ‘verschijning van het Woord in het vlees’ aanschouwt; op deze manier worden de eisen aan de mens ook steeds hoger, alsook de eisen aan de mens om getuigenis af te leggen.

2. Of Christus de Zoon van God is of God Zelf

De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek